OSMANGAZİ
OEDAŞ
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
RİSKLER VE YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ
• Periyodik damga süresi dolan sayaçların zama• TEİAŞ ile Şirketimiz arasında yapılan Sistem
nında değiştirilmemesi risk oluşturmakta olup, 2014 Kullanım Anlaşmaları kapsamında standartlara
ve 2015 yılı Yatırım Programı kapsamında 676.873 adet uyulmaması durumunda demand aşımı ve reaktif
sayacın değiştirilmesi planlanmaktadır.
enerji bedeli riski doğmaktadır. Trafo Merkezlerinden çekilecek güçler analiz edilerek güç düşüm ve artım
• Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin planlaması sağlıklı bir şekilde yapılacaktır. Reaktif enerji
Hizmet Kalitesi Yönetmeliği gereği çağrı merkezinin bedeli riski olan yerlerde ise gerekli kompanzasyon tesiskurulamaması durumunda kullanıcılar tarafından leri Yatırım Programına alınarak tesis edilecektir.
yapılan başvuruların zamanında sonuçlandırılamaması riski oluşacaktır. Bu sebeple 2014 yılı sonu itibari
• Yetkin, yeterli ve eğitimli insan kaynağının seçiile Çağrı Merkezi kurulması planlanmaktadır.
lememesi durumunda karşılaşılan yönetimsel hatalar, cezalar, iş gücü kayıpları ve yüksek maliyetlerle
• Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’nin kurulama- risk oluşturmaktadır. İş alımlarında uygun nitelikteki
ması, endeks okuma ve açma kesme işlemlerinin personeli seçilmesine azami dikkat edilecektir.
düzenli bir şekilde yapılamaması durumlarında
%7,21’lik kayıp kaçak hedefinin tutturulamaması ris• Yatırımların finanse edilememesi nedeniyle
ki oluşacaktır. İhalesi 2013 Aralık ayında yapılan Oto- yatırım hedeflerinden uzaklaşılması, mevzuatsal
matik Sayaç Okuma Sistemi’nin Haziran 2014’te ta- yaptırımlara maruz kalınması, bir sonraki tarife dömamlanması planlanmaktadır. Ayrıca endeks okuma ve neminde nakit akışımızın kötü etkilenmesi riskini
açma kesme işlemlerinin düzenli olarak denetim altında oluşturmaktadır. Yatırımların gerçekleşmesi konusuntutulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
da gerekli kaynak için çalışmalar yapılmaktadır. Şirket
hisselerinin devri söz konusu olup alıcı için EPDK’ya
• Dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında taahhüt edilen yatırımların gerçekleştirilmesi şartı getikarşılaşılabilecek iş kazaları risk oluşturmaktadır. rilmiştir.
Gerekli koruyucu ekipmanların temin edilmesi ve tüm
personele düzenli olarak eğitim verilmesi ile iş kazaları
• Yatırımların mevzuat değişikliklerinden ve önminimize edilecektir.
görülmeyen taleplerden dolayı master projeye uygun olarak planlanamaması, dolayısıyla atıl yatırım
• Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına oluşması ve şebeke ihtiyaçlarına cevap vermeyen
İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen yatırımların yapılması riski bulunmaktadır. Dağıtım
standartlara ve sürelere uyulmaması ve belirtilen bölgemizin detaylı olarak analiz edilerek Master Plan krisistemlere ilişkin yatırımların yapılamaması terleri doğrultusunda Yatırım Planının gerçekleştirilmesi
durumunda EPDK nezdinde cezai müeyyideler ile ve değişikliklerin Master Projede revize edilerek güncel
karşılaşılması ve kullanıcılara tazminat ödenmesi tutulması sağlanacaktır.
riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle 2014 yılı içerisinde
Enerji Kalite Kaydedicilerin montajları yapılacak ve
• Teknolojik altyapının yetersiz olması nedeniyle
AG Şebeke modeli tamamlanacaktır. Kesinti süre ve iş süreçlerinin sağlıklı yürütülememesi risk
sayılarının azaltılması için gerekli bakım-onarım planları oluşturmaktadır. Çeşitli teknolojik yatırımlarla (OSOS,
uygulanacaktır.
SCADA, ERP vb.) ihale süreçlerinin tamamlanması
sağlanacaktır.
• Dağıtım faaliyetleri kapsamında özellikle ormanlık alandan geçen hatlardan kaynaklı orman
• Aydınlatma tesislerinin Yönetmelik ve Tebliğe
yangınları risk oluşturmaktadır. Ormanlık alanlardan uygun olmaması durumunda yapılacak denetimlergeçen hat güzergahlarında yangın tehlikesi oluşturan de yaptırımlara maruz kalma riski bulunmaktadır.
ağaçların Orman İl İşletme Müdürlükleri ile koordineli İlgili tüm personele eğitim verilerek ve saha denetimleri
olarak budanması sağlanarak yangın riski azaltılacaktır.
ile Yönetmelik ve Tebliğin uygulanması sağlanacaktır.
16
2013
FAALİYET RAPORU
Download

riskler ve yönetim değerlendirmesi