Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2014
Sempozyum
İzlenimi
8. ULUSLARARASI AURİKÜLOTERAPİ SEMPOZYUMU
8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AURICULOTHERAPY
Dr. Ayfer KUZULUGİL
Serbest Hekim, ANKARA
Sempozyuma ABD’nin çeşitli eyaletlerinden ve
yaklaşık 20 ülkeden 200 civarında doktor ve lisanslı
akupunkturist katıldı. Sempozyumda ABD’den 11,
Fransa’dan 5, Kanada, Almanya, İtalya ve Çin’den
3, Avustralya, Avusturya, Hong Kong, Danimarka
ve İsviçre’ den de 1’er olmak üzere 11 ülkeden 33
konuşmacı sunum yaptı.
Birinci gün pre-sempozyum seminerleri, ikinci gün
konferanslar ve çalışmalar, üç ve dördüncü günler ise
çalıştaylar sunuldu.
Dr. Nader Soliman, Dr. Raphael Nogier, Dr. Ayfer Kuzulugil (soldan sağa)
İki yılda bir yapılan uluslararası auriküler akupunktur
sempozyumunun sekizincisi (8th International
Symposium of Auriculotherapy), 7-10 Mayıs 2014
tarihleri arasında ABD Johns Hopkins Üniversitesi,
Rockville, Maryland,
Montgomery kampüsü,
Medical Center Drive binasında yapıldı. John Hopkins
Üniversitesi, merkezi Baltimore’da olan, ABD’nin en
prestijli 20 üniversitesinden biri olup, Harvard’ dan
sonra ikinci önemli tıp fakültesine sahiptir. Üniversite
ilk olarak, Maryland’lı bir hayırsever olan Johns
Hopkins tarafından 19. yüzyılda iç savaş sonrası,
bir hastane, hemşirelik ve halk sağlığı okulu olarak
kurulmuştur. Sempozyumun yapıldığı Rockville’de
Ulusal Kanser Araştırma ve Gen Araştırma Merkezleri
yer almaktadır.
Sempozyumda ağırlıklı olarak auriküloterapinin
temeli, Fransız, Alman ve Çin nokta farklılıklarının
nedeni üzerinde duruldu. Uluslararası nokta
standardizasyonu tartışıldı. Nörofizyolojik kanıtları
içeren bilimsel çalışmalar sunuldu.
Alanında uluslararası üne sahip doktorları
dinlemekten keyif aldık. California’da bulunan
“American University of Complementary Medicine”
başkanı Dr. Terry Oleson ilk gün neredeyse bütün
gün süren seminerinde auriküloterapinin tarihçesini,
temelini, Çin, Avrupa ve ABD’deki uygulamaları,
kulağın anatomik yapısını, noktaların palpasyon ve
elektriksel deteksiyonunu ve spesifik lokalizasyonları
anlattı.
Diğer salonda ise Amerikan Hava Kuvvetlerinde
Radyasyon Onkoloji uzmanı olup ABD’nin ilk askeri
İletişim Bilgileri : Dr. Ayfer Kuzulugil, Meşrutiyet Caddesi No: 29/19 Ali Bey Apt. Kat:7 Kızılay - ANKARA
Tel: 0312 419 55 71/72
[email protected]
57
Dr. Ayfer KUZULUGİL
tam zamanlı akupunktur kliniğini kuran Dr. Richard
Niemtzow kendi geliştirdiği “sahra akupunkturu”
uygulamasını anlattı. Afganistan ve Irak’ta savaşan
Amerikan denizci ve havacı gazilere uyguladığı
ve sonuçları fMRI ile değerlendirdiği çalışmalarını
sundu. Ağrı hafızası olan gyrus cingularis’in kulak
prezantasyonunu gösterdi.
İkinci gün saat 08.00 de ana salonda açılışı
sempozyum başkanı olan Dr. Richard Niemtzow
yaptı. Akşam saat 18.00’e kadar süren oturumlarda
22 sunum yer aldı. Fransa’dan Raphael Nogier, babası
Paul Nogier’nin kulak haritasını nasıl oluşturduğunu
anlattı. Sempozyumun en ilgi çeken sunumlarından
biri ise Dr. Claudie Terral’in Auriküloterapinin Bilimsel
Temeli adlı sunumu oldu. Montpellier üniversitesinde
nöroanatomist olan Prof. Pierre Rabishong ile yaptıkları
çalışma, akupunktur noktalarının histolojik yapısı,
kulakta yalancı (sham) akupunktur, kulak kartografisi
ve nöroanatomik bilgi başlıklarını içeriyordu. Vücut
ve kulak noktalarının, çevre deriye göre düşük direnç
taşıdığı Niboyet ve Terral tarafından sinüzoidal akım
kullanılarak gösterilmişti. Bu çalışmada noktaların
spesifik bir histolojik yapıya sahip olduğu anlaşılmış ve
bu yapıya nörovasküler kompleks (NVC) adı verilmiş.
Bu yapı arter, ven, lenfatik, myelinize ve demyelinize
sinir lifçiğinden oluşmakta ve elektriksel özelliğini
buradan almaktadır. Buna göre üç çeşit nokta türü
tespit etmişler: hafif basıyla detekte edilen sabit
noktalar (maksimal voltaj ve kısa süreli ölçüm), bu
noktaların çevresinde kuvvetli basıyla detekte edilen
ve sabit olmayan noktalar ve son olarak da bası ile
tespit edilmesine rağmen elektriksel olarak tespit
edilemeyen noktalar. Kulakta arteriovenöz kapiller
anastomoz heliks, antheliks üzerinde horizontal iken,
konka ve lobülde vertikal, heliks ön kısım ve antheliks
ön kısımda ise kompakt yapıda tespit edilmiş.
Kulağın konka bölgesinde demyelinize kolinerjik lifler
parasempatik sinir sistemi ile bağlantılı bulunmuş.
Onbeş yıllık çalışmanın sonucu olarak akupuktur
noktalarının motor noktalar olmadığı, ayrıca
gerek kulak, gerekse vücut noktaları çevresinde
bulunan satellit noktalar nedeniyle yalancı (sham)
akupukturun mümkün olamayacağı, “akupunktur
noktası olmayan nokta” (non-acupoint) iğnelemek
suretiyle yapılan karşılaştırmaların bilimsel bir
58
Dr. Richard Niemtzow
değerinin olmadığı vurgulandı. fMRI çalışmaları
ile kulakta organ bağlantısı gösterilebilmesi ilginç
bulunmuş ancak merkezi sinir sistemi yapılarının
kulaktaki lokalizasyonları için yeterli bilimsel veriye
ulaşılamamış. Ayrıca, tıp camiasının akupunkturu
kabullenebilmesi için yeni bilimsel araştırma
programları başlatılmasının zaruri olduğu belirtildi.
Alman Dr. Frank Bahr, yaptığı sunumda el ve kulakta
bulduğu 1 EN ve 2 EN adını verdiği noktaları, klorofil
kapsülü ile test ederek carcinoma tespiti yaptığını
ve klorofil molekülünün bu iki carcinoma noktası ile
ilginç bir şekilde rezonansa girdiğini gözlemlediğini
belirtti.
Çin’den Meng Xiaonan, Çin Halk Cumhuriyeti’nde
auriküler akupunkturun son 10 yıldaki gelişimini
anlattı. M.Ö. VII-II. yüzyıl arasındaki kayıtlara göre
kulak ‘’damarları’’ üst ekstremite, göz, yanak ve
boğaz ile bağlantılı kabul edilmiş. Klasik kitaplarda
da posterior kulağın Zang organlarla bağlantısından
söz edilirmiş. Ancak Çin’de modern kulak
akupunkturu 1958’de Paul Nogier’nin auriküloterapi
çalışmalarından haberdar olduktan sonra başlamış.
Ondan sonra Çinli doktorlar bu konuda birçok
araştırma yapmaya başlamış.
Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2014
hastalıklarda geliştirilmiş mikrosistem tedavilerini
sundu. Yıllardır özellikle kulaktaki faz noktaları
üzerinde birlikte çalıştıkları Dr. Bryan L. Frank ise
“Spor Hekimliğinde Auriküloterapi”yi sundu. Yine
tartışma yaratacak şekilde kulakta shenmen diye bir
noktanın olmadığını, bilinen noktanın Faz I’de dalakpelvis, Faz II’de talamus-hipotalamus, Faz III’de ise
karaciğer-pankreasa karşılık geldiğini, fonksiyon
olarak önemini buradan aldığını belirtti.
Kanada’dan Lise Couture, “Pediatrik Hastalıkların
Tedavisinde Aurikülomedisin ve Lateralite Protokolü”
başlıklı sunumunda disleksi, dikkat eksikliğihiperaktivite, otizm ve Down sendromlu çocuklarla
yaptığı çalışmaları uygulamalı olarak gösterdi.
Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Nörofizyolog Dr.
David Alimi’nin iki sunumundan ilki, Fransız-Alman ve
Çin kulağındaki iki farklı diz noktası için yaptığı fMRI
çalışması idi. 2002’de Alimi, Geissmann ve Gardeur,
kulaktaki başparmak noktasının beyin imajını fMRI ile
kesin olarak tespit etmişler. Bunun üzerine Alimi, aynı
tekniğin diz için de kullanabileceğini düşünmüş ve
10 kadın ve erkek gönüllüyü, semi-randomize olarak
seçerek bir çalışma dizayn etmiş. Gönüllülerin önce
istirahat kaydı alınmış ve sonra sağ diz cildi stimüle
edilerek beyindeki imajı belirlenmiş. Kulaktaki FransızAlman diz noktası önce mekanik iğne ile iğnelenmiş,
peşinden aynı noktaya kriyonik enjeksiyon yapılarak
fMRI çekimi yapılmış. Sonra aynı işlem Çin noktasına
uygulanarak incelemeler tekrarlanmış. Sonuç olarak,
gerçek auriküler diz noktasının, derivelerin büyük
çoğunluğunda Fransız-Alman noktası olduğunu
saptamışlar.
İkinci sunum eksternal kulağın segmentlere
bölünerek auriküler zonların belirlenmesi idi. Alimi,
beyni 20 segment halinde kulak kepçesine uyarlamış
ve kulağın yüze birleştiği en üst ve en alt noktaları
esas alarak corpus callosum noktasını, bu iki noktayı
birleştiren çizginin ortasına yerleştirmiş.
Yine en çok ilgi çeken sunumlardan biri Dr. Nader
Soliman’a aitti. Halen “Integrated Pain Management
Center and Alternative Medicine Center” yöneticisi
olup, American Academy of Medical Acupuncture’un
başkanlığı da yapmış olan anesteziyolog Soliman,
öğrenme sorunları, bağımlılık ve nöropsikiyatrik
Diğer araştırıcılar ve yaptıkları sunumlar ise şunlardı:
Fransız Dr. Michel Marignan - Vertebral Hastalıklar
ve Lomber Ağrıda Auriküloterapi, Danimarka’dan
Dr. Susanne Suenson - Erektil Disfonksiyonda
Auriküloterapi, İtalyan Dr. Marco Romoli - Nöropatik
Ağrıda Auriküler Ayırıcı Tanı, İsviçre’den Dr. Andreas
Wirz-Ridolfi - Tedavi Başarısızlığında Foküs Bulma,
ABD’den Dr. Joseph Helms - Auriküler Travma
Protokolü, Avustralya’dan Dr. Im Quah-Smith - Laser
Akupunktur Ne Kadar Yeterli?, İtalyan Dr. Cornelia
de Marchi - Sigara Alışkanlığında Auriküloterapi,
Hong Kong’ dan Lorna Suen - Hipertansiyonda
Auriküloterapi Uygulamasında İlave Tohum Uyarısının
Terapötik Etkisi.
Bunun dışında, Kanada’lı Dr. Steven Aung öğlen
arası ve sabah erken saatlerde gönüllü katılımcılara
Qigong yaptırdı.
Öğlen yemekleri kampüs içindeki şirin restoranlarda
birbirimizi tanıyarak dostluk havası içinde yendi.
Cuma akşamı hemen her katılımcının konakladığı
kampüse 1 km mesafedeki Hilton Garden Inn
Rockville otelinde gala kokteyli verildi ve bir sonraki
sempozyumun 2017 Ağustos ayında Singapur’da
yapılmasına karar verildi.
Cumartesi akşam saatlerinde sempozyum sona erdi.
Singapur’da görüşmek üzere birbirimize veda edip
güzel anılarla ayrıldık.
59
Download

Sempozyum İzlenimi - Ankara Akupunktur Derneği