Hamza KAHRİMAN
Celal Bayar University
Department of Public Finance,
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Uncubozköy Campus, 45030, Manisa, Turkey
[email protected]
Tel: +90 236 233 06 57
(Updated on April 10, 2014)
WORK EXPERIENCE
2/2011- current
CELAL BAYAR UNIVERSITY, MANİSA, TURKEY
Department of Public Finance
Assistant Professor
03/2010-02/2011
12/2001 – 03/2010
2000 – 2001
CELAL BAYAR UNIVERSITY, MANİSA, TURKEY
Department of Public Finance
Research Assistant, Ph.D.
CELAL BAYAR UNIVERSITY, MANİSA, TURKEY
Department of Public Finance
Research Assistant
MILLI AYDIN BANKASI TARIŞBANK
Inspection Committee,
Deputy Inspector
EDUCATION
2010
CELAL BAYAR UNIVERSITY, MANİSA, TURKEY
Ph.D. in Department of Public Finance
Thesis Title:
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Mali
Teşviklerin Karşılaştırmalı Analizi / Fiscal Incentives for Research and Development
Activities in the European Union Countries and Turkey: A Comparative Analysis
(written in Turkish)
Thesis Supervisor: Prof. Dr. A. Kemal Çelebi
2003
DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY, İZMİR, TURKEY
M.A.in Fiscal Law
Thesis Title:
Vergi Tahsilâtında Etkinlik / The Efficiency in Tax Collection (written in Turkish)
Thesis Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Tosuner
2000
CELAL BAYAR UNIVERSITY, MANİSA, TURKEY
B.A., in Public Finance
RESEARCH FIELDS
Fiscal Law, Turkish Tax System, Fiscal Sociology
AWARDS
2006
Vergi ve Teşviklerin Yabancı Yatırımların Ülkeye Kazandırılması Üzerindeki Etkisi
Konulu, YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği VII. İnceleme Yarışması
İkincilik Ödülü. (Second Prize, The 7th Scientific Research Competition organized by
The International Investors Association of Turkey (YASED), Subject: The Impact of
Taxes and Incentives on Foreign Investment)
PUBLICATIONS
Book Chapters
2014. Uluslararası Vergilemede Yeni Bir Otomatik Bilgi Değişim Uygulaması Olarak FATCA, Prof.
Dr. Naci Birol MUTER’e Armağan, (Ed: Ramazan Gökbunar vd.), T.C. Celal Bayar
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Yayını, Celal Bayar
Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, Turkey, pp. 85-106 (with Umut Tepekule).
2012. Türkiye’de Mali Sistemin Toplumsal Tabaklaşma Üzerindeki Etkileri (1923–1950), Mali
Sosyoloji Üzerine Denemeler, Editör: A.Kemal Çelebi, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2012/418, Ankara, Turkey, pp. 97-132 (with Mustafa
Miynat).
2007. Vergi ve Teşviklerin Yabancı Yatırımların Ülkeye Kazandırılması Üzerindeki Etkisi, VII.
İnceleme Yarışması Ödül Alan Eserler Kitabı, YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği,
İstanbul, Turkey, pp. 59–113.
Journal Articles:
2014. Kapasiteyi Genişleten (Tevsi) Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması, Vergi
Raporu Dergisi, Sayı: 175, Nisan.
2012. Mükellef Sayıları Üzerine Bir Değerlendirme: Son On Yılın Analizi, Vergi Raporu Dergisi,
Sayı: 157, Ekim.
2011. Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların
Karşılaştırmalı Analizi, T.C Maliye Bakanlığı Maliye Dergisi, Sayı 161, Temmuz-Aralık.
(with A.Kemal Çelebi)
2010. Bazı Gelişmiş Ülkelerde Ar-Ge’ye Yönelik Vergi Teşvikleri: Kanada, Avustralya ve ABD Örneği,
Vergi Dünyası Dergisi, Yıl: 29, Sayı: 344, Nisan. (with A.Kemal Çelebi)
2007. Devlet-Sanat İlişkisi: Sanat Desteklerinin Dayandığı Argümanlar, Finans Politik & Ekonomik
Yorumlar Dergisi, Yıl: 44, Sayı: 513, Kasım. (with Birol Kovancılar)
2005. Türkiye’de Bağımsız Düzenleyici Kurum (BDK)’ların İdari ve Mali Özellikleri, Vergi Dünyası
Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 282, Şubat.
2004. Vergilemenin İdari ve Uyum Maliyetleri, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 193, Ekim.
Essays- Opinion
2009. Mali Yılı Bütçesi samimi(yetsiz)mi?”, Dünya Gazetesi, Yorum/İnceleme Bölümü, 22 Aralık
2009 (with Serkan Cura).
CONFERENCE PAPERS
2006 “Kamu Ekonomisi Perspektifinden Sanat”, Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi
Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale,
Turkey, on December 1-2 2006- Published Paper (with Birol Kovancılar).
2002 “Mali Disiplinsizlik Sorunu: Nedenleri ve Etkileri”, Mali Disiplinsizlik Sorunu ve Anayasal
Bütçe Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kamu Tercihi Araştırmaları Derneği (KATEM) &
Maliye Bölümü Araştırma Görevlileri (MABAG), Seferihisar-İzmir, Turkey, on February 15–
17 2002- Unpublished Paper (with Serkan Cura).
COURSES (in last two years)
Master's Degree: Harcama Vergileri Analizi (Analysis of Expenditure Taxes)
Bachelor's Degree: Vergi Usul Hukuku (Tax Procedure Law), Türk Vergi Sistemi (Turkish Tax
System), Mali Yargı (Fiscal Jurisdiction), Parafiskalite (Parafiscality), Devlet Borçları (Public Debts),
Bankacılılık ve Mali Kurumlar (Banking and Financial Institutions)
Associate Degree: Vergi Hukuku (Tax Law), Türk Vergi Sistemi (Turkish Tax System), Temel
Bankacılık Bilgileri (The Bases of Banking), Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı (Banking System and Its
Legislations)
JOURNAL REFEREESHIPS
Mali Kılavuz Dergisi, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara, Turkey.
Download

Hamza KAHRİMAN Celal Bayar University Department of Public