Meclisi Âyân
İ : 25
8 Temmuz 1330 (1914)
C : 1
m. — EVRAK-I VARİDE
Tezkireler
1. — 1330 senesi Zât-ı Hazret-i Padişahi ve Hânedân-ı Saltanat bütçesinin irsal
kılındığına dair
Meclis-i Mebusan Riyaseti tezkiresi.
REİS — Meclis-i Mebûsân Riyasetinden vürûd
eden, tezkereyi okutuyorum.
Meclis-i Âyân Riyâset-i Celilesine
1330 senesi muvâzene-i umumiyyesi aksamından
Zâtı Hazreti Padişahi ve Hanedân-ı Saltanat Bütçesi
Hey'et-i Umûmiyyece bilmüzakere . tâdîlen kabul
edilmiş olmakla, nüsha-i musaddakası leffen takdim
kılındı. Olbabda emr-ü ferman
hazret-i menlehül
emrindir.
27 Şaban Sene 1332, 8 Temmuz Sene 1330
Meclis-i Mebûsân Reîsi
(Halil
REİS — Maliye encümenine havale edildi.
2. — Hânedân-ı
Saltanat-ı Seniyye ile
âzâ-yı
Hanedana verilecek tahsisat hakkındaki kanun lâyi­
hasının irsal kılındığına dair Meclis-i Mebusan riya­
seti tezkiresi.
REİS — Tezkireyi okutuyorum.
ıMeclis-i Âyân Riyaset-i Celilesine
Hanedan-ı Saltanat-ı Seniyye ile Âzâyı Hanedan
hazeratına verilecek tahsisat hakkında mukaddema
Hükümetçe tanzim ve muvakkaten mevki-i icraya
vaz olunup, umûm kavânin-i muvakkate meyanında
Meclis-i Mebûsâna irsal edilen kanun lâyihası Muvâ­
zene-i Mâliye Encümenine ledel havale, encümen-i
mezkûrdan tanzim edilip sureti leffen takdim kılınan
mazbatada zikredilen esbaba binâen mezkûr kanu­
nun esasât-ı cedide dairesinde tanzimine lüzum gö­
rülerek encümence bu babda yeniden bir lâyiha-i kanûniyye kaleme alınmış ve lâyiha-i cedide müstâceliyyet karariyle Heyet-i Umûmîyyede bilmüzakere
aynen kabul edilmiş olmakla sureti musaddakası
Hükümetten mürsel lâyiha-i kanûnyiye suretiyle bir­
likte gönderildiği olbabda emr-ü ferman
hazret-i
menlehül emrindir.
27 Şaban Sene 1332 ve
8 Temmuz Sene 1330
Meclis-i Mebûsân Reîsi
Halil
REİS — Mâliye Encümenine.
3. — Kaptan ve Çarkçı mektebinden neş'et eden­
lerin mülâzım rütbesi ile istihdamları
hakkındaki
kanun lâyihasının irsal kılındığına dair Sadaret tez­
kiresi.
REİS — Tezkireyi okutuyorum.
Meclis-i Âyân Riyâset-i Celilesine
IBâ ruhsat-ı resmiyye teessüs eden husûsî kaptan
ve çarkçı mekteplerinden neşet edenlerin mülâzım
kaptan ve çarkçı olarak söfainde istihdamlarına dair
mukaddema hükümetçe tanzim ve muvakkaten mev­
ki-i meriyyete vaz olunup umum kavânin-i muvak­
kate meyanında Meclis-i Mebûsâna irsal kılınan ka­
nun lâyihası Askerî Encümeninde tetkik edildikten
sonra Heyet-i Umûmiyyede ledel müzâkere tadîlen
kabul edilmiş olmakla, tâdilât-ı vakıayı hâvi nüsha-i
musaddakası olbabdaki Meclis-i Vükelâ ve encü­
men mazbatası suretiyle birlikte leffen takdim kı­
lındı. Olbabda emrü ferman hazreti menlehül emrin­
dir.
27 Şaban Sene 1332 ve
8 Temmuz Sene 1330
Meclis-i Mebûsân Reîsi
Halil
iREİS — Askerî Encümenine.
4. — 1330 senesi Meclis-i Âyân ve Mebûsân büt­
çelerinin irsal kılındığına dair Meclis-i Mebusan ri­
yaseti tezkiresi.
iRBİS -— Tezkireyi okutuyorum.
•Meclis-i Âyân Riyaseti Celilesine
İMeclis-i Ayanın 1330 senesi muhassasâtını mü­
beyyin olup 5 Temmuz Sene 1330 tarihli ve 17 nu­
maralı tezkere-i âlîyye-i
Riyâsetpenâhileriyle irsal
buyurulan bütçe ile Meclis-i Mebusânın sene-i mezkûre bütçesi Heyet-i Umumîyyece ledel müzâkere
aynen kabul edilmiş ve Meclis-i Mebûsân bütçesinin
sûret-i musaddakası leffen takdim kılınmış olmakla
ol babda emr-ü ferman Hazret-i Menlehül emrindir.
27 Şaban Sene 1332
8 Temmuz Sene 1330
IMeclis-i Mebûsân Reisi
Halil
REİS — Bunu Heyet-i Umûmiyyece kabul ede­
riz. Encümene havalesine hacet yoktur. İki meclisin
istiklâlini Mebusan da kabul ettiğinden biz de büt-
Download

m. — EVRAK-I VARİDE