TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI
PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE’DE
NEFROLOJİ, DİYALİZ
VE
TRANSPLANTASYON
REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS
AND
TRANSPLANTATION IN TURKEY
REGISTRY 2013
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ
ORTAK RAPORU
MINISTRY OF HEALTH AND TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY
JOINT REPORT
YAYINA HAZIRLAYANLAR / EDITORS
Gültekin SÜLEYMANLAR
Başkan / Chairman
Mehmet Rıza ALTIPARMAK
Nurhan SEYAHİ
Genel Koordinatör / General CoordinatorÜye / Member
Sinan TRABULUS
Üye / Member
ISBN 978 - 605 - 62465 - 0 - 0
Ankara - 2014
l
Yı ar
.
24th Ye
24
TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI
PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE’DE
NEFROLOJİ, DİYALİZ
VE
TRANSPLANTASYON
REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS
AND
TRANSPLANTATION IN TURKEY
REGISTRY 2013
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ
ORTAK RAPORU
MINISTRY OF HEALTH AND TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY
JOINT REPORT
YAYINA HAZIRLAYANLAR / EDITORS
Gültekin SÜLEYMANLAR
Başkan / Chairman
Mehmet Rıza ALTIPARMAK
Nurhan SEYAHİ
Genel Koordinatör / General CoordinatorÜye / Member
Sinan TRABULUS
Üye / Member
Ankara - 2014
TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI
PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY
Önemli Not / Important Note
Bu kitabın bütün hakları Türk Nefroloji Derneği’ne aittir.
Makale ve bulgular kaynak gösterilmeden yeniden yayınlanamaz.
All copyrights are reserved for Turkish Society of Nephrology.
Articles and figures can not be published without reference.
ISBN 978-605-62465-0-0
Dizgi ve Tasarım / Contents and Design: BAYT Bilimsel Arş. Basın Yayın Tanıtım Ltd. Şti.
Ziya Gökalp Cad. 30/31, Kızılay
Tel. 0312 431 3062
Baskı / Printing: Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Matbaacılar Sitesi, 560 Sk. No. 27, Yanimahalle, Ankara
Tel. 0312 395 2128
Baskı Tarihi / Printing date: Ekim / October 2014
ii
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
ÖNSÖZ / INTRODUCTION
Türk Nefroloji Derneği (TND) Ulusal Kayıt ve İstatistik
(Registry) faaliyetlerinin 24. yılını doldurmasının gururu ile hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Bu süre
içinde merkez temelli Ulusal Böbrek Kayıt Sistemi
çalışmaları artan merkez ve hasta sayılarına rağmen,
kesintisiz olarak bugüne değin sürdürülmüş ve her ulusal kongrede detaylı raporlar yayımlamıştır. Bu başarı
öyküsünde TND Kayıt ve İstatistik Kurulunun büyük
çabaları yanı sıra TND yönetimlerinin de konuya pozitif yaklaşımını ve verilerini derneğimizle paylaşan
merkezlerin desteklerini çok önemsiyorum. Çabaları
için değerli hocalarıma ve merkez sorumlularına
şükranlarımı sunarım.
2007 yılından itibaren veriler elektronik ortamda toplanmaya başlanmış, 2008 yılından beri Avrupa’daki
renal replasman tedavi (RRT) merkezlerinde kullanılan
temel ve genişletilmiş veri setleri, merkez temelli
olarak ülkemizde de uygulamaya konulmuştur. Hasta
temelli veri toplamaya yönelik elektronik alt yapı
tamamlanmıştır. Ancak, günümüzde toplam sayısı
65.000’i aşan RRT hastalarından teknik, idari, etik ve
ekonomik zorluklar nedeniyle elektronik ortamda bire
bir hasta temelli veri toplama işlemi maalesef hayata
geçirilememiştir.
Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın idari ve tıbbi denetim
amacıyla RRT hastalarına ait verileri hasta temelli
olarak toplamaya başlaması, emek yoğun bir iş olan
veri girişinin herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın
tamamen gönüllülük esasına göre yürütüldüğü TND
Registry çalışmalarına katılımı olumsuz etkilemiş ve
anketlerin geri dönüş oranlarında hissedilir azalmaya
neden olmuştur. Geçen yıl % 50’nin altına düşen anket
geri dönüş oranı her türlü çaba ve girişime rağmen, bu
yıl daha da azalmıştır. Bu olumsuz gelişme kayıt sisteminin geleceğini tehdit etmektedir. Sonuç olarak, pek
çok merkezin verilerini çeşitli sebeplerle paylaşmaktan
kaçındığı bir koşulda, çeyrek asırı bulan Kayıt Sistemi
çalışmalarımızın yürütülmesi mümkün olmayacaktır.
Bu konuda sadece dernek yönetim kurulunun ve Kayıt
Sistemi Kurulunun çabaları yeterli olmayacaktır.
Büyük emek gerektiren ve ekonomik yükü de beraberinde getiren bu çalışmalarla RRT gerektiren son dönem
böbrek hastalığı (SDBH) hakkındaki ulusal gerçekler ve
güncel görüntüler somut olarak ortaya koyulmaktadır.
Ulusal Böbrek Kayıt Sistemi raporları, ülkemizde RRT
gerektiren SDBH’nın epidemiyolojik, demografik,
klinik özellikleri ve tedavi yöntemlerinin durumu ile
yıllar içinde bu parametrelerde yaşanan değişimlere
ilişkin özgün bilgi kaynağı konumundadır. SDBH’nın
kontrolü ve tedavisine ilişkin ulusal stratejilerin belirlenmesinde başvurulan en önemli bilgi kaynaklarının
başında gelmektedir. Registry raporunun güvenilir bir
kaynak olma özelliğini korumak amacıyla bu yıl da
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği sürdürülmüş ve DYOP veri
National Renal Registry System has been successfully
run for the past 24 years in spite of the increasing
number of patients and facilities. The detailed reports
are released in National Congresses every year. I feel
obligated to give credits to the positive attitudes of
the TSN executive committees and the support of the
dialysis and/or transplantation centers which share us
all their data as Board of Renal Registry and Statistics.
I would like to thank to the representatives of dialysis
and/or transplantation centers. This long-term
cooperation has constituted the basis of this success.
Web-based data collection has been carried out for
seven years. The basic and extended data sets used in
ERA-EDTA in Europe have been adopted in our registry
since 2008. The electronic infrastructure of patient
based data collection is completed. But, patient
based data collection in electronic environment has
not started due to technical, administrative, ethical
and economic difficulties about collecting data from
patients whose number has reached 65.000 today.
Recently, a dramatic decrease in survey responses has
been experienced. Especially, some negative attitudes
we encountered in the course of data collection,
insensitivity and indifference of some centers have
affected our team spirit quite negatively. Many centers
have been reluctant to share data for various reasons.
This situation threatens the national registry system.
So, the maintenance of Registry activities will become
increasingly difficult in the near future. This issue can
not be solved by the efforts of the Board of Renal
Registry and Statistics.
National Renal Registry System, which requires great
work with considerable economic expenditure, help
us define the national facts and figures about chronic
kidney disease requiring the Renal Replacement
Therapies (RRT). The annual registry reports on the
National Renal Registry System constitute a unique
source of information about the demographic,
epidemiological, clinical and treatment characteristics
of end stage kidney disease. This system comes first
when consulting to an information source to determine
the national strategies and approaches to control and
treat kidney diseases. I would also like to state one
characteristic of this year’s National Renal Registry
System that is different from the previous years. We
collaborated with the Ministry of Health and cumulative
data support has been taken from Dialysis Registry of
Ministry of Health in order to keep the accuracy and the
reliability of the Registry report. Apart from this, the
data from the relevant industries were used.
As known, our registry data related to RRT is also
included in USRDS and ERA-EDTA Registry reports over
past 10 years. This enables us to compare our data
with the data from the USA and European countries.
Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
iii
kaynağından kümülatif veri desteği alınmıştır. Bunun
dışında veri doğrulanması ve tutarlılığı açısından ilgili
endüstrinin verilerinden de yararlanılmıştır.
Bilindiği gibi, RRT’ne ilişkin verilerimiz 10 yıl aşkın
süredir USRDS ve ERA-EDTA Registry raporlarında da
yer almaktadır. Böylece, ülkemizdeki RRT sonuçlarının
ABD ve Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması mümkün
olmaktadır.
Kayıt ve İstatistik (Registry) Kurulunun 24 yılı aşkın
süredir yürüttüğü faaliyetlerin TND’nin hem ulusal,
hem de uluslararası ölçekte marka değeri olan bir
dernek haline gelmesine ciddi katkısı olmuştur. Yazıma
son verirken TND Ulusal Kayıt Sisteminin bugünkü
kurumsal kimliğe ulaşmasındaki değerli vizyon ve
çabaları nedeniyle Prof. Dr. Ekrem Erek ve Prof. Dr.
Kamil Serdengeçti’ye TND yönetimi adına şükranlarımı
sunarım. Uzun süredir Ulusal Böbrek Kayıt Sisteminin
mutfağında birlikte çalıştığımız değerli arkadaşlarım
Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak’a, Prof. Dr. Nurhan
Seyahi’ye ve diğer kurul üyelerine, Ulusal Kayıt Sistemi çalışmalarına sağladığı destek ve katkılar için TND
Genel Sekreteri Prof. Dr. Kenan Ateş’e, Yönetim Kurulunun değerli üyelerine, kendi veri tabanlarından yararlanma fırsatı tanıyan Sağlık Bakanlığı yetkililerine, Kayıt
Sisteminin elektronik alt yapısını oluşturan ve merkezlerden verileri toplayan Pleksus şirketi elemanlarına
ve verilerini bizlerle paylaşma nezaketini gösteren
merkez sorumlularına sonsuz şükran ve teşekkürlerimi
sunarım.
The activities carried out by National Renal Registry
Board for more than 24 years has seriously contributed
TSN to become an association with brand equity in
both national and international scale. Finally, I express
my gratitude to Prof. Ekrem Erek, and Prof. Kamil
Serdengeçti for establishing a corporate identity in
National Renal Registry System. I present my thanks
to Prof. Mehmet Rıza Altıparmak, Prof. Nurhan Seyahi
and other Board members with whom we have been
working for a long time; to TSN secretary general, Prof.
Kenan Ateş for his great support to National Renal
Registry System; to the Ministry of Health officials
who shared their databases; the Pleksus Company
staff who collected data from the relevant centers and
analyzed the data; and the representatives of dialysis
and/or transplantation centers who delicately shared
their data with us.
Best Regards,
Prof. Dr. Gultekin SULEYMANLAR
President of Turkish Society of Nephrology
Saygılarımla,
Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR
Türk Nefroloji Derneği Başkanı
iv
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ REGISTRY KURULU
TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY REGISTRY COMMITTEE
Başkan: Chairman Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Registry Kurulu Üyeleri:
Members of the Registry Committee:
Prof. Dr. Mehmet Rıza ALTIPARMAK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Nurhan SEYAHİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Aykut SİFİL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Sinan TRABULUS
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI / MINISTRY OF HEALTH
Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI, Dr. Murat ÖZTÜRK, Dr. Pınar GÜNEŞER YAVAŞ, Özlem SAVCI,
Zehra UZUNDURUKAN, Savaş ÇAMÖZ
Pediatrik Nefroloji Koordinatörü / Coordinator for Pediatric Nephrology:
Prof. Dr. Ali DÜZOVA, Çocuk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member of
Pediatric Nephrology Society
Veri Toplama ve Yönetimi / Data Collection and Management:
Aylin GÖKDUMAN, Burcu TOSUN, PLEKSUS Bilişim Teknolojileri
Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
v
KISALTMALAR / ABBREVIATIONS
vi
APD
Aletli periton diyalizi
BTx
Böbrek transplantasyonu
ESA
Eritropoezi stimüle edici ajan
HD
Hemodiyaliz
HT
Hipertansiyon
mnb
Milyon nüfus başına
PD
Periton diyalizi
RRT
Renal replasman tedavisi
SAPD
Sürekli ayaktan periton diyalizi
SDBY
Son dönem böbrek yetmezliği
TND
Türk Nefroloji Derneği
APD
Automatic peritoneal dialysis
CAPD
Continuous ambulatory peritoneal dialysis
CV
Cardiovascular
ESA
Erythropoiesis stimulating agent
ESRD
End stage renal disease
HD
Hemodialysis
HT
Hypertension
KTx
Kidney transplantation
PD
Peritoneal dialysis
pmp
Per million population
RRT
Renal replacement therapy
TSN
Turkish Society of Nephrology
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Sayfa /Page
Türkiye’de Renal Replasman Tedavisi: Genel Bilgiler /
Renal Replacement Therapy in Turkey: General Considerations ……………………………………..….…... 1
Hemodiyaliz / Hemodialysis……………………………………………………………………………………………….…….. 3
Periton Diyalizi / Peritoneal Dialysis ………………………………………………………………………………….……… 20
Böbrek Transplantasyonu / Kidney Transplantation ……………………………………………………….………. 31
Pediatrik Hemodiyaliz / Pediatric Hemodialysis ………………………………………………………………….……. 40
Pediatrik Periton Diyalizi / Pediatric Peritoneal Dialysis …………………………………………………….…….. 48
Pediatrik Böbrek Transplantasyonu / Pediatric Kidney Transplantation
…..…………………………….. 56
24 Yıllık Registry’den Rakamlar / Figures from Registry of 24 Years …………………………………………. 62
Diyaliz ve Transplantasyonda Türkiye’den ve Dünya’dan Genel Bilgiler /
General Information about Dialysis and Transplantation from Turkey and World ………………..... 69
Kayıt Sistemine Katılan Merkezler / Centers Participating to the Registry ………………………………... 76
Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
vii
TÜRKİYE'DE RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ (RRT): GENEL BİLGİLER RENAL REPLACEMENT THERAPY (RRT) IN TURKEY: GENERAL CONSIDERATIONS Genel İnsidans General Incidence TABLO 1. 2013 yılı içinde ilk kez RRT’ne başlanan hastaların (çocuk hastalar dahil) uygulanan RRT tipine göre dağılımı. TABLE 1. Distribution of incident RRT patients (including pediatric patients) according to RRT type in 2013. n % Hemodiyaliz / Hemodialysis 8757 82.60 Periton diyalizi / Peritoneal dialysis 1150 10.85 Transplantasyon / Transplantation * 694 6.55 10601 100.00 Toplam / Total * Preemptif Tx / Preemptive Tx Genel insidans / General incidence = 138 mnb / ppm Genel Prevalans General Prevalence TABLO 2. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD/PD programında veya fonksiyone greftle izlenmekte olan tüm hastaların (çocuk hastalar dahil) RRT tipine göre dağılımı. TABLE 2. Distribution of chronic HD/PD patients or patients followed with functioning graft (including pediatric patients) according to RRT type as of the end of 2013. n % Hemodiyaliz / Hemodialysis 52675 78.96 Periton diyalizi / Peritoneal dialysis 4537 6.80 Transplantasyon / Transplantation 9499 14.24 Toplam / Total 66711 100.00 Genel prevalans / General prevalence = 870 mnb / ppm Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
9 1
TABLO 3. 2013 yılı sonu itibarıyla RRT (HD/PD/BTx) uygulanan merkez sayıları. TABLE 3. Number of RRT centers (HD/PD/KTx) as of the end of 2013. n Hemodiyaliz / Hemodialysis 847 Periton diyalizi / Peritoneal dialysis 146 Transplantasyon / Transplantation 61 Toplam / Total 1054 TABLO 4. 2013 yılı sonu itibarıyla HD cihaz sayıları. TABLE 4. Number of HD machines as of the end of 2013. n % Sağlık Bakanlığı / Ministry of Health 4746 29.70 Üniversite / University 1133 7.09 Özel / Private 10100 63.21 Toplam / Total 15979 100.00 Değerlendirme / Discussion � 2013 yılında Türkiye’de renal replasman tedavisi (RRT) gerektiren son dönem kronik böbrek yetmezliği (SDBY) nokta prevalansı milyon nüfus başına 870 olarak saptanmıştır (bu sayıya çocuk hastalar dahildir). � For the year 2013, the point prevalence of � For the year 2013, the incidence of ESRD � 2013 yılında Türkiye’de RRT gerektiren SDBY insidansı 138 olarak hesaplanmıştır (bu sayıya çocuk hastalar dahildir). Yeni transplant yapılan hastalardan yalnızca preemptif olanlar hesaba dahil edilmiştir. � Son iki yıl içinde insidansta bir azalma olduğu dikkati çekmektedir. İki yıldır insidans ve prevalans rakamları hesaplanırken Sağlık Bakanlığı tarafından toplanılan veriler kullanılmaktadır. Daha önceki yıllarda Türk Nefroloji Derneği’nin topladığı veriler kullanılmaktaydı. Veri toplama yöntemleri arasındaki değişiklik insidans rakamlarında son iki yılda dikkat çeken değişimin önemli bir nedeni olabilir. end stage renal disease (ESRD) needing renal replacement therapy (RRT) is found as 870 in Turkey (including pediatric patients). needing RRT is found as 138 in Turkey (including pediatric patients). From new transplanted cases only the preemptive ones are included. � There is a remarkable reduction in incidence in the last two years. During this period incidence and prevalence calculations were done using data collected by the Ministry of Health. However in previous years, data collected by Turkish Society of Nephrology was used. The changes in data collection methods in the last two years can be a major cause of this noticeable change in incidence numbers. 10 2
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
HEMODİYALİZ HEMODIALYSIS Hemodiyaliz İnsidansı Incidence of Hemodialysis TABLO 1. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak HD'e başlanıp kronik HD programına alınan hastaların HD tipine göre dağılımı. TABLE 1. Distribution of incident chronic HD patients according to HD type in 2013. n % Merkezde standart HD / Standard HD in center 8608 98.29 Evde HD / Home HD 4 0.05 Hemodiyafiltrasyon / Hemodiafiltration 140 1.60 Hemofiltrasyon / Hemofiltration 4 0.05 Tipi belli değil / Unknown type 1 0.01 Toplam / Total 8757 100.00 TABLO 2. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak HD'e başlanıp kronik HD programına alınan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 2. Age and gender distribution of incident chronic HD patients in 2013. Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 66 0.75 57 0.65 123 1.40 20-­‐44 739 8.44 413 4.72 1152 13.16 45-­‐64 2208 25.21 1389 15.86 3597 41.07 65-­‐74 1192 13.61 1038 11.85 2230 25.47 ≥75 852 9.73 803 9.17 1655 18.90 Toplam / Total 5057 57.75 3700 42.25 8757 100.00 TABLO 3. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak HD'e başlanıp kronik HD programına alınan diyabetik nefropatili hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı (252 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 3. Age and gender distribution of incident chronic HD patients with diabetic nephropathy in 2013 (According to the data obtained from 252 centers). Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 1 0.04 0 0.00 1 0.04 20-­‐44 152 6.52 106 4.55 258 11.06 45-­‐64 556 23.84 401 17.20 957 41.04 65-­‐74 415 17.80 367 15.74 782 33.53 ≥75 179 7.68 155 6.65 334 14.32 Toplam / Total 1303 55.87 1029 44.13 2332 100.00 11 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
3
TABLO 4. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak HD'e başlanıp kronik HD programına alınan hastaların altta yatan etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 4. Distribution of incident chronic HD patients according to etiology in 2013. % Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 36.45 Tip 1 DM / Type 1 DM 4.74 Tip 2 DM / Type 2 DM 31.71 Hipertansiyon / Hypertension * 28.59 Glomerülonefrit / Glomerulonephritis 6.53 Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases 2.64 Amiloidoz / Amyloidosis 1.55 Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis 1.16 Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease 1.07 Diğer / Other 8.46 Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 13.55 Toplam / Total 100.00 * Hipertansiyonun primer değil, kronik böbrek yetmezliğine bağlı oluşan sekonder hipertansiyon olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır. * There are strong suspects that hypertension mentioned here is not primary but secondary which has occured due to chronic renal failure. Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Öncesi Dönem Predialytic Period of Hemodialysis Patients TABLO 5. 2013 yılı içinde yeni kronik HD hastalarının diyaliz öncesi dönemde düzenli takip, nefrolog takibi ve eğitim alma durumlarına göre dağılımı. TABLE 5. Distribution of incident chronic HD patients according to training, regular follow-­‐up and follow-­‐up by nephrologist during predialytic period in 2013. n % Düzenli takip yapılanlar / Regular follow-­‐up 3687 70.20 Düzenli takip yapılmayanlar / No regular follow-­‐up 1565 29.80 Nefrolog takibinde olanlar / Follow-­‐up by nephrologist 3655 72.05 Nefrolog takibinde olmayanlar / No follow-­‐up by nephrologist 1418 27.95 Eğitim alanlar / Training 2952 63.98 Eğitim almayanlar / No training 1662 36.02 12 4
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 6. 2013 yılı içinde yeni kronik HD hastalarının hemodiyalize başlangıç durumlarına göre dağılımı. TABLE 6. Distribution of incident chronic HD patients according to their initial approach of RRT in 2013. n % Acil / Urgent 3059 35.57 Programlı / Scheduled 5541 64.43 Toplam / Total 8600 100.00 TABLO 7. 2013 yılı içinde yeni kronik HD hastalarından hemodiyalize acil olarak başlanan hastaların başlangıç endikasyonlarına göre dağılımı. TABLE 7. Distribution of incident chronic HD patients who have urgently started hemodialysis, according to indications in 2013. n % Hipervolemi, akciğer ödemi / Hypervolemia, pulmonary edema 1795 48.32 Hiperkalemi / Hyperkalemia 410 11.03 Tedaviye dirençli hipertansiyon / Resistant hypertension 340 9.15 İnatçı bulantı-­‐kusma, iştahsızlık / Nausea-­‐vomiting, anorexia 331 8.91 Kontrolsüz asidoz / Uncontrolled acidosis 215 5.79 Üremik ensefalopati / Uremic encephalopathy 147 3.96 Üremiye bağlı kanama diyatezi / Hemorrhagic diathesis 75 2.02 Perikardit / Pericarditis 46 1.24 Diğer / Other 356 9.58 Toplam / Total 3715 100.00 TABLO 8. 2013 yılı içinde yeni kronik HD hastalarının başlangıç sırasında eşlik eden / komorbid durumlara göre dağılımı. TABLE 8. Distribution of incident chronic HD patients according to concomitant / comorbid conditions in 2013. n % Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 2282 33.86 İskemik kalp hastalığı / Ischemic heart disease 1790 26.56 Konjestif kalp yetersizliği / Congestive heart failure 856 12.70 Periferik damar hastalığı / Peripheral vascular disease 403 5.98 Kronik akciğer hastalığı / Chronic pulmonary disease 290 4.30 Malignite / Malignancy 284 4.21 Serebrovasküler hastalık / Cerebrovascular disease 240 3.56 Kronik karaciğer hastalığı / Chronic liver disease 86 1.28 Diğer / Other 508 7.54 Toplam / Total 6739 100.00 13 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
5
TABLO 9. 2013 yılı içinde yeni kronik HD hastalarının diyalize başlangıç sırasındaki laboratuvar bulgularına göre dağılımı. TABLE 9. Distribution of incident chronic HD patients according to the initial laboratory data in 2013. Toplam % % % % Total <4.0 mg/dL 4.0-­‐5.9 mg/dL 6.0-­‐9.9 mg/dL ≥10.0 mg/dL Serum kreatinin / Serum creatinine 17.83 37.86 37.79 6.52 7437 <3.5 gr/dL 3.5-­‐3.9 gr/dL 4.0-­‐4.4 gr/dL ≥4.5 gr/dL Serum albümin / Serum albumin 44.35 36.22 16.17 3.26 7397 5.5-­‐7.4 mmol/L ≥7.5 mmol/L 12.27 0.52 7297 ≥12.0 mg/dL <3.5 3.5-­‐5.4 mmol/L mmol/L Serum potasyum / Serum potassium 7.74 79.47 <8.5 mg/dL 8.5-­‐9.9 10.0-­‐11.9 mg/dL mg/dL Serum kalsiyum / Serum calcium 54.26 42.70 2.71 0.33 7351 <3.5 mg/dL 3.5-­‐5.4 mg/dL 5.5-­‐7.4 mg/dL ≥7.5 mg/dL Serum fosfor / Serum phosphorus 19.27 54.24 21.53 4.96 7483 <8.0 gr/dL 8.0-­‐9.9 10.0-­‐11.9 gr/dL gr/dL ≥12.0 gr/dL Hemoglobin / Hemoglobin 13.81 50.09 4.77 7482 30.33 Hemodiyaliz Prevalansı Prevalence of Hemodialysis TABLO 10. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların HD tipine göre dağılımı. TABLE 10. Distribution of prevalent HD patients according to HD type as of the end of 2013. n % Merkezde standart HD / Standard HD in center 51146 97.10 Evde HD / Home HD 181 0.34 Hemodiyafiltrasyon / Hemodiafiltration 1275 2.42 Hemofiltrasyon / Hemofiltration 5 0.01 Tipi belli değil / Unknown type 68 0.13 52675 100.00 Toplam / Total 14 6
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 11. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 11. Age and gender distribution of prevalent chronic HD patients as of the end of 2013. Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 20-­‐44 45-­‐64 65-­‐74 ≥75 240 5006 13251 6716 4316 0.46 9.50 25.16 12.75 8.19 220 3314 9174 6077 4361 0.42 6.29 17.42 11.54 8.28 460 8320 22425 12793 8677 0.88 15.79 42.57 24.29 16.47 Toplam / Total 29529 56.06 23146 43.94 52675 100.00 TABLO 12. 2013 yılı sonu itibarıyla evde HD programında izlemde olan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 12. Age and gender distribution of prevalent home HD patients as of the end of 2013. Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 20-­‐44 45-­‐64 65-­‐74 ≥75 0 58 58 4 2 0.00 32.04 32.04 2.21 1.11 3 29 23 3 1 1.66 16.02 12.71 1.66 0.55 3 87 81 7 3 1.66 48.06 44.75 3.87 1.66 Toplam / Total 122 67.40 59 32.60 181 100.00 TABLO 13. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 13. Distribution of prevalent chronic HD patients according to etiology as of the end of 2013. % Diabetes mellitus / Diabetes mellitus Tip 1 DM / Type 1 DM Tip 2 DM / Type 2 DM Hipertansiyon / Hypertension * Glomerülonefrit / Glomerulonephritis Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases Amiloidoz / Amyloidosis Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease Diğer / Other Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 33.83 4.51 29.32 28.47 7.37 4.41 1.91 1.58 0.92 7.39 14.12 Toplam / Total 100.00 * Hipertansiyonun primer değil, kronik böbrek yetmezliğine bağlı oluşan sekonder hipertansiyon olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır. * There are strong suspects that hypertension mentioned here is not primary but secondary which has occured due to chronic renal failure. 15 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
7
TABLO 14. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların diyaliz süresine göre dağılımı. TABLE 14. Distribution of prevalent chronic HD patients according to duration of dialysis as of the end of 2013. n % 0-­‐5 yıl / years 34951 66.35 6-­‐10 yıl / years 11474 21.78 11-­‐15 yıl / years 4228 8.03 16-­‐20 yıl / years 1416 2.69 >20 yıl / years 606 1.15 Toplam / Total 52675 100.00 Hemodiyalizde Ölümler Mortality in Hemodialysis TABLO 15. Kronik HD programında izlenmekte olan hastalardan 2013 yılında ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 15. Age and gender distribution of chronic HD patients died in 2013. Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 13 0.16 13 0.16 26 0.32 20-­‐44 204 2.47 140 1.69 344 4.16 45-­‐64 1425 17.25 935 11.32 2360 28.57 65-­‐74 1387 16.79 1189 14.39 2576 31.19 ≥75 1514 18.33 1440 17.43 2954 35.76 Toplam / Total 4543 55.00 3717 45.00 8260 100.00 TABLO 16. 2013 yılında ölen HD hastalarının ölüm nedenlerine göre dağılımı. TABLE 16. Distribution of patients died in 2013, according to the cause of death. % Kardiyovasküler / Cardiovascular 53.45 Serebrovasküler / Cerebrovascular 11.84 Malignite / Malignancy 10.43 İnfeksiyon / Infection 7.66 Karaciğer yetmezliği / Hepatic failure 2.01 Gastrointestinal kanama / Gastrointestinal bleeding 1.66 Akciğer embolisi / Pulmonary embolism 1.01 Diyaliz girmeyi reddetme / Refusal of dialysis treatment 0.60 Diğer / Other 11.34 Toplam / Total 100.00 16 8 National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 17. 2013 yılında kardiyovasküler nedenlerle ölen HD hastalarında ölüm nedenleri. TABLE 17. Causes of death in HD patients died due to cardiovascular events in 2013. % İskemik kalp hastalığı / Ischemic heart disease Kalp yetersizliği / Heart failure Ani ölüm / Sudden death Diğer / Other 26.52 23.66 15.61 34.21 Toplam / Total 100.00 Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Uygulamaları Dialysis Applications in Hemodialysis Patients TABLO 18. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının hemodiyalize giriş sıklığına göre dağılımı. TABLE 18. Distribution of chronic HD patients according to HD frequency as of the end of 2013. n % Haftada 1 kez / Once weekly Haftada 2 kez / Twice weekly Haftada 3 kez / 3 times weekly Haftada >3 kez / >3 times weekly 332 4048 47912 383 0.63 7.68 90.96 0.73 Toplam / Total 52675 100.00 TABLO 19. 2013 yılı içinde kronik HD hastalarının tüketilen diyalizer membran tipine göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 19. Distribution of chronic HD patients according to the dialyser type in 2013 (According to the data obtained from 242 centers). n % Kuprofan / Cuprophane Semisentetik / Semisynthetic Sentetik / Synthetic High-­‐flux / High-­‐flux Toplam / Total 0 89.734 757.910 439.141 0.00 6.97 58.90 34.13 1.286.785 100.00 TABLO 20. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının diyalizer yüzey alanına göre dağılımı. TABLE 20. Distribution of chronic HD patients according to dialyser surface area as of the end of 2013. n % <1.0 m2 1.0-­‐1.2 m2 1.3-­‐1.5 m2 120 1221 18644 0.23 2.32 35.39 1.6-­‐1.8 m2 >1.8 m2 24353 8337 46.23 15.83 Toplam / Total 52675 100.00 17 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
9
TABLO 21. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının kan akım hızına göre dağılımı. TABLE 21. Distribution of chronic HD patients according to blood flow rate as of the end of 2013. n % <200 mL/dk / mL/min 2060 3.91 200-­‐300 mL/dk / mL/min 9582 18.19 300-­‐400 mL/dk / mL/min 37653 71.48 >400 mL/dk / mL/min 3380 6.42 Toplam / Total 52675 100.00 TABLO 22. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının uygulanan antikoagülasyon yöntemlerine göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 22. Distribution of chronic HD patients according to anticoagulation methods as of the end of 2013 (According to the data obtained from 242 centers). n % Standart heparinizasyon / Standard heparinization Düşük mol ağırlıklı heparinizasyon / Low mol weight heparinization Bölgesel heparinizasyon / Regional heparinization Diğer / Other Toplam / Total 16035 81.67 3372 17.17 34 0.17 193 0.98 19634 100.00 Hemodiyaliz Hastalarında Damar Erişim Yolu Vascular Access in Hemodialysis Patients TABLO 23. 2013 yılı içinde yeni kronik HD hastalarının HD başlangıcındaki damar erişim yoluna göre dağılımı. TABLE 23. Distribution of incident chronic HD patients according to route of vascular access in 2013. n % AV fistül / AV fistula 3998 45.65 33 0.38 Kalıcı (tünelli) kateter / Permanent (tunnelled) catheter 1933 22.07 Geçici (tünelsiz) kateter / Temporary (untunnelled) catheter 2793 31.90 Toplam / Total 8757 100.00 AV greft / AV graft 18 10
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 24. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının halen kullanılmakta olan damar erişim yoluna göre dağılımı. TABLE 24. Distribution of prevalent chronic HD patients according to vascular access still being used as of the end of 2013. n % AV fistül / AV fistula 43675 82.91 AV greft / AV graft 954 1.81 Kalıcı (tünelli) kateter / Permanent (tunnelled) catheter 6157 11.69 Geçici (tünelsiz) kateter / Temporary (untunnelled) catheter 1889 3.59 Toplam / Total 52675 100.00 TABLO 25. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarından kateterle hemodiyalize girenlerin kateterle hemodiyalize girme nedenine göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 25. Distribution of chronic HD patients according to the cause of entering HD with catheter as of the end of 2013 (According to the data obtained from 242 centers). n % Diyalize kateterle başlayıp devam edenler / Started with catheter and continue 1424 41.07 AV fistül veya greftinde sorun nedeniyle katetere geçilenler / Switched to catheter due to problem in AV fistula or graft 2043 58.93 Toplam / Total 3467 100.00 TABLO 26. 2013 yılı içinde geçici (tünelsiz) kateter yerleştirilen kronik HD hastalarının kateter yerleştirme yerine göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 26. Distribution of chronic HD patients with catheter according to the place of the catheter in 2013 (According to the data obtained from 242 centers). n % İnternal juguler ven / Internal jugular vein 2484 66.42 Femoral ven / Femoral vein 628 16.79 Eksternal juguler ven / External jugular vein 403 10.77 Subklavian ven / Subclavian vein 224 5.99 1 0.03 3740 100.00 İnferior vena kava / Inferior vena cava Toplam / Total 19 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
11
TABLO 27. 2013 yılı içinde izlenen kronik HD hastalarının santral venöz kateterizasyondan sonra gelişen komplikasyonlara göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 27. Distribution of chronic HD patients according to the complications developed after central venous catheterization in 2013 (According to the data obtained from 242 centers). Erken komplikasyonlar / Early complications n % Arter ponksiyonu / Artery punction 84 75.00 Hemotoraks / Hemothorax 5 4.46 Pnömotoraks / Pneumothorax 4 3.57 Perikart tamponadı / Pericardial tamponade 2 1.79 Ven veya atrium perforasyonu / Vein or atrium perforation 1 0.89 Ciddi aritmi / Serious arrythmia 16 14.29 Toplam komplikasyon sayısı / Total number of complications 112 100.00 Geç komplikasyonlar / Late complications n % Çıkış yeri infeksiyonu / Exit site infection 435 34.77 Tromboz / Thrombosis 385 30.78 Tünel infeksiyonu / Tunnel infection 231 18.47 Vasküler darlık / Vascular stenosis 102 8.15 Sistemik infeksiyon / Systemic infection 96 7.67 Arteriyovenöz fistül / Arteriovenous fistula 2 0.16 1211 100.00 Toplam komplikasyon sayısı / Total number of complications Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği Dialysis Adequacy in Hemodialysis Patients TABLO 28. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının Kt/V değerlerine göre dağılımı. TABLE 28. Distribution of chronic HD patients according to Kt/V values as of the end of 2013. n % ≤1.20 5770 10.96 1.21-­‐1.40 11116 21.10 >1.40 35789 67.94 Toplam / Total 52675 100.00 20 12
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Hemodiyaliz Hastalarında Serum Albümin Düzeyi Serum Albumin Level in Hemodialysis Patients TABLO 29. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının serum albümin düzeyine (son 3 ayın ortalaması) göre dağılımı. TABLE 29. Distribution of chronic HD patients according to serum albumin level (mean value of last 3 months) as of the end of 2013. n % <3.5 gr/dL 6877 13.05 3.5-­‐4.0 gr/dL 24730 46.95 >4.0 gr/dL 21068 40.00 Toplam / Total 52675 100.00 Hemodiyaliz Hastalarında Hipertansiyon Hypertension in Hemodialysis Patients TABLO 30. 2013 sonu itibarıyla kronik HD hastalarının diyaliz seansı öncesi hipertansiyon durumuna göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 30. Distribution of chronic HD patients according to hypertension status before the dialysis session as of the end of 2013 (According to the data obtained from 242 centers). n % İlaç yok, KB <140/90 mmHg / Untreated, BP <140/90 mmHg 10292 55.59 İlaç var, KB <140/90 mmHg / Treated, BP <140/90 mmHg 4780 25.82 İlaç yok, KB ≥140/90 mmHg / Untreated, BP ≥140/90 mmHg 1347 7.28 İlaç var, KB ≥140/90 mmHg / Treated, BP ≥140/90 mmHg 2094 11.31 Toplam / Total 18513 100.00 TABLO 31. 2013 sonu itibarıyla kronik HD hastalarının antihipertansif ilaç kullanımına göre dağılımı. TABLE 31. Distribution of chronic HD patients according to use of antihypertensive drug as of the end of 2013. n % Kullanmıyor / Not using 32971 62.59 1 ilaç / 1 drug 12780 24.26 2 ilaç / 2 drugs 5156 9.79 >2 ilaç / >2 drugs 1768 3.36 Toplam / Total 52675 100.00 21 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
13
TABLO 32. 2013 sonu itibarıyla kronik HD hastalarının kullanılan antihipertansif ilaç türlerine göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 32. Distribution of chronic HD patients according to type of antihypertensive drug as of the end of 2013 (According to the data obtained from 242 centers). n % Beta bloker / Beta blocker 3109 24.77 Kalsiyum kanal blokeri / Calcium channel blocker 2741 21.83 Diüretik / Diuretic 2590 20.63 ACE inhibitörü / ACE inhibitor 1696 13.51 Anjiotensin reseptör blokeri / Angiotensin receptor blocker 1572 12.52 Alfa bloker / Alpha blocker 745 5.93 Diğer / Other 101 0.81 12554 100.00 Toplam / Total Hemodiyaliz Hastalarında Anemi Anemia in Hemodialysis Patients TABLO 33. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının hemoglobin düzeyine (son 3 ayın ortalaması) göre dağılımı. TABLE 33. Distribution of chronic HD patients according to hemoglobin level (mean value of last 3 months) as of the end of 2013. n % <8.0 gr/dL 1323 2.51 8.0-­‐8.9 gr/dl 2443 4.64 9.0-­‐9.9 gr/dL 5632 10.69 10.0-­‐11.5 gr/dL 18340 34.82 11.6-­‐13.0 gr/dL 17983 34.14 ≥13.0 gr/dL 6954 13.20 Toplam / Total 52675 100.00 TABLO 34. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının ESA tedavisine göre dağılımı. TABLE 34. Distribution of chronic HD patients according to ESA therapy as of the end of 2013. n % Halen ESA kullanıyor / Using currently Daha önce ESA kullanmış, ancak halen kullanmıyor / Have received before, but not using currently Hiç ESA kullanmamış / Never used ESA Toplam / Total 37191 70.60 12661 24.04 2823 5.36 52675 100.00 22 14
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 35. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarında demir tedavisi kullanımı (242 merkez). TABLE 35. The use of iron therapy in chronic HD patients as of the end of 2013 (242 centers). n % Oral / Oral 60 0.35 Parenteral / Parenteral 10192 58.77 Kullanmayan / Not using 7090 40.88 Toplam / Total 17342 100.00 TABLO 36. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının parenteral demir preparatı kullanımına göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 36. Distribution of chronic HD patients according to the use of parenteral iron preparations as of the end of 2013 (According to the data obtained from 242 centers). n % Demir sükroz / Iron sucrose 9743 94.05 Demir dekstran / Iron dextran 616 5.95 10359 100.00 Toplam / Total Hemodiyaliz Hastalarında Mineral-­‐Kemik Metabolizması Mineral-­‐Bone Metabolism in Hemodialysis Patients TABLO 37. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının serum fosfor düzeyine (son 3 ayın ortalaması) göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 37. Distribution of chronic HD patients according to serum phosphorus level (mean value of last 3 months) as of the end of 2013 (According to the data obtained from 242 centers). n % <3.5 mg/dL 1425 8.14 3.5-­‐4.49 mg/dL 5062 28.90 4.5-­‐5.49 mg/dL 5835 33.31 5.5-­‐6.49 mg/dL 3294 18.81 6.5-­‐7.49 mg/dL 1382 7.89 ≥7.5 mg/dL 516 2.95 17514 100.00 Toplam / Total 23 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
15
TABLO 38. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının serum PTH düzeyine (son 6 ayın ortalaması) göre dağılımı (242 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 38. Distribution of chronic HD patients according to serum PTH level (mean value of last 6 months) as of the end of 2013 (According to the data obtained from 242 centers). n % <150 pg/mL 2963 15.58 150-­‐300 pg/mL 6411 33.72 301-­‐600 pg/mL 5966 31.38 601-­‐1000 pg/mL 2577 13.56 >1000 pg/mL 1095 5.76 Toplam / Total 19012 100.00 TABLO 39. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarında son 3 ayda en uzun süreli kullanılan fosfor bağlayıcı ilaç. TABLE 39. The most long lasting phosphorus binding agents in the last 3 months among chronic HD patients as of the end of 2013. n % Kullanmayan / Not using 9489 18.01 Kullanan / Using 43186 81.99 Kalsiyum asetat / Calcium acetate 29675 64.71 Kalsiyum karbonat / Calcium carbonate 4364 9.52 Sevelamer / Sevelamer 10017 21.84 Alüminyum hidroksit / Aluminum hydroxide 1031 2.25 Diğer / Other 770 1.68 TABLO 40. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarında sekonder hiperparatiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar. TABLE 40. Drugs using secondary hyperparathyroidism in chronic HD patients as of the end of 2013. n % Kullanmayan / Not using 29665 56.32 Kullanan / Using 22991 43.64 Oral D vitamini / Oral vitamin D 1752 6.92 İntravenöz D vitamini / Intravenous vitamin D 14213 56.13 D vitamini analoğu / Vitamin D analogs 5809 22.94 Kalsimimetik / Calcimimetics 3548 14.01 24 16
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Hemodiyaliz Hastalarında Viral Seroloji Viral Serology in Hemodialysis Patients TABLO 41. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarında hepatit serolojisi. TABLE 41. Hepatitis serology in chronic HD patients as of the end of 2013. n % HBsAg (+) 2113 4.01 Anti-­‐HCV (+) 3654 6.94 HBsAg (+), Anti-­‐HCV (+) 368 0.70 HBsAg (-­‐), Anti-­‐HCV (-­‐) 46540 88.35 Toplam / Total 52675 100.00 TABLO 42. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarında HIV serolojisi. TABLE 42. HIV serology in chronic HD patients as of the end of 2013. n % HIV (+) 95 0.18 HIV (-­‐) 52580 99.82 Toplam / Total 52675 100.00 Değerlendirme / Discussion � Hemodiyaliz, ülkemizde en sık uygulanan RRT � Hemodialysis is the most commonly used RRT yöntemidir. � Hemodiyalize yeni başlayan hasta sayısında geçen yıla göre artış vardır. Prevalan hasta sayısındaki artış dikkat çekicidir; ancak bunun yıllık bir oynaklık mı olduğu, yoksa 1990-­‐2008 arası görülen artış trendinin devamı olup olmadığı henüz net değildir. � Son dönem böbrek yetmezliği etyolojisinde diabetes mellitus ilk sırada yer almaktadır. Yüksek oranda bulunan hipertansiyonun primer mi, yoksa tespit edilmemiş başka bir nedene bağlı olarak gelişen renal yetersizliğe sekonder mi olduğu tartışmalıdır. � Hastaların % 90’ından fazlasına haftada üç seans diyaliz tedavisi uygulanmaktadır. Veriler geçen yıla yakındır. method in Turkey. � Number of incident patients on hemodialysis is increased. Increase in the number of prevalent patients is remarkable, however whether this is a yearly fluctuation or a continuation of the increasing trend which was present between 1990 and 2008 is not yet certain. � Diabetes mellitus is the most common seen etiology of end stage renal disease. The relationship of hypertension, which is noted to be highly prevalent, with ESRD is to be discussed with regards to the cause-­‐and-­‐effect sequence of hypertension and renal failure. � The number of hemodialysis session per week is three times for more than 90% of the patients. This data is similar to previous year. 25 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
17
� 2013 yılında düzenli HD tedavisine başlayan �
�
�
�
18
� Route of vascular access in HD patients newly hastalarda damara ulaşım yolu olarak started routine HD treatment in the year 2013 hastaların % 31.9’unda tünelsiz, % 22.1’inde are untunnelled catheterization by 31.9%, tünelli kateterizasyon, % 45.7’sinde ise AV tunnelled catheterization by 22.1% and AV fistül kullanılmıştır. Hastaların büyük kısmında fistula by 45.7%. AV fistula use in most of the hemodiyaliz başlangıcından itibaren AV fistül patients from the beginning of hemodialysis is kullanılması olumlu bir durumdur. 2013 yılı a desired development. Main IV route in sonu itibariyle izlemde olan düzenli HD routine HD patients as of the end of 2013 is AV hastalarında en sık kullanılan damara ulaşım fistula by 82.9%. Catheter use rate (tunnelled yolu AV fistüldür (% 82.9). Takipte olan or untunnelled) in patients under follow-­‐up is hastalarda kateter (tünelli ve tünelsiz) found as 15.2%. High rate of AV fistula use in kullanım oranı % 15.2’dir. Takipdeki hastalarda patients under follow-­‐up is a positive and yüksek oranda AV fistül kullanımı, ülkemizdeki desired figure by means of hemodialysis hemodiyaliz tedavisi açısından olumlu ve treatment in our country. The increase in istenilen bir bulgudur. Ancak geçen yıllara catheter use may be caused by the increase in göre kateter kullanım oranında artış varlığı the number of patients with vascular access dikkat çekmektedir. Bu durum, damar erişim problem such as diabetic patients. yolu problemli olan diyabetik hastaların � Subclavian ven is used with a rate of 6%, in HD artışına bağlı olabilir. patients. There is a remarkable decrease in the use of this route. Subclavian catheterization Geçici HD kateteri yerleştirmek için subklavian can cause to various vascular access problems ven % 6 oranında kullanılmaktadır. Geçen yıla in long term, therefore subclavian göre belirgin düşüş dikkat çekmiştir. Uzun catheterization shouldn’t be preferred in dönemde yol açacağı damar erişim yolu chronic HD patients. problemleri nedeniyle, kronik hemodiyaliz hastalarında subklavian kateterizasyon tercih � Standard heparinization is performed in 81.7% edilmemelidir. of the patients who are under follow-­‐up as of the end of 2013, while the rate of low 2013 yıl sonu itibariyle izlemde olan hastaların molecular weight heparin anticoagulation is % 81.7’sinde standart heparinizasyon, % 17.2% and the rate of regional heparinization is 17.2’sinde düşük molekül ağırlıklı 0.2%. The rate of using low molecular weight heparinizasyon, % 0.2’sinde bölgesel heparin for anticoagulation is higher than the heparinizasyon uygulanmıştır. Ülkemizde rates in Europe and USA. Compared to low antikoagülasyon tedavisinde düşük molekül molecular heparinization, standart ağırlıklı heparin kullanımı oranı hem Avrupa, heparinization is reasonably economical. hem de Amerika’dan yüksektir. Standart heparinizasyonun düşük molekül ağırlıklı � Kt/V urea was over 1.2 in 89% of the patients. heparinizasyona göre ekonomik açıdan daha Dialysis dose was adequate in the majority of avantajlı olduğu unutulmamalıdır. the HD patients. Hastaların % 89’unda Kt/V üre değeri 1.2’nin � Serum albumin level, which is an indicator of üstündedir. Genel olarak diyazin yeterli dozda nutrition, is over 3.5 g/dL in 87% of HD yapıldığı söylenebilir. patients. Beslenmenin göstergelerinden biri olan serum � The rate of hypertension among HD patients is albümin düzeyi hastalarının % 87’sinde 3.5 found as 44.4%. Blood pressure is not under gr/dL’nin üzerindedir. control in nearly half of these patients. 26 National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
� HD hastalarında hipertansiyon oranı % 44.4 bulunmuştur. Bu hastaların yaklaşık yarısında kan basıncı kontrol altında değildir. � Hemodiyaliz hasta popülasyonumuzda ESA kullanım oranı % 70.6’dır ve geçen yıla göre (% 60.6) artış dikkati çekmektedir. � Düzenli HD tedavisi gören hastalarda fosfat � There is an increase in the rate of ESA usage (70.6%) in our hemodialysis population when compared to last year (60.6%). � With a rate of 64.7%, calcium acetate is the most common phosphate binding agent in routine HD patients. The increase in sevalamer use is still present. bağlayıcı seçiminde kalsiyum asetat ilk sırada � In 35.6% of patients hemodialysis has been (% 64.7) yer almıştır. Sevalamer kullanımındaki started urgently. This number is similar to artış devam etmektedir. previous year. Early diagnosis of the renal diseases, referring patients to a nephrologist in � Yeni hemodiyaliz hastalarının % 35.6’sında an early phase and patient training may lead to hemodiyalize acil şartlarda başlanmaktadır. Bu decrease in this rate. oran hemen hemen geçen yıla benzerdir. Böbrek hastalıklarının erken teşhisi, nefroloğa � Creatinine level is ≥6 mg/dL in approximately erken yönlendirme, hasta eğitimi gibi 45% of the incident HD patients. According to faktörlerle bu oran düşürülebilir. MDRD formula this number corresponds to approximately 11 ml/min/1.73 m2 GFR for a 50 � Yeni hemodiyaliz hastalarının % 45’inde years old white male. hemodiyalize başlama sırasında kreatinin 6 mg/dL veya üstündedir. Bu MDRD formülüne � With a rate of 53.5%, cardiovascular diseases göre 50 yaşındaki beyaz ırktan bir erkek için are the most common death causes in HD 2
yaklaşık 11 ml/dk/1.73m ’lik bir GFH değerine patients. This finding might be considered as a result of close relationship between renal and karşılık gelmektedir. cardiovascular pathologies. Cerebrovascular � Hemodiyaliz hastalarındaki en sık rastlanan diseases, malignancies and infections are the ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır (% following causes. 53.5). Bu durum, renal ve kardiyovasküler patolojiler arasındaki ilişkinin bir sonucu olarak kabul edilebilir. Bunu serebrovasküler hastalıklar, maligniteler ve infeksiyonlar izlemektedir. 27 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
19
PERİTON DİYALİZİ PERITONEAL DIALYSIS Periton Diyalizi İnsidansı Incidence of Peritoneal Dialysis TABLO 1. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak PD'ne başlanıp kronik PD (SAPD/APD) programına alınan hasta sayısı. TABLE 1. Number of incident chronic PD (CAPD/APD) patients in 2013. n 1150 Toplam PD hastası / Total PD patients * * Eczacıbaşı Baxter ve Fresenius MC verilerine göre. * According to data from Eczacıbaşı-­‐Baxter and Fresenius MC. TABLO 2. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak PD'ne (SAPD/APD) başlanıp kronik PD programına alınan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 2. Age and gender distribution of incident chronic PD (CAPD/APD) patients in 2013. Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 23 4.90 25 5.33 48 10.23 20-­‐44 76 16.21 48 10.23 124 26.44 45-­‐64 123 26.23 81 17.27 204 43.50 65-­‐74 41 8.74 22 4.69 63 13.43 ≥75 20 4.26 10 2.13 30 6.40 Toplam / Total 283 60.34 186 39.66 469 100.00 TABLO 3. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak PD'ne başlanıp kronik PD programına alınan ve 90 günden uzun süre izlenen hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 3. Age and gender distribution of incident chronic PD patients followed for longer than 90 days in 2013. Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 14 4.03 16 4.61 30 8.64 20-­‐44 47 13.54 57 16.43 104 29.97 45-­‐64 82 23.63 63 18.16 145 41.79 65-­‐74 27 7.78 22 6.34 49 14.12 ≥75 13 3.75 6 1.73 19 5.48 Toplam / Total 183 52.74 164 47.26 347 100.00 28 20
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 4. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak PD'ne başlanıp kronik PD programına alınan diyabetik nefropatili hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 4. Age and gender distribution of incident chronic PD patients with diabetic nephropathy in 2013. Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20-­‐44 7 6.03 7 6.03 14 12.07 45-­‐64 45 38.79 19 16.38 64 55.17 65-­‐74 17 14.66 17 14.66 34 29.31 ≥75 2 1.72 2 1.72 4 3.45 Toplam / Total 71 61.21 45 38.79 116 100.00 TABLO 5. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak PD'ne başlanıp kronik PD programına alınan hastaların altta yatan etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 5. Distribution of incident chronic PD patients according to etiology in 2013. % Hipertansiyon / Hypertension * 35.44 Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 31.04 Tip 1 DM / Type 1 DM 5.77 Tip 2 DM / Type 2 DM 25.27 Glomerülonefrit/ Glomerulonephritis 10.44 Polikistik böbrek hastalıkları /Polycystic kidney diseases 3.30 Amiloidoz/ Amyloidosis 2.20 Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis 0.82 Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease 0.27 Diğer / Other 6.87 Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 9.62 Toplam / Total 100.00 * Hipertansiyonun primer değil, kronik böbrek yetmezliğine bağlı oluşan sekonder hipertansiyon olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır. * There are strong suspects that hypertension mentioned here is not primary but secondary which has occured due to chronic renal failure. 29 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
21
Periton Diyalizi Prevalansı Prevalence of Peritoneal Dialysis TABLO 6. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların PD tipine göre dağılımı. TABLE 6. Distribution of prevalent PD patients according to PD type as of the end of 2013. n % SAPD / CAPD APD / APD 3087 1450 68.04 31.96 Toplam / Total 4537 100.00 * Eczacıbaşı Baxter ve Fresenius MC verilerine göre. * According to data from Eczacıbaşı-­‐Baxter and Fresenius MC. TABLO 7. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 7. Age and gender distribution of prevalent chronic PD patients as of the end of 2013. Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 20-­‐44 45-­‐64 65-­‐74 ≥75 148 507 808 266 79 4.19 14.34 22.86 7.52 2.23 134 595 717 213 68 3.79 16.83 20.28 6.03 1.92 282 1102 1525 479 147 7.98 31.17 43.14 13.55 4.16 Toplam / Total 1808 51.15 1727 48.85 3535 100.00 TABLO 8. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 8. Distribution of prevalent chronic PD patients according to etiology as of the end of 2013. % Hipertansiyon / Hypertension * Diabetes mellitus / Diabetes mellitus Tip 1 DM / Type 1 DM Tip 2 DM / Type 2 DM Glomerülonefrit/ Glomerulonephritis Polikistik böbrek hastalıkları /Polycystic kidney diseases Amiloidoz/ Amyloidosis Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease Diğer / Other Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 35.04 22.23 4.79 17.44 9.35 3.93 2.59 1.73 0.31 10.21 14.61 Toplam / Total 100.00 * Hipertansiyonun primer değil, kronik böbrek yetmezliğine bağlı oluşan sekonder hipertansiyon olduğuna dair kuvvetli şüpheler vardır. * There are strong suspects that hypertension mentioned here is not primary but secondary which has occured due to chronic renal failure. 30 22
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 9. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların diyaliz süresine göre dağılımı. TABLE 9. Distribution of prevalent chronic PD patients according to dialysis duration as of the end of 2013. n % 0-­‐5 yıl / years 2482 70.21 6-­‐10 yıl / years 856 24.22 11-­‐15 yıl / years 176 4.98 16-­‐20 yıl / years 21 0.59 >20 yıl / years 0 0.00 Toplam / Total 3535 100.00 Periton Diyalizinde Ölümler Mortality in Peritoneal Dialysis TABLO 10. Kronik PD programında izlenmekte olan hastalardan 2013 yılında ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 10. Age and gender distribution of chronic PD patients died in 2013. Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 7 2.12 5 1.52 12 3.64 20-­‐44 19 5.76 18 5.45 37 11.21 45-­‐64 81 24.54 66 20.00 147 44.54 65-­‐74 42 12.73 37 11.21 79 23.94 ≥75 24 7.27 31 9.39 55 16.67 Toplam / Total 173 52.42 157 47.58 330 100.00 TABLO 11. 2013 yılında ölen PD hastalarının ölüm nedenlerine göre dağılımı. TABLE 11. Distribution of PD patients died in 2013 according to the cause of death. % Kardiyovasküler / Cardiovascular Serebrovasküler / Cerebrovascular İnfeksiyon / Infection Karaciğer yetmezliği / Hepatic failure Malignite / Malignancy 43.24 16.22 14.41 7.21 5.41 Gastrointestinal kanama / Gastrointestinal bleeding Akciğer embolisi / Pulmonary embolism Diyaliz girmeyi reddetme / Refusal of dialysis treatment Diğer / Other 0.90 0.90 0.90 10.81 Toplam / Total 100.00 31 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
23
TABLO 12. 2013 yılında kardiyovasküler nedenlerle ölen PD hastalarında ölüm nedenleri. TABLE 12. Causes of death in PD patients died due to cardiovascular events in 2013. % Kalp yetersizliği / Heart failure 36.96 Ani ölüm / Sudden death 34.78 İskemik kalp hastalığı / Ischemic heart disease 23.91 Diğer / Other 4.35 Toplam / Total 100.00 Periton Diyalizi Hastalarında Diyaliz Uygulamaları Dialysis Application in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 13. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların kateter yerleştirme yöntemine göre dağılımı (40 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 13. Distribution of chronic PD patients according to catheter placement method as of the end of 2013 (According to the data obtained from 40 centers). n % Tenckhoff trokar / Tenckhoff trochar 294 22.48 Kılavuz tel (Seldinger) / Guide wire (Seldinger) 330 25.23 Açık cerrahi / Surgical 535 40.90 Laparoskopi / Laparoscopy 149 11.39 Toplam / Total 1308 100.00 Periton Diyalizi Hastalarında Diyaliz Yeterliliği Dialysis Adequacy in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 14. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının Kt/V değerlerine göre dağılımı (40 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 14. Distribution of chronic PD patients according to Kt/V values as of the end of 2013 (According to the data obtained from 40 centers). n % <1.7 151 11.59 1.7-­‐2.0 500 38.37 >2.0 652 50.04 Toplam / Total 1303 100.00 32 24
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Periton Diyalizi Hastalarında Serum Albümin Düzeyi Serum Albumin Level in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 15. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının serum albümin düzeyine göre (son 3 ayın ortalaması) dağılımı. TABLE 15. Distribution of chronic PD patients according to serum albumin level (mean value of last 3 months) as of the end of 2013. n % <3.5 gr/dL 3.5-­‐4.0 gr/dL >4.0 gr/dL 983 1698 854 28.81 48.03 24.16 Toplam / Total 3535 100.00 Periton Diyalizi Hastalarında Hipertansiyon Hypertension in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 16. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının hipertansiyon durumuna göre dağılımı (40 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 16. Distribution of chronic PD patients according to hypertension status as of the end of 2013 (According to the data obtained from 40 centers). n % İlaç yok, KB <140/90 mmHg / Untreated, BP <140/90 mmHg İlaç var, KB <140/90 mmHg / Treated, BP <140/90 mmHg İlaç yok, KB ≥140/90 mmHg / Untreated, BP ≥140/90 mmHg İlaç var, KB ≥140/90 mmHg / Treated, BP ≥140/90 mmHg 326 542 64 250 27.58 45.85 5.42 21.15 Toplam / Total 1182 100.00 TABLO 17. 2013 sonu itibarıyla kronik PD hastalarının kullanılan antihipertansif ilaç türlerine göre dağılımı (40 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 17. Distribution of chronic PD patients according to type of antihypertensive drug as of the end of 2013 (According to the data obtained from 40 centers). n % Kalsiyum kanal blokeri / Calcium channel blocker Diüretik / Diuretic Beta bloker / Beta blocker 300 283 208 25.15 23.72 17.44 ACE inhibitörü / ACE inhibitor Anjiotensin reseptör blokeri / Angiotensin receptor blocker Alfa bloker / Alpha blocker Diğer / Other 145 124 109 24 12.15 10.39 9.14 2.01 Toplam / Total 1193 100.00 33 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
25
Periton Diyalizi Hastalarında Anemi Anemia in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 18. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının hemoglobin düzeyine (son 3 ayın ortalaması) göre dağılımı. TABLE 18. Distribution of chronic PD patients according to hemoglobin level (mean value of last 3 months) as of the end of 2013. n % <8.0 gr/dL 103 2.92 8.0-­‐9.9 gr/dl 636 17.99 10.0-­‐11.9 gr/dL 1460 41.30 ≥12.0 gr/dL 1336 37.79 Toplam / Total 3535 100.00 TABLO 19. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının ESA tedavisine göre dağılımı. TABLE 19. Distribution of chronic PD patients according to ESA therapy as of the end of 2013. n % Halen ESA kullanıyor / Using currently 2110 59.69 Daha önce ESA kullanmış, ancak halen kullanmıyor / Have received before, but not using currently 776 21.95 Hiç ESA kullanmamış / Never used ESA 649 18.36 Toplam / Total 3535 100.00 TABLO 20. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarında demir tedavisi kullanımı (40 merkezden elde edilen verilere göre. TABLE 20. The use of iron therapy in chronic PD patients as of the end of 2013 (According to the data obtained from 40 centers). n % Oral / Oral 478 38.52 Parenteral / Parenteral 169 13.62 Kullanmayan / Not using 594 47.86 Toplam / Total 1241 100.00 34 26
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Periton Diyalizi Hastalarında Mineral-­‐Kemik Metabolizması Mineral-­‐Bone Metabolism in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 21. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının serum fosfor düzeyine (son 3 ayın ortalaması) göre dağılımı (40 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 21 Distribution of chronic PD patients according to serum phosphorus level (mean value of last 3 months) as of the end of 2013 (According to the data obtained from 40 centers). n % <3.5 mg/dL 134 9.60 3.5-­‐4.49 mg/dL 536 38.39 4.5-­‐5.49 mg/dL 402 28.80 5.5-­‐6.49 mg/dL 212 15.19 6.5-­‐7.49 mg/dL 90 6.45 ≥7.5 mg/dL 22 1.57 1396 100.00 Toplam / Total TABLO 22. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının serum PTH düzeyine (son 6 ayın ortalaması) göre dağılımı (40 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 22. Distribution of chronic PD patients according to serum PTH level (mean value of last 6 months) as of the end of 2013 (According to the data obtained from 40 centers). n % <150 pg/mL 152 11.87 150-­‐300 pg/mL 401 31.30 301-­‐600 pg/mL 466 36.38 601-­‐1000 pg/mL 189 14.75 >1000 pg/mL 73 5.70 1281 100.00 Toplam / Total TABLO 23. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarında son 3 ayda en uzun süreli kullanılan fosfor bağlayıcı ilaç. TABLE 23. The most long lasting phosphorus binding agents in the last 3 months among chronic PD patients as of the end of 2013. n % Kullanmayan / Not using 802 22.69 Kullanan / Using 2733 77.31 Kalsiyum asetat / Calcium acetate 1461 58.86 Kalsiyum karbonat / Calcium carbonate 425 17.12 Sevelamer / Sevelamer 530 21.35 Alüminyum hidroksit / Aluminum hydroxide 41 1.65 Diğer / Other 25 1.01 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
35 27
TABLO 24. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarında sekonder hiperparatiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar. TABLE 24. Drugs using secondary hyperparathyroidism in chronic PD patients as of the end of 2013. n % Kullanmayan / Not using 1558 44.07 Kullanan / Using 1977 55.93 Oral D vitamini / Oral vitamin D 1558 78.81 İntravenöz D vitamini / Intravenous vitamin D 25 1.26 D vitamini analoğu / Vitamin D analogs 176 8.90 Kalsimimetik / Calcimimetics 218 11.03 Periton Diyalizi Hastalarında Viral Seroloji Viral Serology in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 25. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarında hepatit serolojisi. TABLE 25. Hepatitis serology in chronic PD patients as of the end of 2013. n % HBsAg (+) 92 2.60 Anti-­‐HCV (+) 96 2.72 HBsAg (+), Anti-­‐HCV (+) 9 0.25 HBsAg (-­‐), Anti-­‐HCV (-­‐) 3338 94.43 Toplam / Total 3535 100.00 TABLO 26. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarında HIV serolojisi. TABLE 26. HIV serology in chronic PD patients as of the end of 2013. n % HIV (+) 7 0.20 HIV (-­‐) 3528 99.80 Toplam / Total 3535 100.00 Periton Diyalizi Hastalarında Komplikasyonlar Complications in Peritoneal Dialysis Patients Peritonit Sıklığı / Peritonitis Incidence 2013 yılında kronik PD hastalarında peritonit sıklığı: 0.15 atak/hasta/yıl Peritonitis incidence of chronic PD patients in 2013: 0.15 episodes/patient/year 36 28
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 27. 2013 yılında kronik PD hastalarında peritonit dışındaki diğer komplikasyonlar (40 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 27. Complications in chronic PD patients other than peritonitis in 2013 (According to the data obtained from 40 centers). n % Hipervolemi / Hypervolemia 86 13.76 İskemik kalp hastalığı / Ischemic heart disease 67 10.72 Fıtık / Hernia 62 9.92 Hiperlipidemi / Hyperlipidemia 62 9.92 Psikolojik sorunlar / Psychological problems 61 9.76 Ultrafiltrasyon yetersizliği / Ultrafiltration failure 55 8.80 Obezite (VKİ >30) / Obesity (BMI >30) 54 8.64 Hiperglisemi / Hyperglycemia 46 7.36 Diyalizat kaçağı / Dialysate leakage 43 6.88 Diyaliz yetersizliği / Inadequate dialysis 41 6.56 Drenaj bozukluğu / Drainage problem 38 6.08 Enkapsüle peritoneal skleroz / Encapsulated peritoneal sclerosis 10 1.60 Toplam / Total 625 100.00 Değerlendirme / Discussion � Periton diyalizi hasta sayısında devam eden düşme (geçen yıl 4777) dikkat çekmektedir. � Total number of PD patients is decreased compared to the last year (4777). � Hastaların % 88.4’ünde Kt/V üre değeri 1.7’nin � Kt/V urea was over 1.7 in 88.4% of the patients. üstündedir. Genel olarak diyazin yeterli dozda yapıldığı söylenebilir. � Periton diyalizi hastalarında hipoalbüminemi oranı hemodiyalizden daha yüksektir (PD'de % 28.8, HD’de % 13.1). � PD hastalarında hipertansiyon oranı % 72.4 bulunmuştur. Bu oran HD hastalarına (% 44.4) göre oldukça yüksektir. � PD hastalarında infeksiyon dışı sorunların başında hipervolemi gelmektedir. � PD hasta popülasyonumuzda ESA kullanım oranı % 59.7’dür. HD ile karşılaştırıldığında ESA kullanımı daha azdır. Dialysis dose was adequate in the majority of the PD patients. � The proportion of hypoalbuminemia is higher in PD patients compared to HD patients (PD: 28.8%, HD: 13.1%). � The rate of hypertension among PD patients is found as 72.4%. This ratio is higher than HD patients (44.4%). � The most common non-­‐infectious complication in PD patients is hypervolemia. � The rate of ESA usage in our PD patients is 59.7% and this ratio is lower than that of HD treatment. 37 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
29
� Düzenli PD tedavisi gören hastalarda fosfat bağlayıcı seçiminde kalsiyum asetat (% 58.9) en sık kullanılan preparattır. PD hastalarının çoğunda D vitamini oral yoldan (% 78.8) kullanılmaktadır. � PD hastalarındaki en önemli ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklar (% 43.2) olup, bunu serebrovasküler hastalıklar ve infeksiyonlar izlemektedir. � With a rate of 58.9%, calcium acetate is the most common phosphate binding agent in routine PD patients. Vitamin D is used orally in most of the PD patients (78.8%). � With a rate of 43.2% cardiovascular diseases are the most common death causes among PD patients and followed by cerebrovascular diseases and infections. 38 30
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
BÖBREK TRANSPLANTASYONU KIDNEY TRANSPLANTATION Transplantasyon İnsidansı Incidence of Transplantation TABLO 1. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak böbrek Tx (BTx) yapılan hastaların (preemptif) donör kaynağına göre dağılımı. TABLE 1. Distribution of incident kidney Tx (KTx) patients (preemptive) according to donor source in 2013. n % Canlı vericiden BTx / KTx from living donor 669 96.40 Kadavra vericiden BTx / KTx from deceased donor 25 3.60 Toplam / Total 694 100.00 TABLO 2. 2013 yılı içinde BTx yapılan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 2. Age and gender distribution of KTx patients in 2013. Erkek / Male Kadın / Female Yaş / Age Toplam / Total n % n % n % 0-­‐19 153 5.20 121 4.11 274 9.31 20-­‐44 989 33.59 513 17.43 1502 51.02 45-­‐64 700 23.78 377 12.80 1077 36.58 65-­‐74 55 1.87 29 0.98 84 2.85 ≥75 4 0.14 3 0.10 7 0.24 1901 64.57 1043 35.43 2944 100.00 Toplam / Total TABLO 3. 2013 yılı içinde BTx yapılan hastaların yaş ve donör kaynağına göre dağılımı. TABLE 3. Distribution of KTx patients according to age and donor source in 2013. Canlı / Living Kadavra / Deceased Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 205 6.96 69 2.34 274 9.31 20-­‐44 1248 42.39 254 8.63 1502 51.02 45-­‐64 824 27.99 253 8.59 1077 36.58 65-­‐74 75 2.55 9 0.31 84 2.85 ≥75 7 0.24 0 0.00 7 0.24 2359 80.13 585 19.87 2944 100.00 Toplam / Total 39 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
31
TABLO 4. 2013 yılı içinde BTx yapılan diyabetik nefropatili hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı (18 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 4. Age and gender distribution of KTx patients with diabetic nephropathy in 2013 (According to the data obtained from 18 centers). Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 2 3.12 0 0.00 2 3.12 20-­‐44 18 28.13 5 7.81 23 35.94 45-­‐64 17 26.56 10 15.63 27 42.19 65-­‐74 7 10.94 3 4.69 10 15.63 ≥75 0 0.00 2 3.12 2 3.12 Toplam / Total 44 68.75 20 31.25 64 100.00 TABLO 5. 2013 yılı içinde BTx yapılan hastalarda etyolojik nedenlere göre dağılım. TABLE 5. Distribution of KTx patients according to etiology in 2013. % Hipertansiyon / Hypertension 17.63 Glomerülonefrit / Glomerulonephritis 12.86 Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 9.39 Tip 1 DM / Type 1 DM 1.73 Tip 2 DM / Type 2 DM 7.66 Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases 4.48 Amiloidoz / Amyloidosis 2.46 Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis 1.60 Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease 0.14 Diğer / Other 37.28 Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 14.16 Toplam / Total 100.00 TABLO 6. 2013 yılı içinde kadavra vericiden BTx yapılan hastalarda doku uyumu. TABLE 6. HLA matching in KTx patients from deceased donor in 2013. n HLA uyumu olmayan (6 MM) BTx / KTx with no HLA matching % 3 0.51 105 17.95 2-­‐5 HLA antijen uyumu ile BTx / KTx with 2-­‐5 HLA antigen matching 462 78.97 6 HLA antijen uyumu ile BTx / KTx with 6 HLA antigen matching 15 2.57 Toplam / Total 585 100.00 1 HLA antijen uyumu ile BTx / KTx with 1 HLA antigen matching 40 32
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 7. 2013 yılı içinde canlı vericiden yapılan BTx dağılımı. TABLE 7. Distribution KTx from living donors in 2013. n % 1. dereceden akraba / First-­‐degree related 1150 48.75 2. dereceden akraba / Second-­‐degree related 407 17.25 3. dereceden akraba / Third-­‐degree related 100 4.24 4. dereceden akraba / Fourth-­‐degree related 54 2.29 Eş / Spouse 450 19.08 Akraba dışı / Unrelated 123 5.21 Çapraz nakil / Paired kidney exchange 75 3.18 2359 100.00 Toplam / Total Transplantasyon Prevalansı Prevalence of Transplantation TABLO 8. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyone greftle izlenmekte olan BTx hastaların donör kaynağına göre dağılımı (18 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 8. Distribution of KTx patients with functioning graft according to donor source as of the end of 2013 (According to the data obtained from 18 centers). n % Canlı vericiden BTx / KTx from living donor 1177 66.72 Kadavra vericiden BTx / KTx from deceased donor 587 33.28 Toplam / Total 1764 100.00 TABLO 9. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyone greftle izlenmekte olan BTx hastalarının yaş ve cinsiyet dağılımı (18 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 9. Age and gender distribution of KTx patients with functioning graft as of the end of 2013 (According to the data obtained from 18 centers). Erkek / Male Kadın / Female Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 79 4.48 66 3.74 145 8.22 20-­‐44 564 31.97 408 23.13 972 55.10 45-­‐64 351 19.90 209 11.85 560 31.75 65-­‐74 43 2.44 28 1.59 71 4.02 ≥75 9 0.51 7 0.40 16 0.91 1046 59.30 718 40.70 1764 100.00 Toplam / Total 41 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
33
TABLO 10. 2013 yılı sonu itibarıyla BTx yapılmış tüm hastaların yaş ve donör kaynağına göre dağılımı (17 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 10. Distribution of all KTx patients according age and donor type as of the end of 2013 (According to the data obtained from 17 centers). Canlı / Living Kadavra / Deceased Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐19 20-­‐44 45-­‐64 65-­‐74 ≥75 485 2726 967 74 7 8.03 45.11 16.00 1.22 0.12 159 1002 566 48 9 2.63 16.58 9.37 0.79 0.15 644 3728 1533 122 16 10.66 61.69 25.37 2.02 0.26 Toplam / Total 4259 70.48 1784 29.52 6043 100.00 TABLO 11. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyone greftle izlenmekte olan BTx hastaların etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 11. Distribution of KTx patients with functioning graft according to etiology as of the end of 2013. % Hipertansiyon / Hypertension Diabetes mellitus / Diabetes mellitus Tip 1 DM / Type 1 DM Tip 2 DM / Type 2 DM Glomerülonefrit / Glomerulonephritis Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases 19.87 17.37 3.62 13.75 10.26 8.16 Amiloidoz / Amyloidosis Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease Diğer / Other Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 5.26 2.57 1.25 18.88 16.38 Toplam / Total 100.00 Transplantasyonda Ölümler Mortality in Transplantation TABLO 12. 2013 yılında BTx yapılan hastalardan 2013 yılında ölenlerin donör kaynağına göre dağılımı. TABLE 12. Distribution of new KTx patients died in 2013 according to donor type. Ölüm Oranı (%) n Death Rate (%) Canlı vericiden BTx / KTx from living donor 85 3.60 Kadavra vericiden BTx / KTx from deceased donor 62 10.60 Toplam / Total 147 4.99 42 34
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 13. 2013 yılında ölen BTx’li hastaların ölüm nedenlerine göre dağılımı. TABLE 13. Distribution of KTx patients died in 2013 according to cause of death. % İnfeksiyon / Infection 51.43 Kardiyovasküler / Cardiovascular 25.71 Serebrovasküler / Cerebrovascular 8.57 Malignite / Malignancy 5.71 Akciğer embolisi / Pulmonary embolism 2.86 Gastrointestinal kanama / Gastrointestinal bleeding 2.86 Diğer / Other 2.86 Toplam / Total 100.00 TABLO 14. 2013 yılında infeksiyon nedeniyle ölen BTx hastalarında ölüm nedenleri. TABLE 14. Causes of death in KTx patients died due to infections in 2013. % Septisemi-­‐bakteriyemi / Septicemia-­‐bacteremia 80.00 Akciğer infeksiyonu / Lung infections 15.00 Diğer / Other 5.00 Toplam / Total 100.00 Transplantasyon Hastalarında Tx Öncesi RRT ve Kadavra Kaynağı PreTx RRT and Deceased Source in Transplantation Patients TABLO 15. 2013 yılında yapılan BTx’lerin Tx öncesi RRT'ne göre dağılımı. TABLE 15. Distribution of new KTx according to preTx RRT in 2013. n % Hemodiyaliz / Hemodialysis 1960 66.58 Periton diyalizi / Peritoneal dialysis 290 9.85 Preemptif Tx / Preemptive Tx 694 23.57 Toplam / Total 2944 100.00 TABLO 16. 2013 yılında kadavra vericiden yapılan BTx’lerin kadavra kaynağına göre dağılımı. TABLE 16. Distribution of KTx from deceased donor according to source in 2013. n % Tx yapılan merkezden çıkan kadavra böbrek sayısı / Number of deceased donors from Tx center Başka merkezden gelen kadavra böbrek sayısı / Number of deceased donor came from other center Toplam / Total 114 19.49 471 80.51 585 100.00 43 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
35
Transplantasyon Hastalarında İmmünsüpresif Tedavi Immunosuppressive Treatment in Transplantation Patients TABLO 17. 2013 yılında yapılan BTx’lerde indüksiyonda kullanılan antikor tedavilerine göre dağılım (17 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 17. Distribution of KTx patients according to the antibody treatment used for induction in 2013 (According to the data obtained from 17 centers). n % Basiliksimab / Basiliximab Timoglobülin (tavşan kaynaklı) / Thymoglobulin (from rabbit) Timoglobülin (at kaynaklı) / Thymoglobulin (from horse) OKT-­‐3 / OKT-­‐3 Diğer / Other 285 124 112 4 3 53.98 23.48 21.21 0.76 0.57 Toplam / Total 528 100.00 TABLO 18. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyonel greftle izlenmekte olan hastalarda idame tedavide kullanılan immünsüpresif ilaçlara göre dağılım (17 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 18. Distribution of KTx patients with functioning graft, according to immunosuppressive drugs used for maintenance therapy as of the end of 2013 (According to the data obtained from 17 centers). n % Prednizolon / Prednisolone Mikofenolat / Mycophenolate Takrolimus / Tacrolimus Azatiyopürin / Azathioprine Everolimus / Everolimus Sirolimus / Sirolimus Diğer / Other 1527 1050 989 359 124 78 2 86.56 59.52 56.07 20.35 7.03 4.42 0.11 Transplantasyon Hastalarında Hipertansiyon Hypertension in Transplantation Patients TABLO 19. 2013 yılı sonu itibarıyla izlemde olan BTx hastalarının hipertansiyon durumuna göre dağılımı (18 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 19. Distribution of KTx patients on follow-­‐up according to hypertension status as of the end of 2013 (According to the data obtained from 18 centers). n % İlaç yok, KB <140/90 mmHg / Untreated, BP <140/90 mmHg İlaç var, KB <140/90 mmHg / Treated, BP <140/90 mmHg İlaç yok, KB ≥140/90 mmHg / Untreated, BP ≥140/90 mmHg İlaç var, KB ≥140/90 mmHg / Treated, BP ≥140/90 mmHg 546 734 242 318 29.67 39.89 13.15 17.28 Toplam / Total 1840 100.00 44 36
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Transplantasyon Hastalarında Hepatit Hepatitis in Transplantation Patients TABLO 20. 2013 yılı içinde BTx yapılan hastalarda hepatit serolojisine göre dağılım. TABLE 20. Distribution of incident KTx patients according to hepatitis serology in 2013. n % HBsAg (+) 101 6.53 Anti-­‐HCV (+) 90 5.82 HBsAg (+), Anti-­‐HCV (+) 11 0.71 HBsAg (-­‐), Anti-­‐HCV (-­‐) 1345 86.94 Toplam / Total 1547 100.00 TABLO 21. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyone transplante böbrekli hastalarda hepatit serolojisine göre dağılım (18 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 21. Distribution of KTx patients with functioning graft according to hepatitis serology as of the end of 2013 (According to the data obtained from 18 centers). n % HBsAg (+) 75 4.11 Anti-­‐HCV (+) 31 1.70 HBsAg (+), Anti-­‐HCV (+) 1 0.06 HBsAg (-­‐), Anti-­‐HCV (-­‐) 1716 94.13 Toplam / Total 1823 100.00 Transplantasyon Hastalarında Prognoz Prognosis in Transplantation Patients TABLO 22. 2013 yılı içinde BTx yapılmış hastalarda yılsonu itibarıyla son duruma göre dağılım (18 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 22. Distribution of KTx patients transplanted in 2013 according to final situation as of the end of 2013 (According to the data obtained from 18 centers). n % Serum kreatinin <2 mg/dL ile izlenen / Followed with serum creatinine <2 mg/dL Serum kreatinin ≥2 mg/dL ile izlenen / Followed with serum creatinine ≥2 mg/dL Diyalize dönen / Returned to dialysis 623 85.34 53 7.26 20 2.74 Retransplantasyon yapılan / Retransplanted 5 0.68 Ölen / Died 29 3.97 Toplam / Total 730 100.00 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
45 37
TABLO 23. 2013 yılı içinde BTx yapılmış hastalarda gecikmiş greft fonksiyonu (BTx sonrası diyaliz gereksinimi) (18 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 23. Delayed graft function (post-­‐KTx dialysis need) in KTx patients transplanted in 2013 (According to the data obtained from 18 centers). n % Gecikmiş greft fonksiyonu / Delayed graft function 101 13.84 TABLO 24. 2013 yılı içinde BTx yapılmış hastalarda ilk 6 ayda akut rejeksiyon görülme oranı (17 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 24. Rate of acute rejection in first 6 months in KTx patients transplanted in 2013 (According to the data obtained from 17 centers). n % Toplam / Total 32 4.47 Biyopsi ile kanıtlanmış / Biopsy proven 27 3.77 TABLO 25. Başlangıçtan 2013 yılı sonuna kadar yapılan Tx’lerde toplam greft kaybı (17 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 25. Total number of graft loss in KTx patients as of the end of 2013 (According to the data obtained from 17 centers). n % Greft kaybı / Graft loss 1423 23.55 TABLO 26. Başlangıçtan 2013 yılı sonuna kadar yapılan BTx’lerde greft kaybı nedenleri (17 merkezden elde edilen verilere göre). TABLE 26. Causes of graft loss in KTx patients as of the end of 2013 (According to the data obtained from 17 centers). n % Ölüm / Death 395 27.76 Kronik allogreft nefropatisi / Chronic allograft nephropathy 612 43.00 Primer hastalığın nüksü / Relapse of primary disease 30 2.11 Geri dönüşümsüz akut rejeksiyon / Irreversible acute rejection 67 4.71 Primer non-­‐fonksiyon / Primary non-­‐functioning 76 5.34 Diğer / Other 243 17.08 Toplam / Total 1423 100.00 46 38
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Değerlendirme / Discussion � Değerlendirme, insidan olgular için Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan verilere göre yapılmıştır. � 2013 yılında toplam 2944 nakil yapılmıştır. nakillerinin % 72.6’sı kan bağı olan akraba donörlerden yapılmıştır. � Greft kayıplarının en sık rastlanan nedenleri ölüm ve kronik rejeksiyondur. � İnfeksiyonların en önemli ölüm nedeni olduğu (% 51.4) saptanmıştır. � 2013 yılında yapılan böbrek transplantasyonu sayısı ihtiyacın altındadır. En önemli kaynak olan kadavra vericilerde artışın olmaması, aksine düşüş olması düşündürücüdür. � Etkinlik-­‐maliyet açısından en uygun tedavi olan böbrek transplantasyonunun arttırılması için üniversite, Sağlık Bakanlığı ve toplum ilişkilerinin geliştirilmesi ve etkin bir organizasyon kurulması hastalarımızın sağlığı ve ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Kadavra vericilerinin yakınlarına devlet tarafından çeşitli avantajlar sağlanabilir. provided by the Ministry of Health for incident patients. � Number of transplantation performed in 2013 Kadavra donörü oranı % 19.8’dir. � 2013 yılında canlıdan yapılan böbrek � This report is compiled through the data is 2944. The rate of deceased donation is 19.8%. � Living donations were 72.6% from living related donors in the year 2013. � The most common causes of graft loss are death and chronic rejection. � It is found that the most common death causes are infections (51.4%). � Kidney transplantation rate in 2013 is still lower than needed. The number of deceased donation, which is the most important source, is decreasing and this is an important problem. � In order to increase the number of KTx, which is the most convenient RRT method with regard to the cost-­‐effectiveness, the inter-­‐
action between academia, Ministry of Health and the society should be improved, and an efficient organization should be built. It is very important for wellbeing of our patients and the economy of our country. Government may provide some advantages to the relatives of deceased donors. 47 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
39
PEDİATRİK HEMODİYALİZ PEDIATRIC HEMODIALYSIS Akut Hemodiyaliz Acute Hemodialysis 13 merkezden elde edilen verilere göre 2013 yılında 124 çocuğa akut hemodiyaliz uygulanmıştır. In 2013 acute hemodialysis was performed in 124 child, according to the data from responding 13 centers. TABLO 1. 2013 yılı içinde akut HD uygulanan hastaların kateter yerleştirme yerine göre dağılımı. TABLE 1. Distribution of the patients performed acute HD according to the place of the catheter in 2012. n % Juguler ven / Jugular vein Femoral ven / Femoral vein Subklavian ven / Subclavian vein 61 57 13 46.57 43.51 9.92 Toplam / Total 131 100.00 Kronik Hemodiyaliz Chronic Hemodialysis 13 merkezden elde edilen verilere göre başlangıçtan 2013 yılı sonuna kadar toplam 796 çocuk hastaya kronik HD tedavisi başlanmıştır. Chronic HD treatment has been initiated in a total of 796 pediatric patients from the very beginning till the end of 2013, according to the data sent from 13 centers. Hemodiyaliz İnsidansı Incidence of Hemodialysis TABLO 2. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak HD'e başlanan ve kronik HD programına alınan hastaların HD tipine göre dağılımı. TABLE 2. Distribution of incident chronic HD patients according to HD type in 2013. n % Merkezde standart HD / Standard HD in center Evde HD / Home HD Hemodiyafiltrasyon / Hemodiafiltration Hemofiltrasyon / Hemofiltration 55 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 Toplam / Total 55 100.00 48 40
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 3. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak HD'e başlanıp kronik HD programına alınan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 3. Age and gender distribution of incident chronic HD patients in 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 >2-­‐6 4 12.90 1 3.23 5 16.13 >6-­‐10 2 6.45 1 3.23 3 9.68 >10-­‐15 7 22.58 3 9.68 10 32.26 >15-­‐18 >18 7 1 22.58 3.23 3 2 9.68 6.45 10 3 32.26 9.68 Toplam / Total 21 67.74 10 32.26 31 100.00 TABLO 4. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak HD'e başlanıp kronik HD programına alınan ve 90 günden uzun süre izlenen hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 4. Age and gender distribution of incident chronic HD patients followed for longer than 90 days in 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 >2-­‐6 4 19.05 1 4.76 5 23.81 >6-­‐10 1 4.76 1 4.76 2 9.52 >10-­‐15 5 23.81 1 4.76 6 28.57 >15-­‐18 >18 4 1 19.05 4.76 1 2 4.76 9.52 5 3 23.81 14.29 Toplam / Total 15 71.43 6 32.26 21 100.00 TABLO 5. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak HD'ne başlanan ve kronik HD programına alınan hastaların altta yatan etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 5. Distribution of incident chronic HD patients according to etiology in 2013. % Glomerülonefrit / Glomerulonephritis 21.88 Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease 9.37 Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis 0.00 Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 0.00 Hipertansiyon / Hypertension 0.00 Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases 0.00 Amiloidoz / Amyloidosis 0.00 Diğer / Other Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 62.5 6.25 Toplam / Total 100.00 49 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
41
Hemodiyaliz Prevalansı Prevalence of Hemodialysis TABLO 6. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların HD tipine göre dağılımı. TABLE 6. Distribution of prevalent HD patients according to HD type as of the end of 2013. n % Merkezde standart HD / Standard HD in center 79 96.34 Evde HD / Home HD 3 3.66 Hemodiyafiltrasyon / Hemodiafiltration 0 0.00 Hemofiltrasyon / Hemofiltration 0 0.00 Toplam / Total 82 100.00 TABLO 7. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 7. Age and gender distribution of prevalent chronic HD patients as of the end of 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 >2-­‐6 2 2.44 3 3.66 5 6.10 >6-­‐10 4 4.88 3 3.66 7 8.54 >10-­‐15 22 26.83 18 21.95 40 48.78 >15-­‐18 >18 15 2 18.29 2.44 11 2 13.41 2.44 26 4 43.90 4.88 Toplam / Total 45 54.88 37 45.12 82 100.00 TABLO 8. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 8. Distribution of prevalent chronic HD patients according to etiology as of the end of 2013. % Glomerülonefrit / Glomerulonephritis 24.67 Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases 9.09 Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis 3.90 Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease 2.60 Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 0.00 Hipertansiyon / Hypertension 0.00 Amiloidoz / Amyloidosis 0.00 Diğer / Other Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 51.95 7.79 Toplam / Total 100.00 50 42
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 9. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD programında izlemde olan hastaların diyaliz süresine göre dağılımı. TABLE 9. Distribution of prevalent chronic HD patients according to dialysis duration as of the end of 2013. n % ≤6 ay / months 10 12.66 >6-­‐12 ay / months 12 15.19 >12-­‐24 ay / months 15 18.99 >24-­‐60 ay / months 22 27.85 >60 ay / months 20 25.31 Toplam / Total 79 100.00 Hemodiyaliz Hastalarında Damar Erişim Yolu Vascular Access in Hemodialysis Patients TABLO 10. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının halen kullanılmakta olan damar erişim yoluna göre dağılımı. TABLE 10. Distribution of prevalent chronic HD patients according to vascular access still being used as of the end of 2013. n % AV fistül / AV fistula 39 41.49 AV greft / AV graft 1 1.06 Kalıcı (tünelli) kateter / Permanent (tunnelled) catheter 48 51.06 Geçici (tünelsiz) kateter / Temporary (untunnelled) catheter 6 6.38 Toplam / Total 94 100.00 TABLO 11. 2013 yılı sonu itibarıyla kateterle HD uygulanan kronik HD hastalarının kateter yerleştirme yerine göre dağılımı. TABLE 11. Distribution of chronic HD patients with catheter according to the place of the catheter in 2013. n % İnternal juguler ven / Internal jugular vein 27 61.36 Eksternal juguler ven / External jugular vein 5 11.36 Subklavian ven / Subclavian vein 11 25.00 Femoral ven / Femoral vein 1 2.27 İnferior vena kava / Inferior vena cava 0 0.00 Toplam / Total 44 100.00 51 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
43
Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Sıklığı Dialysis Frequency in Hemodialysis Patients TABLO 12. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının hemodiyalize giriş sıklığına göre dağılımı. TABLE 12. Distribution of chronic HD patients according to HD frequency as of the end of 2013. n % Haftada 1 kez / Once weekly 0 0.00 Haftada 2 kez / Twice weekly 4 6.67 Haftada 3 kez / 3 times weekly 51 85.00 Haftada >3 kez / >3 times weekly 5 8.33 Toplam / Total 60 100.00 Hemodiyaliz Hastalarında Büyüme Geriliği Growth Retardation in Hemodialysis Patients TABLO 13. 2013 yılı sonu itibarıyla büyüme geriliği olan kronik HD hasta sayısı. TABLE 13. Number of chronic HD patients with growth retardation as of the end of 2013. n % Büyüme geriliği var / Growth retardation present 57 69.51 Büyüme geriliği yok / Growth retardation absent 25 30.49 Toplam / Total 82 100.00 Hemodiyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Kullanımı Antihypertensive Drug Usage in Hemodialysis Patients TABLO 14. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarında antihipertansif ilaç kullanımı. TABLE 14. Antihypertensive drug use in chronic HD patients as of the end of 2013. n % Kullanmayan / Not using 32 42.67 Kullanan / Using 43 57.33 1 ilaç / 1 drug 17 39.53 2 ilaç / 2 drugs 17 39.53 3 ilaç / 3 drugs 7 16.28 >3 ilaç / >3 drugs 2 4.65 Toplam / Total 43 100.00 52 44
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Hemodiyaliz Hastalarında Anemi Anemia in Hemodialysis Patients TABLO 15. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının hemoglobin düzeyine (son 3 ayın ortalaması) göre dağılımı. TABLE 15. Distribution of chronic HD patients according to hemoglobin level (mean value of last 3 months) as of the end of 2013. n % <8.0 gr/dL 15 18.75 8.0-­‐10.0 gr/dL 26 32.50 >10.0 gr/dL 39 48.75 Toplam / Total 80 100.00 TABLO 16. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının ESA uygulama yoluna göre dağılımı. TABLE 16. Distribution of chronic HD patients according to route of ESA therapy as of the end of 2013. n % İntravenöz / Intravenous 22 29.73 Subkutan / Subcutaneous 52 70.27 Toplam / Total 74 100.00 TABLO 17. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının epoetin dozuna göre dağılımı. TABLE 17. Distribution of chronic HD patients according to epoetin dose as of the end of 2013. n % <150 Ü/kg/hafta / <150 U/kg/week 18 27.69 150-­‐300 Ü/kg/hafta / 150-­‐300 U/kg/week 44 67.69 >300 Ü/kg/hafta / >300 U/kg/week 3 4.62 Toplam / Total 65 100.00 TABLO 18. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının darbepoetin dozuna göre dağılımı. TABLE 18. Distribution of chronic HD patients according to darbepoetin dose as of the end of 2013. n % <0.45 mcg/kg/hafta / <0.45 mcg/kg/week 1 8.33 0.45-­‐0.90 mcg/kg/hafta / 0.45-­‐0.90 mcg/kg/week 9 75.00 >0.90 mcg/kg/hafta / >0.90 mcg/kg/week 2 16.67 Toplam / Total 12 100.00 53 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
45
TABLO 19. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarında intravenöz demir tedavisi kullanımı. TABLE 19. The use of intravenous iron therapy in chronic HD patients as of the end of 2013. n % Kullanan / Using 39 53.42 Hemodiyaliz Hastalarında Mineral-­‐Kemik Metabolizması Mineral-­‐Bone Metabolism in Hemodialysis Patients TABLO 20. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının serum fosfor düzeyine göre dağılımı. TABLE 20. Distribution of chronic HD patients according to serum phosphorus level as of the end of 2013. n % <5.5 mg/dL 37 45.12 5.5-­‐7.5 mg/dL 30 36.59 7.5-­‐9.0 mg/dL 14 17.07 >9.0 mg/dL 1 1.22 Toplam / Total 82 100.00 TABLO 21. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarının kalsiyum x fosfor değerine göre dağılımı. TABLE 21. Distribution of chronic HD patients according to calcium x phosphorus value as of the end of 2013. n % <55 43 53.09 55-­‐70 26 32.10 >70 12 14.81 Toplam / Total 81 100.00 TABLO 22. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarında renal osteodistrofi tedavisi. TABLE 22. Renal osteodystrophy treatment in chronic HD patients as of the end of 2013. n % Aktif D vitamini / Active vitamin D 64 85.33 Oral / Oral 35 54.69 İntravenöz / Intravenous 29 45.31 Sevelamer / Sevelamer 21 28.77 54 46
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit Hepatitis in Hemodialysis Patients TABLO 23. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik HD hastalarında hepatit serolojisi. TABLE 23. Hepatitis serology in chronic HD patients as of the end of 2013. n % HBsAg (+) 6 9.09 Anti-­‐HCV (+) 0 0.00 HBsAg (+), Anti-­‐HCV (+) 0 0.00 HBsAg (-­‐), Anti-­‐HCV (-­‐) 60 90.91 Toplam / Total 66 100.00 Değerlendirme / Discussion � 13 merkezden elde edilen verilere göre 2013 yılında 124 çocuğa akut hemodiyaliz tedavisi uygulanmıştır. � Kronik HD uygulanan çocuk hastalarda damar erişim yolu olarak yüksek oranda kateter (tünelli ve tünelsiz) kullanımı istenmeyen bir durumdur (% 57.4). Geçen yıllara göre kateter kullanım oranında artış dikkati çekmektedir. � Hastaların % 90’ından fazlasına haftada üç seans diyaliz tedavisi uygulanmaktadır. Veriler geçen yıla yakındır. � Kronik HD uygulanan çocuk hastaların % 57.3’ü antihipertansif ilaç kullanmaktadır. � HD tedavisi altındaki çocuk hastaların yarısında fazlasında hemoglobin düzeyi 10 gr/dL’nin altındadır. ESA’lar ağırlıklı olarak cilt altına uygulanmaktadır. � Çocuk HD hastalarının yaklaşık % 45’i aktif D vitamini tedavisini IV yolla almaktadır. � Hastaların yaklaşık % 55’inde fosfor kontrolü iyi değildir ve Ca x P oranları yüksek olup, uyum sorunları yaşanmaktadır. � Acute HD treatment is applied to 124 pediatric patients according to the data obtained from 13 centers in 2013. � High rate of catheter (tunnelled and untunnelled) use as vascular access in patients under chronic HD is an undesired condition (57.4%). There is an increase of catheter use according to last years. � The number of hemodialysis session per week is three times for more than 90% of the patients. This data is similar to previous year. � The 57.3% of pediatric HD patients are using antihypertensive drugs. � Hemoglobin level is lower than 10 gr/dL in more than half of pediatric HD patients. ESA is mostly injected subcutaneously in pediatric patients under HD treatment. � Approximately 45% of pediatric HD patients take active vitamin D therapy by IV route. � Phosphorus control is not appropriate in 55% of patients and Ca x P is also high in, which reflects the incompliance. Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
55 47
PEDİATRİK PERİTON DİYALİZİ PEDIATRIC PERITONEAL DIALYSIS Akut Periton Diyalizi Acute Peritoneal Dialysis 18 merkezden elde edilen verilere göre 2013 yılında 172 çocuğa akut periton diyalizi uygulanmıştır. In 2013 acute peritoneal dialysis were performed in 172 child, according to the data from responding 18 centers. Kronik Periton Diyalizi Chronic Peritoneal Dialysis 18 merkezden elde edilen verilere göre başlangıçtan 2013 yılı sonuna kadar toplam 1080 çocuk hastaya kronik PD (SAPD/APD) tedavisi başlanmıştır. Chronic PD (CAPD/APD) treatment has been initiated in a total of 1080 pediatric patients from the very beginning till the end of 2013, according to the data sent from 18 centers. Periton Diyalizi İnsidansı Incidence of Peritoneal Dialysis TABLO 1. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak PD'ne başlanıp kronik PD programına alınan hastaların PD tipine göre dağılımı. TABLE 1. Distribution of incident chronic PD patients according to PD type in 2013. n % SAPD / CAPD APD / APD 52 73 41.60 58.40 Toplam / Total 125 100.00 TABLO 2. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak PD'ne (SAPD/APD) başlanıp kronik PD programına alınan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 2. Age and gender distribution of incident chronic PD (CAPD/APD) patients in 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 >2-­‐6 >6-­‐10 >10-­‐15 >15-­‐18 >18 11 6 10 21 10.38 5.66 9.43 19.81 5 6 10 14 4.72 5.66 9.43 13.21 16 12 20 35 15.09 11.32 18.87 33.02 10 4 9.43 3.77 7 2 6.60 1.89 17 6 16.04 5.66 Toplam / Total 62 58.49 44 41.51 106 100.00 56 48
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 3. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak PD'ne başlanıp kronik PD programına alınan ve 90 günden uzun süre izlenen hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 3. Age and gender distribution of incident chronic PD patients followed for longer than 90 days in 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 10 10.53 4 4.21 14 14.74 >2-­‐6 4 4.21 4 4.21 8 8.42 >6-­‐10 8 8.42 9 9.47 17 17.89 >10-­‐15 19 20.00 14 14.74 33 34.74 >15-­‐18 >18 10 4 10.53 4.21 7 2 7.37 2.11 17 6 17.89 6.32 Toplam / Total 55 57.89 40 42.11 95 100.00 TABLO 4. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak PD'ne başlanan ve kronik PD programına alınan hastaların altta yatan etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 4. Distribution of incident chronic PD patients according to etiology in 2013. % Glomerülonefrit / Glomerulonephritis 13.33 Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease 2.50 Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases 1.67 Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis 0.83 Hipertansiyon / Hypertension 0.83 Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 0.00 Amiloidoz / Amyloidosis 0.83 Diğer / Other Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 62.50 17.50 Toplam / Total 100.00 Periton Diyalizi Prevalansı Prevalence of Peritoneal Dialysis TABLO 5. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların PD tipine göre dağılımı. TABLE 5. Distribution of prevalent PD patients according to PD type as of the end of 2013. n % SAPD / CAPD 89 38.20 APD / APD 144 61.80 Toplam / Total 233 100.00 57 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
49
TABLO 6. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 6. Age and gender distribution of prevalent chronic PD patients as of the end of 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 14 6.22 6 2.67 20 8.89 >2-­‐6 14 6.22 20 8.89 34 15.11 >6-­‐10 23 10.22 19 8.44 42 18.67 >10-­‐15 46 20.44 28 12.44 74 32.89 >15-­‐18 21 9.33 22 9.78 43 19.11 >18 7 3.11 5 2.22 12 5.33 125 55.55 100 44.45 225 100.00 Toplam / Total TABLO 7. 2013 yılı sonu itibarıyla SAPD tedavisi uygulanan hastaların cinsiyet ve yaşa göre dağılımı. TABLE 7. Age and gender distribution of chronic CAPD patients as of the end of 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 3 3.37 5 5.62 8 8.99 >2-­‐6 6 6.74 12 13.48 18 20.22 >6-­‐10 11 12.36 10 11.24 21 23.59 >10-­‐15 17 19.10 10 11.24 27 30.34 >15-­‐18 4 4.49 6 6.74 10 11.24 >18 2 2.25 3 3.37 5 5.62 Toplam / Total 43 48.31 46 51.69 89 100.00 TABLO 8. 2013 yılı sonu itibarıyla APD tedavisi uygulanan hastaların cinsiyet ve yaşa göre dağılımı. TABLE 8. Age and gender distribution of chronic APD patients as of the end of 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 11 8.09 1 0.74 12 8.83 >2-­‐6 8 5.88 8 5.88 16 11.76 >6-­‐10 12 8.82 9 6.62 21 15.44 >10-­‐15 29 21.32 18 13.24 47 34.56 >15-­‐18 17 12.50 16 11.76 33 24.26 >18 5 3.68 2 1.47 7 5.15 Toplam / Total 82 60.29 54 39.71 136 100.00 58 50
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 9. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 9. Distribution of prevalent chronic PD patients according to etiology as of the end of 2013. % Glomerülonefrit / Glomerulonephritis 12.38 Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases 2.86 Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis 2.38 Amiloidoz / Amyloidosis 1.43 Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease 1.43 Hipertansiyon / Hypertension 0.48 Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 0.00 Diğer / Other 57.62 Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 21.43 Toplam / Total 100.00 TABLO 10. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD programında izlemde olan hastaların diyaliz süresine göre dağılımı. TABLE 10. Distribution of prevalent chronic PD patients according to dialysis duration as of the end of 2013. n % ≤6 ay / months 26 12.81 >6-­‐12 ay / months 40 19.70 >12-­‐24 ay / months 54 26.60 >24-­‐60 ay / months 50 24.63 >60 ay / months 33 16.26 Toplam / Total 203 100.00 Periton Diyalizi Hastalarında Büyüme Geriliği Growth Retardation in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 11. 2013 yılı sonu itibarıyla büyüme geriliği olan kronik PD hasta sayısı. TABLE 11. Number of chronic PD patients with growth retardation as of the end of 2013. n % Büyüme geriliği var / Growth retardation present 126 57.53 Büyüme geriliği yok / Growth retardation absent 93 42.47 Toplam / Total 219 100.00 59 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
51
Periton Diyalizi Hastalarında Antihipertansif İlaç Kullanımı Antihypertensive Drug Usage in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 12. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarında antihipertansif ilaç kullanımı. TABLE 12. Antihypertensive drug use in chronic PD patients as of the end of 2013. n % Kullanmayan / Not using 90 41.10 Kullanan / Using 129 58.90 1 ilaç / 1 drug 64 49.61 2 ilaç / 2 drugs 41 31.78 3 ilaç / 3 drugs 17 13.18 >3 ilaç / >3 drugs 7 5.43 129 100.00 Toplam / Total Periton Diyalizi Hastalarında Anemi Anemia in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 13. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının hemoglobin düzeyine (son 3 ayın ortalaması) göre dağılımı. TABLE 13. Distribution of chronic PD patients according to hemoglobin level (mean value of last 3 months) as of the end of 2013. n % <8.0 gr/dL 30 13.83 8.0-­‐10.0 gr/dL 73 33.64 >10.0 gr/dL 114 52.53 Toplam / Total 217 100.00 TABLO 14. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının ESA uygulama yoluna göre dağılımı. TABLE 14. Distribution of chronic PD patients according to route of ESA therapy as of the end of 2013. n % İntravenöz / Intravenous 0 0.00 Subkutan / Subcutaneous 189 100.00 Toplam / Total 189 100.00 52
60 National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 15. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının epoetin dozuna göre dağılımı. TABLE 15. Distribution of chronic PD patients according to epoetin dose as of the end of 2013. n % <150 Ü/kg/hafta / <150 U/kg/week 97 54.80 150-­‐300 Ü/kg/hafta / 150-­‐300 U/kg/week 80 45.20 >300 Ü/kg/hafta / >300 U/kg/week 0 0.00 177 100.00 Toplam / Total TABLO 16. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının darbepoetin dozuna göre dağılımı. TABLE 16. Distribution of chronic PD patients according to darbepoetin dose as of the end of 2013. n % <0.45 mcg/kg/hafta / <0.45 mcg/kg/week 5 41.67 0.45-­‐0.90 mcg/kg/hafta / 0.45-­‐0.90 mcg/kg/week 7 58.33 >0.90 mcg/kg/hafta / >0.90 mcg/kg/week 0 0.00 Toplam / Total 12 100.00 TABLO 17. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarında intravenöz demir tedavisi kullanımı. TABLE 17. The use of intravenous iron therapy in chronic PD patients as of the end of 2013. n % Kullanan / Using 32 14.88 Periton Diyalizi Hastalarında Mineral-­‐Kemik Metabolizması Mineral-­‐Bone Metabolism in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 18. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının serum fosfor düzeyine göre dağılımı. TABLE 18. Distribution of chronic PD patients according to serum phosphorus level as of the end of 2013. n % <5.5 mg/dL 133 63.33 5.5-­‐7.5 mg/dL 61 29.05 7.5-­‐9.0 mg/dL 15 7.14 >9.0 mg/dL 1 0.48 210 100.00 Toplam / Total 61 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
53
TABLO 19. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarının kalsiyum x fosfor değerine göre dağılımı. TABLE 19. Distribution of chronic PD patients according to calcium x phosphorus value as of the end of 2013. <55 55-­‐70 >70 Toplam / Total n % 150 70.42 54 9 25.35 4.23 213 100.00 TABLO 20. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarında renal osteodistrofi tedavisi. TABLE 20. Renal osteodystrophy treatment in chronic PD patients as of the end of 2013. n % Aktif D vitamini / Active vitamin D Oral / Oral İntravenöz / Intravenous 187 85.39 183 4 97.86 2.14 Sevelamer / Sevelamer 43 19.91 Periton Diyalizi Hastalarında Hepatit Hepatitis in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 21. 2013 yılı sonu itibarıyla kronik PD hastalarında hepatit serolojisi. TABLE 21. Hepatitis serology in chronic PD patients as of the end of 2013. n % HBsAg (+) Anti-­‐HCV (+) HBsAg (+), Anti-­‐HCV (+) HBsAg (-­‐), Anti-­‐HCV (-­‐) 12 0 0 122 8.96 0.00 0.00 91.04 Toplam / Total 134 100.00 Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients TABLO 22. Kronik PD hastalarının 2013 yılında geçirilen peritonit atağı sayısına göre dağılımı. TABLE 22. Distribution of chronic PD patients according to the number of peritonitis episode in 2013. n % Atak yok / No episode 1 atak / episode 2 atak / episode >2 atak / episode Toplam / Total 144 54 10 4 67.92 25.47 4.72 1.89 212 100.00 62 54
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 23. 2013 yılında kronik PD hastalarında peritonit sıklığı. TABLE 23. Peritonitis incidence of chronic PD patients in 2013. Atak/hasta/yıl Episode/patient/year SAPD / CAPD 0.41 APD / APD 0.74 Tüm hastalar / All patients 0.55 Değerlendirme / Discussion � 18 merkezden elde edilen verilere göre 2013 yılında 172 çocuğa akut periton diyalizi tedavisi uygulanmıştır. � 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 18 merkezden toplam 233 kronik PD hastası bildirilmiştir. � Çocuk hastalarda APD erişkinlere göre daha çok tercih edilmektedir. � Kronik HD uygulanan çocuk hastaların % 58.9’u antihipertansif ilaç kullanmaktadır. � Hastaların yaklaşık % 55'i 150 Ü/kg/hafta dozunun altında ESA kullanmaktadır ve hepsinde tercih edilen yol cilt altı uygulamadır. Hastaların % 47.5'inde hemoglobin düzeyi 10 gr/dL’nin altındadır. � Çocuk PD hastalarının % 36.7’sinde fosfor kontrolü iyi değildir. PD hastalarında fosfor kontrolü HD hastalarından daha iyidir. � 31 Aralık 2013 itibarıyla PD hastalarının % 85.4’ü aktif D vitamin kullanmaktadır. � Acute PD treatment is applied to 172 pediatric patients according to the data obtained from 18 centers in 2013. � By December 31, 2013, the number of chronic pediatric PD patients is 233 in 18 centers. � APD is more preferable in pediatric patients than in adults. � The 58.9% of pediatric HD patients are using antihypertensive drugs. � Approximately 55% of the patients have taken less than 150 U/kg/week dose of ESA and SC route is chosen in all patients. Hemoglobin level is lower than 10 g/dL in 47.5% of the patients. � Phosphorus control is not appropriate in 36.7% of the patients. Phosphorus control in PD patients is better than HD patients. � By December 31, 2013, 85.4% of the PD patients have received active vitamin D. 63 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
55
PEDİATRİK BÖBREK TRANSPLANTASYONU PEDIATRIC KIDNEY TRANSPLANTATION Transplantasyon İnsidansı Incidence of Transplantation TABLO 1. 2013 yılı içinde ilk RRT olarak böbrek Tx (BTx) yapılan (preemptif) hastaların donör kaynağına göre dağılımı. TABLE 1. Distribution of incident kidney Tx (KTx) patients (preemptive) according to donor source in 2013. n % Canlı vericiden BTx / KTx from living donor 25 86.21 Kadavra vericiden BTx / KTx from deceased donor 4 13.79 Toplam / Total 29 100.00 TABLO 2. 2013 yılı içinde BTx yapılan hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı. TABLE 2. Age and gender distribution of KTx patients in 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 0 0.00 1 1.08 1 1.08 >2-­‐6 5 5.38 5 5.38 10 10.75 >6-­‐10 9 9.68 4 4.30 13 13.98 >10-­‐15 18 19.35 14 15.05 32 34.41 >15-­‐18 >18 24 1 25.81 1.08 12 0 12.90 0.00 36 1 38.71 1.08 Toplam / Total 57 61.29 36 38.71 93 100.00 TABLO 3. 2013 yılı içinde BTx yapılan hastaların yaş ve donör kaynağına göre dağılımı. TABLE 3. Distribution of KTx patients according to age and donor source in 2013. Canlı / Living Kadavra / Deceased Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 0 0.00 1 1.08 1 1.08 >2-­‐6 3 3.23 7 7.53 10 10.75 >6-­‐10 4 4.30 9 9.68 13 13.98 >10-­‐15 22 23.66 10 10.75 32 34.41 >15-­‐18 >18 26 1 26.88 1.08 10 0 10.75 0.00 36 2 38.71 1.08 Toplam / Total 56 60.22 37 39.78 93 100.00 64 56
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 4. 2013 yılı içinde BTx yapılan hastalarda doku uyumu. TABLE 4. HLA matching in KTx patients in 2013. n % En az 1 haplotip uyum ile BTx / KTx with at least 1 haplotype matching 29 31.18 Doku uyumu olmayan (6 MM) BTx / KTx with no matching 0 0.00 ABO uyumsuz BTx / KTx with ABO incompatibility 0 0.00 TABLO 5. 2013 yılı içinde canlı vericiden yapılan BTx dağılımı. TABLE 5. Distribution KTx from living donors in 2013. n % Anne / Mother 31 56.36 Baba / Father 17 30.91 Kardeş / Sister-­‐brother 1 1.82 Diğer akraba / Other related 5 9.09 Akraba dışı / Unrelated 1 1.82 Toplam / Total 55 100.00 TABLO 6. 2013 yılı içinde BTx yapılan hastalarda etyolojik nedenlere göre dağılım. TABLE 6. Distribution of KTx patients according to etiology in 2013. % Glomerülonefrit / Glomerulonephritis 24.73 Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis 16.13 Hipertansiyon / Hypertension 2.15 Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases 2.15 Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease 2.15 Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 0.00 Amiloidoz / Amyloidosis 0.00 Diğer / Other 44.09 Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 8.60 Toplam / Total 100.00 65 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
57
Transplantasyon Prevalansı Prevalence of Transplantation TABLO 7. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyone greftle izlenmekte olan BTx hastaların donör kaynağına göre dağılımı. TABLE 7. Distribution of KTx patients with functioning graft according to donor source as of the end of 2013. n % Canlı vericiden BTx / KTx from living donor 168 73.73 Kadavra vericiden BTx / KTx from deceased donor 66 25.88 Vericisi belli olmayan BTx / Unknown donor Toplam / Total 1 255 0.39 100.00 TABLO 8. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyone greftle izlenmekte olan BTx hastalarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı. TABLE 8. Age and gender distribution of KTx patients with functioning graft as of the end of 2013. Erkek / Boy Kız / Girl Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 5 1.96 3 1.18 8 3.14 >2-­‐6 14 5.49 6 2.35 20 7.84 >6-­‐10 25 9.80 17 6.67 42 16.47 >10-­‐15 62 24.31 32 12.55 94 36.86 >15-­‐18 >18 43 11 16.86 4.31 31 6 12.16 2.35 74 17 29.02 6.67 Toplam / Total 160 62.74 95 37.26 255 100.00 TABLO 9. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyone greftle izlenmekte olan BTx hastaların etyolojik nedenlere göre dağılımı. TABLE 9. Distribution of KTx patients with functioning graft according to etiology as of the end of 2013. % Glomerülonefrit / Glomerulonephritis 21.28 Tübülointerstisyel nefrit / Tubulointerstitial nephritis 11.79 Polikistik böbrek hastalıkları / Polycystic kidney diseases 5.13 Renal vasküler hastalık / Renal vascular disease 2.05 Hipertansiyon / Hypertension 1.03 Amiloidoz / Amyloidosis 1.03 Diabetes mellitus / Diabetes mellitus 0.00 Diğer / Other Etyoloji bilinmeyen / Unknown etiology 49.23 8.46 Toplam / Total 100.00 66 58
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 10. 2013 yılı sonu itibarıyla BTx yapılmış tüm hastaların yaş ve donör kaynağına göre dağılımı. TABLE 10. Distribution of all KTx patients according age and donor type as of the end of 2013. Canlı / Living Kadavra / Deceased Toplam / Total Yaş / Age n % n % n % 0-­‐2 7 1.29 2 0.37 9 1.66 >2-­‐6 26 4.81 14 2.59 40 7.39 >6-­‐10 60 11.09 22 4.07 82 15.16 >10-­‐15 168 31.05 42 7.76 210 38.82 >15-­‐18 >18 124 39 22.92 7.21 29 8 5.36 1.48 153 47 28.28 8.69 Toplam / Total 424 78.37 117 21.63 541 100.00 Transplantasyon Hastalarında Tx Öncesi Bekleme Süresi PreTx Duration of Waiting in Transplantation Patients TABLO 11. 2013 yılında transplantasyon yapılan çocuk hastaların nakil öncesi HD ve/veya PD’de bekleme süresine göre dağılımı. TABLE 11. Distribution of pediatric patients according to duration of waiting in HD and/or PD before transplantation, transplanted in 2013. n % Preemptif / Preemptive 29 31.87 ≤6 ay / months >6-­‐12 ay / months 6 14 6.59 15.38 >12-­‐24 ay / months 12 13.19 >24-­‐60 ay / months 22 24.18 >60 ay / months 8 8.79 Toplam / Total 91 100.00 Transplantasyon Hastalarında Viral Nefropati Viral Nephropathy in Transplantation Patients TABLO 12. 2013 yılı içinde viral nefropati geçiren hastalar. TABLE 12. Patients with viral nephropathy in 2013. n Sitomegalovirus / Cytomegalovirus 10 BK nefropatisi / BK nephropathy 17 Toplam / Total 27 67 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
59
Transplantasyon Hastalarında İmmünsüpresif Tedavi Immunosuppressive Treatment in Transplantation Patients TABLO 13. 2013 yılında yapılan BTx’lerde indüksiyonda kullanılan antikor tedavilerine göre dağılım. TABLE 13. Distribution of KTx patients according to the antibody treatment used for induction in 2013. n % Timoglobülin / Thymoglobulin 33 63.46 Basiliksimab / Basiliximab 19 36.54 Daklizumab / Daclizumab OKT-­‐3 / OKT-­‐3 0 0 0.00 0.00 Toplam / Total 52 100.00 TABLO 14. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyonel greftle izlenmekte olan hastalarda idame tedavide kullanılan immünsüpresif protokollere göre dağılım. TABLE 14. Distribution of KTx patients with functioning graft according to immunosuppressive protocols used for maintenance therapy as of the end of 2013. n % Steroid + Takrolimus + MMF Steroid + CsA + MMF 179 34 70.20 13.33 Steroid + Takrolimus + AZA 11 4.31 Steroid + Rapamisin + MMF Steroid + CsA + AZA 10 4 3.92 1.57 Steroid + Rapamisin + AZA 2 0.78 Steroid + Takrolimus + Rapamisin 2 0.78 Steroid + AZA 1 0.39 Takrolimus + AZA Diğer 1 11 0.39 4.31 Toplam / Total 255 100.00 n % Toplam / Total 23 9.02 Biyopsi ile kanıtlanmış / Biopsy proven 18 7.06 Takrolimus: Tacrolimus, Rapamisin: Rapamycin Transplantasyon Hastalarında Prognoz Prognosis in Transplantation Patients TABLO 15. 2013 yılında toplam akut rejeksiyon sayısı. TABLE 15. Number of acute rejection in 2013. 68 60
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
TABLO 16. 2013 yılı sonu itibarıyla fonksiyonel greftle izlenmekte olan hastaların böbrek fonksiyonuna göre dağılımı. TABLE 16. Distribution of KTx patients with functioning graft, according to kidney function as of the end of 2013. n % Serum kreatinin <2 mg/dL ile izlenen / Followed with serum creatinine <2 mg/dL 109 93.16 Serum kreatinin ≥2 mg/dL ile izlenen / Followed with serum creatinine ≥2 mg/dL 8 6.84 117 100.00 Toplam / Total Değerlendirme / Discussion � 10 merkezden bildirilen verilere göre 2013 yılında böbrek transplantasyonu yapılan çocuk hasta sayısı 93’tür. � Preemptif transplantasyon sayısı artmaktadır. � Transplantasyon yapılan hastaların % 74.2’si 10 yaş üzerindedir. � Hastaların % 60.2’sine canlı donörden böbrek transplantasyonu yapılmıştır. � Canlı vericiden transplantasyonların % 98.2'si kan bağı olan akraba donörlerden yapılmıştır. � Böbrek transplantasyonu hastalarında BK nefropatisi giderek daha sık görülmektedir. � The number of kidney transplantation performed in 2013 is 95 according to the data reported from 10 centers. � The number of preemptive transplantation is being increased. � The 74.2% of kidney transplant patients are over 10 years old. � Rate of kidney transplantation from living donor is 60.2%. � Living donations were 98.2% from living related donors. � BK nephropathy is becoming more common in kidney transplant patients. 69 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
61
24 YILLIK REGISTRY'DEN RAKAMLAR FIGURES FROM REGISTRY OF 24 YEARS Hemodiyaliz Tedavisinin Yıllara Göre Değişimi Trends in Regular Hemodialysis Therapy by Years 48433 49505 49309 48900 2009 2010 2011 2012 2013 46659 39267 2007 2006 28507 25321 2004 2005 23387 2003 20600 2002 14086 2000 18815 12196 1999 0 11339 10000 1998 20000 9658 30000 2001 40000 1997 Sayı / Count 50000 33950 60000 2008 HD hasta sayısı Number of HD paOents 52675 Yıl / Year 34,9 33,8 2013 30,5 2010 2012 30,6 2009 27,9 24,3 2005 23,7 23,1 2004 15 19,2 20 14,6 25 17,4 30 12 Yüzde / Percent 35 26,1 40 32,4 Prevalan HD hastalarında diabetes mellitus sıklığı Diabetes mellitus frequency in prevalent HD paOents 10 2011 2008 2007 2006 2003 2002 2001 0 2000 5 Yıl / Year 70 62
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Yüzde / Percent Prevalan HD hastalarında kateter kullanımı Catheter use in prevalent HD paOents 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15,3 11,1 11,2 11,7 2006 2007 2008 13,3 12,8 2009 2010 13,6 12,5 8,6 7,2 2004 2005 2011 2012 2013 Yıl / Year Prevalan HD hastalarında diyaliz yeterliliği (Kt/V ≥1.2) Dialysis adequacy in prevalent HD paOents (Kt/V ≥1.2) 89,8 90,5 91,6 86,5 85,4 87,3 88,8 Yüzde / Percent 100 72,1 80 59,2 60 40 89 37,6 45,5 20 0 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yıl / Year Prevalan HD hastalarında hipoalbüminemi (<3.5 gr/dL) Hypoalbuminemia (<3.5 g/dL) in prevalent HD paOents 12 11,7 11,1 11,7 12 2007 2008 2009 2010 2011 13,1 12,7 2006 14,8 13,5 2005 15,4 19,2 17,3 12,9 15 14,7 16,2 20 18,3 25 10 2013 2012 2004 2003 2002 2001 2000 0 1999 5 1998 Yüzde / Percent 30 Yıl / Year 71 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
63
64
0 HBsAg Ant-­‐HCV 2013 2012 2011 2010 2009 2008 28,8 20,8 23,2 26,3 6,8 15,9 4,9 13,2 4,5 12,7 4,4 9,8 4,8 8,5 4,3 7,9 3,7 6,8 4 6,9 6,4 5,9 6,5 7,6 7,9 45 46,3 50,7 46,4 43,6 2009 2010 2011 2012 2013 35,9 2007 41,1 38,4 2006 2008 42,3 2005 41,3 2004 45,2 70,6 62,2 50,5 40,4 20 2003 2002 2001 2000 40 2007 2006 2004 2003 2002 10 1999 60 2001 20 29,6 30 36,2 40 2000 50 7,5 60 1999 0 73,6 80 1998 100 41,7 Yüzde / Percent 62,4 62,7 61,7 60,6 2009 2010 2011 2012 70,6 62,7 2008 2013 61,8 62,8 2004 2007 65,5 2003 59,8 66,5 2002 2006 69,3 2001 60,4 69,5 2000 2005 69,5 20 1999 40 67,6 60 1998 0 10,5 Yüzde / Percent 80 1998 Yüzde / Percent Prevalan HD hastalarında ESA kullanımı ESA usage in prevalent HD paOents 100 Yıl / Year Prevalan HD hastalarında akuf D vitamini kullanımı AcOve vitamin D usage in prevalent HD paOents Yıl / Year Prevalan HD hastalarında hepaut serolojisi HepaOOs serology in prevalent HD paOents Yıl / Year National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
72 Periton Diyalizi Tedavisinin Yıllara Göre Değişimi Trends in Regular Peritoneal Dialysis Therapy by Years 4537 4773 5519 2010 5105 5702 3381 2005 4103 3320 2004 2728 1927 2001 2003 1903 2000 2556 1787 1111 1998 2000 1194 3000 1999 4000 2002 5000 1997 Sayı / Count 6000 2009 5307 7000 6109 PD hasta sayısı Number of PD paOents 2013 2012 2011 2008 2007 0 2006 1000 Yıl / Year Prevalan PD hastalarında hipoalbüminemi (<3.5 gr/dL) Hypoalbuminemia (<3.5 g/dL) in prevalent PD paOents 29,4 28 28,8 2011 2012 2013 33,7 30,8 25,1 28,1 24,3 30,6 30,8 2003 28,9 30,4 23,5 25,3 30 22,7 Yüzde / Percent 40 2002 34,9 50 20 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2001 2000 1999 0 1998 10 Yıl / Year 73 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
65
66
0 HBsAg Ant-­‐HCV 2013 11,3 13,8 15,1 21,3 20,8 54,4 56,9 58,2 55,9 2010 2011 2012 2013 49 37,6 2008 2009 37,5 41,4 2006 2007 41,5 40,2 2004 2005 42,8 38,7 2003 2002 47,4 56,9 2000 2001 53,7 1999 80 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 5,6 5,6 7,2 5,5 9,6 4,9 9,2 3,9 6,9 4,9 5,9 4,4 5,7 5 4,7 4,8 4,5 4,3 4,7 4,2 3,9 2,9 3 5 2004 2003 10 2002 15 2001 20 8,6 25 53,3 51,3 2009 2010 2013 59,7 53,4 51,8 2008 2012 54,1 2007 57,6 55,4 2006 2011 52,7 56,7 2004 2005 53,1 62,3 55,2 49,8 42,5 2003 20 55,8 40 2002 2001 2000 1999 1998 Yüzde / Percent 80 2000 30 1999 0 10,5 20 56,8 40 1998 60 21,3 0 9,2 Yüzde / Percent 60 1998 Yüzde / Percent Prevalan PD hastalarında ESA kullanımı ESA usage in prevalent PD paOents 100 Yıl / Year Prevalan PD hastalarında akuf D vitamini kullanımı AcOve vitamin D usage in prevalent PD paOents Yıl / Year Prevalan PD hastalarında hepaut serolojisi HepaOOs serology in prevalent PD paOents Yıl / Year National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
74 Böbrek Transplantasyonunun Yıllara Göre Değişimi Trends in Kidney Transplantation by Years 2944 2006 2013 2005 2905 2004 2012 729 2003 2933 665 2002 2010 600 2001 1710 2362 549 2000 2009 370 475 830 360 1999 0 382 500 1998 1000 364 1500 2007 1316 2000 2008 2500 1997 Sayı / Count 3000 2545 3500 2011 Tx hasta sayısı Number of Tx paOents Yıl / Year 18,1 19,9 81,9 80,1 2012 2013 26,7 29,5 70,5 2008 73,3 33,2 66,8 2007 2011 26,6 73,4 2006 24 26,9 73,1 2005 76 27,8 72,2 2004 2010 26,5 73,5 2003 78,9 37 63 2002 2009 32,6 67,4 2001 25 75 80% 2000 100% 21,1 Tx hastalarında donör uplerinin yıllara göre dağılımı DistribuOon of donor types in Tx paOents by years 60% 40% 20% 0% Yıl / Year Canlı / Living Kadavra / Deceased 75 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
67
Renal Replasman Tedavileri Arasında Karşılaştırmalar Comparisons Between Renal Replacement Therapies İnsidan olgularda yaşlı hasta (≥65 yıl) oranı The raOo of elderly paOents (≥65 years) in incident cases 19,8 16,8 22,9 44,4 46,2 40,1 24,2 39,6 19,4 38,7 16,4 37,4 PD 3,1 2,3 2,2 2,1 2,7 1,6 0,4 1,1 0,1 0 0 HD TX 10 0 16,7 36,9 14,1 18,6 31,9 27,6 19,6 14,2 20 23,6 30 29,8 40 11,8 Yüzde / Percent 50 40,2 60 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yıl / Year Prevalan hastalarda hipertansiyon Hypertension in prevalent paOents 72,4 70,3 44,4 63,9 69,2 38,1 65,6 57,4 43,2 66,5 63,8 68,2 70,3 42,5 40,5 41,5 60,6 63,5 60,5 60,7 40,4 51 34,9 34,2 40 57,6 61,3 60 40,7 Yüzde / Percent 80 59,8 66,8 71,8 100 HD PD TX 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yıl / Year 76 68
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Diyaliz ve Transplantasyonda Türkiye’den ve Dünyadan Genel Bilgiler General Information about Dialysis and Transplantation from Turkey and World -­‐ 2013 -­‐ Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
69
77 Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
71
72
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Jalisco (Meksika/Mexico) ABD/USA Tayvan/Taiwan Japonya/Japan Singapur/Singapore Türkiye/Turkey Tayland/Thailand Portekiz/Portugal Malezya/Malaysia Kore Cum./Korea Rep. Yunanistan/Greece Şili/Chile Belçika, French/Belgium, French İsrail/Israel Belçika, Dutch/Belgium, Dutch Uruguay Brezilya/Brazil Çek Cum./Czech Rep. Kanada/Canada Hong Kong ArjanWn/ArgenWna Fransa/France Sırbistan/Serbia Avusturya/Austria Romanya/Romania İsveç/Sweden İspanya/Spain Bosna Hersek/Bosnia&Herzegovina HırvaWstan/CroaWa Hollanda/Netherlands Birleşik Krallık/UK Danimarka/Denmark Avustralya/Austria Yeni Zelanda/New Zealand İzlanda/Iceland Filipinler/Philippines Norveç/Norway İskoçya/Scotland Kolombiya/Colombia Finlandiya/Finland Rusya/Russia Bengladeş/Bangladesh 0 100 200 300 400 500 600 Milyon nüfus başına oran / Rate per million popula=on ŞEKİL 3. SDBY insidansı, 2011. FIGURE 3. Incidence of ESRD, 2011. Kaynak / Source: Yıllık USRDS Veri Raporu 2013 / USRDS Annual Data Report 2013. Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
73
Tayvan/Taiwan Japonya/Japan ABD/USA Portekiz/Portugal Singapur/Singapore Jalisco (Meksika/Mexico) Belçika, French/Belgium, French Şili/Chile Kore Cum./Korea Rep. Belçika, Dutch/Belgium, Dutch Kanada/Canada Hong Kong İsrail/Israel Yunanistan/Greece Fransa/France Uruguay İspanya/Spain Avusturya/Austria Malezya/Malaysia HırvaWstan/CroaWa Çek Cum./Czech Rep. Hollanda/Netherlands İsveç/Sweden Yeni Zelanda/New Zealand Avustralya/Austria Norveç/Norway Birleşik Krallık/UK Türkiye/Turkey Danimarka/Denmark İskoçya/Scotland Finlandiya/Finland ArjanWn/ArgenWna Tayland/Thailand Sırbistan/Serbia Bosna Hersek/Bosnia&Herzegovina Brezilya/Brazil İzlanda/Iceland Romanya/Romania Kolombiya/Colombia Rusya/Russia Bengladeş/Bangladesh Filipinler/Philippines 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Milyon nüfus başına oran / Rate per million popula=on ŞEKİL 4. SDBY prevalansı, 2011. FIGURE 4. Prevalence of ESRD, 2011. Kaynak / Source: Yıllık USRDS Veri Raporu 2013 / USRDS Annual Data Report 2013. 74
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Jalisco (Meksika/Mexico) Norveç/Norway ABD/USA İzlanda/Iceland İspanya/Spain Hollanda/Netherlands Portekiz/Portugal İsveç/Sweden Fransa/France Avusturya/Austria Belçika, French/Belgium, French Birleşik Krallık/UK Belçika, Dutch/Belgium, Dutch Türkiye/Turkey Uruguay Danimarka/Denmark Kanada/Canada İskoçya/Scotland Avustralya/Austria İsrail/Israel Finlandiya/Finland Kore Cum./Korea Rep. Çek Cum./Czech Rep. ArjanWn/ArgenWna Yeni Zelanda/New Zealand Brezilya/Brazil Yunanistan/Greece Singapur/Singapore Kolombiya/Colombia Şili/Chile Sırbistan/Serbia Hong Kong Romanya/Romania Rusya/Russia Tayland/Thailand Bosna Hersek/Bosnia&Herzegovina Malezya/Malaysia Filipinler/Philippines Bengladeş/Bangladesh 0 10 20 30 40 50 60 70 Milyon nüfus başına oran / Rate per million popula=on ŞEKİL 5. Transplant oranları, 2011. FIGURE 5. Transplant rates, 2011. Kaynak / Source: Yıllık USRDS Veri Raporu 2013 / USRDS Annual Data Report 2013. Türkiye 2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
75
KAYIT SİSTEMİNE KATILAN MERKEZLER CENTERS PARTICIPATING TO THE REGISTRY (İllere göre alfabetik sırayla / in alphabetical order by cities) Şehir City Merkez adı Name of center Sorumlu kişi Responsible person Adana ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FATMA ÜLKÜ ADAM Adana BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİLEK TORUN Adana BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MER. -­‐ PEDİATRİ NURCAN CENGİZ Adana CEYHAN DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ EMRE YENGEL Adana ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NESLİHAN SEYREK Adana ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ AYSUN KARABAYAZIT Adana ÖZEL FMC ADANA YÜREĞİR DİYALİZ MERKEZİ CEMAL HASANOĞLU Adana ÖZEL KOZAN DİYALİZ MERKEZİ HASAN YIKAR Adana ÖZEL RTS SEYHAN DİYALİZ MERKEZİ ELİF GÜRBÜZ Afyon AFYON ŞUHUT DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ BAHAR KIYIŞKAN Amasya ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ AHMET ERTAŞ Ankara BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANKARA HASTANESİ SİREN SEZER Ankara BANU ACA ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH Ankara ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ MURAT DURANAY Ankara ANKARA NUMUNE HASTANESİ SİTELER SEMT POLİKLİNİĞİ DİYALİZ MERKEZİ FATİH DEDE Ankara ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NEVAL DUMAN Ankara ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ MESİHA EKİM Ankara DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ M. DENİZ AYLI Ankara GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TURGAY ARINSOY Ankara GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ SEVCAN BAKKALOĞLU Ankara GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ -­‐ PEDİATRİ HALİL ORMAN Ankara HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RAHMİ YILMAZ Ankara HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ REZAN TOPALOĞLU Ankara ÖZEL ANKARA GÜVEN HASTANESİ BERİL AKMAN Ankara ÖZEL EYLÜL DİYALİZ MERKEZİ VAHİD OSKAY Ankara ÖZEL FMC ANKARA YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ KENAN BAHADIRLI Ankara ÖZEL KEÇİÖREN DİYALİZ MERKEZİ AYHAN ÖZLÜ Ankara ÖZEL POLATLI HAYAT DİYALİZ MERKEZİ TUNCER CEPNİ Ankara ÖZEL RFM ANKARA DİYALİZ MERKEZİ BARIŞ SELOĞLU Ankara ÖZEL SİNCAN KOÇ DİYALİZ MERKEZİ BEKİR YÜCEL Ankara TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYŞEGÜL TAŞKIN Ankara TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MEDİHA BORAN Antalya AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ F. FEVZİ ERSOY Antalya AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ SEMA AKMAN 83 76
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Antalya ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDİ METİN SARIKAYA Antalya BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ERCAN BALCI Antalya ÖZEL ALANYA ANADOLU HASTANESİ ALİ YAMAN ERSOY Antalya ÖZEL ANTALYA NEFROLOJİ DİYALİZ MERKEZİ HAKAN AKBİBER Antalya ÖZEL FMC ANTALYA DİYALİZ MERKEZİ HÜSEYİN SEREN Antalya ÖZEL RTS ANTALYA DİYALİZ MERKEZİ ŞEVKET SARI Antalya ÖZEL SERİK DİYALİZ MERKEZİ ŞULE KAYAN Artvin BORÇKA DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ EMİNE ÖZDER Aydın ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YAVUZ YENİÇERİOĞLU Aydın ÖZEL KUŞADASI SAĞLIK HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ YUSUF TUNA Aydın SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ ORHAN YAVUZ Aydın ÖZEL AYDIN CAN DİYALİZ MERKEZİ YÜKSEL KÖYBAŞI Balıkesir BALIKESİR DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ ALPER AZAK Balıkesir BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ GAMZE ERCAN Balıkesir ÖZEL AYVALIK UMUT DİYALİZ MERKEZİ HURİYE KARAGÖZLER Balıkesir ÖZEL EDREMİT UMUT DİYALİZ MERKEZİ ÖMER ALTUNKAYA Balıkesir ÖZEL RENALEGE BALIKESİR DİYALİZ MERKEZİ ŞAHİN CENGİZ Balıkesir ÖZEL İLKE DİYALİZ MERKEZİ ALİ İNAN Bartın BARTIN DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ HAMAT DHEİR Bilecik ÖZEL BİLECİK ORHANGAZİ DİYALİZ MERKEZİ VELİ UĞURCU Burdur BUCAK DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ FİLİZ EPÇELİDEN Bursa BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ ABDÜLMECİT YILDIZ Bursa OĞUZHAN DURMAZ BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ Bursa BURSA ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERDAR KAHVECİOĞLU Bursa İNEGÖL DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ SEVİNÇ ÇINAR Bursa KARACABEY DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ MEHMET SAKAR Bursa ÖZEL AKA DİYALİZ MERKEZİ İBRAHİM KAZANCI Bursa ÖZEL FMC BURSA DİYALİZ MERKEZİ FAHRİ VARDAR Bursa ÖZEL RENTIP DİYALİZ MERKEZİ DOĞAN ÇİMEN Bursa ÖZEL RTS GEMLİK DİYALİZ MERKEZİ ERHAN MOĞOL Bursa ÖZEL RTS YILDIRIM DİYALİZ MERKEZİ AYŞE KARAKAŞ Bursa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TÜMAY ALTINAY Bursa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ OSMAN DÖNMEZ Çanakkale ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ ALİ DEĞİRMENCİ Çanakkale GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ ÖZLEM ÇIRPANAYVAZ Çanakkale ÖZEL BİGA ARDA DİYALİZ MERKEZİ ERCAN UZUN Çorum ÇORUM ÖZEL SAĞLIK DİYALİZ MERKEZİ CENGİZ KELEŞ Çorum ÇORUM ÖZEL SAĞLIK DİYALİZ MERKEZİ BUHARA ŞUBESİ METİN ÇITAK Denizli ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ REFİK ÖZPINAR Denizli ÖZEL DENİZLİ DİYALİZ MERKEZİ MEHMET KARAKAYA Denizli ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ REMZİ DÜNDAR Denizli PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BELDA DURSUN 84 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
77
Denizli PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ SELÇUK YÜKSEL Diyarbakır BİSMİL DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ MANSUR KOLUMAN Diyarbakır DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RAMAZAN DANIŞ Diyarbakır ÖZEL ÇAMLICA DİYALİZ MERKEZİ UĞUR NEDİM YÜCE Düzce AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ KAMİL EYÜPOĞLU Düzce DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TANSU SAV Edirne KEŞAN DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ RIDVAN İBRAHİM Edirne TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SEDAT ÜSTÜNDAĞ Edirne TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ NEŞE ÖZKAYIN Elazığ FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYHAN DOĞUKAN Elazığ ÖZEL ELAZIĞ DİYALİZ MERKEZİ FATİH EMEKLİ Erzurum ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MUSTAFA KELEŞ Erzurum ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ CELALETTİN KOŞAN Erzurum ÖZEL ŞİFA HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ MEHMET AYDEMİR Eskişehir ÖZEL RTS YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ MEHMET EROL Eskişehir ÖZEL ÜMİT VİŞNELİK HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ HASAN BASRİ BAŞAY Gaziantep 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ HAKAN ÖZDEMİR Gaziantep DR. ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ BÜLENT AKGÜL Gaziantep GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ CELALETTİN USALAN Gaziantep GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ AYŞE BALAL Gaziantep NİZİP DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ VERDA TAŞKESEN Giresun ÖZEL FİLİZ DİYALİZ MERKEZİ YÜRGÖR YAYLI Giresun TİREBOLU DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ OBEN ASAN EKMEKÇİ Hatay ANTAKYA ÖZEL EMİR DİYALİZ MERKEZİ TAHSİN GÜZELYURT Hatay ÖZEL FMC İSKENDERUN DİYALİZ MERKEZİ SELÇUK ERBİLEN Hatay ÖZEL ŞİFA DİYALİZ MERKEZİ HASİP AYTAÇ Isparta EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HAST. CENK YILDIZ Isparta ÖZEL SİDRE GÜLBAHÇESİ DİYALİZ MERKEZİ HÜSEYİN AVNİ DAĞLI Isparta SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ M. TUĞRUL SEZER Isparta ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ SEMİHA TOPRAK İçel MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AHMET KIYKIM İçel ÖZEL DİAMER DİYALİZ MERKEZİ HÜSNİYE EKİNGEN İçel ÖZEL FMC MERSİN DİYALİZ MERKEZİ ALFERT SAĞDIÇ İçel ÖZEL MERSİN DİYALİZ MERKEZİ M.EMİN BAHÇE İçel ÖZEL MERSİN NEFROLOJİ DİYALİZ MERKEZİ ABDULLAH ERDEM İçel TARSUS DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ MUHAMMED UYAR İstanbul BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DEDE ŞİT İstanbul BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NURHAN ÖZDEMİR ACAR İstanbul DİAVERUM ÖZEL ATAŞEHİR DİYALİZ MERKEZİ MUSTAFA KARAKAYA İstanbul DİAVERUM ÖZEL BAHÇELİEVLER ULTRA DİYALİZ MERKEZİ HIDIR ARSLAN İstanbul GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ALİ RIZA ODABAŞ İstanbul İSTANBUL ÖZEL 500 EVLER ŞAFAK HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ CEMALİYE KENDİR 78 85 National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
İstanbul İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FATMA GEDİKLİ İstanbul İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ -­‐ PEDİATRİ GÜLSEREN PEHLİVAN İstanbul İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ SEVİNÇ EMRE İstanbul İSTİNYE DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ SUSAN SINGABI ABDU İstanbul AYSEL KIYAK KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İstanbul MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SERHAN TUĞLULAR İstanbul MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ HARİKA ALPAY İstanbul ÖZEL ATAŞEHİR DİYALİZ MERKEZİ İBRAHİM GÖKŞEN ÖZTUNA İstanbul ÖZEL BAĞCILAR ŞİFA DİYALİZ MERKEZİ M. SERKAN KARAÇUHA İstanbul ÖZEL BAYRAKTAR DİYALİZ MERKEZİ KEMAL ÖNEN İstanbul ÖZEL BOĞAZİÇİ DİYALİZ MERKEZİ MURAT TIKIÇ İstanbul ÖZEL ÇAPA HASTANESİ DİYALİZ ÜNİTESİ MEHMET EMİN YILMAZ İstanbul ÖZEL DİACERE DİYALİZ MERKEZİ ULVİYE BOZKURT ÖZTÜRK İstanbul ZAFER GÖBELEK ÖZEL ERKLİ DİYALİZ MERKEZİ İstanbul ÖZEL ESENYURT DİYALİZ MERKEZİ MUZAFFER ÇAVUŞOĞLU İstanbul ÖZEL FMC İSTANBUL BAHÇELİEVLER DİYALİZ MERKEZİ MURAT KEMAL İNAL İstanbul ÖZEL FMC İSTANBUL DİYALİZ MERKEZİ MEHMET İŞÇAN İstanbul ÖZEL FMC ŞİŞLİ DİYALİZ MERKEZİ YAŞAR SERHAN KARACA İstanbul ÖZEL GAZİOSMANPAŞA YAŞAM DİYALİZ MERKEZİ ORHAN ŞENER İstanbul ÖZEL GÜNEŞ DİYALİZ MERKEZİ NİGAR AHMETLİ MUSAYEV İstanbul ÖZEL HALKALI DİYALİZ MERKEZİ ERSOY BEZİRGAN İstanbul ÖZEL İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KOÇ DİYALİZ MERKEZİ ZİYA DEDEOĞLU İstanbul ÖZEL KOZYATAĞI DİYALİZ MERKEZİ FUAD KARSLI İstanbul ÖZEL MALTEPE DİYALİZ MERKEZİ HASAN KOÇ İstanbul ÖZEL ONUR DİYALİZ MERKEZİ GÜL DUMAN İstanbul ÖZEL REN-­‐MED DİYALİZ MERKEZİ AYŞE BALIM AKOĞLU İstanbul ÖZEL RENTEK DİYALİZ MERKEZİ NURGÜL GÜVEN İstanbul ÖZEL RTS TRANSMED DİYALİZ MERKEZİ ALPHAN YILMAZ İstanbul ÖZEL TÜRKMED TUZLA DİYALİZ MERKEZİ METİN MUMCUOĞLU İstanbul ÖZEL UMUT DİYALİZ MERKEZİ GÜNER YENİGÜN İstanbul ÖZEL ÜMRANİYE DİYALİZ MERKEZİ SERPİL GÖKSU İstanbul ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ ABDULKADİR ÜNSAL İstanbul ŞİŞLİ ETFAL EAH NİŞANTAŞI DİYALİZ MERKEZİ YENER KOÇ İstanbul YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GÜLÇİN KANTARCI İzmir ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ İSMAİL RIFKI ERSOY İzmir ÇİĞLİ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ NEVZAT YURDAKUL İzmir DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYKUT SİFİL İzmir DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ SALİH KAVUKÇU İzmir EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MELTEM SEZİŞ İzmir ÖZEL BERGAMA DİYALİZ MERKEZİ AHMET SAYGILI İzmir ÖZEL DOKUZ EYLÜL DİYALİZ MERKEZİ TUNCAY TÜRKYILMAZ İzmir ÖZEL FMC İZMİR BUCA DİYALİZ MERKEZİ YÜKSEL YÜCEDAĞ Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
86 79
İzmir ÖZEL İZMİR HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ FÜSUN ATIL İzmir ÖZEL KARŞIYAKA DİYALİZ MERKEZİ G. GÜRCAN YURTMAN İzmir ÖZEL MENEMEN DİYALİZ MERKEZİ İLHAN AKGÜNGÖR İzmir ÖZEL NASIR DİYALİZ MERKEZİ ALİ İLASLAN İzmir ÖZEL NEFRON DİYALİZ MERKEZİ BURCU ÖZMALKOÇ İzmir ÖZEL ÖDEMİŞ DİYALİZ MERKEZİ CELAL KAVILI İzmir ÖZEL RENİZ DİYALİZ MERKEZİ MEHMET KELEŞOĞLU İzmir ÖZEL RTS İZMİR DİYALİZ MERKEZİ KADİR ABAYLI İzmir ÖZEL TİRE DİYALİZ MERKEZİ MEHMET CENGİZ TÜMER İzmir ÖZEL TORBALI DİYALİZ MERKEZİ FUNDA UĞURTAŞ İzmir ÖZEL URLA TATİL DİYALİZ MERKEZİ MÜJGAN SİFİL İzmir TORBALI DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ AYGÜN ÇAVUŞ Kahramanmaraş GÖKSUN DEVLET HASTANESİ ÜLKÜ YILDIRIM Kahramanmaraş ÖZEL CEYHAN DİYALİZ MERKEZİ HAMDİ EKİCİ Karabük SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ SEBAHAT BAYLAN Kastamonu ÖZEL KASTAMONU ANADOLU HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ ERDEM ARIK Kastamonu TOSYA DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ MURAT KARAKAŞ Kayseri ÖZEL RTS ALMET DİYALİZ MERKEZİ BÜLENT TOKGÖZ Kırklareli DİAVERUM ÖZEL LÜLEBURGAZ DİYALİZ MERKEZİ KURTULUŞ MENGÜ Kırklareli ÖZEL DERMAN DİYALİZ MERKEZİ UMUT ÇİLTEMEK Kilis KİLİS DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ İ. HAKKI GÜRBÜZ Kocaeli GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ İHSAN AHUBAZ Kocaeli KOCAELİ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ DİLEK GÜVEN TAYMEZ Kocaeli ÖZEL ATALİZ DİYALİZ MERKEZİ MURAT DEMİRTAY Kocaeli ÖZEL DARICA NOVAK DİYALİZ MERKEZİ MELAHAT KARADAĞ Kocaeli ÖZEL FERDİMER DERİNCE DİYALİZ MERKEZİ F. LATİFE YAVUZ GÖKÇE Kocaeli ÖZEL FMC DARICA DİYALİZ MERKEZİ ÜNSAL ÖZER Kocaeli ÖZEL GEBZE NOVAK DİYALİZ MERKEZİ OSMAN AKPINAR Kocaeli ÖZEL GÖLCÜK DİYALİZ MERKEZİ İBRAHİM DEMİREL Kocaeli ÖZEL İZMİT ZİRVE DİYALİZ MERKEZİ AYKUT KALKAN Kocaeli ÖZEL RENALİS DİYALİZ MERKEZİ MEHTAP AKBULUT Konya HÜYÜK DEVLET HASTANESİ KÜBRA DEMİR Konya MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BEYHAN BALTACI Konya NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ N. YILMAZ SELÇUK Konya ÖZEL FMC KONYA EREĞLİ DİYALİZ MERKEZİ ADEM ERGİN Konya ÖZEL FMC KONYA ILGIN DİYALİZ MERKEZİ BAYRAM ÇELİK Konya ÖZEL NEFROTRANS KARATAY DİYALİZ MERKEZİ MEHMET BERK TORUN Konya ÖZEL NEFROTRANS SELÇUKLU DİYALİZ MERKEZİ MUSTAFA BAŞGÜMÜŞ Konya ÖZEL RTS BEYHEKİM DİYALİZ MERKEZİ İSMAİL SIRRI GÜLTEKİN Kütahya ÖZEL ÇINAR DİYALİZ MERKEZİ TAVŞANLI ŞUBESİ İBRAHİM E. TAŞÇIOĞLU Kütahya TAVŞANLI DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ LEYLA KOYUNCU Malatya MALATYA DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ GÜLZADE KILIÇ PEKİNCE 87 80 National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Malatya MALATYA DEVLET HASTANESİ BEYDAĞI KAMPÜSÜ DİYALİZ MERKEZİ SEMA TÜLAY KÖZ Malatya ÖZEL FMC MALATYA DİYALİZ MERKEZİ MURAT ZENGİN Manisa CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SEYHUN KÜRŞAT Manisa KULA DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ SERVET SERBEST Manisa MANİSA DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ SERVET SERBEST Manisa ÖZEL ALAŞEHİR CAN DİYALİZ MERKEZİ ÖZLEM KESKİN YAVUZ Manisa ÖZEL CAN SAĞLIK HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ SİBEL İSTANBULLU Manisa ÖZEL FMC AKHİSAR DİYALİZ MERKEZİ MUSTAFA NECATİ DİLBAZ Manisa HALE KAYAN ÖZEL FMC MANİSA DİYALİZ MERKEZİ Manisa ÖZEL LİDYACAN DİYALİZ MERKEZİ İSMAİL AKOĞLAN Manisa ÖZEL NEFRONEGE DİYALİZ MERKEZİ YILMAZ BEŞOĞUL Manisa ÖZEL RENALEGE DİYALİZ MERKEZİ KEMAL BAGHAKİ Manisa SALİHLİ DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ MÜGE DÜZENLİ AKBULAK Mardin NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ M. EMİN AY Mardin ÖZEL MARDİN DİYALİZ MERKEZİ M. SALİH KARABOĞA Muğla BODRUM DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ MUSTAFA ÖZGÜN Muğla MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ BÜLENT HUDDAM Muğla ÖZEL AHU HETMAN DİYALİZ MERKEZİ SADIK ZEKİ KIPICI Muğla ÖZEL BODRUM DİYALİZ MERKEZİ NECATİ ÖZKAN Muğla ÖZEL MİLAS DİYALİZ MERKEZİ ERTUĞRUL ÇAKIR Muğla ÖZEL ORTACA YÜCELEN DİYALİZ MERKEZİ HATİCE AKGÜN Muğla ÖZEL YÜCELEN CAN DİYALİZ MERKEZİ KAMİL ARSLANTAŞ Nevşehir ÖZEL FMC KAPADOKYA DİYALİZ MERKEZİ AYLİN ÖDEN Niğde ÖZEL SİMGE DİYALİZ MERKEZİ NİHAT YÜCEL Niğde ÖZEL UMUT DİYALİZ MERKEZİ RIFAT GÜVELİ Ordu ÖZEL FMC ORDU DİYALİZ MERKEZİ HİKMET YAKA Ordu ÖZEL FMC FATSA DİYALİZ MERKEZİ İLHAN YURTTAŞ Ordu ÖZEL NEFRO DİYALİZ MERKEZİ GÖKHAN KILINÇ Ordu ÖZEL ÜNYE DİYALİZ MERKEZİ ÖMER ALP Rize FINDIKLI DEVLET HASTANESİ ESEN KEPENEK Rize ÖZEL RİZE DİYALİZ MERKEZİ RAİF BİLGİN Rize ÖZEL ŞAR HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ M. KEMAL TOPALOĞLU Sakarya HENDEK DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ İSMAİL HAKKI BALİÇ Sakarya KARASU DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ ÜMİT ÇAKMAK Sakarya ÖZEL ADA DİYALİZ MERKEZİ VEDAT ÇEKKAYAN Sakarya ÖZEL BİLGE HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ AYHAN AYDIN Sakarya ÖZEL ÖZSA DİYALİZ MERKEZİ İSMET AKGÜN Sakarya ÖZEL SAKARYA DİYALİZ MERKEZİ SERAP SAFİ Sakarya SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ SAVAŞ SİPAHİ Samsun DİAVERUM ÖZEL SAMSUN DİYALİZ MERKEZİ NACİ ÖZVEREN Samsun LADİK DEVLET HASTANESİ SİBEL ARI Samsun ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MELDA DİLEK 88 Türkiye
2013 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu
81
Samsun ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ -­‐ PEDİATRİ HÜLYA NALÇACIOĞLU Samsun ÖZEL ÇOKAY DİYALİZ MERKEZİ MÜRÜVVET ER Samsun ÖZEL FMC SAMSUN 19 MAYIS DİYALİZ MERKEZİ SONER GÜMÜŞOVA Sinop BOYABAT DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ SEVİM TAVALIOĞLU Sinop DURAĞAN DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ METİN ALTUN Sinop ÖZEL SİNOP DİYALİZ MERKEZİ OBEN ASAN Sivas CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MANSUR KAYATAŞ Sivas ZARA DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ LALİZAR PASLI Şanlıurfa BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ EYÜP ŞELLİ Şanlıurfa BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA DİYALİZ MERKEZİ METİN SİNGAN Şanlıurfa VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ HÜSEYİN TAŞKIN Tekirdağ TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ MURAT ŞAKACI Tekirdağ TÜRK BÖBREK VAKFI HACI HÜSEYİN TERZİ DİYALİZ MERKEZİ ALPER GÜRDAL Tekirdağ TÜRK BÖBREK VAKFI KADRİYE VE KENAN TUNALI MALKARA DİYALİZ MERKEZİ MESUT NECEFİ Tekirdağ TÜRK BÖBREK VAKFI KAPAKLI DİYALİZ MERKEZİ NUR TUĞLU Tokat GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ERTUĞRUL ERKEN Tokat NİKSAR DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ FİLİZ YOLCU Tokat ÖZEL HAYAT DİYALİZ MERKEZİ ABBAS IŞIK Tokat TURHAL DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ TANER ŞARA Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARABİ HASTANESİ ŞÜKRÜ ULUSOY Trabzon ÖZEL TRABZON DİYALİZ MERKEZİ ÖZCAN KAMBUR Trabzon ÖZEL TRABZON RNS DİYALİZ MERKEZİ SABRİ HACIAHMETOĞLU Uşak ÖZEL UŞAKCAN DİYALİZ MERKEZİ BAHA MORAL Uşak UŞAK DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ RECEP SAVIRAN Yalova BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YALOVA DİYALİZ MERKEZİ ALİ KÖSE Zonguldak BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENDER HÜR Zonguldak ÖZEL BAKACAKKADI CAN DİYALİZ MERKEZİ AHMET SİVRİ Zonguldak ÖZEL BURCU KARADENİZ EREĞLİ KOÇ DİYALİZ MERKEZİ SAADET ÇELİKÖRS Zonguldak ÖZEL EREĞLİ CAN DİYALİZ MERKEZİ NAKİ GÖKHAN TURAN Zonguldak ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ GÜRSEL YILDIZ 89 82
National Nephrology, Dialysis and Transplantation Registry Report of Turkey 2013
Download

(Türkçe-İngilizce)(Turkish/English)