TÜRKivE GARANTi BANKASI
ANONiM ŞiRKETi'NiN
03.04.2014 TARİHİNDE
VAPILAN OLACAN GENEL KURUL TOPLANTı TUTANACı
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin
2013 yılına ait Olağan
Genel Kurul Toplantısı
03/04/2014 tarihinde saat iO.OO'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Ay tar Caddesi No:2 Beşiktaşİstanbul adresinde,T.C
İstanbul Valiliği Tiearet İl Müdürlüğü'nün
02/04/2014 tarih ve 9072639478.12/8902 sayılı yazılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Teınsileileri Sabri Köse ve Metin Yöney'in
gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edeeek
şekilde 10/03/2014 tarih ve 8524 sayılı Türkiye Tiearet Sieili Gazetesi'nde
ve 11/03/2014 tarihli
Habertürk
ve Hürriyet
Gazetelerinde,
Banka'nın
\v\\'\\'.gan.ınti.col11.tr adresindeki
internet sitesinde,
Kamuyu Aydınlatma
Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin
Elektronik Genel Kurul
Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta
önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Türk Tiearet Kanunu'nun
1527. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğinee Banka'nın Elektronik Genel
Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere
uygun olarak yerine getirilmiş olup Genel Kurul Toplantısı
fiziki ve elektronik 0ı1amda eş zaınanlı olarak başlatılmıştır.
Elektronik
Genel Kurul Sistemi'ni
kullanmak üzere Serap Çakır ve Ömer Çirkin görevlendirilmişlerdir.
Ilazır llulunanlar
Listesi'nin tetkikinde, Banka'nın toplam 4.200.000.000.-Türk
Lirası çıkarılmış
sermayesi içerisinde 30.132,40 Türk Lirası payın asaleten, 3.270.847.997,92
Türk Lirası payın
vekaleten olmak üzere toplam 3.270.878. i30,32 Türk Lirası payın toplantıda temsil edildiği bu
paylar içerisinde i. ı70.665.892 Türk Lirası olan payın tevdi eden temsileiler tarafından temsil
edildiği ve böylece gerek ilgili mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de
ön görülen asgari toplantı
nİsabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Ancak Hissedar Ali İhsan Gürean Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'den (MKK) alınan Hazır Bulunanlar
Listesinde 0,09 nominal payı dışında 4.500 payı olduğunu ve bunları 2 gün evvel yeni aldığını Ilazır
llulunanlar Listesinde hisse adedini toplamının 4.500,09 olması gerektiğini beyan etti. Bu konuda
vermiş olduğu yazılı önergesi tutanağa ek yapıldı. Bankanın Hukuktan sorumlu GencI Müdür
Yardımcısı A"nİ Aydın Düren söz alarak yukarıda hissedanıııız
tarafından 2 gün evvel yeni alındığı
beyan edilen 4.500 adet toplam hissenin MKK 'daki devir işlemlerinin
sonra sistem tammlanıyor olması nedeniyle görülmediği şimdiki
alım tarihinden 2 iş gününden
MKK A.Ş'den alınan Hazır
Bulunanlar listesinde bu yeni alımlar görülemediği ve Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilmesi
istenen bu hisselerin Hazır Bulunanlar listesi kaydına alınması halinde yasalolmayan
bir husus
oluşaeaktır.Alındığl
sermaye
belirtilen
4.500 adet payııı hazır bulunanlar
ve hisse adedi üzerinde
bir miktarı oluşturulnıuş
listesine
olacaktır.
ilavesi
halinde,
tescilli
Bu da kanunen müınkün
bulunmamaktadır
dedi. Bakanlık teııısilcileride MKK A.Ş'den alınan Hazır Bulunanlar Listesinde
kayıtlı hisse tutarları üzerinden toplantı nisabını arayacaklarını
ifade ettiler. Topl"ntı yapılan bu
tespitierin tutanağa geçirilmesinden
sonra, Banka Esas Sözleşmesi'nin
Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
Müdür Ergun Özen taralindan açıldı.
1-) Toplantı
Başkanlığı'llm
olııştıınılmasına
iç Yönerge
geçirilerek,
uyarınca
34'üncü nıaddesi ve Genel
Yönetim
Bankaınız
Kurulu
Üyesi/Genel
hissedarlarından
Doğuş
Araştırma
Geliştirme
ve Müşavirlik
Hizmetleri
A.Ş'nin
temsileisi
Şehmuz
Ahmet
Scdid
Kurutluoğlu tararından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylaıııa sonucu 4.553.374,12
Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.266.324.756,20
Türk Lirası payııı
olumlu oyuyla,
ünerge oy çokluğuyla kabul edildi.
Verilen önerge gereğince Toplantı Başkanlığı'na Avni Aydın DOren'in, oy toplayıeılığına Ilisar Ege
Toprak Erdoğan ile Ceylan Kara'nın, tutanak yazmanlığına Tülin Dinçer'in atanmaları ve Genel
Kurul Tutanakları'nın
imzalanmas! için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 4.553.375,32 TOrk
Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.266.324.755.TOrk Lirası payın
olumlu oyuyla, oy
çokluğuyla kabul edildi.
2-) 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, mOzakeresi hakkındaki gOnde m
maddesine geçildi. Faaliyet Raporu'nun
Genel Kurul tarihinden Oç hafta önce, Banka'nın internet
sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu i\.Ş.'nin Elektronik Genel
Kurul Sisteminde ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Doğuş
Holding A.Ş'nin temsilcisi Şadan GOrtaş tarafından Faaliyet Raporu'nun
okunmuş kabul edilerek
oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylaınaya sunuldu. Oylaımı sonucu 4.553.374,32
TOrk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.266.324.756 TOrk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy
çokluğuyla
kabul edildi. MOzakeresinde
söz alan Hissedar Ali İhsan GOrcan Bakanlık
temsilcilerinden özellikle isteği olduğunu toplantıdan 2 gOn evvel almış olduğuhisselerinin
kayıtlara
işlemesini geciktiren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş hakkında Sermaye Piyasası Kuruluna, Bankacılık
Denetleme Kurumuna ve Bakanlıklarına buhususu iletmelerini dilekleri olarak belirtti.
Oylamaya sunulan 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4.553.375,32 TOrk Lirası payın
olumsuz oyuna karşılık 3.266.324.755.- TOrk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul
edildi.
3-)2013 yılı Denetçi
Raporları
okunarak
Ortaklarımıza
bilgi verildi.
4-)2013 yılına ait finansal tabloların okunması
mOzakeresi ve tasdiki
hakkında gOndemin 4.
maddesine geçildi. Finansal tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden Oç halia önce Banka'nın
internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik
Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, kanuni sOresi içinde Ortakların incelemesine
sunulması sebebiyle
Doğuş Araştırma, Geliştirme ve MOşavirlik Hizmetleri A.Ş'nin temsilcisi
Şehmuz Ahmct Scdid Kurutluoğlu tarafından verilen önerge Ozerine finansal tabloların okunmuş
kabul edilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucu
4.553.375,32
TOrk Lirası payın
olumsuz oyuna karşılık 3.266.324.755.TOrk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla
kabul edildi. Başkan tarafından Finansal tabloların özeti okutularak mOzakeresine geçildi. MOzakere
sonucu Genel Kurul 'un onayına sunuldu.
2013 yılı Finansal tabloları, yapılan oylama sonucu, 4.553.375,32
TOrk Lirası payın olumsuz
oyuna karşılık 3.266.324.755.- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
S-)Yönetiın
Kurulu Üyeliği görevleri devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 20 i 3 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 7.405.013,32 TOrk
Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.263.473.1 i 7.- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, Yönetim
Kurulu Üyelcri oy çokluğuyla ibra edildilcLElektronik
ortamda genel kurul toplantısına katılarak
ret oyu kullanan hissedar Muzaffer Eroğlu muhalefet şehri olarak (SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri
uyarınca kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu verdiğini belirtti)
6-)Denetçilerin 6762 sayılı eski
arasında yaptıkları işlemlerden
16.595.6 i 0,32 TOrk Lirası payın
oyuyla, Denetçilcr oy çokluğuyla
TOrk Ticaret Kanunu'na göre 01/0112013 - 30/04/2013 tarihleri
ötOrO ibraları oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda,
olumsuz oyuna karşılık 3.254.282.520.- TOrk Lirası payın olumlu
ibra edildiler.
7-)Yönetim Kurulu'nca hazırlanan, Bankamızın 2013 hesap yılı Ililanço Karı'nın dağıtımı hususunda
teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2013 yılında oluşan 3.005.560.309,66 TOrk Lirası Kar'ın
Banka Esas Sözleşmesi'nin
45. maddcsine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması,
dağıtılacak
425.000.000.TOrk Lirası nakit brOt temettO bedelinin, 21 Nisan 2014 tarihinde dağıtımına
••,ı,mım,,,, "'""' ı, ;ı,il; ;,ı,mıo<;"Gm"ı M"il";""
ı,,,il,,,,",""ı ';
~
EK:--
Kurumlar
Vergisi Kanunu'nun
5. maddesinin
i. fıkrasının (e) bendi uyarınca Kurumlar
Vergisi'nden
istisna tutularak 2008 yılı karından özel fon hesabma ayrılan 1.103.571,88 Türk Lirası tutarın, ilgili
mevzuatla belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabma aktarılması,
Lüksemburg mevzuatı uyarınca, Uiksemburg şubesinin 2007 yılı karmdan ayrılmış 3.34 i .211,30
Türk Lirası karşılığı 2.083.732,41 EUR ve 2008 yılı karından ayrılmış 3.303.398,64 Türk Lirası
karşılığı 1.787.225,00 EUR tutarın
ilgili
mevzuatla belirlenen
sürenin dolması nedeniyle
Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabma aktarılması, hususları Genel Kurul'un onay ma sunuldu.
2013 YILIKAR DAGITIMTABLOSU. (Türk Lirasıl
i (VERGiSONRASı)DÖNEMKARı
3.00S.560.309,66
A, 1.TertiDKanuniYedekAkce(TTKS19/1)
B
p
0.00
210.000.000,00
Ödenmiş Sermayeye Göre %5 Oranında ilk Kar Payı
C. Olacıanüstü Yedek Akce % 5
139.778.015,48
D.ikinci Kar Payı
215.000.000,00
34.046.415,76
Bankada bırakılması zorunlu diClerfonlar
2.385.235.878,42
D. Olacıanüstü Yedek Akçe
21.500.000,00
2. TertiD Kanuni Yedek AkcetTTK 519/2)
Yapılan oylama sonucunda,
20 i 3 yılı Kar'mm yukarıdaki
şekilde dağıtılması,
dağıtılacak
425.000.000.'
Türk Lirası nakit brüt tcmctlü bedelinin, 21 Nisan 20 ı4 tarihinde dağıtımına
başlanılması,
Özel fon hesabma ayrılan 1.103.571,88 Türk Lirası'nm Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'na
aktarılması,
Lüksemburg şubesinin 2007 yılı karından ayrılmış olan 3.341.21 i ,30 Türk Lirası
ve 2008 yılı
karından ayrılmış olan 3.303.398,64 Türk Lirası'nın ilgili mevzuatla belirlenen sürenin dolması
nedeniyle Oiağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması,
hususları 10.393.788,32 Türk Lirası
paym olumsuz oyuna karşılık 3.260.484.342.- Türk Lirası paym olumlu oyuyla, oy çokluğuyla
kabul edildi.
lIissdar
Ali ihsan
Gürcan;
Olağanüstü
ihtiyatların
tamam mm hissedarlara
sermayeye ilave edilerek hissedarlara bedelsiz hisse olarak verilmesi temennisinde
dağıtılmasını
veya
bulundu,
S-)Gündemin görüşülmesi sırasmda
Doğuş Holding A.Ş'nin temsilcisi Şadan Gürtaş tarafından
önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda. Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık
4.000.-Tlirk
Lirası net huzur hakkınııı aynen devam etmesi, Yönetim
Tnuayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız
Kurulu Üyelerinin Banka'da
Yönetim
Kurulu Üyeleri'ne
yapılacak
Kurulu'nca
ödemelerin
Kurumsal
Yönetim
ilkeleri
gereğince
Yönetinı
yetkilendirilecek
Ücretlendirıne Komitesi tarafından tespit edilmesi, tespit edilecek ve 20 i 5 yılında yapılacak ilk
olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net i 8.000.000.- Türk Lirası
üst sınır belirlenmesi
hususları Genel Kurul'un
onayına sunuldu,Yapılan
oylanın sonucu söz konusu
huzur hakkı ve ücret belirlemesi i 28.853.279,32
Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık
3.142.024.851.-Türk
Lirası paym olumlu oyuyla, oy çokluğuyla
kabul edildi. Hissdar Ali İhsan
Gürcan bankanm yönetim kurulu üyelerine verilecek net aylık 4.000.-Türk Lirasmm az olduğunun
40.000.-Türk Lirası olmasmı temenni ettiğini ifade etti.
9-)Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, denetçinin her faaliyet döneminde seçilmesi
şart olduğundan, 30 Nisan 2013 tarihli Olağan Genel Kurulu 'nda 2013-2014-20 i5 (3 yıllık) hesap
dönemlerine ilişkin denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte Touche) 2014 yılı hesap dönemi için yeniden
seçilerek görevlerine
aynen devam etmesi
huslıslI GencI Kurul"un onayına sunuldu. Yapılan oylama
sonucunda, 43.757.472,32 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.227. i 20.658.-Türk
paym olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
Lirası
IO-)Sermaye
Piyasası Kurulu'nea
düzenlenen
Kurumsal Yönetim ilkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi
gereğince. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari Sonımluluğu
esasları hakkmda
Ortaklarınııza
Bulunan Yöneticilerin ücretlendirille
aşağıdaki şekilde bilgi verildi.
Bankaınız tamfından mevzuat ~~yarınca tüm çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası
oluşturulmuş ve ilan edilmiştir. Ucreılendirme politikamız adil, performans ve başarı odaklı bir
ücretlendirme
politikası yaratılmıştır.
Bankamız Ücretlendirnıe
Politikası onaylandığı şekli ile
uygulanmıştır.
Periyodik olarak gözden geçirilmektedir.
Bankamız
tüm personeline
şamil
ücretlendirme
politikası
dışında yine mevzuata
uygun olarak ücretlendirme
komitesi
idari görevler
üstlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin alacakları ücret ve primlere ilişkin
belirlediği sadece kar ilc bağlı olmayan politikalarını uygulamaya devam etmiş ve çeşitli aralıklarla
gözden geçirmiştir. Yerel mevzuat ve uluslararası uygulamalara paralelolarak
geliştirilen politika
uygulanmaya devam edilmiştir.
Banka çalışanlarına, 20 i 3 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam
personel gideri rakamı içerisindeki % i 3,33 'lük kısım tüm çalışanların performanslarına bağlı olarak
yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır.
11-)2013 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara
tutarındaki bağış hakkında Ortaklara bilgi verildi.
yapılan
toplam
18.001.967.- TL
Ayrıca Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılında
yapılan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak Doğuş Nakliyaı ve Ticaret A.Ş 'nin
temsilcisi Ilisar Ege Toprak Erdoğan tarafından
verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylaına
sonucunda, önerge uyarınca, 54 i i sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde
ve banka özkaynaklarının
binde dördünü aşınayacak şekilde üst sınırın
belirlenmesi, 4.553.374,32 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.266.324.756.- Türk Lirası
payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
12-)Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yapılan aylaına
sonucunda, 99.971.034,32 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3. i 70.907.096.- Türk Lirası
payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından
ederek toplantıya son verdiğini beyan etti.
Toplantı
Başkanı
Genel
Kurul'a
teşekkür
Kararlara red oyu kullanarak Toplantı Başkanlığı'na yazılı muhalefet şerhini sunan Ortak Ali ihsan
Gürean'ın yazılı ilgili maddelerdeki muhalefet şerhleri tutanağa ek yapıldı.
işbu Genel
03.04.2014
Kurul Toplantı
BAKANLıK
Tutanağı,
toplantı
TEMSiLCiLERi
METiN YÖNEY
mahallinde
tarafımızdan
tanzim
TOPLANTı
AVNi
ve imza edildi.
BAŞKANı
TUTANAK YAZMANı
HİsAR
DOGAN
ALİ İHSAN GÜRCAN
ALi iHSAN GÜRCAN ÖNERGELERi
ÖNERGE NO:1
1-Garanti Bankası Ana Sözleşmesi madde 45 değiştirilmeli ve aynen şöyle yazılmalıdır. "Garanti
Bankası elde ettiği yıllık karın en az %20'sini nakit, %20'sini bedelsiz şeklinde dağıtacaktı." Garanti
Bankası her yıl istikrarlı büyümekte olup olağanüstü yedek akçe yüksek tutulmayacak küçük ortak
korunacak ve asla imtiyazı i hisse, kar dağıtımında adaletsiz uygulama olmayacak. Geçmişte olmuş
olanlar bir daha tekerrür etmeyecektir. Karın dağıtılması politikası bu yıl bir sonraki faaliyet dönemi için
bir önceki Genel Kurul'da açıklanacaktır. Notu faaliyet raporuna her yıl eklenmelidir.
2- Bu yönde bir karar alınmazsa Faaliyet raporuna ret oyu vereceğime, önergenin tutanağa
geçirilmesini ve bir nüshasının tarafıma verilmesini muhalefet şerhi olarak tespit edilmesini arz ederim.
03.04.20
Ali ihsa
i ortak
~\ 66J
ONERGE NO:
1-Birikimli oylar va ıtasıyla Garanti Bankası Yönetim ve Denetim Kuruluna bir kişinin atanması!
seçilmesi uygulama ının hayata geçirilmesini %50 oranındaki halka açıklık oranının Genel Kurulda
temsil edilmesini y' netim ve denetimdeki
bağımsız üyelerden bir tanesini halka açık oylar
temsilcisinden
birikimi oylar vasıtasıyla olmasını,
2- Bu olmadığı takdirde oyumun ret olacağını
geçirilmesini ve bir nüshasını tarafıma verilmesini
muhalefet
arz ederim.
şerhi koyacağımı
önergenin
tutanağa
03.04.201
Ali ihsaD
ÖNERGE NO:3
1-Garanti Bankası
Garanti Bankasının
oranındaki bedelsiz
raporunda belirtilen
2013 karını hiçbir Olağanüstü Yedek Akçe ayrılmadan tamamını dağıtılmasını
2013'de Olağanüstü Yedek Akçe ayırmasına gerek olmadığını ve ayrıca %450
potansiyelini dağıtılmasını ana sermaye ve çıkarılmış sermayesini 2013 faaliyet
miktara çıkarılmasını bedelsiz potansiyelin çıkarılmış sermayeye eklenmesini arz
ederim.
2- Bu yönde karar alınmazsa oyumun ret olacağını muhalefet şerhi koyacağımı
geçirilmesini ve bir nüshasını tarafıma verilmesini arz ederim.
önergenin tutanağa
03.0 2014
Ali i
Gürcan
sahibi ortak
~"
,""
,eo' '""''"''
y"om ~",
"""
o,'" ",,",m,'" """,m,,,uşmacılarının
~"" 5"
geçmeyecekse
müd
le edilmemesini
konuşmaya
sınır
konmaması
konuşmalarının
ölünmemesini ve varsa gereken işleminde yapılmasını ama iII
lehine konuşmayacakları gerekirse tam zıttına konuşabileceklerinin bilinmesini,
garan
ankası
2- Bu yönde karar alınmazsa oyumun ret olacaQınl muhalefet şerhi koyacaQıml önergenin tutanaQa
geçirilmesini ve
nüshasını tarafıma verilmesini arz ederim.
03'04.2?
Ali ihsa
~
r an
o
hi
ortak
ÖNERGE NO:5
Elektronik orta la faaliyet raporuna oy vermenin kötü niyetli hareketlere neden olma olaslllQı
olduQundan kaldırılmasını,
Elektronik ortamın şaibeli olabileceQini illa olacaksa tüm elektronik
ortamda gönderimlerin
kayıt altına alınıp gerekirse kötü niyetli hareketle gönderenlerin mahkemeye
verileceQi gazete ilanında belirtilmesini,
2- Bu yönde karar alınmazsa oyumun ret olacaQınl muhalefet şerhi koyacaQıml önergenin tutanaQa
geçirilmesini ve bir nüshasını tarafıma verilmesini arz ederim.
Garanti Bankasının şimdiye kadar yapmış olduQu projelere tümüyle destekliyorum. Yalnız Iş Bankası
küıtür yayınları, Yapı Kredi küıtür yayınları, Sabancı grubu Sabancı Müzesi, Eczacıbaşı Modern Sanat
Müzesi, Koç grubu Pera Müzesi, Yaşar grubunun Atatürk Müzesi gibi büyük projesi Garanti
Bankasının bulunmamaktadır. Şimdi garanti bankasına büyük bir proje öneriyorum. Proje şudur. Hem
Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilgilendiren projedir. Proje Ankara'nın Anıtkabir'in 600
metre güney batısındadır. Anıtpark'tadır. 400 metrekarelik bir alanda tıpkı Kore anıtı gibi Kıbrıs Şehit
ve Gazileri için anıt yapılmasını öneriyorum. Büyük mermer üzerine bu anıtın Garanti Bankası desteQi
ile yaplldlQınl yazacaQız Bu projeyi 200.000 Gazi ve Şehit ailesi desteklemektedir. Ben kitap gelirini
buraya baQışladım. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur başkanı ve başkanıyla görüşme halindeyim
Onlardan da destek alacaQım. Bu konuda Garanti Bankasının her şubesinin 10 kitap alınmasını
öneriyorum bu kitapların hesap açan şehit ve gazi ailelerine ücretsiz daQılmasınl öneriyorum kitap
üzerinde garanti logosu vardır. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olup Garantiyi önere çıkaracaktır.
Saygılarımla arz ederim.
Mali portresi 100.000.-TL civarındadır.
ve mutluluklar dilerim.
Toplam proje 1.000.000.-TL'dir..
Saygılarımla
arz diler, başarı
2- Bu yönde karar alınmazsa oyumun ret olacaQınl muhalefet şerhl koyacaQıml önergenin tutanaQa
geçirilmesini ve bir nüshasını tarafıma verilmesini arz ederim.
03.0420 4
Ali ih a
G r an
ol a ibi ortak
Download

Tutanak - Garanti Bankası