˙
INETD - Internet
Teknolojileri Derne˘gi
˙
¨
XIX. Turkiye’de
Internet
Konferansı
27-29 Kasım 2014
¨
Yas¸ar Universitesi
˙
Bornova, Izmir
˙
˙
¨
¨ boyutlarıyla tanıtmak, gelis¸tirmek,
Turkiye’de
Internet
ile ilgili grupları biraraya getirerek Internet’i
tum
˙
tartıs¸mak, Internet
teknolojileri aracılı˘gı ile toplumsal verimlili˘gi artırmak ve toplumun dikkatini ola¨
bildi˘gince bu y¨one c¸ekmek amac¸larıyla, 1995’den beri her yıl ulusal boyutta bir konferans duzenlenmis
¸tir.
¨
Konferansa bildiri sunma, e˘gitim semineri verme ve tartıs¸ma grubu/ac¸ık oturum duzenleme
s¸eklinde aktif
¨
katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt yaptıran dinleyecilere ac¸ıktır ve ucretsizdir.
Bu yıl ”Mobil Yas¸am”, ”Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”, ”Sosyal A˘glar”, ”Yeni Medya”, ”Siber G¨uvenlik”,
”Bireysel G¨uvenlik ve Mahremiyet”, ”˙Internet ve Demokrasi”, ”˙Internet Yasakları”, ”Fatih Projesi”, ”Fikri Haklar”
”Medya/Bilgi Okuryazarlı˘gı” konuları o¨ ne c¸ıkacaktır. T¨urkiye ˙Internetinin temel ve g¨uncel konularını kapsayan
panel ve oturumlar yapılacaktır. ˙Internet Bas¸arı o¨ yk¨ulerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu,
˙Internet ve G¨uncel sorunların tartıs¸ılaca˘gı oturumlar ve genis¸ toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.
Konferansın Ana Konuları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
˙Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Mobil Yas¸am/A˘glar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Siber G¨uvenlik
Sosyal A˘glar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Sosyal A˘glar ve ˙Is¸ D¨unyası
Sosyal A˘glar ve E˘gitim
Yeni Medya
Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kis¸isel Veriler
¨ unlerin Paylas¸ımı
Fikri Haklar, Sayısal Ur¨
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
e-devlet ve Etkin Devlet: T¨urkiye Deneyimleri
Ac¸ık Veri, Ac¸ık Devlet
Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte C¸alıs¸ma Ortamları
˙Internet’in Yasal Boyutları
˙Internet Yasakları, Sans¨ur ve Zararlı ˙Ic¸erik
˙Internet ve Medikal Bilis¸im
E-e˘gitim, E˘gitim Teknolojileri, Fatih Projesi
e-tarım, e-c¸evre, e-ulas¸ım
˙Internet Y¨onetis¸imi ve STK’lar
Bilgi/Medya okuryazarlı˘gı
E-is¸, M is¸ ve Yeni Ekonomi
Yeni Nesil ˙Internet: internet2, ipv6, Gelecek ˙Internet
• Telekomda Serbestles¸me ve D¨uzenleyici Yapılar
• Elektronik Yayıncılık ve Basın
• E-k¨ut¨uphanecilik, Enformasyon kaynakları,
˙Indeksleme ve Tarama
¨ ur Yazılım, Ac¸ık Kaynak, e-devlet ve e-t¨urkiye
• Ozg¨
• Aras¸tırma/˙Inovasyon A˘gları, 7. C¸erc¸eve ve Teknoparklar
• ˙Internetde G¨uvenlik: Virus, Spam, Bireysel Savunma
• Yeni ˙Internet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
• Elektronik ve Mobil ˙Imza
• ˙Internet ve Sanat
• ˙Internet’te T¨urkc¸e Kullanımı ve ˙Ic¸erik
• D¨unyada ve T¨urkiye’de ˙Internet’in Altyapısı
• Web 2.0, Web 3.0 ve Nesnelerin ˙Interneti
• Semantic Web
• Hesaplama ve Tarama Motorları
• C¸ocuklar ic¸in G¨uvenli ˙Internet
• ˙Internet ve Reklamcılık
• Artırılmıs¸ Gerc¸eklik
• Digital Aktivizim
• IPTV ve VOIP
¨ ur Web Teknolojileri
• Ozg¨
• Siber K¨ult¨ur, Sayısal B¨ol¨unme, K˙IEM ve icafe
• Nefret S¨oylemi
Program Kurulu
˙
˙
˙
G. Ahi, TID
M.U. C¸a˘glayan, Boun S. G¨ulsec¸en, Istanbul
E. Kuzeci, Bah U¨
T. Tu˘glular, IYTE
¨
˙
˙
¨
M. Akg¨ul, Bilkent
Z. Cebeci, C¸ukurova
F. Ilkiz, IvHP
A. Onal, Ege
T. Tunalı, IEU
¨
¨
˙
¨
G. Akın, ITU
R. C¸o¨ lkesen, Papatya T. Kalaycı, AltMedya A. Ozgit, ODTU
T. T¨urko˘glu CBT
¨
¨ Uc¸kan, Bilgi
I. Aybay, EMU
E. Derman, Ankara
L. Kandiller, Yas¸ar
A.E. Ozkul,
Anadolu O.
¨
¨
¨
˙
R. Arkut, GSU
Z. Dicle DEU
F. Kavzak, TBD
A. Unaldı,
IP-TV
I.H. Polat, KHas U
¨
˙
˙
O. Dicle TurkMia
A. Kaymak, Iz Baro
Z.A. Reis, Istanbul
A. Yazıcı, Atılım
U. Atabek, Yas¸ar
E. Baranseli, Anadolu
H. Do˘gan, POT
A.R. Keles¸. AltBil
E. Saka, Bilgi U¨
N. Y¨ucel, C¸OMU¨
˙
M. Binark, Hacettepe
C. Ersoy, Boun
M. Kırlıdo˘g, AltBil
O. Saka, TurkMiA
F.S. Nebil, TID
¨
H. Bing¨ol, Boun
D. Fis¸ek, LKD
S. Koc¸, Korsan Parti
A. Telli, S¸ehir U.
¨
K. C¸a˘gıltay, ODTU
O. G¨okc¸ol, Bah U¨
A. Koltuksuz, Yas¸ar
Y. Tonta, Hacettepe
Konferans dili T¨urkc¸e’dir. Bas¸vuruları, tam metin bildirileri, c¸alıs¸ma grubu ve e˘gitim semineri o¨ nerilerinizi s¸ekilde 15 Ekim
2014’e kadar iletiniz. Detaylar ic¸in http://inet-tr.org.tr/inetconf19/yazar.html adresine bakınız.
http://inet-tr.org.tr/
http://inet-tr.yasar.edu.tr/
http://openconf.inet-tr.org.tr/
Download

INETD -˙Internet Teknolojileri Derne˘gi - Inet-tr