KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
TIBBİ SOSYAL HİZMET
Dersin Adı
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
SHS58
2
1
0
5
Dersin
Koordinatörü
Öğretim
Elemanları
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Ercan MUTLU (Sosyal Hizmet Uzmanı)
Ercan MUTLU (Sosyal Hizmet Uzmanı)
-
Dersin Amacı
Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımından yola çıkarak sağlık alanında güncel
gelişmeleri de göz önünde bulundurarak tıbbi sosyal hizmet alanının sosyal hizmet
öğrencilerine tanıtmak ve bu alanda sosyal hizmetin rol ve sorumluluklarını öğrencilere
öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste hastalığın psiko-sosyal sonuçları, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin
örgütlenmesi, hasta hakları; tıbbi sosyal hizmetin tanımı; tıbbi sosyal hizmetin
tarihsel gelişimi; çeşitli sağlık hizmeti ortamlarında bireyler, aileler, gruplar ve
hizmet verenlere yönelik sosyal hizmet uygulamaları gibi konular yer almaktadır.
Dersin Dili
Türkçe
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
A
Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme.
B
Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet
ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme.
E
J
Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların
çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme.
Her düzeyde, sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve bakış açılarını,
kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanma.
K
Genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde edindiği bilgi ve becerileri farklı sosyal hizmet
alanlarında (engellilik, yoksulluk, yaşlılık, çocuk, genç v.b.) her düzeydeki müracaatçılar (birey/aile,
grup ve toplum) için bağımsız olarak uygulayabilme.
N
Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile (mikro, mezzo ve makro düzeylerde)
etkili iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olma.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
A
Program yeterlilikleri
Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme.
KATKI DÜZEYİ
Düşük
Orta
X
Yüksek
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
B
Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları;
insan
hakları
ve
sosyal
adalet
ilkeleri
çerçevesinde
gerçekleştirebilme.
E
Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm
üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar
geliştirilmesine katkı verme.
X
J
Her düzeyde, sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal
çerçeve ve bakış açılarını, kuramsal yaklaşımları ve modelleri
kullanma.
X
K
Genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde edindiği bilgi ve
becerileri farklı sosyal hizmet alanlarında (engellilik, yoksulluk,
yaşlılık, çocuk, genç v.b.) her düzeydeki müracaatçılar (birey/aile,
grup ve toplum) için bağımsız olarak uygulayabilme.
N
Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile (mikro,
mezzo ve makro düzeylerde) etkili iletişim kurma bilgi ve becerisine
sahip olma.
X
X
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Kazanımlar
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme
Yöntemi
1
Sağlık alanında sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumluluklarını
tanımlayabilme
A, B, K, N
1, 2
2
Sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının
teorik temellerini kavrama,
E, J
1, 2, 3
3
Sağlık politikaları ile sosyal hizmet uygulamaları arasındaki ilişkiyi
tanımlayabilme
E, J, N
1, 2
4
Hastalık, kayıp ve yas ile başa çıkma sürecinde müracaatçılarla etkili
çalışabilme
K, N
1, 2
5
Sağlık hizmetlerinde karşılaşılan etik ikilemleri çözebilme
A, J, K, N
1, 2, 3
*Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması.
2
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi.
.Sağlık ve sağlık hizmetleri kavramları.
.Sağlık hizmetlerinde yapılanma ve sağlık politikaları.
3
.Dünyada ve Türkiye’de tıbbi sosyal hizmetin tarihsel gelişimi.
.Tıbbi sosyal hizmetin tanımı, kapsamı ve genel amacı.
4
Tıbbi sosyal hizmet uygulaması ve tıbbi sosyal hizmet uzmanın rolleri.
.Başlangıç aşaması
.Planlama aşaması.
.Hizmetin verilmesi aşaması
.Değerlendirme, sonlandırma ve izleme aşaması.
5
Tıbbi bakım ve tedavide gruplarla sosyal hizmet.
.Gruplarla sosyal hizmetin amaçları .
.Terapi grupları
.Destek grupları.
.Psikoeğitsel gruplar.
.Sosyalizasyon grupları.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
6
Evde bakım hizmetleri
.Evde bakım hizmeti kavramı.
. Evde bakımın türleri.
. Evde bakım hizmetlerinde sosyal hizmet uzmanı.
7
Hasta hakları
.Hasta hakları kavramı ve hasta haklarının gelişimi
.Türkiye’de hasta hakları yönetmeliği çerçevesinde hasta hakları uygulamaları.
.Hasta hakları sosyal hizmet ilişkisi.
8
Ara sınav
9
Geriatri ve sosyal hizmet
Gerentoloji ve geriatri kavramları.
.Geriatrik sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları.
10
Tüberküloz hastalığı ve sosyal hizmet
.Hastalık hakkında genel bilgiler
.Sosyal bir hastalık olarak tüberküloz ve sosyal hizmet müdahalesi.
11
HIV/AIDS ve sosyal hizmet
. HIV/AIDS’in psikososyal boyutu ve hastalık süreci.
. HIV/AIDS’li hastalara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri.
12
13
14
Palyatif ve yaşam sonu bakımda tıbbi sosyal hizmet
.Palyatif bakımda sosyal hizmet uzmanının rolleri ve NASW standartları.
Onkolojide sosyal hizmet
.Kanser hastalarının yaşadığı sorunlar.
.Onkoloji sosyal hizmet uzmanın rol ve sorumlulukları.
.Vaka örnekleri.
Nefrolojide sosyal hizmet
.Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların yaşadığı sorunlar.
.Hemodiyaliz ünitelerinde sosyal hizmet uzmanın rolleri.
.Organ naklinde sosyal hizmet uzmanın rolleri.
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Acar, M. (2013). Onkolojide sosyal hizmet: Vaka örnekleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24 (2), 231252.
2
Akşit, B. (1997). Halk Sağlığı. Münevver Bertan, Çağatay Güler (Editör). Sosyal çalışma ve toplum
sağlığı, (s.490-495). Ankara: Güneş Kitabevi.
3
Aydemir,İ., Özhan, A. (2012). Hasta hakları uygulamalarının Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
çalışanları tarafından değerlendirilmesi, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23 (1), 83-99.
4
Duyan, V. (1996). Sağlıkta Psikososyal Boyut (Tıbbi Sosyal Hizmet). Ankara: 72TDFO Ltd.
5
Mutlu, E., Duyan, V. (2012). Sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik özellikler ile sosyal desteğin
hemodiyaliz hastalarının benlik saygısı düzeyine etkisi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 1(3), 25-38.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam (Çalışma
Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28
Ara Sınav
1
10
0
12
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
2
8
0
16
Uygulama
3
5
0
15
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
2
10
0
20
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
1
5
0
5
Dönem Sonu Sınavı
1
15
0
15
Toplam Yük
153
Toplam Yük / 30
5,1
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

İndir - Sosyal Hizmet Bölümü