Bize Gönderilen Kitaplardan
tasla¤›n› haz›rlad›, ilgili makamlara
sundu ve etkili bir kampanya ile
bunlar›n ülkenin hukuk sistemine
girmesini sa¤lad›. “Çevremiz! Hem
de en genifl anlam›yla ... Hava, su,
Çevremizde
toprak ve insan› çevreleyen her fley.
40 Y›l
40 y›ll›k geçmifle bir bak›fl! Vak›fAn›lar, Düflünceler
lar›n, derneklerin ve benzeri kurulufllar›n; projelerin, uluslararas› iliflkilerin
Engin Ural
pek bilinmeyen dünyas›. Üniversiteler, bürokrasi, hukukçular ve muhafaEfil Yay›nevi
zakârl›k üzerine de¤erlendirmeler,
görüfller, sorular ... 40 y›ld›r bu
konular›n içinde olan TÇV Genel
ürkiye’de çevre bilincinin oluflmas› Sekreteri Av. Engin Ural’›n yaflam›,
ve geliflmesi konusunda öncülük an›lar›, düflünceleri.”
yapan Engin Ural yeni kitab›yla 40
y›ld›r tafl›d›¤› bayra¤› gelece¤e
ulaflt›racaklara bir rehber sunuyor. Fikirler Tarihi
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi Ateflten Freud’a
olundu¤u süreçte kurucular› aras›nda
yer ald›¤› Türkiye Çevre Vakf› Peter Watson
‘Neden Çevre?’ sorusuna yan›t›n›
veren yurtiçi ve yurtd›fl›nda bir dizi Yap› Kredi
toplant›, yay›n ve 190 kitap yay›mlad›. Yay›nlar›
Türkiye Çevre Vakf› kesintisiz bülteni
d›fl›nda Türkiye’nin ilk çevre sorunlar›
envanterini yay›nlad›. Dahas›
iya Pafla’n›n “Eflek ölür semeri,
dünyada kendi ülkesinin envanterini
yay›nlayabilen ilk gönüllü kurulufl insan ölür eseri kal›r” dedi¤i insan
olmay› baflard›. Dünyada çevre o¤lunun iki milyon y›l önce çakmakkonusunda yürütülen çal›flmalar› tafl›, baltan›n icad›yla bafllayan,
yak›ndan izleyip efl zamanl› olarak bugüne varan yolculu¤u boyunca
Türkiye’de kamuoyu ile paylaflan b›rakt›¤› eserleri dünyan›n dört bir
T ü r k i y e Ç e v r e V a k f › 1 9 8 2 yan›ndan derleyerek bir araya
Anayasas›’ndaki Çevre ile ilgili 56. toplayan Peter Watson görkemli
maddeyi ve 1983’te yürürlü¤e giren araflt›rmas› “Fikirler Tarihi” insanl›k
2872 say›l› Çevre Kanunu’nun ilk tarihinin, insan›n yarat›c›l›¤›n›n
T
Z
158
BD TEMMUZ 2014
kapsaml› bir dökümü. ‹nsanl›k tarihine
farkl› bir pencereden bakarak tarihte,
imparatorlar›n ve krallar›n, bakanlar›n
ve generallerin de¤il, insanl›¤›n uzun
koflusunun mihenk tafllar› olan
fikirlerin hikayelerini anlat›yor. ‹lk
diller, ilk sözcükler, tanr›lar, kurbanlar,
takvim, zaman, sanat, para, yaz› ve
ekonomi, mucitler, filozoflar, müzisyenler, dini liderler, flairler, yazarlar›n
hayat hikayelerinden dam›t›larak
okura sunuluyor. Geleneksel tarihe
bir alternatif olarak yaz›lan bu kitap,
krallar›n, savafllar›n, fetihlerin ve
antlaflmalar›n tarihini de¤il, tarihe
kaydedilmifl bütün büyük olaylar›n
arkas›ndaki düflünce süreçlerini, bu
süreçlerin ürünleri olan fikirlerin ve
bulufllar›n tarihini sunan bir baflucu
kayna¤›.
Hayat›n Anlam›
ve Psikoterapi
Viktor Emil Frankl
Say Yay›nlar›
Ç
ocuklu¤undan bafllayarak hayat›n
anlam›n› sorgulayan Victor E. Frankl
1943’te efli, babas› ve k›z kardefli ile
birlikte Nazi SS subaylar›nca tutukland›. Ölüm kamplar› olarak adland›r›lan Auschwitz ve Dachau toplama
kamplar›nda her an gaz odalar›na
gönderilme korkusuyla 3 y›l›n›
geçiren Frankl, k›z kardefli ile
kurtulanlar aras›ndayd›. Kurtuluflunu
borçlu oldu¤u fley: “Hayat›n
Anlam›”yd›. Daha önce Türkçeye
çevrilen “‹nsan›n anlam Aray›fl›”,
“Duyulmayan Anlam Ç›¤l›¤›” adl›
yap›tlar›n›n ard›ndan “Hayat›n
anlam›na sars›lmaz bir inançla
sar›lan Logo terapinin kurucusu Viktor E. Frankl, bu kitab›nda hayat›n,
dünyan›n, varoluflun anlam›n› kavrayamamas› sonucu insan›n içine
yuvarland›¤›, intihara sürükleyebilen
umutsuzluk ve çaresizli¤e çözüm
getirmeye çal›fl›yor. Anlam, somut
hayat›n içinde, hayat›n, kendisine
sorulan sorulara verdi¤i cevapt›r.
Naziler taraf›ndan toplama kamplar›na kapat›lan ve ailesini gaz odalar›nda kaybeden Frankl, bu uçurumun
en dip noktas›nda bile anlam›n yok
edilmez insan özgürlü¤ünün bir
parças› olarak nas›l direnifle destek
verdi¤ini ak›c› bir dille anlat›yor.
Okur bu kitapta bir terapi felsefesi
bulacak. Yormayan ama iddial› bir
felsefe bu.” Nietzsche’nin “Yaflamak
için bir niçini, nedeni olan kifli hemen
hemen her nas›la katlan›r” sözünü
çok be¤enen Frankl, hayat›n anlam›na iliflkin tek tümce söylemesi
istendi¤inde yan›t› onun ad›na bir
ö¤renci verdi: “Siz hayat›n›z›n
anlam›n› baflkalar›na yard›m
etmekte, hayat›n›zda bir anlam
görmekte buldunuz.”
159
Download

temmuz kitaplar.fh11