DERSİN ADI: ELT 209 / İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
3 (GÜZ)
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
42
Dersin
Tanımı
Dersin İçeriği
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ANABİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
-
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
90
132
3
5
Prof. Dr. Gülsev PAKKAN
İngilizce
Zorunlu
Yok
İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem ve teknik kavramların arasındaki
ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli yöntem ve yaklaşımlar:
Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Topluluk Dil Öğrenimi,
İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım.
Bu dersin amacı, İngilizce öğretmeni adaylarının yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknik kavramlar,
arasındaki ayrımları ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemini kavramasını sağlamaktır.
Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;
ÖÇ-1Yaklaşım, yöntem ve teknik kavramların arasındaki ayrımları farkı bilme
ÖÇ-2Kavramların İngilizce öğretimindeki önemini değerlendirebilme
Hafta
KONULAR
01 Introduction
02 The Grammar-Translation Method
03 The Grammar-Translation Method
04 The Direct Method
05 The Direct Method
Dersin Gidişatı
06 The Audio-Lingual Method
07 The Audio-Lingual Method
08 Ara Sınav
09 The Audio-Lingual Method
10 The Silent Way
11 The Silent Way
12 Desuggestopedia
13 Desuggestopedia
14 Desuggestopedia
15 Final Sınavı
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
60
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Değerlendirme
Uygulamalar
Ölçütleri
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Larsen-Freeman, Diane. 2000. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press.
ÖÇ1
ÖÇ2
PY1
5
5
PY2
1
1
PY3
4
4
PY4
2
1
PY5
3
3
PY6
3
2
PY7
3
2
PY8
3
3
PY9
4
3
PY10
2
1
PY11
1
1
PY12
1
2
PY13
1
1
PY14
3
3
PY15
2
2
PY16
3
2
PY17
2
3
PY18
2
2
PY19
3
1
PY20
3
1
PY21
2
3
PY22
3
2
PY23
3
1
PY24
1
1
PY25
2
3
PY26
4
3
PY27
4
4
PY28
4
3
Program ve
PY29 1
1
Öğrenme
Çıktıları
1= Çok az 2= Biraz 3= Orta 4=Oldukça 5=Çok fazla
İlişkisi
* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download

DERSİN ADI: ELT 209 / İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I