KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Adı
: Mehmet
Soyadı
: Arzik
Doğum Tarihi
: 1969
Medeni Durumu ve çocuk sayısı : Evli 3 çocuklu
EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Ünvanı
Diğerleri
Yabancı Dil
: Hacı Ali Karamercan İ.O.
: Kadı Burhanettin O.O.
: Kayseri Lisesi
: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
:
:
: İngilizce
Ġġ HAYATI VE TECRÜBELERĠ : Eskil/AKSARAY Hakimliği, Kızıltepe/MARDİN
Cumhuriyet Savcılığı ve Zile/TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini müteakip,
Salihli/MANİSA Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütü, şu an Mersin Cumhuriyet
Baş Savcı vekili olarak görev yapmaktadır.
ĠLKELERĠ VE TAVSĠYELERĠ
“Vatanını en çok seven, vazifesini en iyi yapandır” ilkesi doğrultusunda, doğru, hızlı ve
etkin adaletin tecellisi için hizmet çıtasını daha da ileriye taşımak için gayret sarf etmek.
HACILAR VE TÜRKĠYE HAKKINDA DEĞERLENDĠRMELERĠ
Hacılar; doğduğum, gurur duyduğum, her şeyini sevdiğim, her zaman burnumda tüten
memleketim.
Kayseri; büyüdüğüm, okuduğum öğündüğüm eşi olmayan yer.
ĠletiĢim Bilgileri:
Cep : 0505 236 80 00
ĠĢ
: 0236 714 10 40
Download

1969 Medeni Durumu ve çocuk sayısı : Evli 3