2014-2015 YILI
POLİS AKADEMİSİ
FYO BAŞVURU KILAVUZU
Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel
ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir ’de bulunan devlet üniversitelerinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki
eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığına bağlı bir birimdir.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
a) Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
b) Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
c) Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,
öğrencilerinden olmak.
3. İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci öğretimde olmak)
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,
4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi
itibariyle; (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa
devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekle için 29 yaşından gün almamış olmak,
5. Bayanlarda en az 162 cm, erkeklerde en az 167 cm boyunda olmak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi
değerlerine uygun olmak,
6. Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur” kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
7. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti
bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile
neticelenmemiş olmak, Türk Ceza Kanununun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile
hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
8. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
9. Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
10. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,
11. Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,
12. Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı
oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar,
uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan her hangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili
olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
13. Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak,
14. Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri
için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor olmak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
15. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim – öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısının altında bulunan sınav başvuru dilekçesi, doğruluk beyan belgesi ve başvuru formunun imzalı çıktıları,
2. EGM adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrenci olarak kabul edileceği sınıfa kadar, öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerdeki
başarısını gösteren onaylı not döküm belgesi,
3. Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren kurumunca onaylı öğrenci belgesi,
4. Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onaylı belge,
5. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak)
UYARI : Başvuruda istenen belgelerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır,
1.
İNTERNET ÖN BAŞVURU TARİHLERİ: 25 Eylül 2014-17 Ekim 2014 Saat:23.59’a kadar.
ŞAHSEN BAŞVURU, FİZİKİ YETERLİLİK, MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ: İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların; 20 Ekim 2014 ile 31
Ekim 2014 tarihleri arası (bu tarihler dahil) şahsen başvuruları kabul edilecektir. Adyalar şahsen başvuruların kabulünden hemen sonra Fiziki yeterlilik ve mülakat
sınavlarına alınacaktır. Adaylar spor kıyafetlerini şahsen müracaata geldiklerinde beraberinde getireceklerdir. İnternet ön başvuru tarihi bitiminde şahsen başvuruya
gelecek adaylara mail adreslerinden mesaj gönderilecek ve ya (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında verilecek randevulara göre müracaat işlemleri yürütülecektir. Adaylar
(http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında bulunan belgeler ile birlikte müracaata gelecektir.
MÜRACAAT YERLERİ
ANKARA İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ
: Polis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARA
TELEFON
: 0 312 462 91 04-9105
FAKS: 0 312 462 91 03
İSTANBUL İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ
TELEFON
: Yeşilköy Mah. Eski Halkalı Cad. Şehit Özcan Canik Sk. No:1 FLORYA / İSTANBUL
: 0 212 624 32 92
FAKS: 0 212 425 01 94
İZMİR İÇİN
MÜRACAAT ADRESİ
TELEFON
: Çaldıran Mah. Menderes Cad. No: 437 BUCA / İZMİR
: 0 232 487 13 45
FAKS: 0 232 487 37 52
KONTENJAN SAYISI 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü adına FYO öğrencisi olarak okutulmak üzere Ankara ilinden 1000, İstanbul
İlinden 1000 ve İzmir ilinden 500 olmak üzere toplam 2500 öğrenci alınacaktır.
Adaylar, şahsen başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz ederek Ankara için Polis Akademisi FYO Şube Müdürlüğüne, İstanbul için Şükrü Balcı
PMYO’na ve İzmir için Rüştü Ünsal PMYO’na bizzat müracaat edeceklerdir. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
Adaylar, Giriş Koşulları, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı ve FYO öğrenciliğine kabul için aranan Sağlık Şartları ile ilgili detaylı bilgilere
(http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısından ulaşabilirler.
UYARI:Başvuruda bulunacak adaylar internet başvurusu yaptıktan sonra, ön başvuru bitiş tarihi sonunda, mesaj ile kendisine bildirilen tarihte veya
(http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında ilan edilecek tarihte, bağlantının altında bulunan formlardan çıktı alarak, dosya içerisinde diğer evraklarla birlikte, randevu
gününde müracaatta bulunacağı yere şahsen başvurur.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA FYO ÖĞRENCİSİ OLARAK
OKUTULMAK ÜZERE ÖĞRENCİ ALINACAK FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İLLERİNDE BULUNAN DEVLET
ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ FAKÜLTELERİ VE BÜNYESİNDEKİ
BÖLÜMLERİ
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Denizcilik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Dini İlimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Diş Hekimliği Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Eczacılık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Elektrik Elektronik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Endüstiriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Fen Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Fen Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Hemşirelik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Hukuk Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
İktisat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
İlahiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
İletişim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
İnşaat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
İslami İlimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
İşletme Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Kimya ve Metalürji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Maden Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Makine Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mesleki Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mimarlık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mühendislik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Orman Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Spor Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Su Ürünleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Teknik Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Teknoloji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Tekstil ve Teknolojileri Tasarım Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Tıp Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Turizm Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Veterinerlik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nin bünyesindeki bölümler
Yabancı Diller Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Ziraat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler
Download

2014-2015 yılı polis akademisi fyo başvuru kılavuzu