ERDEMLİ BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYET RAPORU
HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU
Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlar ve bu kanunların ve bu kanunların uygulama
yönetmelikleri, tebliğler ve genelgeler ile belediyelere verilen yetki ve görevler ile Mali Hizmetlere
verilen görev ve sorumluluklar doğrultusunda, belediyenin gelir ve giderlerinin taşınır ve taşınmaz
mallarının kayıtlarını yapmak, mali tabloların düzenlenerek ilgili mercilere sunmak, birimlerin
gönderilen ödeme emirlerini hak sahiplerine ödemek, belediyenin bütçesini hazırlamak, belediye
borçları ile yasal ödemeleri kanuni süresinde ilgili kurum ve kuruluşlara ödemek gibi 5018 sayılı
kanunun 60. maddesinde verilen görevleri ve sorumlulukları Belediye Başkanının verdiği talimatlar
doğrultusunda yerine getirerek yürütmektir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı
Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2013 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda
sunulmuştur.
Cemil YILDIZ
Mali Hizmetler Müd.
1-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyon: Kurumun birimlerden gelen bütçelerini birleştirerek kurum bütçesini hazırlamak ve
ilgili makamlarda görüşülmesini sağlamak.
Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz mallarının muhasebe kayıtlarını tutmak ve ilgili mali raporları
çıkartıp kurumun borç ve alacaklarını takip etmek.
Vizyon: Kurumun bütçesini ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda ileri teknolojilerden
yararlanarak tutmak. Gelir artırıcı önlemler almak, mali raporların hazırlanmasında danışmanlık
yapmak,5018 sayılı kanun ile verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek.
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Birimlerden hazırlanıp gelen ödeme emri ve muhasebe fişlerinin mevzuata uygun olup
olmadığını kontrol etmek, harcama evraklarında maddi hatalara ve harcama belgeleri yönetmeliğine
uygunluğunu kontrol etmek, kurumdan alacaklıların alacaklarını ilgilisine ödemek, ödemelerle ilgili
muhasebe kayıtlarındaki evrakları iç ve dış denetime sunmak, mali raporları düzenlemek, ilgili
makamlara sunmak kurumun taşınır ve taşınmaz malların envanterini tutmak.
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı








Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi Odası
Gelir Tahakkuk ve Takip Birim Odası
Gelir Tahakkuk servisi odası
Gelir İcra Servisi odası
Vezne Odası
Muhasebe Servisi odası
Ödeme servisi odası
Gider Arşivi odası

Gelir arşivi odası
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler
2-Örgütsel Yapı
Fiziki Kaynak
Adet
Telefon
17
Bilgisayar
23
Bilgisayar masası
4
Bekleme-Misafir koltuğu
14
Hesap makinesi
14
Fotokopi Makinesi
1
Sehpa
11
Zımba
3
Port manto
6
Klima
7
Lazer yazıcı
15
Nokta vuruşlu yazıcı
3
Masa
21
Para sayma makinesi
4
Güç kaynağı
1
Çalışma Koltuk
27
Delgi Makinesi
2
Kâğıt Öğütme
1
Buzdolabı
1
Motosikletler
3
Ölçü Aletleri(mesafe, yükseklik)
2
Sabit Kamera
4
Mühür
2
Dosya Dolabı
67
Para Kasası
4
Sehpa
11
Etajer
4
Şekil 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı
Mali Hizmetler
Müdürü
Muhasebe Yetkili
Yrd.
Ayniyat
saymanlığı
Tahakkuk
servisi
Tahsilât
İcra Takip
Servisi
Emlak şefliği
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


Belediye gelir ve giderlerinin Bütçe - Muhasebe kayıtları için paket program
tutulmaktadır.
ADSL bağlantısı ile çok hızlı ve seri olarak istenilen bilgi ve kaynaklara
ulaşılmaktadır.
Windows ve Microsoft Office programları mevcuttur.

PTT Müdürlüğü, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat bank, Su Tahsilâtı mevcuttur.

Vakıfbank kredi kartı tahsilâtı mevcuttur.

4-İnsan Kaynakları
A- 1 Mali Hizmetler Müdürü
B- 1 Gelir Tahakkuk ve Takip Birim Yetkilisi
C- 8 memur
D- 8 işçi
E- 3 Sözleşmeli
İle hizmet vermektedir.
5-Sunulan Hizmetler








Birimlerden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişindeki tutarlarını ilgililerine ödemek
Kurumun stratejik planının yapılmasını koordine etmek ve izlemek
Birimlerin bütçelerini birleştirerek Kurum bütçesini oluşturmak ve ilgili makamlara sunmak.
Kesin hesabı ve bilânçoyu çıkarmak ve ilgili makamlara sunmak
Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutmak
Birimlere gerektiğinde mali konularda danışmanlık yapmak.
Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak.
Mali raporları düzenlemek.






Yasal ödemelerin ve borçların süresinde ödenmesini sağlamak.
5018 Sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek
İç ve dış denetçilere denetim vermek.
Birimlerin Faaliyet raporlarını birleştirerek kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.
Performans programını hazırlamak ve sonuçlarını raporlamak.
Kanunların verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve eklerin
kontrolünü yapmak. Harcama yetkililerinden gelen ödeme emirlerinin tutarlarını ve hesaplarını kontrol
ederek, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 maddelerine göre
hazırlanan, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 12,13,14,17,20 maddelerine göre
Harcama yetkilileri tarafından gönderilen taahhütlerle ilgili sözleşme tasarılarını incelemek ve
uygunluk görüşünü belirtmek.
D-Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
1- Kurumun Stratejik Planına Uygun kurum bütçesini ve performans bütçesini gerçekleşebilir
seviyede hazırlamak.
2- Muhasebe Kayıtlarının ve Mali Raporların Bilgisayar ortamında hazırlamak.
3- Gelirlerin tahsilini hızlandırmak ve gelirlerin artması için denetimleri yoğunlaştırmak.
4- Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
3- Kurum gelirlerinden, çalışanların hak ve alacaklarına, yasal ödemelerin vadesinde ilgili
kurumlara ödenmesine öncelik vermek.
4- Stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri
almak
5- Muhasebe uygulaması ile ilgili Birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel
yetiştirmek için gerekli önlemleri almak
6- Muhasebe uygulaması ile ilgili birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel
yetiştirmek için gerekli iç eğitim çalışmaları düzenlemek.
C-Diğer Hususlar
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
B- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 3.118.466,00TL olup; geçen yıldan devir olan ödenek
olmayıp, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte
496.000,00 TL, ödenek aktarması yapılmış olup, Müdürlük Bütçesinden diğer Müdürlüklere
471.000,00 ödenek aktarılmış. 1.612.753,00TL harcama yapılmış ve
edilmiştir.
153.071,288 TL ödenek imha
Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;
GİDERİN
ÇEŞİDİ
01-Personel Giderleri
02-Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
Ödemeler
03-Mal Ve Hizmet
Alımı Giderleri
BÜTÇE İLE
VERİLEN
ÖDENEK
186.400,00
30.000,00
89.000,00
10.000,00
336.272,00
397.000,00
DÜŞÜLEN
ÖDENEK
---------
TOPLAM
ÖDENEK
275.400,00
40.000,00
41.000,00
HARCANAN
ÖDENEK
İPTAL ED.
ÖDENEK
218.405,93
32.780,26
56.994,07
7.219,74
371.481,96
320.790,04
495.373,76
154.626,24
494.711,21
769.920,79
692.272,00
04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler
EKLENEN
ÖDENEK
650.000,00
-----
------
1.264.632,00
-------
-------
551.162,00
-------
430.000,00
09-Yedek Ödene
650.000,00
1.264.632,0
0
121.162,00
121.162,00
08-Borç Verme
100.000,00
TOPLAM=
3.118.466,00
-------
---------
496.000,00
471.000,00
100.000,00
100.000,00
3.143.466,0
0
1.612.753,12
1.530.712,88
Olarak gerçekleşmiştir.
3- Mali Denetim Sonuçları
2012 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri ile ilgili evraklar Kurumumuzda incelenmiştir.
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri








Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2013 mali yılına ait işlem
gören yevmiye sayısı 9688’dir.
Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler
Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları
yapılmıştır.
Belediyemizin 2013 Mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri düzenlenerek
yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
Belediye birimlerinden gelen 2013 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu
düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
Belediye birimlerinden gelen 2013 yılı bütçe teklifleri ve takip eden iki yılın tahmini bütçeleri
birleştirilerek, finansman bütçesi ile birlikte taslak haline getirilip süresinde ilgili mercilere
sunulmuştur.
Belediye birimlerinden gelen 2013 mali yılı performans programı birleştirilerek idarenin
performans programı düzenlenerek yasal süresinde belediye meclisine sunulmuştur.
Devlet İstatistik Kurumu tarafından gönderilen formlar doldurularak gönderilmiştir. Ayrıca
diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen yazılara gerekli cebi yazılar
yazılmıştır.
Belediyemiz birimlerinin 2013 mali yılı bütçesinde ödenek yetersizliği veya yeni açılan
tertiplere istemiş oldukları ödenek aktarma talepleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık oluru, Encümen ve Meclis kararı alınması sağlandıktan
sonra aktarmaları yapılarak kendilerine gönderilmiştir.

Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir.
Belediyemiz 2013Mali Yılı Gelir, Gider ve Finansman Bütçesi
2013 Mali Yılı Gider Bütçesi
2013 yılı bütçesiyle verilen ödenek
2012 yılından devreden ödenek
2013 yılı toplam ödeneği
2013 yılında gerçekleşen toplam Gider
2013 yılında eklenen ek bütçe
2013 yılı sonunda iptal edilen toplam ödenek
2014 yılına devreden toplam ödenek
75.881.000,00 TL
18.371.890,09 TL
94.252.890,09 TL
45.844.061,31 TL
-------33.061.448,97 TL
15.347.379,81 TL
Gerçekleşen giderin bütçeye oranı ( 45.844.061,31/ 94.252.890,09) = % 48,64
2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi Tahakkuku
2013 yılı gelir tahakkuku
35.849.146,07 TL
2012 yılından devreden gelir tahakkuku
11.571.130.916,71 TL
2013 yılı toplam tahakkuku
11.606.780.062,78 TL
2013 yılı toplam net tahsilâtı
33.756.211,20 TL
2013 yılı tahsilattan red ve iadeler
32.854,59 TL
2013 yılı net tahsilatı
33.723.356,61 TL
2014 yılına devreden gelir tahakkuku
11.573.201.123,19 TL
Tahsilâtın tahakkuka oranı
(33.138.655,46 / 66.862.012,07) = % 50,44
2013 yılı gelir bütçesi
2013 yılı gelir tahsilâtı
59.881.000,00 TL
33.756.211,20 TL
Tahsilâtın bütçeye oranı (33.756.211,20/ 59.881.000,00) = % 56,37
2013 YILI GELİRLERİN GENEL OLARAK EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
BÜTÇE GELİR TÜRÜ
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülk Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirler
Red ve İadeler
TOPLAM
2013 YILI TAHSİLÂTI
5.561.405,83 TL
801.893,71 TL
653.649,90 TL
21.166.944,45 TL
930.224,53 TL
32.854,59 TL
33.756.211,20
TL
2013 YILI GİDER BÜTÇESİ AYRINTILI HARCAMA RAPORU
GİDER TÜRÜ
HARCAMA
BÜTÇE
Personel Giderleri
7.035.881,95 TL
7.918.103,12 TL
Sosyal Güvenlik Kurumları
1.282.701,94 TL
1.460.553,94 TL
30.698.957,07 TL
37.057.093,40 TL
511.794,10 TL
848.688,00 TL
Cari Transferler
1.533.055,57 TL
2.566.214,00 TL
Sermaye Giderleri
4.781.670,68 TL
17.470.469,54 TL
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Giderleri
Pers Gid. Karş. Ödeneği
----
Borç Verme
-
100.000,00 TL
Yedek Ödenek
-
8.459.878,00 TL
Toplam
45.844.061,31 TL
-(20 TL)
75.881.000,00 TL
2013 YILI GELİR BÜTÇESİ FİNANSMAN PROGRAMI
GELİR TÜRÜ
Vergi Gelirleri
GELİR
DEVİRDEN GELEN
5.561.405,83
7.042.466,93 TL
Sosyal Güvenlik Kurum.
TAHMİN EDİLEN
13.169.743,00 TL
10.000,00 TL
Teşebbüs ve Mülk Gelirleri
5.443.986,49
Alınan Bağış ve Yardımlar
653.649,90
Sermaye Giderleri
930.224,53
21.165.807,19 TL
11.178.724,00 TL
21.166.944,45
834.892,85 TL
18.799.496,00 TL
Diğer Gelirler
Red Ve İadeler
Toplam
32.854,59
33.756.211,20
2.269.699,03 TL
---------
31.312.866,00 TL
İller Bankasından Borçlanma:
Bütçe Toplamı :
9.646.110,00 TL
7.671.467,00 TL
—594.540,00 TL
59.881.000,00 TL
16.000,000,00 TL
75.881.000,00 TL
2-Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2013 yılı içinde birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin muhasebe kayıtları
düzenli olarak yapılarak hesapların kontrolleri yapılarak aylık olarak maliye Bakanlığı KBS projesine
bilgi girişi yapılmıştır. Belediye gelirlerinin süresinde tahakkukları yapılıp, mükelleflere bildirilerek
tahsilâtları yapılmış olup, tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi
yapılmaktadır. Yapılan tahakkuk ve tahsilâtlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Belediyemizin
2012 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri ile birimlerin faaliyet raporlarına dayanarak
kurum faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur. 2013 yılı bütçesi ve
takip eden iki yılın tahmini bütçesi ve performans programları birleştirilerek finansman bütçesi ile
birlikte ilgili mercilere sunulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer
kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevler en iyi şeklinde yerine getirilmeye çalışılmıştır.
4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe ve muhasebe programı performans esaslı analitik bütçe ve
muhasebe sistemine uyarlı olup bütün performans ve mali raporlar programdan alınmaktadır.
5-Diğer hususlar
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler




Kanun ve yönetmeliklerin takibinin yapılması ve uygulamalarda esas alınması
Personelin öğrenmeye açık olması ve çalışkan olması
Yöneticiler ve personeller arasında diyalogun iyi olması ve işlerde hiyerarşinin takip edilmesi.
Bilgisayar sisteminden yaralanarak etkili bir çalışma sisteminin olması.
B-Zayıflıklar

Birimler arası Koordinasyon eksikliği
C-Değerlendirmeler
Müdürlüğümüz kurumumuza siyasi görüşüne bakılmaksızın adaletli bir şekilde hizmet vermektedir.
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
1- Birimler arası koordinasyonun sağlanması
2- Kalifiye eleman yetiştirmek için hizmet içi eğitim verilmeli
3- Birimlerde çalışan personellerin yeri değiştirilerek diğer servislerdeki işleri öğrenmeleri
Sağlanmalı
4- Birimlerde bulunan eksik memurların KPS sınavlarında başarılı olanlardan Devlet
Personel Başkanlığına müracaat edip istihdam edilmelidir.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. (Erdemli 25.03.2014)
Cemil YILDIZ
Mali Hizmetler Müdürü
Download

2013 mali yılı faliyet raporu, misyon ve vizyon