İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
FELSEFEYE GİRİŞ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
PSK111354 Felsefeye Giriş
Ders Saati
3+0
Bölüm/Program
Psikoloji
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Selami VARLIK
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
“Felsefeye giriş” dersinin amacı Batı felsefe geleneğinin temel düşünür ve kavramlarını
psikoloji bölümü öğrencilerinin kendi alanlarıyla bağlantılar kurma imkanları açısından ele
almaktır. Bu bağlamda, ruh veya zihin ile beden arasındaki ilişki dersin sorunsalını
oluşturacaktır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
1. Felsefe tarihinin temel kavramlarına aşına olmak
2. Platon, Aristo, Descartes veya Nietzsche gibi büyük düşünürlerin temel görüşlerini
öğrenmek
3. Felsefe geleneğinin temel bölümlerini (ahlak, epistemoloji, ontoloji, vs.) öğrenmek
4. Farklı kavram ve düşünceleri bir genel sorunsal açısından ele almayı öğrenmek
5. Felsefi bölümleri ruh-beden ilişkisi açısından değerlendirebilmek
6. Ruhsal olan ile bedensel olan arasındaki etkileşimin farklı boyutlarını anlamak
7. Psikolojinin felsefi arka planını, hem tarihsel hem kavramsal olarak anlamak
8. Felsefi sorunlarla psikoloji alanı arasında bağlar kurabilmek
9. Ruh-beden sorununu zihin felsefesi açısından ele alabilmek
Genel Yeterlilikler
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Hafta: Platon’da ruh-beden ayrımı ve bilgi sorunu
Hafta: Platon’da ruhun üç bölümü ve erdem
Hafta: Aristo’da ruh ve bedenin ayrılamazlığı
Hafta: Aristo’da tutkular ve katharsis
Hafta: Augustinus’ta bellek ve benliğin inşası
Hafta: Descartes’ta düalizm: yayılımlı töz ve düşünen töz
Hafta: Descartes’ta ruhun tutkluları ve ahlak felsefesi
Hafta: Spinoza’nın Etika’sında zihinsel nedensellik
Hafta: Deneyimsel psikolojiye doğru: Hume ve çağrışımcılık
Hafta: Dilthey’de manevi bilimler ve psikoloji
Hafta: Nietzsche psikolojisinde benliğe karşı Güç İstenci
Hafta: Zihin felsefesinde düalizm ve zihin-madde ayrımı
Hafta: Zihin felsefesinde monizm (davranışçılık ve işlevselcilik)
Hafta: Genel Değerlendirme
Hafta: Final
Hafta: Final
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, Soru-Cevap, Sunum değerlendirmesi
Dersin Koşulları
Düzenli ve dikkatli katılım
Ders Notu
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
- Yılmaz Özakpınar, Psikoloji Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2013.
- Nurten Gökalp, Psikoloji Felsefesi, Ebabil Yayıncılık, İstanbul, 2010.
- Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999.
- Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, İstanbul, Türkiye İş Bankası
Yayınları, 2014.
- Platon, Phaidon. Ruh Üzerine, çev. Nazile Kalaycı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2012.
- Aristoteles, Ruh Üzerine, Birleşik Dağıtım Kitabevi, çev. Zeki Özcan, İstanbul, 2011.
- Aristo, Nikomakhos'a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara, Ayraç Yayınevi, 1997.
- Descartes, Meditasyonlar. Pierre Gassendi'nin Meditasyonlar'a İtirazı ve Descartes'in Bu
İtirazlara Yanıtı, Çev. İ. Birkan, Ankara, Bilgesu Yayıncılık, 2007.
- Descartes, Ruhun Tutkuları, çev. Murat Ersen, Say Yayınları, İstanbul, 2014.
- Spinoza, Etika, çev. H. Z. Ülken, Ankara, Dost Kitabevi, 2009.
- Hume, İnsan Zihni Üzerine bir Araştırma, çev. Serkan Öğdüm, Ankara, İlke Kitabevi, 1998.
- Jerome A. Schaffer, Zihin Felsefesi, çev. Turan Koç, İz Yayıncılık, 2005.
- Şeref Günday, Zihin Felsefesi, Bursa, Aşa Yayınevi, 2002.
- John R. Searle, Zihnin Yeniden Keşfi (Zihin Felsefesi), çev. Mühittin Macit, İstanbul, Litera
Yayınları, 2004.
Download

istanbul medipol üniversitesi felsefeye giriş ders çıktı tablosu