İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı
: Coca-Cola İçecek A.Ş.
Adresi
: Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4
34776 Ümraniye İstanbul
: 0 216 528 40 00 - 0 216 510 70 08
Tel ve Faks No
Yatırımcı İlişkileri Tel. ve Faks No : 0 216 528 33 92 - 0 216 510 70 08
Tarih
: 20 Ocak 2014
Konu
: Ana Sözleşme Değişikliği
BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI’NA,
Açıklanacak Özel durum:
Ana Sözleşme Değişikliği
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) Yönetim Kurulu’nun 20 Ocak 2015 tarihli kararı ile, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum doğrultusunda,
CCİ Ana Sözleşmesinin “Şirket’in Yönetimi ve Murahhas Aza” başlıklı 8.4.1. ve Şirket’in
Temsili” başlıklı 8.5. maddelerinin ekli şekilde tadiline karar verilmiştir.
Bahsedilen Ana Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın onayının alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Tebliği’nde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi
8.4. Şirket’in Yönetimi ve Murahhas Aza
8.4. Şirket’in Yönetimi ve Murahhas Aza
8.4.1. Yönetim Kurulu, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç
Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir. En
az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim
Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas Sözleşme
uyarınca, Genel Kurul’un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket’in
işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler
hakkında karar almaya yetkilidir.
8.4.1. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi uyarınca
düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir
veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye
yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması
şarttır. Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas
Sözleşme uyarınca, Genel Kurul’un yetkisine bırakılmış hususlar dışında,
Şirket’in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş
ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
8.4.2. Yönetim Kurulu, Şirket’in işletme konusunun gerçekleştirilmesi ve
takibi ile yönetici kadrosunun performansından sorumlu olacak bir Murahhas
Aza atayacaktır. Söz konusu Murahhas Aza, her zaman, A Grubu payların
çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan
Yönetim Kurulu üyelerince gösterilen adaylar arasından seçilecektir.
Yönetim Kurulu Murahhas Aza’ya söz konusu sorumluluklarını yerine
getirebilmesi için uygun göreceği yetkilerin yanısıra, özellikle aşağıdaki
yetkileri verecektir:
8.4.2. Yönetim Kurulu, Şirket’in işletme konusunun gerçekleştirilmesi ve
takibi ile yönetici kadrosunun performansından sorumlu olacak bir Murahhas
Aza atayacaktır. Söz konusu Murahhas Aza, her zaman, A Grubu payların
çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan
Yönetim Kurulu üyelerince gösterilen adaylar arasından seçilecektir.
Yönetim Kurulu Murahhas Aza’ya söz konusu sorumluluklarını yerine
getirebilmesi için uygun göreceği yetkilerin yanısıra, özellikle aşağıdaki
yetkileri verecektir:
(i)
Yönetim Kurulu’nun tüm kararlarını uygulamak;
(ii)
Şirket'i iş planlarına uygun olarak yönetmek;
(ii)
Şirket'i iş planlarına uygun olarak yönetmek;
(iii)
Yönetim Kurulu kararlarını hazırlamak (5 (beş) milyon ABD
Doları'nı aşan ve yıllık yatırım bütçesinde onaylanmamış
bulunan yatırım harcamaları ile ilgili kararlar dahil);
(iii)
Yönetim Kurulu kararlarını hazırlamak (5 (beş) milyon ABD
Doları'nı aşan ve yıllık yatırım bütçesinde onaylanmamış
bulunan yatırım harcamaları ile ilgili kararlar dahil);
Şirket’in iş planlarını ve iş planlarında yapılacak değişiklikleri ve
Yönetim Kurulu'na sunulacak olan bütün diğer konuları
hazırlamak;
(iv)
Şirket’in iş planlarını ve iş planlarında yapılacak değişiklikleri ve
Yönetim Kurulu'na sunulacak olan bütün diğer konuları
hazırlamak;
Şirket’in iş planlarının kapsamına dahil bulunmayan yatırımlarla
ilgili önerilerde bulunmak ve kararları hazırlamak;
(v)
Şirket’in iş planlarının kapsamına dahil bulunmayan yatırımlarla
ilgili önerilerde bulunmak ve kararları hazırlamak;
Şirket'in mali durumu ve faaliyetleri hakkında Yönetim
Kurulu'na aylık, 3'er aylık ve yıllık raporlar vermek; ve
(vi)
Şirket'in mali durumu ve faaliyetleri hakkında Yönetim
Kurulu'na aylık, 3'er aylık ve yıllık raporlar vermek; ve
(vii)
Şirket ile diğer tarafta Şirket’in sermayesinin %5 veya fazlasını
temsil eden paylara sahip pay sahipleri veya Şirket’in
sermayesinin %5 veya fazlasını temsil eden paylara sahip pay
sahiplerinin Bağlı Kuruluşları arasındaki sözleşmeler için
tavsiyelerde bulunmak ve bu sözleşmeleri hazırlamak.
(i)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
Şirket ile diğer tarafta Şirket’in sermayesinin %5 veya fazlasını
temsil eden paylara sahip pay sahipleri veya Şirket’in
sermayesinin %5 veya fazlasını temsil eden paylara sahip pay
sahiplerinin Bağlı Kuruluşları arasındaki sözleşmeler için
tavsiyelerde bulunmak ve bu sözleşmeleri hazırlamak.
Yönetim Kurulu’nun tüm kararlarını uygulamak;
8.4.3. Murahhas Aza’lık mevkiinde herhangi bir zamanda bir boşalma
olduğu takdirde, A Grubu paylar tarafından Yönetim Kurulu’na aday
gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri Murahhas Aza’lık için
aday gösterecek ve gösterdikleri aday(lar)ın Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilebilmesi için Yönetim Kurulu’na aday(lar) hakkında yeterli
bilgiyi verecektir. Yönetim Kurulu Murahhas Aza’yı bu şekilde gösterilen
adaylar arasından seçecektir. Yönetim Kurulu, aday gösterme tarihinden
sonra 10 (on) gün içinde Murahhas Aza’yı seçecek ve Murahhas Aza derhal
göreve başlayacaktır.
8.4.3. Murahhas Aza’lık mevkiinde herhangi bir zamanda bir boşalma
olduğu takdirde, A Grubu paylar tarafından Yönetim Kurulu’na aday
gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri Murahhas Aza’lık için
aday gösterecek ve gösterdikleri aday(lar)ın Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilebilmesi için Yönetim Kurulu’na aday(lar) hakkında yeterli
bilgiyi verecektir. Yönetim Kurulu Murahhas Aza’yı bu şekilde gösterilen
adaylar arasından seçecektir. Yönetim Kurulu, aday gösterme tarihinden
sonra 10 (on) gün içinde Murahhas Aza’yı seçecek ve Murahhas Aza derhal
göreve başlayacaktır.
8.4.4. Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir Murahhas Aza’nın
seçilmesinden sonra, 6 (altı) ay içinde, aşağıdaki 8.4.6 madde hükümleri
saklı kalmak üzere, A veya B Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim
Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden
herhangi birinin Murahhas Aza’nın azledilmesini yazılı olarak talep etmesi
durumunda, Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu yazılı talepten sonra
mümkün olan en kısa süre içinde ve bu talepten sonra en geç 30 gün içinde
Murahhas Aza’nın Murahhas Azalık görevinden azlini oylamak üzere
Yönetim Kurulu'nun toplanmasını sağlayacaklar ve Murahhas Aza’nın
Murahhas Azalık görevinden azli oylanacaktır. Eğer Murahhas Aza,
sözkonusu oylama sonucunda Murahhas Azalık görevinden azledilirse, söz
konusu azilden sonra mümkün olan en kısa süre içinde ve en geç 15 gün
içinde, A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday
gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ikinci kez Murahhas
8.4.4. Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir Murahhas Aza’nın
seçilmesinden sonra, 6 (altı) ay içinde, aşağıdaki 8.4.6 madde hükümleri
saklı kalmak üzere, A veya B Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim
Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden
herhangi birinin Murahhas Aza’nın azledilmesini yazılı olarak talep etmesi
durumunda, Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu yazılı talepten sonra
mümkün olan en kısa süre içinde ve bu talepten sonra en geç 30 gün içinde
Murahhas Aza’nın Murahhas Azalık görevinden azlini oylamak üzere
Yönetim Kurulu'nun toplanmasını sağlayacaklar ve Murahhas Aza’nın
Murahhas Azalık görevinden azli oylanacaktır. Eğer Murahhas Aza,
sözkonusu oylama sonucunda Murahhas Azalık görevinden azledilirse, söz
konusu azilden sonra mümkün olan en kısa süre içinde ve en geç 15 gün
içinde, A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday
gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ikinci kez Murahhas
1
Aza için aday(lar) gösterecek ve Murahhas Aza gösterilen bu adaylar
arasından seçilecektir. Bu Murahhas Aza’nın Yönetim Kurulu tarafından
tayin edilmesinden sonra, 6 (altı) ay içinde, aşağıdaki 8.4.6. madde
hükümleri saklı olmak üzere, A veya B Grubu payların çoğunluğu tarafından
Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu
üyelerinden herhangi birisinin Murahhas Aza’nın azledilmesini yazılı olarak
talep etmesi durumunda Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu yazılı talepten
sonra mümkün olan en kısa süre içinde ve bu talepten sonra en geç 30 gün
içinde Murahhas Aza’nın Murahhas Azalık görevinden azlini oylamak üzere
Yönetim Kurulu'nun toplanmasını sağlayacaklar ve bu toplantıda Murahhas
Aza’nın Murahhas Azalık görevinden azli oylanacaktır. Eğer, Murahhas Aza
sözkonusu oylama sonucunda Murahhas Azalık görevinden azledilirse,
Murahhas Aza’nın Murahhas Azalık görevinden azli için toplanan Yönetim
Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı hariç, A Grubu payların
çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan
Yönetim Kurulu üyelerinden biri seçilerek derhal Murahhas Azalık görevini
üstlenecek ve Murahhas Aza olarak atanacaktır.
Aza için aday(lar) gösterecek ve Murahhas Aza gösterilen bu adaylar
arasından seçilecektir. Bu Murahhas Aza’nın Yönetim Kurulu tarafından
tayin edilmesinden sonra, 6 (altı) ay içinde, aşağıdaki 8.4.6. madde
hükümleri saklı olmak üzere, A veya B Grubu payların çoğunluğu tarafından
Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu
üyelerinden herhangi birisinin Murahhas Aza’nın azledilmesini yazılı olarak
talep etmesi durumunda Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu yazılı talepten
sonra mümkün olan en kısa süre içinde ve bu talepten sonra en geç 30 gün
içinde Murahhas Aza’nın Murahhas Azalık görevinden azlini oylamak üzere
Yönetim Kurulu'nun toplanmasını sağlayacaklar ve bu toplantıda Murahhas
Aza’nın Murahhas Azalık görevinden azli oylanacaktır. Eğer, Murahhas Aza
sözkonusu oylama sonucunda Murahhas Azalık görevinden azledilirse,
Murahhas Aza’nın Murahhas Azalık görevinden azli için toplanan Yönetim
Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı hariç, A Grubu payların
çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan
Yönetim Kurulu üyelerinden biri seçilerek derhal Murahhas Azalık görevini
üstlenecek ve Murahhas Aza olarak atanacaktır.
A veya B Grubu payların çoğunluğuna sahip olmayan hiçbir pay sahibi
aşağıdaki paragraf 8.4.6. hükümleri hariç, yukarıdaki hükümler uyarınca
Murahhas Aza’nın veya Murahhas Aza olarak seçilen A Grubu payların
çoğunluğu tarafından Yönetim Kuruluna aday gösterilerek seçilmiş bulunan
Yönetim Kurulu üyelerinden birinin Murahhas Azalık görevinden azlini
talep etmek yetkisine sahip olmayacaktır.
A veya B Grubu payların çoğunluğuna sahip olmayan hiçbir pay sahibi
aşağıdaki paragraf 8.4.6. hükümleri hariç, yukarıdaki hükümler uyarınca
Murahhas Aza’nın veya Murahhas Aza olarak seçilen A Grubu payların
çoğunluğu tarafından Yönetim Kuruluna aday gösterilerek seçilmiş bulunan
Yönetim Kurulu üyelerinden birinin Murahhas Azalık görevinden azlini
talep etmek yetkisine sahip olmayacaktır.
8.4.5. Yönetim Kurulu Başkanı hariç, A Grubu payların çoğunluğu
tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim
Kurulu üyelerinden birinin yukarıdaki paragraf 8.4.4. uyarınca Murahhas
Aza olarak tayin edilmesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu üyesi
8.4.3. ve 8.4.4. paragraflar uyarınca yeni bir Murahhas Aza seçilinceye kadar
Murahhas Aza olarak görevine devam edecektir. Bu durumda yeni Murahhas
Aza, Yönetim Kurulu tarafından sözkonusu Yönetim Kurulu üyesinin
Murahhas Azalık görevini üstlenmesini izleyen dönemde en kısa sürede ve
fakat engeç 3 (üç) ay içinde seçilecektir. Seçilemediği takdirde, sözkonusu
Yönetim Kurulu üyesi görevine 8.4.3. ve 8.4.4. uyarınca yeni bir Murahhas
Aza seçilinceye kadar devam edecektir.
8.4.5. Yönetim Kurulu Başkanı hariç, A Grubu payların çoğunluğu
tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim
Kurulu üyelerinden birinin yukarıdaki paragraf 8.4.4. uyarınca Murahhas
Aza olarak tayin edilmesi durumunda, söz konusu Yönetim Kurulu üyesi
8.4.3. ve 8.4.4. paragraflar uyarınca yeni bir Murahhas Aza seçilinceye kadar
Murahhas Aza olarak görevine devam edecektir. Bu durumda yeni Murahhas
Aza, Yönetim Kurulu tarafından sözkonusu Yönetim Kurulu üyesinin
Murahhas Azalık görevini üstlenmesini izleyen dönemde en kısa sürede ve
fakat engeç 3 (üç) ay içinde seçilecektir. Seçilemediği takdirde, sözkonusu
Yönetim Kurulu üyesi görevine 8.4.3. ve 8.4.4. uyarınca yeni bir Murahhas
Aza seçilinceye kadar devam edecektir.
8.4.6. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri herhangi bir zaman,
Murahhas Aza’nın seçilmesinden itibaren en az 3 ay geçmiş olmak kaydıyla,
Murahhas Aza’nın performansının Şirket işlerine zarar verecek kadar zayıf
olduğuna inandığı takdirde, Yönetim Kurulu'ndan Murahhas Aza’nın
performansının değerlendirilmesini talep edebilir. Bu talebin performansın
düşüklüğünü makul olarak göstermeye elverişli belgeleri de içermesi şarttır.
Bu talepten sonra mümkün olan en kısa süre içinde Murahhas Aza’nın
performansını değerlendirmek amacıyla bir Yönetim Kurulu toplantısı
yapılacak ve bu toplantıda yapılan değerlendirmeden sonra 30 (otuz) gün
içinde Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri Murahhas Aza’nın
Murahhas Azalık görevinden azlini oylamak üzere Yönetim Kurulunun
toplanmasını sağlayacaklar ve bu toplantıda Murahhas Aza’nın Murahhas
Azalık görevinden azli oylanacaktır. Eğer Murahhas Aza, söz konusu oylama
sonucunda Murahhas Azalık görevinden azledilirse, A Grubu payların
çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan
Yönetim Kurulu üyeleri azilden sonra mümkün olan en kısa süre içinde yeni
bir Murahhas Aza için aday(lar) gösterecekler ve 8.4.3 ve 8.4.4
paragraflarında açıklanan prosedür yeni Murahhas Aza tayinine kadar
uygulanacaktır. Murahhas Aza, azlinin tartışılacağı ve/veya oylanacağı
Yönetim Kurulu toplantılarına katılma ve/veya bu toplantılarda oy kullanma
hakkına sahip değildir.
8.4.6. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri herhangi bir zaman,
Murahhas Aza’nın seçilmesinden itibaren en az 3 ay geçmiş olmak kaydıyla,
Murahhas Aza’nın performansının Şirket işlerine zarar verecek kadar zayıf
olduğuna inandığı takdirde, Yönetim Kurulu'ndan Murahhas Aza’nın
performansının değerlendirilmesini talep edebilir. Bu talebin performansın
düşüklüğünü makul olarak göstermeye elverişli belgeleri de içermesi şarttır.
Bu talepten sonra mümkün olan en kısa süre içinde Murahhas Aza’nın
performansını değerlendirmek amacıyla bir Yönetim Kurulu toplantısı
yapılacak ve bu toplantıda yapılan değerlendirmeden sonra 30 (otuz) gün
içinde Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri Murahhas Aza’nın
Murahhas Azalık görevinden azlini oylamak üzere Yönetim Kurulunun
toplanmasını sağlayacaklar ve bu toplantıda Murahhas Aza’nın Murahhas
Azalık görevinden azli oylanacaktır. Eğer Murahhas Aza, söz konusu oylama
sonucunda Murahhas Azalık görevinden azledilirse, A Grubu payların
çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan
Yönetim Kurulu üyeleri azilden sonra mümkün olan en kısa süre içinde yeni
bir Murahhas Aza için aday(lar) gösterecekler ve 8.4.3 ve 8.4.4
paragraflarında açıklanan prosedür yeni Murahhas Aza tayinine kadar
uygulanacaktır. Murahhas Aza, azlinin tartışılacağı ve/veya oylanacağı
Yönetim Kurulu toplantılarına katılma ve/veya bu toplantılarda oy kullanma
hakkına sahip değildir.
8.4.7. Murahhas Aza’nın yokluğunda veya Murahhas Aza’nın bulunmaması
hallerinde Yönetim Kurulu Başkanı hariç, A Grubu payların çoğunluğu
tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim
Kurulu üyelerinden seçilmiş olan biri derhal Murahhas Aza dönene veya
yerine biri tayin edilene kadar onun görev ve yetkilerini üstlenir. Bu gibi
hallerde Yönetim Kurulu derhal toplanacak ve Murahhas Aza’nın
yetkilerinin tümünü, Murahhas Aza dönene veya yerine biri tayin edilene
kadar, sözkonusu Yönetim Kurulu üyesine verecektir. Murahhas Aza’nın
herhangi bir sebeple 4 (dört) aydan fazla yok olduğu veya bu süre için yok
olmasının makul olarak tahmin edildiği hallerde Yönetim Kurulu üyeleri
Murahhas Aza seçmek için yukarıdaki 8.4.3 ve 8.4.4. paragraflarda açıklanan
tayin prosedürünü uygulamaya başlamak ve uygulamak zorundadırlar.
8.4.7. Murahhas Aza’nın yokluğunda veya Murahhas Aza’nın bulunmaması
hallerinde Yönetim Kurulu Başkanı hariç, A Grubu payların çoğunluğu
tarafından Yönetim Kurulu’na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim
Kurulu üyelerinden seçilmiş olan biri derhal Murahhas Aza dönene veya
yerine biri tayin edilene kadar onun görev ve yetkilerini üstlenir. Bu gibi
hallerde Yönetim Kurulu derhal toplanacak ve Murahhas Aza’nın
yetkilerinin tümünü, Murahhas Aza dönene veya yerine biri tayin edilene
kadar, sözkonusu Yönetim Kurulu üyesine verecektir. Murahhas Aza’nın
herhangi bir sebeple 4 (dört) aydan fazla yok olduğu veya bu süre için yok
olmasının makul olarak tahmin edildiği hallerde Yönetim Kurulu üyeleri
Murahhas Aza seçmek için yukarıdaki 8.4.3 ve 8.4.4. paragraflarda açıklanan
tayin prosedürünü uygulamaya başlamak ve uygulamak zorundadırlar.
8.4.8. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin icrası ile ilgili olarak direktörler,
müdürler veya memurlar atayabilir. Yönetim Kurulu bunları yetkili kılarak
Şirket adına imza yetkisi verebilir. Ancak Şirket’in Finans Direktörü her
zaman A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday
8.4.8. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin icrası ile ilgili olarak direktörler,
müdürler veya memurlar atayabilir. Yönetim Kurulu bunları yetkili kılarak
Şirket adına imza yetkisi verebilir. Ancak Şirket’in Finans Direktörü her
zaman A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu’na aday
2
gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gösterilen
adaylar arasından tayin edilecektir. Direktörlerin, müdürlerin ve imza vaz'ı
yetkisini haiz memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin
seçildikleri süreler ile sınırlı değildir. Finans Direktörü veya herhangi bir üst
düzey yöneticinin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, bunlar,
azillerinin tartışılacağı ve/veya onaylanacağı Yönetim Kurulu toplantılarına
katılma ve/veya bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip olmayacaklardır.
gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gösterilen
adaylar arasından tayin edilecektir. Direktörlerin, müdürlerin ve imza vaz'ı
yetkisini haiz memurların vazife süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin
seçildikleri süreler ile sınırlı değildir. Finans Direktörü veya herhangi bir üst
düzey yöneticinin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, bunlar,
azillerinin tartışılacağı ve/veya onaylanacağı Yönetim Kurulu toplantılarına
katılma ve/veya bu toplantılarda oy kullanma hakkına sahip olmayacaklardır.
8.5.Şirket’in Temsili
8.5.Şirket’in Temsili
Şirket’in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir.
Şirket’in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir.
Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, sözleşme, teklif
ve kabullerin geçerli olabilmesi ve Şirket’i ilzam edebilmesi için bunların
kendilerine usulüne uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş ve bu
yetkileri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş iki kişi tarafından Şirket
unvanı altında imzalanmış bulunmaları şarttır.
Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, sözleşme,
teklif ve kabullerin geçerli olabilmesi ve Şirket’i ilzam edebilmesi için
bunların kendilerine usulüne uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş ve
bu yetkileri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş iki kişi tarafından
Şirket unvanı altında imzalanmış bulunmaları şarttır.
Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri,
Şirket’in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve
bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini,
Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan ettirir.
Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri,
Şirket’in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri
ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini,
Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371., 374.
ve 375. Madde hükümleri saklıdır.
Kendisine temsil yetkisi verilenlerin görev süreleri Yönetim Kurulu
üyelerinin seçildikleri süreler ile sınırlı değildir.
Kendisine temsil yetkisi verilenlerin görev süreleri Yönetim Kurulu
üyelerinin seçildikleri süreler ile sınırlı değildir.
3
Download

Esas Sözleşme Değişikliği