Welcome aboard! 1- Udžbenik za III razred osnovne škole
Welcome aboard! 2- Udžbenik za IV razred osnovne škole
Učenički komplet se
sastoji iz: udžbenika
i radne sveske u boji
i CD-ROM-a
Udžbenik Welcome aboard! predstavlja prekretnicu u pristupu nastavi
engleskog jezika u smislu korišćenja spleta metodologija i tehnika
prilagođenih za rad u odeljenjima sa većim brojem učenika uvođenja vežbanja
i aktivnosti osmišljenih na osnovu najnovijih saznanja u oblasti socio- i
psiholingvistike koja ne razvijaju samo četiri jezičke veštine već čitavu ličnost
učenika. Kod učenika budi znatiželju i želju za istraživanjem i sticanjem novih
znanja, za razvijanjem ličnih sposobnosti i svest o sopstvenij vrednosti.
Udžbenik Welcome aboard! kreiran je na leksičko-modularno-kolakaciskom
principu kao većina savremenih udžbenika za uzrast 9.5/10 godina. Osnova
jezičkog programa, funkcije, strukture i gramatika inkorporirani su po
tematskim celinama i grupisani u module sa jasno naznačenim jezičkim ciljem.
Lekcije obrađuju situacije unutar tematske celine i podržane su izuzetnim
odabirom aktivnosti u listovima "Activity Time", u samom udžbeniku, i radnoj
svesci, karticama, audio i video materijalom, igrama, pesmom i muzikom.
Kreativne individualne i timske aktivnosti odabrane su tako da odgovaraju
svim učenicima, tj. svim načinima učenja i oslanjaju se na prirodne kognitivne
i psihofizičke osobine i sposobnosti ove ciljne grupe.
Tipična organizaciona šema modula udžbenika Welcome aboard! u mnogome
se razlikuje od dosada viđenog i korišćenog. Autori rukopisa su,u želji da
nastavniku omoguće da nastavni proces vodi putem linearne progresije, ali ne
i putem predvidljivih i nametnutih ritmičkih šema, kreirali udžbenik tako da
nastavnik može sam da odluči kako će rasporediti modularno gradivo,
poštujući redosled osnovnih lekcija. Ova nova dinamika dala je odlične
rezultate i probudila u učenicima želju da predvide sledeći korak nastavnika, a
time i da se pozabave sadržajem udžbenika, što na ovom uzrastu do sada nije
postignuto.
Nov je i pristup prezentaciji, uvežbavanju i stvarnoj upotrebi novog jezičkog materijala. Autori su
mišljenja da će učenici koji su imali relativno malo kontakta sa engleskim jezikom najlakše uplaviti
u strani jezik ako on bude prezentovan, uvežban i uptrebljen na prirodan način na samom času.
Ovaj princip osmišljen je kroz prezentaciju novih pojmova uz pomoć svih elemenata programa i
raznih vrsta ponavljanja, ali brzo prelazi u sastav prirodnih govornih shema, kao što su delovi
dijaloga, pitanja i odgovori, da bi se na kraju pretočio u pravi dijalog. Pre nego što učenik počne da
prepoznaje i čita ilustrovani strip, koji ima audio i video verziju, tečnost savladane sheme prati
rešavanje problema tačnosti izgovor i intonacije. Fonetsko vežbanje predstavljeno je kao
intelektualni zadatak vezan za slušanje. Tekst, tj. audio zapis je jezička „brzalica“ kroz koju se vežba
izgovor, a kao rečenica ima jasnu poruku (twisters). Od učenika se zahteva da izabere, odluči šta je
tačno i sl, pri čemu učenik rešavajući zadatak i dajući usmeni odgovor ne mora biti svestan stvarne
vežbe.
"Twisters" obično imaju informaciju koja uvodi učenike u slušanje dramatizovanog dijaloga iz
stripa. Jezik dijaloga je prirodan i sadrži jezičke sheme uvežbane posle prezentacije. Dijalozi
dopunjuju oblast interesovanja u sferi učeničkog poznavanja teme i situacije. Insistiranjem na
1
prirodnom korišćenju što većeg broja reči, funkcija i struktura sa što manje
gramatičkih restrikcija omogućava učenicima da utvrde i nikada ne zaborave
osnove komunikacije.
U kontekstu govornog jezika autori su ispoštovali standarde sadržaja i nivoa,
ali ne na štetu prirodnih govornih shema u zadatoj situaciji. Nečekajući da
određeni pojmovi, strukture ili funkcije „dođu na red“ autori ih uvode u
dijalog ili tekst na pravom mestu izbegavajući neprirodnu, izveštačenu ili
besmislenu frazeologiju. Deca ovog uzrasta lakše će naučiti na pamet ono što
žele da kažu, nego što će usvojiti podoban, ali njihovom uzrastu neprimeren
iskaz. Na ovaj način postiže se cilj da se učenici izražavaju na engleskom
jeziku i to o svemu što oni vole, što je za njih bitno i na način na koji se
izražavaju na maternjem jeziku u sličnim situacijama.
Paralelno sa razvojem veština slušanja, govora i čitanja, autori, razvijaju
veštinu pisanja preplićući je kroz kreativne aktivnosti i provlačeći je kroz
druge veštine. Tačka sažimanja svega naučenog je, prirodno, na kraju svakog
modula, a to je „kulturni dodatak“ koji se tematski dotiče školskog
kurikuluma, opšte kulture i sporta, geografije i sl. Ovaj dodatak nudi drugačiji
jezik – jezik pisane reči. Iako zabavan i informativan on je dramatično
drugačiji od jezika obrađenog kroz modul i mestimično za nijansu teži, sa
nekoliko nepoznatih jezičkih pojmova. Cilj ovog dela udžbenika je da deci
ukaže da pisani jezik ima drugačiju formu i da pisani tekst mora da nosi
organizovanu misao i osmišljenu informaciju. Zadaci koji povezuju nove
informacije sa ličnim iskustvom i znanjem učenika nisu zahtevni i mogu se
raditi individualno, u manjim grupama ili kao odeljenski projekat.
Sistem recikliranja, revizija i inkorporacija naučenog u novo je rezultat dugogodišnjeg iskustva
autora u radu sa decom školskog uzrasta i njihovog očiglednog uvažavanja ogromnog dečijeg
potencijala.
Besplatan komplet za nastavnika sadrži:
Udžbenik i radna sveska (učenički komplet)
Udžbenik: Radni materijal podeljen je u sedam modula. Moduli su posvećeni
upoznavanju sa osnovnim temama (upoznavanje, porodica i prijatelji, dom,
proslave rodjendana, pravila o odevanju i sl.). Svaki modul je sastavljen od tri
lekcije na po dve strane, plus dodatne aktivnosti na dve strane, praćenih audio i
video materijalom, kulturološkim kutkom na jednoj strani na kraju svakog
modula, i testom provere stečenog znanja iz predhodnog modula na dve
strane. Poslednje strane udžbenika sadrže kreativne aktivnosti vezane za teme
praznika tokom školske godine kao i za dane raspusta, listu novih reči i izraza sa
pojmovima obrađenim u svakom modulu, i diplomu o uspehu učenika u
protekloj školskoj godini.
Radna sveska: Sva vežbanja iz radne sveske su tematski povezana sa
modulima iz udžbenika. Na kraju svakog modula su predviđene dve strane za
utvrđivanje pređenog gradiva. Radna sveska sadrži i igre, koje na podsticajan
način obnavljaju jezički korpus, i dve strane samolepljivih sličica koje se koriste
u vežbanjima koja su predvidjena za svaki modul.
2
Priručnik za nastavnika Sadrži mapu celokupnog programa. Na početku se
nalazi uputstvo za korišćenje svake pojedinačne komponente programa, opšti
principi primene programa u nastavi, tipični izgled i sadržaj modula, tipična
vežbanja i aktivnosti. Priručnik je organizovan na praktičan način, sa detaljnim
uputstvom za nastavnike čime se maksimalno racionalizuje vreme potrebno
za pripremu nastave i optimizira učinak na času.
Osnovu priručnika čine detaljan plan rada po modulu i detaljno iznesen plan
svakog časa, sa jasno naglašenim ciljem i svrhom svake pojedinačne aktivnosti
i vežbanja, izveštaji o napredovanju svakog učenika i razreda u celini, rešenja
vežbanja iz udžbenika, radne sveske i testova, pisani zapisi za audio CD,
predlozi za rad uz materijal na DVD-u.
Testovi: Četrnaest testova tematski, gramatički i vokabularno vezanih za svaki
modul.
Audio CD sadrži celokupan jezički materijal iz udžbenika,
prezentaciju vokabulara, dijaloge i sl.
DVD sadrži video zapis animirane prezentacije jezičkog
materijala iz udžbenika i radne sveske. Interaktivni zadaci
podstiču razvoj jezičkih veština.
Posteri: set od tri dvostrana postera u boji velicine 80X50 namenjenih
prezentaciji i uvežbavanju vokabulara, kolokacija, struktura i funkcija jezika.
Teme koje posteri obradjuju su povezane sa temama modula iz udžbenika i
radne sveske.
Didaktičke kartice u boji namenjene prezentaciji i uvežbavanju vokabulara,
struktura i funkcija jezika. Ilustracije obradjuju pojmove, predmete, likove i
situacije koje su prezentovane u udžbeniku i radnoj svesci.
3
Udžbenik Welcome aboard! 1 & 2 kreiran je tako da svojim sadržajem, izgledom i organizacijom
materijala privuče učenika i već na prvim stranicama ga uključi u aktivan proces rada na času.
Prezentacija novog gradiva kroz pesme, liriku, asocijativno povezivanje pojmova, slike i reči,
prirodne kratke dijaloge prepoznatljive u zadatim situacijama, uvodi učenike u kompleksnija ali
smisaona i funkcionalna vežbanja. Način prezentacije je uvek različit i razvija po dve jezičke
veštine: slušaj i ponovi/označi, gledaj i reci/slušaj, pročitaj, dopuni-napiši, slušaj i upiši-napiši.
Različite aktivnosti koje od učenika zahtevaju da razmišljaju (slušaj i izaberi) i koriste engleski jezik
zadovoljavaju potrebe svih učenika i svih načina učenja: vizuelni, audio i taktilni/kinestetički.
Na ovom istom principu urađena su i vežbanja za usmeno uvežbavanje novog gradiva u udžbeniku
i radnoj svesci: dramatizacija dijaloga u parovima, slušanje i prepoznavanje zadatih pojmova,
obeležavanje tačno -netačno, povezivanje slika ili slike i pisane reči, popunjavanje, dopunjavanje,
pisanje i slično.
Audio i vizuelni materijal u potpunosti prati sadržaj i opremljenost udžbenika i radne sveske. DVD
prezentacije po modulu traju po 12 minuta (po tri lekcije): prezentaciju vokabulara, kroz sliku i reč
(slušanje i ponavljanje), animirani titlovani ili netitlovani skeč, vođeno vežbanje struktura,
dramatizacija, vežbanja za uspešnije razumevanje, animirana prezentacija pesme. CD (2) sadrži sve
aktivnosti slušanja i audio dramatizaciju teksta iz udžbenika i pesme.
Veština čitanja razvija se na osnovu gradiranog programa i postupnog pristupa od poznate reči,
kratkih pitanja i odgovora, tekstova i dijaloga sačinjenih od uvežbanog gradiva, ka čitanju
epizodnog ilustrovanog stripa "Učenici Greenhill škole". Tekst ovog stripa nalazi se na audio kaseti
i DVD-u tako da slušanje prethodi čitanju, a video zapis konsoliduje i stimuliše sve četiri veštine
(dramatizacija stripa). Jezik stripa je prirodan, rečenice su kratke, ilustracije služe kao podrška
boljem razumevanju, a što je najvažnije, učenici počinju da čitaju iz zadovoljstva i znatiželje, a ne
zato što moraju. Sličnu funkciju ima kulturni dodatak "Culture Channel", na kraju svakog modula,
koji pruža priliku učenicima da se upoznaju sa običajima i načinom življenja ljudi u zemljama
engleskog govornog područja.
Pisanje se takođe uvodi postupno kao prirodni sled veštini čitanja, veoma dosledno uz svaki novi
pojam, dijalog i tekst, pri čemu tekstualni deo,i slika služe kao model za vođeno pisanje. Za razvoj
ove veštine veoma je važan "Project work", timski rad u manjim ili većim grupama, obično na kraju
tematskog modula. “Culture Channel” je važan segment udžbenika jer upoznaje učenike sa
razlikom zapisanog govornog jezika i pisanog jezika.
Svakom modulu u đačkoj knjizi posvećene su četiri stranice interaktivnih zadataka u kojima se
motorika ruke podstiče i crtanjem i povezivanjem i lepljenjem „nalepnica“ u poslednjem delu
radne sveske (sticker mania) koji se završava sa četiri društvene igre.
Jedan vid konsolidacije veština čitanja i pisanja su raznovrsni testovi provere koji imaju istu formu,
ilistracije i progresiju kao udžbenik i radna sveska. Autori udžbenika ponudili su više vrsta testova i
načina vođenja evidencije o napretku učenika. 1. Radna tabela za procenu uspeha učenika "u
hodu"- u toku uvođenja, uvežbavanja ili revizije (Progress Report Card), 2. Testovi za
samoocenjivanje koji obično prethode modularnom testu u đačkoj knjizi (Modular Revision and
Assessment – 7x), 3. Progresivni testovi posle svake lekcije i 4. Modularni testovi u dve verzije A i
B. Testovi su kreirani ne samo kao sredstvo ocenjivanja, već na prvom mestu kao revizije pređenog
gradiva, zatim kao uzbudljiv način razvoja učenikove svesti o jeziku, ličnom progresu, ali i
samostalnosti u učenju.
4
Download

Udžbenik Welcome aboard! predstavlja prekretnicu