ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren
“4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu” (Kanun) dur.
Kanun, av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarıyla birlikte korunmasını ve
geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Dünyanın ortak mirası olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altına giren av ve yabanıl
kaynakları sürdürülebilir kılarak gelecek kuşaklara aktarmak, Bakanlığımızın yanı sıra tüm
kurum ve kuruluşların ortak hedefi olmalıdır.
Ülkemizde 18 yaşını doldurmuş silah taşıma ehliyetine sahip av ve yaban hayatı ile
ilgili eğitim alarak sınavda başarılı olan avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartı alma
şartıyla yasal olarak av yapabilmektedirler.
Kanunun 3. maddesi uyarınca oluşturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) her yıl av ve
yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için karar almaktadır.
20 Mayıs 2014 tarihinde toplanan MAK 2014-2015 Av Döneminde avcılığın
düzenlenmesine ilişkin 13 sayılı kararı almıştır.
Karara göre; 2014-2015 Av Döneminde ülke genelinde avlanma 16 Ağustos 2014
tarihinde yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır.
Avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi
tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbesttir. Ayrıca, yaban domuzu bıldırcın ve
üveyik avı bu avlanma günlerine ek olarak salı gününde de yapılabilecektir.
Avcı başına bazı av hayvanlarının günlük avlanma limitleri; Bıldırcın 10, üveyik 8,
karatavuk-sakarca 3, çulluk-sakarmeke 4, yabani tavşan 1, kınalı keklik - kum kekliği ve çil
kekliği toplam 2, yeşilbaş-boz ördek- fiyu- çamurcun- macar ördeği-tepeli patka- elmabaş
patka ve çıkrıkçın toplamda 6, adatavşanı-kaya sansarı 2, yaban domuzu (bek ve yürüyüş
avında avcı başına) 2’ , tilki 2 adet olarak belirlenmiştir.
Avlanma; örnek ve özel avlaklarda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, devlet ve genel
avlaklarında ise Bakanlıkça avlak bazında belirlenen yıllık avlanma kotalarının kullanımı
şeklinde gerçekleştirilecektir.
Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının
avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla
miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamazlar.
Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda,
birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti
bulundurabilirler.
4915 sayılı Kanun ve MAK Kararı Uyarınca;
Namlu hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik
pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar,
mekanik, elektronik hareket kabiliyetine sahip mühreler ile uçurtma şeklindeki mühreler,
elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları avlanma
araç ve gereci olarak kullanılamaz.
Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler avlanmada kullanılamaz.
Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse,
alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz.
Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları
hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarzlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el
projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda
vasıta içinde bulundurulamaz.
Tekne ve benzeri motorsuz araçlar avda kullanılabilir. Ancak bu araçlar, üzerleri
kapatılarak güme haline getirilemez.
Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.
Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur
açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü
kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.
Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanılamaz. Bu araçlar içerisinde
avlaklarda tüfekler kılıfında taşınmak zorundadır.
Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban
hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak yasaktır.
Av ve yaban hayvanlarını, tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı
olarak avlamak yasaktır, herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları öldürülemez,
alıkonamaz.
İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek, üretmek ve
bulundurmak yasaktır.
Ürünlerini ve hayvanlarını korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının
bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında, kendilerini korumak
amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracaklar, şube müdürlüklerinden koruma
amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşun
fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.
Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu
veya diğer av ve yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen öldürmek
mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal şube müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine
veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar.
Avlaklara kedi ve köpekler başıboş bırakılamaz.
Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer
kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı
sahalarda avlanmaya izin veremezler.
Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler
hakkında, Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda men edilen fiilleri işleyenler ile Merkez Av
Komisyonunca belirlenen avlanma esas ve usullerine uymayanlar hakkında her bir aykırılık
için 27,00 Türk Lirası ile 15.226 Türk Lirası arasında idari para cezası verilecek, ayrıca av
hayvanı türüne göre 50,00 Türk Lirası ile 60.000,00 Türk Lirası arasında değişen tazminat
bedelleri talep edilecektir.
Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve
belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüğü döner sermaye hesaplarına
yatırmaları,
Merkez Av Komisyonun 28 Mayıs 2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 13 sayılı Kararındaki diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.
İlgililere ve avcılara duyurulur.
Download

Duyuruyu görüntülemek için lütfen tıklayınız