İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
KENTLEŞME, ÇEVRE VE ALTYAPI KOMİSYONU 4. TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
Toplantının Gerçekleştiği İl
Toplantı Yeri
Ajans Katılımcıları
Katılımcılar
08.09.2014
Adıyaman
İpekyolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası
Cem YAMAN (Komisyondan Sorumlu Uzman), Ebru ÖZTÜRKMEN
(Yardımcı Uzman), İlker DOĞAN, Yavuz TURAN
Prof.Dr.M.Talha GÖNÜLLÜ (Adıyaman Üniversitesi)
Necati BİNİCİ (Gaziantep Kent Konseyi)
Ahmet Vechi YÜKSEK (Adıyaman Belediyesi)
Fikret ONHAN (Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Tuncay DEMİR (Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Süleyman TÜYER (Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Faruk ERKE (Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müürlüğü)
Hakan ÖZTÜRK (Adıyaman Belediyesi)
M.Salih ALKAYIŞ (Adıyaman Belediyesi)
Mehmet ÇALDIRAN (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi)
Zöhre ARSLAN (Şehitkamil Belediyesi)
Mehmet Emin YAĞIMLI (Adıyaman Kent Konseyi)
Mehmet Yılmaz (DSİ Gaziantep 202.Şube Müdürlüğü)
Fırat KURTOĞLU (DSİ Adıyaman 203. Şube Müdürlüğü)
Yavuz DEMİRCİ (Adıyaman Üniversitesi)
Mehmet ÖZDEMİR (GASKİ Genel Müdürlüğü)
TOPLANTI TUTANAK NOTLARI
İKA Kalkınma Kurulu "Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu”nun dördüncü toplantısı,
08.09.2014 tarihinde Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu’nda "Gaziantep, Adıyaman ve Kilis
İllerinin Kentleşme ve İmar Uygulamaları" gündemi ile gerçekleştirilmiştir. Komisyon Başkanı
Sn. Necati BİNİCİ tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından açık oturuma
geçilmiştir. Söz konusu oturumda katılımcılar tarafından, kentleşme ve imar uygulamaları
konusunda fikir alışverişinde bulunulmuş, komisyonun bu konuda neler yapabileceği
tartışılmıştır. Bu kapsamda, ifade edilen görüş ve öneriler aşağıda yer almaktadır:
Kentsel Dönüşüm ve Yapılaşma: Adıyaman'da kaçak yapılaşmanın çok yaygın olduğu
belirtilerek, kentte kaçak yapılaşma eğiliminin sürdüğü ifade edilmiştir. Deprem riskinin
yüksek olduğu Adıyaman'da, mevcut konut stokunun iyileştirilerek sağlıklı bina yapımının
yaygınlaştırılması gerektiği vurgulamıştır. Bunun yanında, 6306 sayılı Kanun'un kentsel
dönüşüm konusunda birçok fırsat sunduğu belirtilerek mülkiyet probleminin kentsel
dönüşüm uygulamaları konusunda ciddi bir problem olduğu ifade edilmiş ve kentsel
dönüşüm uygulamalarının, kent kimliği gözetilerek ve katılımcı bir yöntemle yapılması
gerektiğinin altı çizilmiştir. Adıyaman'a ek olarak, coğrafi bilgi sistemleri vasıtasıyla kentsel
yapı stokunun belirlenmesi çalışmalarının yürütüldüğü Kilis'te, kentsel dönüşüme ihtiyaç
duyan birçok bölge olduğu dile getirilmiş ve bölge genelinde, sürdürülebilir kentsel
dönüşüm politikalarının uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. İnşaat ruhsatı veren
mercilerin sağlıklı ve kaliteli yapı konusunda özenli olması ve uygun olmayan yapılara
ruhsat vermemesi gerektiği ifade edilerek imar planı tadilatı konusunda belediyelerin çok
dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte, toplu konut projelerinde güneş
enerjisinden faydalanılabilecek sistemlerin göz ardı edildiği belirtilerek bölge genelinde, tüm
binalarda ısı yalıtımının yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından azami
ölçüde yararlanılması gerektiği belirtilmiştir.
ÇDP ve Stratejik Planlar: Halihazırda Çevre Düzeni Planı olan Adıyaman'ın nazım imar
planı ve uygulama imar planlarına ihtiyaç duyduğu belirtilmiş, Kilis'in ise henüz bir Çevre
Düzeni Planı'nın olmadığı aktarılmıştır. Buna ek olarak, belediyelerin "Stratejik Plan"
hazırlıkları kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başta olmak üzere ilgili tüm yerel
paydaşları sürece dahil etmeleri gerektiği dile getirilmiştir.
Kent İçi Ulaşım: Sürdürülebilir bir ulaşım türü olan bisiklet kullanımının Adıyaman'da
oldukça yaygın olduğu belirtilerek bu durumun şehir içi trafikte karmaşaya yol açtığı ifade
edilmiş ve söz konusu ulaşım probleminin çözümü olarak kent içi ulaşım yollarında "bisiklet
yolu" yapılması önerilmiştir. Ayrıca bahse konu önerinin, komisyon öncülüğünde
projelendirilebileceği de belirtilmiştir. Bununla birlikte, motosiklet kullanımının yaygın
olduğu Kilis'te, gençleri spora yönlendirecek bir "motosiklet pisti" projesinin hayata
geçirileceği belirtilmiştir.
KARARLAR
Toplantı sonucunda;
Ajans Genel Sekreterliği'ne dilekçe ile sunulan "Suyun Tasarruflu Kullanımı" konulu proje
fikrinin Adıyaman Üniversitesi tarafından üstlenilerek 3 ilin belediye başkanlıklarının ve
tüm komisyon üyelerinin katkısı ile hazırlanmasına,
Bir sonraki toplantının "Hava Kirliliği" gündemi kapsamında 14.10.2014 Salı günü saat
11:00'de İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Hizmet Binası'nda gerçekleştirilmesine ve söz
konusu toplantıda "Bisiklet Yolu" projesinin komisyon üyelerince şekillendirilmesine,
karar verilmiştir.
KOMİSYON BAŞKAN YRD.
KOMİSYON BAŞKANI
KOMİSYON KÂTİP ÜYESİ
Mehmet Ali ERYILMAZ
Kilis Belediyesi
Belediye Başkan Yrd.
Necati BİNİCİ
Gaziantep Kent Konseyi
Muhasip Üyesi
Ahmet Vechi YÜKSEK
Adıyaman Belediyesi
Belediye Başkan Yrd.
2
Download

4. Toplantı Tutanağı - İpekyolu Kalkınma Ajansı