STOMALI HASTALARIN
TABURCULUĞA HAZIRLANMASI
Lale Kurban1, Melek Atasoy1, Nursemin Bulut1, Demet Mutlu1, İlkay Konuşkaner2
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya
2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya
1
Amaç:
olduğu görüldü. Stoma bakımına yönelik ta-
Stoma, boşaltımı sağlamak için sistemin ge-
burculuk eğitiminin kimin tarafından gerçek-
çici ya da sürekli olarak karın duvarına ağız-
leştirildiği sorgulandığında % 46,7’si doktor,
laştırıldığı bir cerrahi operasyondur. Tedavi
% 43,3’ü firma görevlisi ve % 10’u hemşire
amacıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası
tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
normal yaşamın sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmakla birlikte
Sonuç:
fonksiyon kaybı ve beden imajında değişim
Stomalı bir hastanın yaşamındaki değişiklik-
nedeniyle farklı sorunlara yol açabilmektedir.
lere uyumu ve mevcut durumu kabullenebilmesi, sonraki yaşamını olabildiğince bağımsız
Yöntem:
sürdürebilmesi, aldığı eğitim ve öğrendiklerini
Çalışma 2013 yılında, stoma operasyonu ge-
uygulayabilmeleri ile yakından ilişkili olduğu
çiren ve polikliniğe kontrol amaçlı gelen 30
bilinmektedir. Stomalı hastanın taburculuğa
kolostomili hasta ile yapıldı. Örneklem grubu
hazırlanmasında hemşirelerin gösterecekleri
ile ilgili iletişim bilgilerine hastane kayıtların-
çaba önemlidir. Ancak çalışmada hemşirele-
dan ulaşıldı. Hastalar telefon ile aranarak ça-
rin hastanın taburculuk eğitiminde rol alma
lışma ile ilgili kendilerine bilgi verildi. Çalış-
oranının düşük olduğu görüldü.
maya katılmayı kabul eden hastalara kontrol
günlerinde ulaşılarak geliştirilen anket formu
Anahtar kelimeler:
aracılığıyla yüz-yüze görüşme yöntemi ile ve-
Stoma, eğitim, yaşam kalitesi, hemşirelik
riler toplandı. Elde edilen veriler SPSS 21 programında yüzdelik yöntemle değerlendirildi.
Kaynaklar:
1. Karadağ a. Stomaterapi ve stoma bakım hemşireliği. 693-712
Bulgular:
Çalışmaya katılan hastaların % 66,7’sinin er-
2. Vural F., Erol F. (2013). Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesi Nasıl
Yükseltilir?. DEUHYO ED 2013,6 (1), 34-39.
3. Black, P. (2000). Practical stoma care. Nursing Standart, 14(41),
47-53
kek ve 50 yaş/ üstü, % 26,7’sinin okur-ya-
4. Karadağ A., Korkut H. (2010). Peristomal cilt komplikasyonları:
zar olmadığı görüldü. Hastaların % 43,3 nün
Önleme, tedavi ve bakım Ulusal Cerrahi Dergisi; 26(3): 175-179.
ameliyattan önce stoma hakkında bilgi aldığı
belirlendi. Ameliyat sonrası stoma bakımının
uygulamalı olarak yapılma oranının % 96,7
5. Mahjoubi B, Moghimi A, Mirzaei R, Bijari A. Evaluation of the
end colostomy com- plications and the risk factors influencing
them in Iranian patients. Colorectal Dis 2005; 7: 582-587
Download

stomalı hastaların taburculuğa hazırlanması