2014 YILLIK ÇALIŞMA PLANI
HEDEF
FAALİYET
ÖNGÖRÜLEN SÜRE
Faaliyet 1.1.1: Mevcut hizmet binasında yenileme
çalışmalarının
Faaliyet
1.1.2: tamamlanması.
Zonguldak TSO'da kullanılan mevcut
Yıl Sonuna Kadar
HEDEF 1.1: Oda
çalışma ortamının ve bilgisayarların donanımlarının güçlendirilmesi,
ofis teknolojisinin yazılım sistemlerinin güncellenmesi, fotokopi
iyileştirilmesi.
makinasının iç aksamının yenilenmesi, 2 terabayt
kapasiteli bir adet harici hard disc alınması.
Faaliyet 1.2.1: ZTSO personelinin eğitim eksikliği ve
ihtiyacının belirlenmesine ve 2015 yılının eğitim
planının hazırlanmasına yönelik 1 adet anket
çalışması yapılması.
HEDEF 1.2: Oda
personelinin mesleki
ve kişisel gelişim
olanaklarının
artırılması.
HEDEF 1.3: Yerel,
ulusal ve uluslararası
Oda, kurum ve
kuruluşlarla işbirliğinin
artırılması.
HEDEF 1.4: Oda üyeleri
ile iletişimin
güçlendirilerek
üyelerin Oda
faaliyetlerine katılım
ve hizmetlerden
faydalanma oranının
artırılması.
Faaliyet 1.2.2: Eğitim Anketi sonuçları kapsamında
ZTSO Personelinin kişisel gelişimine yönelik 2
eğitim programının düzenlenmesi
Faaliyet 1.2.3: TOBB ve diğer kurumşlar tarafından
düzenlenen toplantı ve eğitimlere Genel Sekreter,
Ticaret Sicil Memurluğu, Muhasebe Yetkilisi ,K Türü
Belge, TAPDK, Sigorta Acentalığı Yetkilisi AB Proje
Temsilcisi, vb. gibi Oda personelinin katılımı
sağlanması
Faaliyet 1.3.1: Oda üst yönetimi ve personeli ile
Bartın ve Karabük TSO'ları ile Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı ve ERDEMİR T.A.Ş.'ye çalışma
ziyareti düzenlenmesi
Faaliyet 1.3.2: Bir kardeş oda protokolü
Faaliyet 1.3.3: Oda meclisi olarak belirlenen bir il
odasına işbirliği ziyareti.
Faaliyet 1.3.4: Avrupa Birliği, AB Bakanlığı, MFİB,
Ulusal Ajans, vb tarafından sağlanan hibe
programlarına en az 2 proje hazırlanması.
Faaliyet 1.4.1: Üye memnuniyet anketinin toplam
faal üye sayısının %10'u kapsayacak şekilde
gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 1.4.2: Oda personeline iletişim temelli 2
eğitim programı düzenlenmesi.
Faaliyet 1.4.3: Oda Meclis ve Meslek Komitesi
toplantılarının ayda 1 kez etkin ve tam katılımlı
olarak düzenlenmesi.
Faaliyet 1.4.4: Oda faaliyetleri ve hizmetlerinin
üyelere tanıtılması amacıyla basın toplantısı
yapılması.
Faaliyet 1.4.5: Mevzuatta öngörüldüğü üzere 2 kez
Ortak Meslek Komitesi Toplantısı
Yıl Sonuna Kadar
Aralık 2014
Ocak-Haziran 2014
Yıl Sonuna Kadar
Nisan-Mayıs, EylülEkim 2014
Yıl Sonuna Kadar
Ocak-Haziran 2014
Ocak-Haziran 2014
Yıl sonuna kadar
Ocak-Haziran 2014
2014 Yılı Her Ay
Yıl Sonuna Kadar
Yıl Sonuna Kadar
HEDEF 1.5: Oda mali
kapasitesinin
geliştirilmesi için Oda
kaynaklarının verimli
kullanılması.
Faaliyet 1.5.1: Oda harcamaları dökümü ve mizanın
ayda 1 kez Oda Meclisinde değerlendirilmesi, her
yıl Aralık ayında Oda bütçesinin Genel Sekreterlik
tarafından hazırlanması ve Hesap İnceleme
Komisyonunun toplanarak tüm Oda gelirgiderlerinin itina ile değerlendirilmesi.
Aralık 2014 Meclis
Toplantısı Öncesi
HEDEF 1.6: Oda
bünyesinde dijital
arşiv oluşturulması.
Faaliyet 1.6.1: Oda dijital arşivinin oluşturulmasına
yönelik 2 scanner ve 2 terabayt kapasiteli bir adet
harici hard disc alınması.
Yıl Sonuna Kadar
Faaliyet 2.1.1: Oda'nın farklı birimlerinde görev
yapan personele sorumlu oldukları mevzuat
HEDEF 2.1: Oda
hakkında 1 kez eğitim sağlanması.
hizmetlerinin
Faaliyet 2.1.2: İç ve Dış Denetimlerde majör hata
mevzuata tam uyumlu bulunmamasına yönelik çalışmaların Oda Genel
hale getirilmesi.
Sekreterliği tarafından düzenli olarak yapılması.
Faaliyet 2.2 2: üyelere yönelik en az 4 toplantı
düzenlenmesi.
Faaliyet 2.2.3: Yıllık fuar takvimi kapsamında
Antalya Yörex Fuarına Stand ile Katılım
Faaliyet 2.2.4: Oda bünyesindeki temsilciliklerin
HEDEF 2.2: Üyelere daha etkin çalıştırılması için sorumlu personelin
yönelik farklı alanlarda bilgi donanımının artırılması faaliyetleri.
hizmet ve faaliyetlerin Faaliyet 2.2.5: Internet yoluyla üyelere erişim
geliştirilmesi.
amacıyla Oda web sayfası altyapısının
güçlendirilmesi ve 2 kez ziyaretçi raporunun
çıkarılarak değerlendirilmesi.
Faaliyet 2.2.6: Faal, durumdaki üyelerin %30 'una email yoluyla ulaşılabilmesi için veri tabanı
oluşturulması.
Faaliyet 3.1.1: ihracat konusunda, kamu kurumu
uzmanları ve akademisyenlerden de destek alarak
HEDEF 3.1: ZTSO
ilimizin önde gelen sektörlerinde bir kez toplantı
Üyelerine fayda
yapılması.
sağlayacak yeni
Faaliyet 3.1.2: Yürütülen Avrupa Birliği projeleri
işbirliği modelleri
kapsamında üyelerin ve ürünlerin uluslararası
geliştirilmesi
pazarlarda tanınmasına yönelik işbirliği
anlaşmaları sağlanması.
HEDEF 3.2: Üyelerin
ihtiyaç ve
beklentilerine yönelik
eğitim faaliyetlerinin
ilgili kurum ve
kuruluşlarla
Faaliyet 3.2.1: TOBB, KOSGEB, İŞKUR VE
Üniversitelerden alınacak katkı ile belirlenen
konularda eğitim organizasyonu yapılması.
Faaliyet 3.2.2: Nitelikli Ara Eleman yetiştirilmesine
yönelik Meslek Liseleri ve Yüksekokulları
işbirliğinde eğitim düzenlenmesi.
Yıl Sonuna Kadar
Yıl Sonuna Kadar
Yıl Sonuna Kadar
Ekim - Kasım 2014
Yıl Sonuna Kadar
Yıl Sonuna Kadar
Yıl Sonuna Kadar
Mayıs-Eylül 2014
Eylül-Ekim 2014
Mayıs-Haziran-EylülEkim 2014
Mayıs-Eylül 2014
Faaliyet 4.1.1: İlgili Bakanlıklar, devlet kurumları,
üniversiteler, enstitüler ile işbirliği yapılarak,
Devlet tarafından özellikle KOBİ'lere sağlanan
HEDEF 4.1: Yurtiçi- tanıtım destekleri konusunda üyelerimizi
yurtdışındaki farklı bilgilendirme amaçlı bilgilendirme toplantısı
kurumlar işbirliği ve Faaliyet 4.1.2: İl Kadın/Genç Girişimciler Kurulu
koordinasyonunda iş çalışmalarının desteklenmesi ve kamuoyunun
geliştirme
bilgilendirilmesi amacıyla 2 kez İl çapında etkinlik
organizasyonları
düzenlenmesi.
yapılması.
Faaliyet 4.1.3: TOBB, DEİK, KOSGEB gibi kurumlar
tarafından ulusal ölçekte düzenlenen etkinliklerin
Zonguldak'ta gerçekleştirilmesi için lobi
faaliyetlerinde bulunmak.
HEDEF 4.2: Oda
üyelerinin yurt
içinde/dışında
tanıtımının etkili
şekilde yapılmasına
yönelik
organizasyonların
gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 4.2.1: Üyelerin katılımını teşvik etmek
amacıyla, Ulusal ölçekte düzenlenen ve TOBB
tarafından onaylı tüm fuar bilgilerinin Oda web
sitesinde yayınlanması.
Faaliyet 4.2.2: Yurtiçi ve furtdışı fuarlara Devlet
tarafından sağlanan katılım desteği hakkında
üyelerimizin bilgilendirilmesi konusunda KOSGEB
işbirliğinde toplantı düzenlenmesi.
Faaliyet 4.2.3: Yurtiçi fuar organizatör firmaları ile
işbirliği yapılarak sektörel/genel fuarlara
üyelerimizin ziyaretçi olarak katılımını teminen 2
kez ücretsiz ulaşım sağlanması.
Faaliyet 4.3.1: Kadın Girişimciler Kurulu'na Oda
hizmet binasında bir ofis tahsis edilerek Kurul
çalışmaları ve faaliyetlerinin daha etkin hale
HEDEF 4.3: Girişimci
getirilmesi.
ve yatırımıcıların
Faaliyet 4.3.2: Yatırımcıların ve girişimcilerin doğru
doğru ve etkin
yönlendirilmesi için bir Oda personelinin
yönlendirilmesi için
görevlendirilerek gerekli bilgi-belge donanımının
destek hizmeti
sağlanması.
sağlanması.
Faaliyet 4.3.3: KOSGEB tarafından girişimcilere
sağlanan destek kapsamında Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi düzenlenmesi.
HEDEF 4.4: Üyelerin
kurumsallaşması ve
ürünlerin dünya
standartlarına uygun
hale getirilmesine
yönelik
organizasyonların
düzenlenmesi.
Faaliyet 4.4.1: Üyelerimiz arasındaki aile
şirketlerinin kurumsallaşmasını teminen BAKKA
işbirliğinde bir eğitim düzenlenmesi
Faaliyet 4.4.2: Ürünlerin ve üreticilerin rekabet
gücünün artırılmasına yönelik; Türk Patent
Enstitüsü, Rekabet Kurumu, Türk Standartları
Enstitüsü gibi, konularında ihtisaslaşmış Devlet
kurumları işbirliğinde teknik mevzuat ve
uygulamaları konusunda eğitim/toplantı
Mayıs-Ekim 2014
Nisan-Ekim 2014
Yıl Sonuna Kadar
Yıl boyu
Nisan-Ekim 2014
Yıl Sonuna Kadar
Ocak-Şubat 2014
Yıl Sonuna Kadar
Mart-Mayıs 2014
Yıl Sonuna Kadar
Yıl Sonuna Kadar
Faaliyet 4.5.1:İklimlendirilmiş Depo konusunda
HEDEF 4.5: Zonguldak
çalışma yapılmasıve İl merkezinde yapılması için
İklimlendirilmiş Depo
Valilik başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve
kurulması
sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılması..
Yıl Sonuna Kadar
HEDEF 4.6: Üniversitesanayi işbirliğinin
artırılması.
Ocak-Şubat 2014
Faaliyet 4.6.1: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
ile iletişimin artırılarak bir işbirliği protokolü
düzenlenmesi.
HEDEF 4.7: Üye
firmaların mali
Faaliyet 4.7.1: Finans kurumları ile, üyelerimizin
sıkıntılarının
kullanımına yönelik uzun vadeli-düşük faiz oranlı
çözümlenmesine
kredi seçeneklerini kapsayan protokol imzalanması.
yönelik finans
kuruluşları ile işbirliği
Yıl Sonuna Kadar
HEDEF 4.8: Üyeler Faaliyet 4.8.1: Üyelerimizin sektörel /genel olarak
arasındaki iletişim ve katılım sağlamasına yönelik yılda 2 kez sosyal
ilişkinin
amaçlı etkinlik düzenlenmesi.
Mayıs-Ekim 2014
HEDEF 5.1: İlin sahip
olduğu değer ve
zenginlikleri tanıtacak
etkinliklerin periyodik
olarak düzenlenmesi.
HEDEF 5.2: Oda'nın
kuruluş amacına ve
mevzuata uygun
olmak üzere eğitim,
sosyal ve kültürel
etkinliklere maddi
Faaliyet 5.1.1: İlin en önemli sektörü olan Kömür
Madenciliği konusunda geniş kapsamlı bir etkinlik
düzenlenmesi
Faaliyet 5.1.2: Zonguldak'ın doğal ve kültürel
zenginliklerinin tanıtılarak turizm destinasyonlarına
dahil edilmesi konusunda ulusal ölçekte lobi
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Faaliyet 5.2.1: BAKKA, ZKÜ ve İl genelindeki
STK'ların işbirliğinde gerçekleştirilen sosyal,
kültürel ve eğitim etkinliklerine Oda bütçesi
ölçüsünde maddi katkı sağlaması.
Ekim-Kasım 2014
Yıl Sonuna Kadar
Yıl Sonuna Kadar
Download

2014 İş Planı - Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası