DERSİN ADI: ELT 301 / Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
5 (GÜZ)
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
30
Dersin
Tanımı
Dersin İçeriği
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ANABİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
30
40
30
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
30
160
3
6
Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÖZKAN
İngilizce
Zorunlu
Yok
Çocuklara yabancı dil öğretimi dersi, erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler
arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri
hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve
stratejileri (örn: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn:
yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve
şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim
noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı
sınıf yönetimi tekniklerini öğrencilerin edinmesini sağlar.
Dersin amacı, öğrencilerin çocuklar ve çok küçük yaştaki çocukların ana dillerini nasıl edindiklerinin altını
çizerek ikinci yabancı dilin edinimini sağlama stratejileri kazanmasıdır. Aynı zamanda, bu gruba İngilizce
öğretirken dikkat edilmesi gereken noktalar, sınıf yönetimi ve materyal hazırlama teknikleri ile birlikte açığa
kavuşturulması hedeflenmektedir.
Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;
ÖÇ-1 Kreşlerde ve ilköğretim okullarında yaşları 5 ile 12 arasında değişen öğrenci grupları ile İngilizce dersi takip
edebilme
ÖÇ-2Gerekli malzemeleri hazırlayıp bu grup öğrenci ile etkili iletişim tekniklerini kullanarak ikinci dil edinimini
sağlayabilme
Hafta
KONULAR
01 Derse giriş
02 Çocuklar ve çok küçük yaştaki çocuklar kimlerdir?
03 Okuma yazma bilmeyen çocuklara dil öğretimi
04 İlköğretim çocuklarına dil öğretimi
05 Şarkılar aracılığıyla dil öğretimi nedir?
Dersin Gidişatı
06 Şarkılar aracılığıyla dil öğretimi nedir?
07 Şarkılar aracılığıyla dil öğretim teknikleri
08 Örnek sunular
09 Öğrencilerin sunuları
10 Öğrencilerin sunuları
11 Oyunlarla dil öğretimi nedir?
12 Oyunlarla dil öğretimi teknikleri
13 Öğrencilerin sunuları
14 Öğrencilerin sunuları
15 Öğrencilerin sunuları
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Değerlendirme
Uygulamalar
Ölçütleri
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
40
Dönem Sonu Sınavı
X
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Ersöz,Aydan. Teaching English to Young Learners(Ankara:EDM,2007)
Philips,S(1993) Young Learners.(OUP,1999)
Wright,A.Storytelling with children.(OUP:1995)
ÖÇ1
ÖÇ2
PY1
3
2
PY2
1
1
PY3
3
3
PY4
1
1
PY5
1
2
PY6
2
2
PY7
4
3
PY8
4
3
PY9
4
3
PY10
3
2
PY11
1
1
PY12
4
4
PY13
4
4
PY14
2
3
PY15
2
1
PY16
4
4
PY17
4
4
PY18
2
3
PY19
4
4
PY20
1
2
PY21
4
3
PY22
4
4
PY23
3
2
PY24
1
1
PY25
4
4
PY26
2
2
PY27
3
2
PY28
3
2
Program ve
PY29 2
1
Öğrenme
Çıktıları
1= Çok az 2= Biraz 3= Orta 4=Oldukça 5=Çok fazla
İlişkisi
* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
60
Download

DERSİN ADI: ELT 301 / Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I ANABİLİM