Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2013-1 (Ocak-Haziran) (Kıbrıs Özel Sayısı-I)
İÇİNDEKİLER
SÖZBAŞI ............................................................................................................................................... 1
SUNUŞ .................................................................................................................................................. 3
KIBRIS TÜRKLERİYLE İLGİLİ TÜRKÇE BİR RAPOR ...................................................................... 5
A Turkish Report About Turkish Cypriots
M. Akif ERDOĞRU
ÜÇ KADIN, KAHRAMANLAR VE VEFA OLGUSUNA KESİTSEL BİR BAKIŞ .................................. 15
A Cross-Sectional View to the Concepts of Three Women, Heroes and Loyalty
Ulvi KESER
CORANCEZ’İN SEYAHAT HÂTIRATINDA KIBRIS’IN AHVÂLİ (MART 1809) .................................. 57
Circumstances of Cyprus in Corancez's Travel Book
Mustafa ORAL, Havva TEKİN
KIBRIS’TA NEVRUZ VE NEVRUZ’LA İLGİLİ ETKİNLİKLER ........................................................... 69
Nevruz in Cyprus and Nevruz Activities
Şevket ÖZNUR
GELENEKSEL KIBRIS TÜRK TİYATROSU ................................................................................... 79
Traditional Turkish Cypriot Theatre
Hüseyin EZİLMEZ
KIBRIS TÜRK VAR OLUŞ MÜCADELESİ KONULU BELGELER VE NESNELER ÜZERİNE ......... 105
A Study on Turkish Cypriots’ Struggle for Existence Reflected in Documents and Objects
Oğuz KARAKARTAL
KIBRIS BARIŞ HAREKATI ÖNCESİNDE ZAMAN GAZETESİ’NİN KÜLTÜR KÖŞESİ (1 Haziran 1973 20 Temmuz 1974) ....................................................................................................................... 113
The Column of Culture in the Newspaper Named Zaman Before Cyprus Peace Operation in Cyprus
(1 June, 1973- 20 July, 1974)
Güven ARIKLI
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KIBRISLI KATIRCILAR VE İNGİLİZ SÖMÜRGE YÖNETİMİNE
KESİTSEL BİR BAKIŞ ................................................................................................................ 125
A Cross-Sectional View of Cypriot Muleteers and English Colonial Administration in World War II
Ulvi KESER, Hazel KESER
KIBRIS ADASINDA TANZİMAT’IN UYGULANIŞI ......................................................................... 155
The Practice of the Imperial Edict of Reorganization in Cyprus
Adem KARA
TEKERLEMELİ VE SÖZLÜ OYUNLARIN KKTC’DEKİ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE DİL
BECERİLERİNE KAZANIMLARI .................................................................................................. 175
The Contributions of Tongue–Twisters and Verbal Games to the Acquisition of Turkish Language Skills
in Pre-School Children in TRNC
Yurdal CİHANGİR
KIBRIS’IN MART DOKUZU ......................................................................................................... 185
9th of March in Cyprus
İsmail BOZKURT
IV
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2013-1 (Ocak-Haziran) (Kıbrıs Özel Sayısı-I)
KIBRIS TÜRKLERİNDE MİZAH ANLAYIŞI VE UNUTULMUŞ BİR NASREDDİN HOCA; HASAN
MULLA OSMAN .......................................................................................................................... 195
The Sense of Humor in Turkish Cypriots and A Forgotten Nasreddin Hodja: Hasan Mulla Osman
Ulvi KESER
KIBRIS KURT BABA/KUTUP BABA YATIRI VE ANADOLU TÜRK HALK İNANMALARINDA YENİ
BULGULAR................................................................................................................................. 209
Cypriot Wolf Dad / Dad Pole Entombed Saint and New Findings of Anatolian Folk Beliefs
Yaşar KALAFAT
KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN KAPANMASINDA TÜRK DESTANLARININ ROLÜ ........................ 219
The Role of Turkish Epics on the Isolation of Turkish Cypriot Community
Ejdan SADRAZAM, Şevket ÖZNUR
KIBRIS YAŞ DESTANLARI ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRME ............................................... 243
About Turkish Cypriot Yashnamas
Elmira MEMMEDOVA
ANONİM OLMAYAN MÂNİLER: DİNÎ-TASAVVUFÎ TÜRK HALK EDEBİYATI ÖRNEKLERİ ........... 261
Nonanonymous Manis: Religious/Sufi Folk Literature Examples
Fatih İYİYOL
1963 KANLI NOEL SONRASINDA KIBRIS TÜRKLERİNE BİLİNMEYEN BİR YARDIM GİRİŞİMİ
ÜZERİNE .................................................................................................................................... 277
About an Unknown Attempt of Help to Turkish Cypriots After 1963 Bloody Christmas
Ulvi KESER
BERLİN KONFERANSI SONRASINDA OSMANLI-İNGİLİZ İLİŞKİLERİNDE KIBRIS MESELESİ
(1878-1923) ................................................................................................................................ 309
Cyprus Issue in Ottoman-English Relations (1878-1923) After the Berlin Conference
Metin MENEKŞE
KIBRIS HAVALARI ...................................................................................................................... 327
Cyprus Music
Selçuk GARANTİ
KIBRIS ADASI ÇEVRESİNDEKİ DENİZ DİBİ HİDROKARBON ZENGİNLİKLERİNİN ADADAKİ
SORUNUN ÇÖZÜMÜNE MUHTEMEL ETKİLERİ ......................................................................... 333
Possible Effects of Hydrocarbon Sources Around the Island to Cyprus Issue
Gökhan AK
IRAK’TA SOSYAL YAŞANTIYLA ŞEKİLLENEN TÜRKMEN HORYATLARI ................................... 339
Turkmen Horyats Shaped by theSocial Life in Iraq
Zeynel POLAT, Mustafa ÇETİN
YAZI TESLİM KURALLARI ................................................................................................................ 353
V
Download

Table of contents