KAYSERİGAZ
2013 YIL SONU BASIN PAYLAŞIM
TOPLANTISI
22 Ocak 2013
Dünya’da Enerji
2
Dünyada Enerji
• Fosil yakıtlar, 2007‐2030 arasında Dünya birincil enerji talebindeki artışın %77’sini oluşturacaklar; petrol talebinin 2008’de günlük 85 milyon varilden 2015’te 88 milyon varile ve 2030’da 105 milyon varile yükselmesi beklenmektedir.
• IEA modellerine göre enerjide 2030’daki talebi karşılamak üzere dünyada yaklaşık 26 trilyon dolar yatırım yapmak gerekmektedir. • Dünya Enerji tüketimindeki artışın en büyük kısmının Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden geleceği öngörülmektedir.
• Son yıllarda Dünya’da enerji tüketimi yıllık %5’ler oranında artmaktadır. • Çin her yıl %10 lar civarındaki yükselen enerji talebiyle, ABD’yi geride bırakmış ve Dünya’nın en büyük enerji tüketicisi olmuştur. • Çin tek başına dünya kömür tüketiminin ~%50’sini gerçekleştirmektir.
• 1950’den beri dünya nüfusu 2,5 kat artarken enerji talebi 7 kat artmıştır.
3
Dünya Petrol Ticareti
* Source BP Statistical Rewiev
4
Dünyada Enerji
Dünyada Elektriğe Ulaşımı olmayan İnsan Sayısı
2008: 1.5 milyar
2030: 1.3 milyar
*Uluslar arası Enerji Ajansı
5
Dünyada Doğalgaz
*Kanıtlanmış doğalgaz Rezervleri (BP)
Güney&Orta Amerika
Kuzey Amerika
Afrika
Asya‐Pasifik
Avrupa&Avrasya
Ortadoğu
6
Dünyada Başlıca Doğalgaz Ticareti
7
Türkiye’de Enerji
8
Türkiye’de Enerji
• Türkiye’nin hızlı nüfus artışı sayesinde 2015 yılında Avrupa’nın en büyük ikinci ülkesi olması
beklenmektedir. Bu anlamda, Türkiye’nin enerji tüketiminde önümüzdeki yıllarda hızla
artacağı öngörülmektedir.
• Türkiye’deki enerji ihtiyacının karşılanması için yapılacak yatırımların 2023 yılına kadar
toplamda yaklaşık 130 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.
• Dünyadaki kömür üretiminin %0,5’ini gerçekleştiren Türkiye’de 2010 yılında kömür üretimi
değişmedi ve değerini korudu. Kömür tüketiminde ise Türkiye’de %7,4’lük artış
görülmüştür.
• Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki stratejik konumu nedeniyle, bölgesinde önemli bir enerji
üssü işlevi görmektedir. Güney Akım boru hattı anlaşması ve TANAP Türkiye’nin enerji
koridoru anlamında attığı önemli adımlardandır.
• Türkiye, büyük ve küçük ölçekli enerji şirketlerine önemli fırsatlar sunan çok sayıda (yaklaşık
36.000 MW enerji potansiyeli bulunan) nehir ve göle sahiptir.
• Dünyadaki hidroelektrik enerji tüketiminin %1,5’unu gerçekleştiren Türkiye’de hidroelektrik
enerji tüketimi %44,3 oranında artış göstermiştir.
9
Türkiye’de Enerji
Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi
•Enerji tüketiminin yaklaşık %90’ı fosil yakıtlardır.
9%
32%
Doğalgaz
Kömür
29%
Petrol
•Türkiye’nin enerji ithalatı ekonominin büyümesine
paralel olarak yükselmektedir.
•Türkiye’nin yıllık Enerji ithalatı 55 Miyar USD
Yenilenebilir
30%
Sektörlere Göre Gaz Tüketimi (%)
Elektrik Üretimi 4%
28%
23%
Kömür
Konut
22%
Elektrik
53%
Gaz
Hidro
Diğer
45%
Sanayi 25%
Birincil Enerji İthalat Oranları
Petrol ithalat oranı
Doğalgaz ithalat oranı
Kömür ithalat oranı
3%
7%
47%
53%
97%
93%
İthal
Yerli
İthal
Yerli
İthal
Yerli
•Türkiye’de birincil enerji kaynaklarının ithalat oranı %73 civarındadır.
•Konutlarda kullanılan kömürün neredeyse tamamı ithalat kaynaklıdır.
11
Türkiye’de Enerji
8.000
Elektrik Tüketimi
kwh/kişi
•Türkiye’de
kişi
başı
elektrik
tüketimi
AB
ülkelerine kıyasla oldukça
düşük seviyededir.
7.000
6.000
İngiltere
5.374
İspanya
5.699
6.114
3.000
6.195
4.000
7.091
5.000
İtalya
Yunanistan
2.293
2.000
1.000
0
Almanya
Türkiye
•Ülkeler için gelişmişlik
düzeyinin
en
önemli
göstergelerinden biri olan
kişi başı enerji tüketiminin
Türkiye geliştikçe çok daha
üst noktalara ulaşması
beklenmektedir.
Tüketim Zinciri
Doğalgaz İthalat Anlaşmaları
MİKTAR
(Milyar m3)
SÜRE
TÜRKMENİSTAN
16,0
RUSYA (Mavi Akım)
İRAN
ÜLKE
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
30
2006
2035
16,0
25
2003
2028
10,0
25
2001
2026
RUSYA (Turusgaz)
8,0
23
1998
2021
AZERBAYCAN
6,6
15
2006
2021
RUSYA (Batı)
6,0
25
1987
2012
CEZAYİR
4,0
20
1994
2014
NİJERYA
1,2
22
1999
2021
(Yıl)
•Türkiye doğalgaz ihtiyacı
%60 oranında Rusya’dan
karşılanmaktadır.
•Enerji Bakanlığı stratejik
planına göre bu payın
%50’nin altına çekilmesi
hedeflenmektedir.
•Türkmenistan’la anlaşma
yapılmasına rağmen gaz bu
ülkeyle gaz ticareti yakın bir
dönem
içinde
başlayamayacaktır.
14
Türkiye’de Enerji - Kişi başı Doğalgaz Tüketimi
3,0
Doğalgaz Tüketimi
TEP/kişi
•Türkiye’de kişibaşı doğalgaz
tüketimi yaklaşık 0,4 TEP/kişi
civarındadır.
2,5
2,0
•Bu rakam Kanada için 2,8 TEP
iken, İngiltere ve İtalya için
yaklaşık 1,4 TEP’dir.
2,8
1,5
0,4
1,2
0,5
1,3
1,4
1,0
0,0
Kanada
İngiltere
İtalya
Almanya
Türkiye
•Türkiye ortalama doğalgaz
tüketimi
açısından
diğer
Avrupa ülkelerine kıyasla son
sıralarda bulunmaktadır.
15
Kayserigaz Tarihçesi
Lisans ve Faaliyet Alanı
Kayseri Büyükşehir Mücavir alanı
Doğalgaz piyasasında faaliyet göstererek ilgili
kanun ve mevzuatlara uygun olarak şehirde
dağıtım
şebekesinin
planlanması,
projelendirilmesi, inşası, işletilmesi, bakımı,
genişletilmesi ve doğalgazın abone serbest
tüketicilere teslim edilmek üzere nakli ve
perakende satışı ile müşteri hizmetlerinin
yerine getirilmesi faaliyetidir.
Kayseri Yatırım Durumu
İNCESU OSB
MİMARSİNAN
OSB
KARSU
Kayseri’nin % 98’ine doğalgaz alt yapısını ulaştırdık.
Kayseri Yatırım Durumu
Yapılan
Alt
Yapı
Yatırım çalışmaları ile
Kayseri’de
yatırım
tamamlama oranımız
%98’e ulaşmıştır.
2004
2005
2006
2007
2008
PE ANA HATLAR
191.161
121.114
225.245
289.564
290.192
49.800
53.778
97.282
77.839
89.144 1.485.119
SERVİS HATTI
101.799
34.523
83.915
71.577
115.693
22.893
28.055
31.468
27.107
34.921
551.951
ÇELİK HATLAR
80.150
33.630
16.050
22.365
46.479
3.585
6.360
8.875
7.974
2.200
227.668
HAT BİLGİLERİ
2009
2010
2010
2012
2013
TOPLAM
2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
ŞEBEKE MİKTARI
372.578
189.267
325.211
383.507
452.364
76.278
88.193
137.625
112.920
126.265 2.264.208
SERVİS KUTUSU
5.785
2.255
5.029
4.077
7.433
1.132
1.442
1.764
1.330
2.327
32.574
434
295
349
479
279
90
83
114
121
112
2.356
İSTASYONLAR
35
37
20
11
16
8
5
13
9
5
159
BG REGÜLATÖRÜ
18
13
12
10
9
4
3
2
1
3
75
VANALAR
2009
2011
TOPLAM
19
İNCESU
DEVELİ
ERCİYES OTELLER
KAYSERİ
• DEVELİ İLÇESİ,
• ERCİYES OTELLER BÖLGESİ,
• KIZIK RMS A İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI 2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP, TOPLAM YATIRIM TUTARI 100 Mio
TL’dir.
2014 YILI YATIRIMLARIMIZ
GESİ BÖLGESİ – KOOPERATİF EVLERİ
HİSARCIK BÖLGESİ
ERCİYES – REŞADİYE Abone Sayısı
ABONE BİLGİSİ
ADET & BBS
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Abone Adet
Abone BBS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14.184
20.150
49.915
70.911
77.150
109.602
108.027
153.468
154.852
220.585
175.354
248.749
197.714
280.558
219.282
312.992
233.735
341.147
267.702
372.437
22
Gaz Kullanıcı Sayısı
GAZ KULLANICI BİLGİSİ
ADET & BBS
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Gaz Kul. Adet
Gaz Kul. BBS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11.489
26.949
40.431
71.804
62.492
101.987
87.502
125.003
120.784
172.549
147.298
210.425
173.989
248.555
199.547
285.067
224.103
321.620
248.748
351.175
2013 Yılında Yapılan Kampanyalarla Yeni Abone ve Doğalgaz Kullanıcıları Alınmıştır
23
Pm ve SO2 Değerlerinde %30’a Varan İyileşme
2004 yılında Kayseri’de doğalgaz kullanımının başlamasıyla Kükürtdioksit (SO2) ve Partiküler Madde oranında ciddi düşüş olmuştur.
Hava Kirliliğinde Şehrimiz Hâlâ Kara Listede
Verilere göre, son 2 yılın kış
ortalamalarında
Kayseri,
Türkiye’deki havası en kirli şehirler
listesinin başında gelmektedir.
Kayserigaz’ın kuruluşundan sonraki
ilk yıllardaki %30 iyileşme oranına
rağmen, son yıllardaki katı yakıt
kullanımındaki artış Kayseri’nin
havasını
ciddi
ölçüde
kirletmektedir. Uzmanlara göre bu
durumun önüne geçmek için
doğalgaz kullanımının zorunlu hale
getirilmesi gerekmektedir.
Kayseri Hava Kirliliği
Doğalgaza geçme zorunluluğu Kayseri gündeminde de bir çok kez yer bulmuş olmasına rağmen, henüz kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.
26
Kayseri İli Doğalgaz Kullanım Oranları
*Konut Harici Doğalgaz Kullanan Abone Adedi : 5.470
Doğalgaz Kullanmayan Daire Detayı
Kayserigaz’dan Rakamlar
Tahakkuk
2013 yılında, Kayseri’de yaklaşık 2.318.343 sayaç okuma
gerçekleştirdik. Kayseri’de yaklaşık 1.530.104 adet fatura kestik.
Tahsilat
2013 yılı toplam tahsilat adedi; 1.559.198
Kayserigaz Çözüm Noktası
2013 yılında müşterilerimizle 59.089 temasımız olmuştur.
Acil 187
Kayserigaz’a 2013 yılı içerisinde gelen ihbar sayısı 8.831 adettir.
29
2013 Tüketim Bilgileri
2013 TÜKETİMLER (Sm³)
Abone
236.987.735
Serbest
46.908.406
Taşıma
261.724.326
TOPLAM
545.620.467
Yıllık Tüketim Hacmi
(mio m3)
600
500
532,5
545,6
468,7
534,1
475,5
2010
2011
2012
2013
44,9
100
0
2009
245,2
200
490,8
440,9
300
543,1
400
2004
2005
2006
2007
2008
Fiyat Dağılım Tablosu
KONUT
Ocak 2014
TEDARİKÇİ
Brim Fiyat
(1 m³ / TL)
0,778405
100 TL'nin Dağılımı
75,43%
KAYSERİGAZ
0,073180
7,09%
VERGİLER
0,180425
17,48%
TOPLAM
1,032010
100%
ORTALAMA
Ocak 2014
TEDARİKÇİ
Brim Fiyat
(1 m³ / TL)
0,748094
100 TL'nin Dağılımı
77,30
KAYSERİGAZ
0,049023
5,07
VERGİLER
0,170621
17,63
TOPLAM
0,967738
100
SERBEST TÜKETİCİ
Ocak 2014
TEDARİKÇİ
Brim Fiyat
(1 m³ / TL)
0,717783
KAYSERİGAZ
0,033788
3,70%
VERGİLER
0,162423
17,77%
TOPLAM
0,913994
100%
Konut Tüketicisi
100 TL Dağılım
Serbest Tüketici
100 TL Dağılım
VERGİLER 17,77
VERGİLER 17,48
ORTALAMA
100 TL Dağılım
KAYSERİGAZ 7,09
TEDARİKÇİ 75,43
VERGİLER 17,63
KAYSERİGAZ 3,70
TEDARİKÇİ 78,53
KAYSERİGAZ 5,07
TEDARİKÇİ 77,30
100 TL'nin Dağılımı
78,53%
2013 Yılı Kilometre Taşları
KAYSERİGAZ’DAN CARRİBOU KAHVE KAMPANYASI Kayserigaz kura sistemiyle seçilen 6000 en
eski Kayserigaz müşterisine 10 yıllık
dostluğu adına ‘’Bir fincan Kahvenin 10 yıl
hatırı vardır’’ diyerek Carribou kahve
çekiyle teşekkür etti.
BAHARA MERHABA KAMPANYASI
Kayserigaz, abonelerine “Bahara Merhaba”
kampanyası kapsamında üzerinde çiçek
bakım ve dikim önerilerinin yer aldığı bu
özel tasarım kutusu olan kadife çiçeği
tohumlarıyla teşekkür etti.
TABLET KAMPANYASI
Kayserigaz’ın 10. yılı olması sebebiyle İç Tesisat Firmaları ve Krediver’in iş
ortaklığında yürütülen “Tesisat Dönüşümünüz Sizden; Tablet Bilgisayarınız
Bizden” kampanyasıyla vatandaşlara tablet bilgisayar dağıtıldı.
2013 Yılı Kilometre Taşları
AKILLI VEZNE
Kayserigaz, müşterilerinin diledikleri zaman, sıra
beklemeden, istedikleri şekilde faturalarını ödeyebilmeleri
için Akıllı Vezne projesinde, Türkiye’de ilk defa aboneler
aynı anda doğalgaz, elektrik ve su faturalarını 7/24 tek bir
noktadan ödeyebiliyorlar.
KAYSERİGAZ, PTT ve KREDİX FİRMASI İLE DOĞALGAZ
FATURASI TAHSİLAT ANLAŞMASI İMZALADI.
Kayserigaz, tüm PTT şubelerinden doğalgaz faturası
tahsilâtında hizmet bedeli alınmadan tahsil etme imkânı
sunmaya başladı.
2013 Yılı Kilometre Taşları
KAYSERİGAZ, DOLGİ ÇOCUK TİYATROSU
Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 4 gün boyunca
organize ettiği “Kayserigaz Dolgi Çocuk
Tiyatrosu” adlı müzikli oyunu ile 1000 çocuğu
büyülü bir yolculuğa çıkarttı.
KAYSERİGAZ, ENGELLİLERİN KAYAK SEVİNCİNE
ORTAK OLDU
Kayserigaz, Erciyes Dağı Kayak Merkezi’nde bu
yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Engelliler Erciyes
Buluşması’nda” ülkenin çeşitli yerlerinden
gelen sporcuların kayak sevincine geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi bu yıl da ortak oldu.
2013 Yılı Kilometre Taşları
SCADA MERKEZİ
Kayserigaz Scada Merkezi ile birlikte Kayseri şehrinin muhtelif yerlerinde bulunan
doğalgaz
RMS‐A
istasyonları(Şehri
besleyen
ana
istasyonlar),
RS‐B
istasyonları(konutları besleyen bölge istasyonları), serbest tüketici noktaları, vana
gurupları, şebeke kontrol sistemlerinin tek bir merkezden uzaktan izlenmesi,
müdahalesi ve raporların oluşturulması ve şebekede meydana gelecek hasarda tek
bir komutla vanaların kapatılması sağlanıyor.
35
DOĞALGAZ EĞİTİM EVİ
Türk standartlarına göre tasarlanan bu evde gün
boyunca yetkili arkadaşlar tarafından doğalgaz
kullanacak olan yeni abonelere danışmanlık
hizmeti sağlanmaktadır. Doğalgaz Eğitim Evi’nde
kombi ve radyatörleri, güneş enerjisinden
elektrik üretim ünitesi, doğalgazlı şömine,
doğalgazlı ocak, klima, fırın gibi doğalgaz,
elektrik ve güneş enerjisi ile çalışan cihazlar
bulunmaktadır.
2013 Yılı Kilometre Taşları
DEVELİ KAYNAK TÖRENİ
Kayserigaz doğalgaz dağıtım hizmetine hız kesmeden devam ediyor; Kayseri’nin Büyükşehir mücavir alanından sonra şimdide Develi’ye doğalgaz götürüyor.
2013 Yılı Kilometre Taşları
Altın Vana Ödülü
Altın
Vana
Doğalgaz
Piyasası Başarı Ödüllerinde
Kayserigaz, 2013 yılında
hayata geçirdiği “Dolgi
Çocuk Tiyatrosu” sosyal
sorumluluk projesiyle “Altın
Vana”
ödülüne
layık
görüldü.
Kayserigaz Piri Reis Ödülü
CBS
uygulamalarında
Kayserigaz altyapı bilgi
sistemleri
uygulamamız
"Altyapı Bilgi Sistemi" Piri
Reis Onur ödülüne layık
görüldü.
2013 Yılı Kilometre Taşları
CNG’li ARAÇLARIYLA KAYSERİGAZ
Hem çevreci oldukları hem de yakıt
tasarrufu sağladıkları için alternatif bir
yakıt olarak kullanılmaya başlanılan
CNG’li araçlar, Kayserigaz Acil 187
ekipleri
tarafından
kullanılmaya
başlanıldı.
ENERJİ KİMLİK BELGESİ
“Enerji Kimlik Belgesi”, sektörün örnek
şirketi Kayserigaz’ın binaları için alındı
Böylece Kayserigaz, şirket binasının
enerji sınıfının en iyisi olduğunu da
kanıtlamış oldu.
TEŞEKKÜRLER
Download

2013 Yıl - Kayserigaz