ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED)
06-108-163
ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİNİN (UBED)
MEB NORM KADRO YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ RAPORU
Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 18 Haziran 2014 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
1- Yönetmeliğin 17’nci ve 21’nci maddeleriyle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde
(RAM) görev alan rehberlik öğretmenleri ve özel eğitim öğretmeni normları değiştirildi.
Yönetmelikle, RAM’ların sorumluluk alanlarındaki nüfusa göre belirlenen normlarla 224
RAM’da yaklaşık 550 rehberlik öğretmeni ve 850 özel eğitim öğretmeni normu arttırıldı.
7.500 civarında özel eğitim öğretmeni açığının bulunduğu, birçok ilimizde özel eğitim
okullarının dahi açılamadığı, özel eğitim sınıflarında öğretmen yetersizliği nedeniyle evlerinde
bekleyen engelli çocuğumuzun olduğu, okula gitme şansı yakalayan engelli çocuklarımızın çok
büyük bir bölümünün özel eğitimle hatta öğretmenlikle ilgisi olmayan ücretli çalışanlarca
eğitilmeye çalışıldığı bir gerçektir. Bu kadar özel eğitim öğretmeni açığı varken Bakanlığın 850
özel eğitim öğretmenine daha RAM’larda ihtiyaç belirtmesi ne kadar doğrudur. Halen 25.000
civarında rehberlik öğretmenin görev yaptığı Bakanlığın, 17.000-18.000 civarında rehberlik
öğretmeni açığı bulunmaktadır. Bu açığa RAM’lardaki normlar 550 arttırılarak yenileri
eklenmiştir. Yayımlanan Yönetmelikte belirlenen normlar ihtiyaçtan mı kaynaklanmaktadır?
Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu konuda bir ihtiyaç
analizi yapmış mıdır? Örneğin norm kadro değişikliği ile “Hangi RAM’da ne kadar norm
artmaktadır ve bu norma ihtiyaç var mıdır?” soruları üzerinde durulması gereken hususlar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Konuyu somutlaştırmak gerekirse; Ankara/Çankaya Rehberlik ve Araştırma
Merkezinin sorumluluk bölgesindeki nüfus 914.501’dir. (2013 nüfus sayımı) Son norm kadro
yönetmeliği öncesinde Çankaya RAM’ın öğretmen normu; 12 rehberlik öğretmen, 7 özel eğitim
öğretmeni ve 1 gezici öğretmen (özel eğitim öğretmeni) olmak üzere toplam 20 öğretmenden
oluşmaktaydı. Yeni yönetmelik ile bu norm; 20 rehberlik öğretmen, 20 özel eğitim öğretmeni,
3 gezici öğretmen (özel eğitim öğretmeni) olmak üzere 43 öğretmen normu verildiği
görülecektir. Çankaya RAM’ın verdiği hizmetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için 20 olan
normunun 23 öğretmen daha arttırılarak 43 olması doğru mudur? Öğretmenlerin görev yapmak
için can attığı Çankaya gibi bir merkez ilçede RAM’ın bu normu boş kalmayacak ilk atama
döneminde dolacaktır. Ayrıca Çankaya RAM’ın fiziki kapasitesi yeni normla sayısı artacak
öğretmenlerin verimli görev yapabileceği şekilde yeterli değildir.
1
Uluslararası Büyük Eğitimciler Derneği (UBED)
GMK. Bulvarı Ünal İşhanı No:60/24 Maltepe-ANKARA
Web
:www.ubed.org.tr
e-posta :[email protected]
Tel
:505 802 71 69
ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED)
06-108-163
Ankara/Çankaya ilçesi benzeri örnekleri çoğaltmak hatta tüm RAM’lar üzerinden
değerlendirme yapmak sağlıklı olacaktır. Bu nedenle birkaç ilimiz ve ilçemizden örnekleri
çoğaltmak gerekirse; Denizli ilinin nüfusu 963.464’dür Denizli RAM’ın bu nüfusa göre normu
13 rehberlik öğretmeni, 7 özel eğitim öğretmeni ve 1 gezi öğretmen (özel eğitim öğretmeni)
toplamda 22’dir. Yeni yönetmelikle Denizli RAM’ın normu 21 rehber öğretmen, 21 özel eğitim
öğretmeni ve 3 gezici öğretmen (özel eğitim öğretmeni) olmak üzere 45 öğretmene
çıkarılmıştır. Malatya, Kahramanmaraş, Van, Ankara/Keçiören, İstanbul Kağıthane/Ümraniye/
Küçük Çekmece/Bağcılar/Gazi Osman Paşa, Bursa/Osmangazi, Yıldırım, Adana/Yüreğir,
Adana/Seyhan, Gaziantep/Şahinbey vb. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Örnek
verdiğimiz RAM’larda öğretmen normları % 100den fazla artmış her bir RAM’a 18 ile 25
arasında yeni öğretmen normları eklenmiştir.
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin bu kadar öğretmene ihtiyaç duyup duymadığı gibi,
sayısı artacak öğretmenleri çalıştırabilecek mekâna sahip RAM’ların olup olmadığı da
sorgulanmalıdır.
Nüfusun fazla olduğu il ve ilçelerimizde yeni Yönetmelikle verilen normların yanı sıra
nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan ilçelerde en fazla 1 veya 2 özel eğitim sınıfının olduğu
özel eğitim okulu veya sınıfında eğitim öğrenci sayısının 10-20 arasında olduğu İstanbul/Şile,
Giresun/Şebinkarahisar, Ankara/Nallıhan, Yozgat/Yerköy gibi çok küçük bir nüfusa hizmet
veren RAM’larda 4 özel eğitim öğretmeni, 3 gezici öğretmen olmak üzere 7 özel eğitim
öğretmeni normu vermek ne derece gereklidir?
Özel eğitim öğretmenine kaynaklık eden fakültelerden mezun özel eğitim
öğretmenlerinin sayısının yetmediği ve çeşitli kurslarla diğer branşlardan özel eğitim öğretmeni
ihtiyacı karşılanmaya çalışıldığı malumlarınızdır. Norm kadro düzenlemelerinde; merkezi il ve
ilçelerde açılmış özel eğitim okulları dahi özel eğitim öğretmeni bulamadığından ücretli
öğretmenlerle eğitim ve öğretimlerini sürdürmeye çalıştığı, açılması gereken özel eğitim
sınıfları özel eğitim öğretmeni olmadığından açılamadığı gerçeği göz önünde
bulundurulmalıdır. Özetle, aşağıdaki tablo açıklamaya çalıştığımız hususları daha net ortaya
koyacaktır.
2
Uluslararası Büyük Eğitimciler Derneği (UBED)
GMK. Bulvarı Ünal İşhanı No:60/24 Maltepe-ANKARA
Web
:www.ubed.org.tr
e-posta :[email protected]
Tel
:505 802 71 69
ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED)
06-108-163
NÜFUSLARA GÖRE RAM’LARIN ESKİ VE YENİ NORM SAYILARI
MEVCUT NORMLAR
NÜFUS
Rehberlik
Öğretmeni
YENİ TAHSİS EDİLEN NORMLAR
Özel
Gezici
Özel
Gezici
Toplam Rehberlik
Toplam
Eğitim
Öğretmen
Öğretmeni
Eğitim
Öğretmen
Öğretmeni
Öğretmeni
100.000
5
4
1
150.000
5
4
1
200.000
5
4
1
250.000
6
4
1
300.000
6
4
1
350.000
7
4
1
400.000
7
5
1
450.000
8
5
1
500.000
8
5
1
550.000
9
5
1
600.000
9
6
1
650.000
10
6
1
700.000
10
6
1
750.000
11
6
1
800.000
11
7
1
850.000
12
7
1
900.000
12
7
1
950.000
13
7
1
1.000.000
13
8
1
10
10
10
11
11
12
13
14
14
15
16
17
17
18
19
20
20
21
22
4
4
3
5
5
3
6
6
3
7
7
3
8
8
3
9
9
3
10
10
3
11
11
3
12
12
3
13
13
3
14
14
3
15
15
3
16
16
3
17
17
3
18
18
3
19
19
3
20
20
3
21
21
3
22
22
3
Fark
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
+1
+3
+5
+6
+8
+9
+10
+11
+13
+14
+15
+16
+18
+19
+20
+21
+23
+24
+25
2- Yönetmeliğin 21’inci maddesiyle özel eğitim okullarının rehberlik öğretmeni normu
düşürülmüştür. Örneğin 250 öğrencisi olan özel eğitim meslek lisesinin rehberlik öğretmeni
normu sadece 1 olacaktır. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde ofis ortamında görev yapacak
rehberlik öğretmenlerinin sayısı artırılırken, eğitim öğretimin içinde olan ve özel eğitime
ihtiyacı olan öğrenciyle çalışacak öğretmenlerin normunun düşürülmesi dikkat çekicidir.
3- Yönetmeliğin 6’ncı maddesiyle yatılı ve pansiyonlu özel eğitim okullarındaki müdür
başyardımcısı normu kaldırılmıştır. Tüm öğrencileri engelli olan ve ayrıca yatılı ve pansiyonlu
hizmet veren okullardaki öğrencilerin problemleri normal öğrencilerle kıyaslanmayacak derece
zor olan okullardaki normun kaldırılmasının nedeni anlaşılamamaktadır.
3
Uluslararası Büyük Eğitimciler Derneği (UBED)
GMK. Bulvarı Ünal İşhanı No:60/24 Maltepe-ANKARA
Web
:www.ubed.org.tr
e-posta :[email protected]
Tel
:505 802 71 69
ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED)
06-108-163
4- Yönetmeliğin 11’inci maddesinde özel eğitim okullarında öğrenci sayısı 100’ün
altında kalan okullara müdür yardımcısı normu yalnızca 1 olarak belirlenmiştir. Hâlbuki bu
okullarda taşımalı eğitim yapılmaktadır. Tüm öğrencileri engelli olan okulların taşımaı eğitim
iş ve işlemleri diğer okullardan daha kapsamlı olmaktadır. Bu nedenle 1 müdür yardımcısının
okulun tüm eğitim öğretim işlerinin yanında taşımalı eğitimin iş yükünü kaldırılabilmesi pek
mümkün görünmemektedir.
5- Yönetmeliğin 21’inci maddesiyle anaokullarında mevcut rehberlik öğretmenlerinin
normu tamamen kaldırılmıştır. Bakanlığımızın okul öncesi rehberlik programını hazırlayarak
uygulamaya koyduğu bu dönemde, okul öncesinde rehberlik öğretmeni normu niçin
kaldırılmıştır. Çocuklarımızın erken yaşta eğitimine önem veren Bakanlığımız rehberlik
hizmetlerinin sonraki yıllara bırakma kararının arkasında sanıyoruz sadece rehberlik
öğretmenlerinin sayısal eksikliği yatmaktadır.
6- Yönetmeliğin 22’inci maddesinde mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükünün hesaplanmasında 9.-12. Sınıflarda
oluşturulacak grup sayılarına yeni düzenlemeler getirilmiştir. En önemli düzenleme
kaynaştırma eğitimi yapan mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
oluşturulacak öğrenci gruplarının ikiye bölünmesi gerektiğidir. Bu düzenleme mesleki ve
teknik eğitimde kaynaştırma eğitimini teşvik edecek olumlu bir düzenlemedir. Ancak normal
öğrencilerle eğitim yapan ve sadece kaynaştırma öğrencisi olan sınıflar için getirilen
düzenlemenin, tüm öğrencileri engelli olan ve diğer meslek liseleriyle aynı programı uygulayan
örgün mesleki eğitim veren “özel eğitim meslek liselerine” getirilmemiş olması sanırız ki
sehven yapılan bir durumdur ve en kısa sürede düzeltilecektir.
7- Yönetmeliğin 20’inci maddesinde atölye ve laboratuvar öğretmenleri için her 40
saate 1 öğretmen normu verilmektedir. Mesleki eğitim yapılan özel eğitim okulu III.
kademesinde haftalık 30 saat eğitim yapılmakta ve bunun 5 saati beslenme dersi olduğu için
atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada maksimum 25 saat derse girebilmektedirler. Bu
durum okulun sınıf sayısı arttığında problemler oluşturmaktadır. Örneğin üç sınıfı olan III.
kademe özel eğitim okuluna (toplam 75 saat meslek dersi olduğu için) 2 atölye ve laboratuvar
öğretmenleri normu verilebilmektedir. Ancak aynı anda derse girilmesi gereken 3 sınıf
bulunmaktadır. Böylece hem öğretmen hem de okul yönetimi tarafında sorunlar yaşanmaktadır.
4
Uluslararası Büyük Eğitimciler Derneği (UBED)
GMK. Bulvarı Ünal İşhanı No:60/24 Maltepe-ANKARA
Web
:www.ubed.org.tr
e-posta :[email protected]
Tel
:505 802 71 69
Download

MEB Norm Kadro Yönetmeliği hakkındaki Derneğimiz raporuna