AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ TARAFINDAN
ORTAKLAŞA AÇILACAK DOKTORA PROGRAMLARINDA
UYGULANACAK ESASLAR
Amaç
Madde 1- Bu esasların amacı Akdeniz Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitülerinin ortaklaşa açacakları Doktora Programlarında uygulanacak temel
esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu esaslar_ 16 Temmuz 1999 tarih ve 23757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
"Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik" dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Esaslar
Madde 3- Ana Bilim Dallarına öğrenci alınması, her Enstitünün Yönetmelik ve
yönergelerine uygun olarak kendileri tarafından yapılır.
Madde 4- Öğrenciler kayalı oldukları enstitü ile ilgili yönetmelik ve yönergelere
bağlıdırlar.
Madde 5- Açılacak dersler, her Ana Bilim dalı tarafından belirlenir ve bağlı oldukları Fen
Bilimleri Enstitülerine sunulur. Derslerin birbirleriyle uyumlu olması amacıyla Ana Bilim
Dalları işbirliği yapar.
Madde 6- Öğrenciler, danışmanları görüşleri uyarınca, her iki enstitüde açılan derslerden
kredileri sayılmak üzere, dersler alırlar (Bu derslerden en iki tanesi diğer Enstitü bünyesinde
açılacak derslerden seçilecektir.)
Madde 7- Çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ortak diploma verilir.
Madde 8- Laboratuar kullanımına dayanan çalışmalarda her iki Ana Bilim Dalının
imkânları ortaklaşa kullanılır. Üniversitelerden sağlanacak mali proje destekleri her Ana
Bilim Dalının kendi ihtiyaçları için kullanılır.
Madde 9- Bu esaslar içinde belirtilmemiş durumlarda, ilgili enstitülerin yönetmelik ve
yönergeleri ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun "Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği'' geçerlidir.
Yürürlük
Madde 10- Bu esaslar 2005 – 2006 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.
Madde 11- Bu esasları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürleri yürütür.
Download

Ortak Doktora Programı - Süleyman Demirel Üniversitesi