˙
INETD - Internet
Teknolojileri Derne˘gi
XVII. Akademik Bilis¸im Konferansı
4-6 S¸ubat 2015
¨
Anadolu Universitesi,
Eskis¸ehir
¨
Universitelerde
bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı,
¨
¨ boyutlarıyla tanıtmak, tartıs¸mak, tecrubeleri
¨
kullanımı, e˘gitimi ve uretimini
tum
paylas¸mak, ve ortak politika olus¸turmak amac¸larıyla ulusal boyutta Akademik Bilis¸im 2014 konferansı, bu yıl 4-6 S¸ubat 2015
¨
tarihlerinde Anadolu Universitesinde
yapılacaktır. Konferansta davetli bildiriler, e˘gitim seminerleri ve
¨ u¨ etkinlikler yapılacaktır. Konferans o¨ ncesi c¸es¸itli konuyapılandırılmıs¸ c¸alıs¸ma grubu/ac¸ık oturum tur
larda yo˘gun kurslar yapılacaktır. AB2015 Anadolu’da Konferası’nın ana teması toplumda, y¨onetimde,
¨ akademisyen ve ilgililer davetlidir.
sistemlerde, yazılımlarda, o¨ g˘ renmede, e˘gitimde ac¸ıklıktır. Tum
•
• Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
•
• Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6,
•
Gelecek ˙Internet
• Mobil A˘g Teknolojileri ve Uygulamaları •
• ˙Internet yasakları, sans¨ur ve zararlı ic¸erik •
• Internet, Demokrasi, Katılım, Saydamlık •
• Gizlilik, bireysel haklar, mahremiyet
•
• Sosyal A˘glar: Analiz ve etkiler
•
• Sosyal A˘glar E˘gitim ve ˙Is¸ D¨unyası
•
• Yeni Internet teknolojileri
•
• Wiki, RSS ve birlikte c¸alıs¸ma ortamları •
• Web 3.0, Semantik Web ve Xml
•
• E-¨og˘ renme, uzaktan-e˘gitim, karma e˘gitim •
• E˘gitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
•
• Ac¸ık Kaynak Ders Arac¸ları ve MOOC
•
• E˘gitim Y¨onetimi ve Bilis¸im
•
• Engelsiz Bilis¸im ve W3C
•
• e-c¸evre, e-atık, yes¸il BT
•
• E-tarım, Tarımsal Bilis¸im
•
• ˙Internet ve Medikal Bilis¸im
•
• ˙Ins¸aat Bilis¸imi, Kent Bilgi Sistemleri
•
• Mekansal Bilis¸im
•
• CBS, Haritalar ve Mashup
•
¨ ur Yazılım, Ac¸ık Kaynak ve e-t¨urkiye •
• Ozg¨
¨ url¨ug˘ u¨ •
• Ac¸ık/Bilgiye Eris¸im ve ˙Ifade Ozg¨
• Bilis¸im Hukuku ve Fikri Haklar
•
• E-k¨ut¨uphanecilik, E -Kaynaklar, e-kitap •
• Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestles¸me•
• Ulusal, Kurumsal ve Kampus A˘gları
•
• 3G, 4G, Wifi, WiMax, Mesh A˘gları
•
Konferansın Ana Konuları
Bas¸arı Hikayeleri
Kurs/E˘gitim Semineri Konuları
Kurumsal ˙Internet Politikaları
• A˘g ve Sistem Y¨onetimi
¨
Universite
Bilis¸im Sistemleri
• Bilgi ve Bilis¸im G¨uvenli˘gi
˙Internet Y¨onetis¸imi ve STK’lar
• Web Servisleri
T¨urkiyenin BT Stratejisi ve Eylem Planı • Ac¸ık kaynak ve o¨ zg¨ur yazılımlar
E-devlet: T¨urkiye Deneyimleri
• DNS ve E-posta sistemleri
E-˙Is¸, M-˙Is¸ ve Yeni/˙Internet Ekonomisi
• ˙Ic¸erik Y¨onetim Sistemleri
A˘g Teknolojileri ve G¨uvenli˘gi
• Web - Veritabanı aray¨uz¨u ve CORBA
Nesne ve Birey ic¸in Kimlik Y¨onetimi
• Perl, Python, F, PHP, Java
Bilis¸im g¨uvenli˘gi ve g¨uvenlik sistemleri • IPv6
¨ ur Web Teknolojileri
Kriptoloji ve E-imza
• Ozg¨
Yazılım M¨uhendisli˘gi
• C, C++, C#, Ruby On Rail
Yazılım Gelis¸tirme Ortamları
• Tarama Mekanizmaları
Ac¸ık Donanım ve G¨om¨ul¨u Sistemler
• Samba, Squid
Sistem ve A˘g Y¨onetimi
• Eris¸ebilirilik ve W3C
Veri Madencili˘gi ve Veri Tabanları
• SGML, HTML, TeX, pdf
Web Servisleri
• XML ve Semantic Web
Internet Servislerinin C
¸ alıs¸tırılması
• Virus ve Spam Filtreleme
˙Internet’te T¨urkc¸e kullanımı ve ˙Ic¸erik
• P2P ve ˙Istenmeyen Trafik
˙Ic¸erik A˘gları, Nefret S¨oylemi
• Kriptoloji ve e-imza
˙Internet ve Sosyal Bilimler
• K¨umeleme mimarileri
˙Internet ve Sanat
• Yazılım g¨uvenli˘gi
E-k¨ult¨ur, Sayısal B¨ol¨unme, Kiem, icafe • Linux
Bulut/Kuantum Hesap ve Y¨uksek Bas¸arım• Mobil Yazılım Gelis¸tirme
˙Istenmeyen Trafik: Spam, Vir¨us, P2P
• Mashup
• Web 2.0, Web 3.0
Aras¸tırma ve ˙Innovasyon A˘gları
• Ajax, SOA
Bilis¸im E˘gitimi, Bilgi Okuryazarlı˘gı
Ac¸ık Veri, Ac¸ık Devlet, Digital Aktivizm • Ac¸ık Donanım
• Grid, Bulut ve Y¨uksek Bas¸arım
Arttırılmıs¸ Gerc¸eklik, IPTV, VoIP
• Sosyal A˘glar, Yeni Medya
Temel Bilimlerde Bilis¸im
• Konferans dili T¨urkc¸e’dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak u¨ zere ˙Ingilizce bildiri bas¸vuruları da
kabul edilecektir.
• Davetli Bildiri : Akademik Bilis¸im konusunda son gelis¸meleri, e˘gilimleri o¨ zetleyecek dinleyicilerin ufkunu
ac¸acak konus¸malar,
• Bildiri : Deneyimleri, kuramsal katkıları, yeni ve farklı uygulamaları anlatan kısa sunumlar
• Seminer : Yeni teknolojiler veya c¸ok ihtiyac¸ duyulan konularda notlarla desteklenen tanıtıcı, pratik y¨on¨u olan
seminerler,
• Kurs : Konferans o¨ ncesi kurslar yo˘gun 4 g¨unl¨uk e˘gitimlerdir.
• Tartıs¸ma grubu/ac¸ık oturum o¨ nerisi : Kars¸ılas¸ılan sorunlar, ortak c¸o¨ z¨um arayıs¸ları, tecr¨ube paylas¸ımına
y¨onelik, katılımcıların hazırlıklı olarak geldi˘gi yapılandırılmıs¸ ortamlar.
• T¨um bildiriler ve sahiplerinin izni varsa e˘gitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır. Sec¸ilmis¸
bildiriler konferans kitapc¸ı˘gında basılacaktır.
• Bildiri o¨ zetleri, Tam Bildiri Metinleri ve Oturum o¨ nerileri (Kurs, E˘gitim, Panel, C¸alıs¸tay) 15 Aralık 2014
tarihine kadar http://openconf.ab.org.tr u¨ zerinden g¨onderilmelidir. T¨um o¨ neri yapacak kis¸ilerin o¨ ncelikle yazar
sayfasını dikkatle okumasını bekliyoruz: http://ab.org.tr/ab15/yazar.html .
¨
• Konferansa katılmak isteyenlerin http://ab2015.anadolu.edu.tr/ adresindeki Anadolu Universitesi
webinde
kayıt olmaları, konaklama, ulas¸ım ve benzeri konular ic¸in bu webi takip etmelerini bekliyoruz. Program ve Konferans o¨ ncesi kurslar ic¸in ise ab.org.tr izlenmelidir.
http://ab.org.tr/
http://ab2015.anadolu.edu.tr
http://openconf.ab.org.tr/
Download

XVII. Akademik Bilisim Konferansı 4