Green Çevre Eğitimi Avrupa (İletişim) Ağı
“İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine
yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip olabilmek için gerekli tutum ve
davranış değişikliklerinin teşvik edilmesini sağlar.” (UNESCO ve İklim Değişikliği Eğitimi Genel
Direktörü, Mr. Koïchiro Matsuura, 2009).
İklim değişikliği gezegenimizin karşı karşıya kaldığı en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik
tehditlerden biridir. Bu sorunun yıllardır dünya politikalarının gündeminde olduğu ve çok sayıda
ülkenin konu hakkında farkındalık yaratmak, sorunun etkilerini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum
sağlamak üzere çeşitli strateji ve yaklaşımlar geliştirdiği bilinmektedir. Günümüzün genç bireyleri
iklim değişikliğinin etkilerini büyük bir ihtimalle bizim bugün yaşadığımızdan çok daha fazla
hissedecek ve bu meseleyi çözümleyebilmek ve iklim değişikliği ile beraberinde ortaya çıkacak çevre
problemleriyle baş edebilmek için sürdürülebilir bir yaşam biçimini benimsemeyi öğrenmek zorunda
kalacaklardır.
Okullar gençlerin iklim değişikliğini mümkün olduğunca erken kavramasına yardımcı olabilecek
bilgilerin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu, onların yalnızca günümüzde yaşadığımız
zorluklarla değil, aynı zamanda uzun vadeli sorunlarla da başa çıkabilmelerine yardımcı olacaktır.
Öğrencilerin neyin uygun olup olmadığına yönelik yeni tutumlar geliştirerek daha bilinçli tüketici
tercihleri yapmaları konusunda da okullar destek sağlayabilir. Ayrıca okullar, öğrenciler kariyer
tercihlerini yaparken onları gerilemesi ve/ya önemli ölçüde gelişmesi beklenen iş kolları hakkında
bilgilendirme ve destekleme anlamında da çok önemli bir role sahiptir.
GREEEN, iklim değişikliğinin eğitim programlarına, ayrıca okullarda uygulanabilecek iklim değişikline
yönelik programlara entegrasyonunu sağlamak ve bu süreçte öğrencilere daha somut, yenilikçi ve ilgi
çekici bir fen eğitimi verebilmek amaçları doğrultusunda geliştirilen ve Hayatboyu Öğrenme Programı
COMENIUS tarafından finanse edilen 3 yıllık bir projedir.
GREEEN daha önce başarıyla gerçekleştirilmiş
olan AB-finansmanlı JEM! (Joint
Environmental Managaement-Ortak Çevre
Yönetimi) ve CLIMES (Climate-friendly
Management in European Schools-Avrupa
Okullarında İklim Dostu Yönetim) projelerinin
yöntemlerini temel almaktadır.
GREEEN’in Temel Amaçları:



İklim değişikliğiyle ilgili konuları okullardaki fen eğitimine sürdürülebilir bir biçimde dahil
etmek;
İklim değişikliği ile ilgili temel kavramlar, eğilimler, sorunlar, konunun öğretiminin eğitsel
sonuçları gibi konularda öğretmenlere eğitim verilmesini teşvik etmek;
İklim değişikliği eğitimine dair tecrübe ve iyi örneklerin Avrupa’daki eğitim kurumları,
öğretmen eğitimcileri, öğretmenler, uygulayıcılar, sivil toplum örgütleri ve gençler arasında
paylaşımını desteklemek;



İklim değişikliğiyle ilgili eğitim materyallerini, iyi uygulamaları, öğrenme ve öğretme
tekniklerini belirlemek ve bu bilgilerin GREEEN platformu aracılığıyla ve diğer yollarla
yaygınlaştırılmasını sağlamak;
İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi ile ilgili bilgi ve yenilikçi çözümlerin
üretimini ve bu çözümlere erişimi arttırmak;
Fen eğitimi ve fen alanıyla ilgili meslek dallarında yükselen değerler ve fırsatlar arasında ilişki
kurmak.
GREEEN’in Temel Etkinlikleri:
•
•
•
•
•
•
•
Proje paydaşı ve diğer ülkelerde iklim değişikliği eğitiminin mevcut durumunun genel bir
değerlendirmesini yapmak;
Yeni yaklaşımların (GREEENHOUSE) üretilmesine yardımcı olması amacıyla iyi uygulama
örneklerini paylaşmak;
Avrupa GREEEN Ödülü’nün yanısıra, internet seminerleri, eğitim günleri, uzman söyleşileri,
ulusal ve Avrupa’da düzenlenecek konferanslar gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirmek;
İklim değişikliği ve iklim değişikliğine uyum konusunu, müfredat içi ve müfredat dışı düzeyde
ele almak için modüler bir yaklaşım geliştirmek;
Avrupa ağını genişletmek üzere ilgili paydaşları (disiplinler arası ve uluslararası öğrenci
kuruluşları, öğretmenler ve diğer eğitim paydaşları) ağa dahil etmek;
İklim değişikliği eğitiminin okul müfredatlarına dahil edilmesi ve yaygınlaştırılması için
rehberlik hizmeti sağlamak;
Başlıca yerel, ulusal ve Avrupa sınırları içinde yer alan ağların ve paydaşların dahil edilmesiyle
konunun stratejik önemini vurgulamak.
Göttingen’de GREEEN Başlangıç Toplantısı:
GREEEN ağ ortakları Ocak 2014’te ilk
kez bir araya geldi. Başlangıç
toplantısının amacı paydaşların birbirini
tanıması veçalışma için ortak bir zemin
oluşturmaktı. Proje üç yıllığına finanse
edilecek olup nihai amaç ise Avrupa’dan
yeni ortakların katılımına açık olan,
sürdürülebilir bir ağ için sağlam bir
temel oluşturmaktır.
Bu yoldan hareketle GREEEN’i
Avrupa’da daha göze çarpar hale
getirmek ve potansiyel paydaşların dikkatini çekecek cazip ürün ve hizmetler üretmek amacıyla eğitim
günleri, internet seminerleri, GREEEN ödülü gibi bir dizi farklı etkinliğin düzenlenmesi
hedeflenmektedir. Bu ürünlerden bir diğeri ise iklim değişikliği konusunda uygulanan iyi örneklerin ve
öğrenme-öğretme yöntemlerinin bir derlemesi olacaktır.
Başlangıç olarak bu toplantıda ortaklar, iklim değişikliği eğitimi konusundaki mevcut uygulamaları
belirlemek ve alana yeni yaklaşımlar getirmek amacıyla fen eğitiminde karşılaştıkları zorlukları ve
yapılması mümkün iyileştirmeleri tanımladılar. Bu tartışmanın sonuçları aşağıdaki etiket bulutunda
görselleştirildi.
Fen eğitiminde öğrencileri motive
etmenin zaman zaman zor olduğu
konusunda ortak bir görüş oluştu. Fen
eğitimini daha pratik ve gerçek hayata
uygulanabilir hale getirme anlamında
bir gelişme kaydedildiği vurgulandı.
Öğrencilerin dikkatini çeken pratik
bilgiler ve gerçek hayata dair konuların
işlenmesinden de bir çözüm olarak
bahsedildi. Ayrıca diğer okul ve iş
sahalarıyla
yapılabilecek
değişim
uygulamalarının da ilerlemeye katkıda
bulunabileceği tartışıldı. Okul dışı ve
öz-yönetimli öğrenmeyi güçlendirme
yöntemleri de öğrencileri motive
etmenin ilgi çekici iki yolu olarak
değerlendirildi. GREEEN’in en büyük
amacı ise fen eğitimini daha cazip hale
getirmenin
yollarını
keşfetmek
olacaktır.
GREEEN Etkinlikleri
GREEEN, İklim Değişikliği
Eğitimi (İDE) ile ilgilenen proje
ortaklarına
ve
diğer
paydaşlara yönelik çeşitli
etkinlikler sunmaktadır.
Sizleri,
bahsedilen
faaliyetlerin yanısıra, aşağıda
listelenen etkinliklerde de yer
almaya davet ediyoruz.
Yüz-yüze etkinlikler:


GREEEN ağının tanıtımını yapmayı ve İDE ile ilgilenen yeni ortakları dahil etmeyi amaçlayan
ulusal ağ etkinlikleri;
İDE dahilinde yer alan konular üzerinde yoğunlaşan eğitim günleri;
Çevrimiçi etkinlikler:



İlgilenen katılımcıları İDE’deki son durum hakkında bilgilendiren internet seminerleri;
İDE’de yer alan konularla ile ilgili tartışmaların içeriğini ve çıkarılan sonuçları özetleyen bir
uzman liderliğinde gerçekleşecek 1-Günlük internet tabanlı tartışma oturumu;
İDE’de yer alan konularla ilgili tartışma ve fikir paylaşma amaçlı çevrim içi bir konferans.
GREEEN Ödülü

GREEEN ağı 2015 yılı ilkbahar döneminde okulların fen eğitiminde iklim değişikliğini ele
alırken kullandıkları yöntemleri paylaşacakları bir ödül etkinliği düzenleyecektir.
Tüm etkinlikler GREEEN web sayfasında duyurulacaktır.
GREEEN Web sayfası
Şubat ayında aktif hale gelen proje web sayfası projeyle ilgili bilgileri içermektedir. İlgi duyan herkesin
proje çalışmalarına dair fikir sahibi olabilmeleri için bu web sayfası düzenli olarak güncellenecektir.
GREEEN paydaş okullardaki öğrenciler ve öğretmenler arasında gerçekleşecek değişim etkinliklerine
azami miktarda önem verdiği için projenin ilerleyen aşamalarında web sayfasına gerekli iletişim
araçları eklenecektir. İlgilenen yerel paydaşlar projeyle alakalı çalışmalarını web sayfasında yer alan
belirlenmiş bölümde paylaşma fırsatına sahiptirler. Daha fazla bilgi için, lütfen koordinatörle ya da
paydaş kurumlardan biriyle iletişime geçiniz.
www.greeen-eu.net
Proje Birliği
Coordinator
BUPNET GmbH, Göttingen, Germany
Sabine Wiemann
www.bupnet.de
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmektedir. Bu
bülten sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve
Komisyon, burada yer alan bilgilerle oluşturulacak hiçbir
kullanımdan sorumlu tutulamaz.
Download

GREEEN Bülten 1. Sayı