BOTAŞ
Faaliyet Raporu
Annual Report
2013
Faaliyet Raporu / Annual Report
Giriştiğimiz büyük
işlerde, milletimizin
yüksek kabiliyet ve
yüksek sağduyusu
başlıca rehberimiz ve
başarı kaynağımız
olmuştur.
Our nation’s high capability
and high common sense has
become our main guide and
source of success in the great
projects we overtook
1
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
INDEX
İÇİNDEKİLER
Genel Müdürden
Uluslararası Projeler
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
İnsan Kaynakları
Organizasyon Şeması
Sosyal Faaliyetlerimiz ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
From the General Manager
Board of Directors and Executive Management
Organization Chart
Human Resources
Social Activities and Corporate Social Responsibility
Kuruluşumuz Profili
Mali Durum
Faaliyetlerimiz
İletişim
Company Profile
Activities
2
International Projects
Financial Status
Contact
3
Faaliyet Raporu / Annual Report
G
E
N
E
L
Faaliyet Raporu / Annual Report
Mehmet KONUK
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür V.
Chairman of the Board and General Manager -ppa-
M
Ü
D
Ü
R
D
E
N
Nüfus artışının yanı sıra, teknolojik ve
ekonomik gelişmeye paralel olarak artan
enerji ihtiyacının, sürekli ve güvenilir
bir şekilde tedariki, hayati bir önem arz
etmektedir.
Bu çerçevede, 39 yıl önce Irak ham
petrolünün
İskenderun
Körfezi’ne
taşınması faaliyetini yürütmek için
kurulmuş
olan Kuruluşumuz, 1986
yılında başladığı doğal gaz faaliyetlerinde
de
büyük
aşamalar
kaydederek
bugün; ülkemizin enerji ihtiyacını
karşılamada üstlendiği görevleri kalite
standartlarında
büyük
başarılarla
sürdürmekte ve Türkiye’nin enerji arz
güvenliğinin sağlanması ve uluslararası
enerji arenasında etkin ve rekabetçi bir
rol üstlenmesi açısından stratejik bir
oyuncu olarak görev yapmaktadır.
Boru hatları ile petrol ve doğal gaz
taşımacılığı, doğal gaz ithalatı, ihracatı,
pazarlaması,satışı ve depolanması, boru
hatları etüdü, mühendislik ve yapım
işleri gibi benzer faaliyetleri sürdüren
Kuruluşumuzun ülkemizin ihtiyacı olan
enerji temini kapsamında beş arz kaynağı
ile uzun dönemli boru ve sıvılaştırılmış
gaz alım satım anlaşması bulunmaktadır.
Bu çerçevede, 2013 yılı içerisinde
4
By virtue of population growth, a continuous
and reliable supply of increasing energy
needs in parallel with technological
and economic developments is of vital
importance.
In this context, our Company, was
established to transfer Iraq crude oil to
the Gulf of Iskenderun 40 years ago, has
made great strides in natural gas activities
and serves as a strategic player in terms of
ensuring energy supply security in Turkey
and taking an efficient and competitive role
in the international energy arena.
Our Company has continuing operations in
oil and natural gas transportation through
pipelines, import-export, marketing-sales
and storage of natural gas, pipeline survey,
engineering and construction works, and
long-term natural gas and LNG purchase
and sale agreements with five different
supply sources within the activities of
natural gas import. About 38 billion cubic
meters of natural gas were supplied
Kuruluşumuz tarafından söz konusu
uzun dönemli alım satım anlaşmaları
ve spot sıvılaştırılmış gaz (LNG) ithalatı
yoluyla yaklaşık 38 milyar Sm³ doğal
gaz tedarik edilmiştir. Diğer yandan,
2007 yılından beri devam eden doğal gaz
ihracatı faaliyetleri kapsamında, 2013
yılı içerisinde Türkiye’den Yunanistan’a
yaklaşık 682 milyon Sm³ doğal gaz ihraç
edilmiştir.
through long-term purchase and sale
agreements and spot LNG imports in 2013
by our Company. In addition, aruond 682
million cubic meters of natural gas were
exported from Turkey to Greece in 2013
within the ongoing activities of natural gas
export since 2007.
2013 yılında, Kuruluşumuz ve yedi
özel sektör tedarikçisi tarafından beş
arz kaynağı üzerinden ülkemize doğal
gaz ithalatı gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu arz kaynaklarında meydana
gelebilecek kesintilerin ve/veya pik
tüketim
dönemlerinde
arz-talep
dengesizliklerinin bertaraf edilmesini
teminen Kuruluşumuz, Bakanlar Kurulu
Kararı ile ülkemizin arz güvenliğini
sağlamak üzere görevlendirilmiştir. Bu
kapsamda, İzmir Aliağa’da özel sektöre
ait LNG Terminali’nden hizmet alınmaya
devam edilmiş ve ulusal iletim şebekemize
yeni bir giriş noktası olarak uluslararası
spot LNG piyasasından yaklaşık 672
milyon Sm³ spot LNG ithalatı yapılmış
ve ülkemiz arz güvenliğini temin etme
görevi başarı ile yerine getirilmiştir.
Natural gas was imported from five
different supply sources to our country
by our Company and seven private sector
suppliers. BOTAŞ is responsible for
ensuring supply security of our country
by the decision of the Council of Ministers
in order to eliminate sources of supply
interruptions that may occur and/or
demand-supply imbalances during peak
consumption. Accordingly, a service is
continuously received from the private
LNG Terminal in Izmir Aliaga, and
around 672 million cubic meters spot LNG
import has been realized through the
international spot LNG market as a new
network, thereby national supply security
is successfully maintained.
Uluslararası petrol iletim faaliyetlerimiz,
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı
ve Bakü- Tiflis-Ceyhan Ham Petrol
Boru Hattı ile yerine getirilmektedir.
2013 yılında söz konusu petrol boru
hatlarından 340 milyon varil ham
petrol Ceyhan’da bulunan terminallere
taşınarak gemi yüklemeleri yapılmıştır.
Doğal gaz iletim ve ticaret faaliyetlerimiz
olarak; ülkemizin dört bir yanına uzanan
iletim sisteminin uzunluğu 12.561
km’ye, gaz arzı sağladığımız il sayısı 74’e
ulaşmıştır. Kuruluşumuz, gerek uzun
dönemli doğal gaz ve LNG alım satım
anlaşmaları ile gerekse uluslararası spot
LNG piyasasından temin etmiş olduğu
doğal gazı Türkiye piyasasına sunarak
2013 yılında iç piyasada yaklaşık 212
adet müşteriye ve yaklaşık 37,3 milyar
Sm³ doğal gaz satış rakamına ulaşmıştır.
F
R
O
M
T
H
E
G
E
N
E
R
A
L
Furthermore, international oil transport
activities are achieved via the Iraq-Turkey
Oil Pipeline and the Baku-Tbilisi- Ceyhan
Oil Pipeline. In 2013, a total of 340 million
barrels of crude oil were transported
through the aforementioned oil pipelines to
terminals in the city of Ceyhan and loaded
onto ships.
M
A
N
A
G
E
R
Natural gas transportation and trade
activities include the following: the national
transport system expanded to a total length
of 12,561 km and the total number of cities
where natural gas is supplied increased
to 74. Utilizing both long-term natural
gas and LNG trade agreements and the
international spot LNG market, our
Company served a total of 212 customers
and achieved a total of 37.3 billion cubic
meters of natural gas sales in 2013 by
introducing natural gas into the Turkish
market.
5
Faaliyet Raporu / Annual Report
G
E
N
E
L
M
Ü
D
Ü
R
D
E
N
6
Faaliyet Raporu / Annual Report
Doğal gaz piyasasının liberalleştirme
çalışmaları
kapsamında,
Doğal
Gaz
Piyasası
Kanunu
amacına
uygun bir biçimde ve Bakanlığımız
koordinasyonunda, 2011 yılı sonunda
süresi sona eren Trans Balkan Hattı
Doğal Gaz Alım Anlaşması’nın süresini
uzatmayarak söz konusu anlaşma
miktarının 2013 yılından itibaren özel
sektör tarafından ithal edilmesine
imkân sağlanmıştır. Böylelikle BOTAŞ
bir yandan uluslararası piyasada
rekabetçi gücünü koruyarak ülkemiz arz
güvenliğini tesis ederken, diğer yandan
doğal gaz piyasasının serbestleşmesi
ve özel sektörün daha fazla pay alması
hususunda destekleyici bir rol de
üstlenmiştir.
In the context of liberalization of the
national natural gas market, complying
with the Code of Natural Gas Market and
coordinating with the Ministry of Energy
and Natural Resources, the Trans Balkan
natural gas purchasing agreement, which
expired at the end of 2011, has not been
renewed; thereby yielding the import of
the agreed amount by the private sector
starting in 2013. Therefore, BOTAŞ has
maintained the national supply security
by preserving its competitiveness in the
international market, and implemented a
supportive role in liberalizing the natural
gas market and in providing more share to
the private sector.
Diğer taraftan, Tuz Gölü Yer Altı
Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin yapım
çalışmaları ve uluslararası düzeyde
başlattığımız transit boru hatları
ve komşu ülkelerle enterkoneksiyon
projelerimiz de devam etmektedir.
Hazar doğal gazını Avrupa pazarına
taşıyarak Avrupa’nın enerji kaynağı
çeşitlendirmesine katkı sağlayacak ve
ülkemizin küresel enerji pazarındaki
stratejik
transit
ülke
konumunu
sağlamlaştıracak olan TANAP Projesine
katılım konusunda ortaklık anlaşması
imzalanmıştır.
Additionally,
our
ongoing
projects
include Tuz Gölü Underground Natural
Gas
Storage
Facility
construction,
international transit pipeline projects, and
interconnection projects with neighboring
countries. A partnership agreement has
also been signed for the TANAP project
which will transmit natural gas from the
Caspian Sea to the European market which
will contribute to the diversification of
energy resources in Europe and strengthen
the strategic location of our country in the
global energy market.
Kuruluşumuz,
bütün
bu
başarılı
faaliyetlerini Yönetimimizin ve tüm
mesai
arkadaşlarımızın
koordineli,
özverili ve gayretli çalışmaları ile yerine
getirmiş olup, bundan sonraki süreçte
de görev ve sorumluluğunun bilinciyle
faaliyetlerini en iyi şekilde yapma azim
ve kararlılığını sürdürecektir.
Our company has accomplished these
activities through the coordinated, devoted,
and diligent work of our Board members
and colleagues, and it will continue to
fulfill its responsibility in the best way with
determination.
F
R
O
M
T
H
E
G
E
N
E
R
A
L
M
A
N
A
G
E
R
7
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
Mehmet KONUK
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür V.
Chairman of the Board and General Manager-ppa-
Abdulvahit FİDAN
Genel Müdür Yardımcısı- Yönetim Kurulu Üyesi
Deputy General Manager -Member of the Board
Selahattin ÇİMEN
Ü
S
T
E
X
E
C
U
T
I
V
E
M. Asım KAFKAS
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı
Member of the Board
Deputy General Manager
Y
Ö
N
E
T
İ
M
Sefa Sadık AYTEKİN
İbrahim Said ARINÇ
Member of the Board
Deputy General Manager
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer KOCA
Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board
8
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
Genel Müdür Yardımcısı
Nedim ÖZYOL
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager
9
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Chairman of the Board and General Manager
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager
O
R
G
A
N
İ
Z
A
S
Y
O
N
Doğal Gaz Alım ve
İhracat Daire Başkanlığı
Natural Gas Supply and
Export Department
Finansman ve Muhasebe
Daire Başkanlığı
Finance and
Accounting Department
Doğal Gaz Yer Altı Depolama
Daire Başkanlığı
Ş
E
M
A
S
I
Natural Gas Underground
Storage Department
Doğal Gaz Pazarlama ve
Satış Daire Başkanlığı
Natural Gas Marketing and
Sales Department
İkmal Daire Başkanlığı
Procurement Department
İdari ve Sosyal İşler
Daire Başkanlığı
Administrative and Social
Affairs Department
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager
Deputy General Manager
Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma
Daire Başkanlığı
Land, Construction and
Expropriation Department
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
Press and Public Relations
Deputy General Manager
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Strategy Development
Department
Mühendislik ve Sözleşmeler
Daire Başkanlığı
Engineering and Contracting
Department
Telekom Scada ve Bilişim
Teknolojileri Daire Başkanlığı
Petrol İşletmeleri
Bölge Müdürlüğü
Telecom-Scada and Information
Technologies Department
Petroleum Operations
District Management
Dörtyol
İşletme Müdürlüğü
Uluslararası Projeler
Daire Başkanlığı
LNG İşletme Müdürlüğü
Kalite, Eğitim ve
Geliştirme Daire Başkanlığı
Dortyol
Operation Management
LNG Operation Management
Doğal Gaz İşletmeleri
Bölge Müdürlüğü
Natural Gas Operations
District Management
İstanbul İşletme
Müdürlüğü
İstanbul Operation
Management t
10
Genel Müdür Yardımcısı
Kayseri İşletme
Müdürlüğü
Kayseri Operation
Management
International Projects
Department
Quality, Training and
Development Department
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Human Resources
Department
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager
Teftiş Kurulu
Başkanlığı
Board of Inspection
O
R
G
A
N
I
Z
A
T
I
O
N
I. Hukuk Müşavirliği
I. Legal Advisory
Yönetim İşlemleri
Koordinatörlüğü
Office of the
Board of Directors
Özel Büro Müdürlüğü
Private Office
C
H
A
R
T
BOTAŞ International
Limited Şirketi (BIL)
BOTAŞ International
Limited Company (BIL)
Bakü - Tiflis - Ceyhan
HPBH Proje Direktörlüğü
Directorate of
Baku- Tbilisi-Ceyhan
Crude Oil Pipeline Project
TPIC
Turkish Petroleum
International Company
TANAP Kamulaştırma
Direktörlüğü
Directorate of
TANAP Compulsory Purchase
11
Faaliyet Raporu / Annual Report
HAKKIMIZDA
K
U
R
U
L
U
Ş
U
M
U
Z
Doğal gaz ve petrol faaliyetlerinde sektöründe lider olan BOTAŞ, Türkiye’nin enerji
kaynaklarının çeşitlendirilmesi göz önüne alınarak başlangıçta boru hatları ile petrol
taşımacılığı yapmak üzere 15 Ağustos 1974 yılında kurulmuş olup, faaliyetlerimiz 1987
yılından itibaren boru hatları ile doğal gaz taşımacılığı ve doğal gaz ticareti ile genişlemiş
ve Şirketimiz hizmet faaliyetlerinin yanı sıra, ticari bir kimlik de kazanmıştır.
P
R
O
F
İ
L
İ
12
Faaliyet Raporu / Annual Report
ABOUT US
C
O
M
P
A
N
Y
With the aim of diversification of Turkey’s energy sources, Petroleum Pipeline Corporation
(BOTAŞ) was established on August 15, 1974 to transport crude oil. Since 1987, it has engaged
in natural gas transportation and trade activities and has become a leading company in
natural gas and crude oil sectors.
Misyonumuz; uluslararası kalite standartları çerçevesinde, verimlilik, bilgi birikimi ve
yüksek teknoloji kullanımı ile rekabet avantajı yaratırken, kurumsallaşmış ve finansal
açıdan güçlü bir yapı ile ulusal ve uluslararası pazarlara petrol ve doğal gaz sunmaktır.
Our mission is to create a competitive advantage by using knowledge, productivity and
applying high technology within the framework of international quality standards, as well as
supplying energy to domestic and international markets as a financially and institutionally
strong company.
Vizyonumuz; Türkiye’yi doğal gaz ve petrol alanlarında bir enerji koridoru haline
getirirken, ulusal ve uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendiren, dünyada saygın,
bölgesinde lider ve sektöründe yönlendirici bir kuruluş olmaktır.
Our vision is to turn Turkey into an energy corridor in oil and gas areas, utilizing national
and international cooperation opportunities, and becoming a notable company in the world,
a leader in the region and a trendsetter in the sector.
Kuruluşumuz doğal gaz ve petrol sektöründe,
We operate in natural gas and petroleum sectors in the areas of,
• Boru hatları ile petrol ve doğal gaz taşımacılığı,
•Transportation of natural gas and crude oil through pipelines,
• Doğal gazın ithalat, ihracat, pazarlama ve satışı ve
•Export, import, marketing and trade of natural gas,
• Boru hatları etüt, mühendislik ve yapım işleri
alanlarında hizmet vermektedir.
•Surveying, engineering and construction of pipelines.
P
R
O
F
I
L
E
13
Faaliyet Raporu / Annual Report
İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Öncü
Doğal gaz ve petrol faaliyetlerinde sektörde lider ve uzman bir şirketiz
K
U
R
U
L
U
Ş
U
M
U
Z
Yenilikçi ve Dinamik
Değişime ve gelişime açığız
Duyarlı
Çevreye ve insana saygılıyız
Kolektif Akıla İnanan
Takım çalışmasına inanıyoruz
Güvenilir
Etik çalışma kültürüne sahibiz
P
R
O
F
İ
L
İ
Hesap Verebilen
Faaliyetlerimizi hesap verilebilir şekilde yürütmekteyiz
Girişimci
Piyasa fırsatlarının takipçisiyiz
Kararlı
Hedeflerimize ulaşmada takipçiyiz
Paydaş Odaklı
Beklentilere uygun hizmet sunarız
Sonuç Odaklı
Amaçlara uygun hedefler ve stratejiler geliştiririz
14
Faaliyet Raporu / Annual Report
PRINCIPLES AND VALUES
Pioneer
Be the leader and expert in natural gas and crude oil sectors
Innovative and Dynamic
Open to changes and development
C
O
M
P
A
N
Y
Conscious
Respect nature and human life
Trusting in Collective Mind
Promote teamwork
P
R
O
F
I
L
E
Trustworthy Compliance the international ethics
Accountable Conducting activities with accountability
Entrepreneurial
Seek for market opportunities
Determined
Persistent in achieving the goals
Focused on Stakeholders
Provide services responsive to expectations
Result Oriented
Develop strategies and set targets
15
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
Doğal gaz iletim altyapısının geliştirilmesi, genişleyen
pazar payına paralel olarak güçlü bir kurumsal ve
finansal yapıya sahip olunması
K
U
R
U
L
U
Ş
U
M
U
Z
Doğal gaz arz güvenliği kapsamında kaynak ve güzergâh
çeşitliliği sağlanarak, ekonomik ve jeostratejik avantaj
yaratılması
P
R
O
F
İ
L
İ
Geliştirilen stratejik işbirlikleriyle bölgemizdeki
enerji kaynaklarını Avrupa’nın ve Dünya’nın talepleri
ile birleştirerek, değer yaratan bir küresel oyuncu
olunması
Çalışan ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasıyla
kurumsal yapının etkinleştirilmesi
16
STRATEGIC OBJECTIVES
Expand natural gas transportation infrastructure,
obtaining a strong financial and institutional structure
whilst having a enhanced market share
C
O
M
P
A
N
Y
To create an economical and geo-strategical advantage
by ensuring resource and route diversification within
the concept of natural gas supply and security
P
R
O
F
I
L
E
To become a value-creating global player by connecting
European and global demand to energy resources in the
region through development of strategic collaborations
To improve the corporate structure by increasing
employee and customer satisfaction
17
Faaliyet Raporu / Annual Report
YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ
K
U
R
U
L
U
Ş
U
M
U
Z
P
R
O
F
İ
L
İ
18
Faaliyet Raporu / Annual Report
MANAGAMENT SYSTEMS
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ
I ntegrated M anagement S y stem
BOTAŞ petrol iletim faaliyetleri ile
doğal gaz ithalat, yurt içi satış, toptan
satış, iletim, depolama ve ihracat
faaliyetlerinde, hizmetlerini nitelikli
ve standart kılmak, hizmetlerine
yönelik faaliyetlerinin neden olabileceği
çevre etkilerini azaltmak, hizmet
faaliyetlerinde yer alan çalışanlarını,
iş kazaları ve meslek hastalıklarına
karşı korunmuş çalışma ortamlarında
bulundurmak amacıyla
In order to ensure a high quality and service
standard in petroleum transportation,
natural gas importation, domestic sales,
whole sale, transportation, storage and
exportation, the company mitigates
environmental impacts that might occur
during service-related activities and
provides a controlled working environment
free from factors leading to accidents and
health issues for employees involved in
services related activities.
2002 yılında İlk Kamu Kuruluşu olarak,
At 2002 as the First Public Company
•Gerçekleştirilen hizmetleri müşteri
istek ve beklentilerini karşılayacak
düzeyde olmasını temin etmek ve yönetim
kalitesini tesis etmek üzere, TS EN ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,
•TS
EN
ISO
9001:2008
Quality
Management System to ensure that
services satisfy clients’ requirements and
expectations and to maintain management
quality,
•Çevre
yönlerinin
tanımlanması,
etkilerinin azaltılması, kontrolü ve
performansının
takibinde
yönetim
sistemi olarak TS EN ISO 14001:2004
Çevre Yönetim Sistemi,
•TS EN ISO 14001:2004 Environmental
Management
System
for
defining
environmental aspects, minimizing and
controlling impacts and monitoring
performance
•İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
tehlikelerin tanımlanması, risklerin
ortadan kaldırılması, azaltılması ve
kontrolünün sağlanmasında, yönetim
sistemi olarak TS (OHSAS) 18001:2008
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
•TS (OHSAS) 18001:2008 Occupational
Health and Safety Management System
for defining occupational health and
safety related hazards, minimizing and
eliminating risks, and providing control,
şartları yerine getirilmiş ve Entegre
Yönetim Sistemi (Kalite, İş Sağlığı ve
Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemi)
kurulmuştur. Kuruluşumuzda her yıl
yapılan dış tetkik belge gözetim ve
yenileme faaliyetleri sonucu sistemin
geçerliliği bu güne kadar devam
ettirilmiştir.
conditions have been provided and an
Integrated Management System (Quality,
Occupational Health and Safety, and an
Environmental Management System ) has
been established in BOTAŞ. The validity
of the system has been smaintained as a
result of external audits with document
surveillance and renovation activities that
are realized annually.
RİSK YÖNETİM SİSTEMİ
R I s k M anagement S y stem
Risk yönetimi; kaynakların etkin
ve
ekonomik
kullanılmasıyla
olumsuz olayların olasılık ve/veya
etkisini minimize etmek, izlemek
ve kontrol etmek için risklerin
tanımlanması,
değerlendirilmesi
Risk management is the identification,
assessment, and prioritization of risks
followed by the effective and economical
application of resources to minimize,
monitor, and control the probability and/or
impact of unfortunate events. This process
ve önceliklendirilmesidir. Bu süreç,
stratejilerin
daha
dengeli,
daha
etkili ve hedefe yönelik olmasını
sağlayarak
Kurumda
oluşturulan
değerin artmasını sağlar. Risk analizi
metodunun uygulanması ile fırsatlardan
yararlanarak
maksimum
fayda
sağlanması amaçlanmıştır.
helps to increase the values generated
inside the compny by providing strategies
to be more balanced, more effective
and goal oriented. By applying the risk
analysis method, it is aimed to gain the
maximum benefit by taking advantage of
opportunities.
BAĞLI KURULUŞ VE İŞTİRAKLERİMİZ
SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED COMPANIES
C
O
M
P
A
N
Y
Kuruluşumuzun; BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL) ve Turkish Petroleum
International TPIC adı altında iki adet bağlı ortaklığı ve Turusgaz ile Nabucco olmak
üzere iki adet iştiraki bulunmaktadır.
P
R
O
F
I
L
E
Turkish Petroleum International Company TPIC
BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL)
BOTAŞ International Limited Company (BIL)
TURUSGAZ Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
TURUSGAZ Contracting, Marketing and Trading Co.
NABUCCO Uluslararası Şirketi
NABUCCO Gas Pipeline International Gmbh
Our company has two subsidiaries; i) BOTAŞ International Limited Company (BIL),
ii) Turkish Petroleum International (TPIC) and two associated companies namely, Turusgaz
and Nabucco.
19
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
201 3’e KİLOMETRE TAŞLARI
MILESTONES UP TO 2013
Aralık 2012:
Doğal gaz boru hatlarımızın
uzunluğu 12.290 km’ye,
doğal gaza erişim imkanı
sağladığımız il sayısı 72’ye
ulaştı.
October 2012:
The total length of natural gas
pipelines and number of cities
with access to natural gas
reached to 12,290 kms and 72,
respectively.
K
U
R
U
L
U
Ş
U
M
U
Z
Mayıs 2001:
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunu’nun Resmi Gazete’de
yayınlanması ile doğal gaz
piyasasının liberalleşmesinde
ilk adım atıldı.
May 2001:
Natural Gas Market Law No
4646 was enacted and hence gas
market liberalization process
was initiated.
P
R
O
F
İ
L
İ
Eylül - Ekim - Kasım 2002:
Kayseri İşletme, Bursa,
Kırklareli, Erzurum, Konya,
Çarşamba, İzmir Şube
Müdürlükleri faaliyete geçti.
September - October - November
2002:
Bursa, Kirklareli, Erzurum, Konya,
Carsamba, İzmir Branch
Managements and Kayseri
Operations Management began to
operate
Ekim 1997:
BOTAŞ, Rus şirketi
Gazprom’un da ortak olduğu
Turusgaz şirketine %35 hisse
ile ortak oldu.
Temmuz 1996:
BOTAS International
Limited (BIL) şirketi
uluslararası projelerde
görevlendirilmek üzere
kuruldu.
October 1997:
BOTAŞ participated in 35% of
the shares of the Turusgas
Company, which is also an
associated company of the
Russian Corporation Gasprom.
Şubat 1995:
BOTAŞ Kamu
İktisadi Teşebbüsü
statülü Anonim
Şirket olarak
yapılandırıldı.
July 1996:
BOTAS International
Limited (BIL) was
established to play role
in international
projects.
February 1995:
BOTAŞ has been
restructured as a
State Owned
Enterprise.
Haziran 2012:
TANAP Projesi kapsamında
Hükümetlerarası Anlaşma,
Ev Sahibi Ülke Anlaşması
ve
Ortaklık Anlaşması
imzalandı.
June 2012:
Intergovernmental,
Host
Government and Association
Agreements of TANAP Project
were signed.
Aralık 2002:
4.510 km’ lik boru
hattıyla 9 ile doğal
gaz arzı sağlandı
December 2002:
9 cities were supplied
with natural gas via
4.510 km. pipeline.
Ağustos 1974:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye
Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27
Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı
Anlaşması doğrultusunda Irak ham petrolünün, İskenderun
Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere kuruldu.
August 1974:
BOTAŞ, Petroleum Pipeline Company was established with the
purpose of transporting Iraq’s crude oil to Iskenderun Bay, in
accordance with the Crude Oil Pipeline Agreement signed between
the Republic of Turkey and Iraq’s Governments on August 27, 1973.
20
Ağustos 1994:
Marmara Ereğlisi
LNG Terminali
işletmeye alındı.
August 1994:
Marmara Ereğlisi
LNG Terminal has
been put into
operation.
Mayıs 1977:
Irak-Türkiye I.
HPBH işletmeye
açıldı.
May 1977:
Iraq-Turkey I. COP
was put into
operation.
Haziran 2011:
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı
Depolama Projesi yapım işi
sözleşmesi imzalandı.
June 2011:
The construction contract of
Salt Lake Natural Gas
Underground Project was
signed.
Ocak 2002:
İstanbul İşletme
Müdürlüğü
faaliyete geçti.
January 2002:
Istanbul Operation
Management began
to operate.
April 2007:
The first Natural Gas
Contract Release
Agreement was signed
between BOTAS, Gazprom
and Shell Energy.
March 2007:
Baku-Tbilisi-Erzurum
(Shahdeniz) Natural
Gas Pipeline
construction was
completed.
October 2002:
In order to realize the Nabucco
Pipeline Project, Joint-Venture
Agreement was signed between
BOTAŞ, Bulgargaz, Transgaz,
MOL and OMV Erdgas in Vienna.
November 1988:
The Natural Gas
Operations District
Management began to
operate
February 1984:
Batman-Dörtyol COP
contructed in 1967
connected to TPAO, was
transfered to BOTAŞ
Mart 2007:
Bakü-Tiflis-Erzurum
(Şah deniz) Doğal Gaz
Boru Hattı
tamamlandı.
Ekim 2002:
BOTAŞ’ın da katılımı ile
Viyana’da Nabucco Projesini
gerçekleştirmek üzere BOTAŞ
ile Bulgargaz, Transgaz, MOL ve
OMV Erdgas arasında İşbirliği
Anlaşması imzalandı.
Kasım 1988:
Doğal Gaz
İşletmeleri Bölge
Müdürlüğü faaliyete
geçti.
Şubat 1984:
1967’de TPAO’ya bağlı
olarak yapılan
Batman-Dörtyol HPBH
BOTAŞ’a devredildi.
Nisan 2007:
İlk kontrat devri
anlaşması BOTAŞ,
Gazprom ve Shell Enerji
arasında imzalandı.
Ekim 1988:
Ankara’da doğal gaz
kullanılmaya
başlandı.
October 1988:
Natural gas was
started to be used in
Ankara.
Şubat 1986:
BOTAŞ ile
Soyuzgazexport
arasında ilk doğal gaz
alım satım anlaşması
imzalandı.
February 1986:
BOTAŞ signed its first
natural gas sales and
purchase agreement with
Soyuzgazexport.
Mayıs 2005:
Kahramanmaraş
Şube Müdürlüğü
faaliyete geçti.
May 2005:
Kahramanmaraş
Branch
Management
began to operate
Ağustos 1988:
Batı Hattı
tamamlandı.
August 1987:
West Line was
completed.
Aralık 2005:
BOTAŞ’ın sermayesi
1,83 milyar TL’ye
yükseltildi.
December 2005:
The capital of BOTAŞ
raised to 1,83 billion
TL.
C
O
M
P
A
N
Y
Kasım 2005:
4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu gereği ilk
kontrat devirleri ihalesi
yapıldı.
November 2005:
First contract tender release
took place according to
Natural Gas Market Law No
4646.
P
R
O
F
I
L
E
Ağustos 1987:
Irak-Türkiye II.
HPBH işletmeye
açıldı.
August 1987:
Iraq-Turkey II. COP
has been put into
operation.
Eylül 1986:
Ceyhan-Kırıkkale
HPBH işletmeye açıldı.
Haziran 1987:
Türkiye’ye ilk doğal gaz
ithali gerçekleştirildi.
September 1986:
Ceyhan-Kirikkale COP
was put into operation.
June 1987:
Turkey has started to
import natural gas.
21
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
PANAROMA of 2013
2013 PANAROMASI
12.292
Yılsonu itibarıyla doğal gaz boru hatlarımızın uzunluğu
12.292 km’ye ulaşmıştır.
12,292 km transmission lines by the end of 2013
K
U
R
U
L
U
Ş
U
M
U
Z
382
Mevcut boru hatlarımızla toplam 382 milyon varil (BTC
HPBH dahil) ham petrol taşıması yapılmıştır.
382 million barrels, including BTC , of crude oil were
transported
TUZ GÖLÜ
P
R
O
F
İ
L
İ
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi’nin yapım
çalışmalarına devam edilmiştir.
The construction of Tuz Gölü Underground Natural Gas
Storage Project has been in progress.
TPIC
Turkish Petroleum International Company Limited
Şirketi (TPIC) ’in Kuruluşumuza devrine ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararı 22.01.2013 tarih ve 28536 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Degree by The Council of Ministers about transfer of
Turkish Petroleum International Company to BOTAŞ
201
201 yeni personel istihdamı yapılmıştır.
201 new personnel were employees were recruited in 2013
72
C
O
M
P
A
N
Y
Gaz arzı sağlanan il sayımız 72’ye ulaşmıştır.
The number of cities with access to natural gas reached
to 72 in 2013
2+
P
R
O
F
I
L
E
Erzincan ve Mucur Kompresör İstasyonları’ nın
yapım çalışmaları tamamlanmış, Eskişehir Kompresör
İstasyonu’nun yapım çalışmalarına devam edilmiştir
The construction works for Erzincan and Mucur
Compressor Stations have been completed and
commissioned in 2013. The construction of Eskisehir
Compressor Station has been in progress.
38
Doğal gaz ticaret hacmimiz 38 milyar m3 olarak
gerçekleşmiştir
The volume of natural gas trade reached 38 bcm.
TANAP
Şahdeniz II doğal gazı üretimine ilişkin nihai yatırım
kararı alınmıştır.
Final investment decision on Sahdeniz II production.
22
23
Faaliyet Raporu / Annual Report
BOTAŞ Doğal Gaz ve Ham Petrol Boru Hattı Sistemi ve
Doğal Gaz İthalat ve İhracat Anlaşmaları
Faaliyet Raporu / Annual Report
Natural Gas and Crude Oil Pipeline Systems and
Natural Gas Supply snd Expor t Contracts of BOTAŞ
Rusya Federasyonu (batı)
Russian Federatıon (west)
4 bcm
Azerbaycan
Rusya Federasyonu
(mavi akım)
Azerbaıjan
6,6+0,15 bcm
Russian Federatıon
(blue stream)
16 bcm
Yunanistan
greece
0,75 bcm
Azerbaycan
Azerbaıjan
6 bcm
Türkmenistan
Turkmenıstan
15,6 bcm + 14 bcm
lng
(Cezayir+ Nijerya)
(Algeria + Nıgerıa)
4,4 bcm+1,3 bcm
İran
Iran
9,6 bcm
İHRACAT MİKTARI
EXPORT VOLUME
24
25
Faaliyet Raporu / Annual Report
HAM PETROL
FAALİYETLERİMİZ
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
26
Faaliyet Raporu / Annual Report
CRUDE OIL
OPERATIONS
Dünyada
ve
Ülkemizde
önemli
bir
enerji
kaynağı
olan
petrol,
üretimden hizmet sektörüne pek çok
alanda
kullanılmaktadır.
Ülkemiz
ekonomisinde ve kalkınmasında temel
enerji kaynaklarından biri olan petrol,
önemini korumakta ve gelecekte de bunu
sürdüreceği beklenmektedir.
Petroleum, a primary energy source both
in Turkey and the world, is used in many
areas from production to service sectors.
It is expected that petroleum, which
is currently a major energy source for
economy and development of Turkey, will
maintain its status.
BOTAŞ, 39 yıllık tecrübesiyle ülkemizin
petrol talebini karşılayabilmek adına
ham petrol boru hattı inşaatları ve
işletmesi yapmaktadır.
With its 39 years of experience, BOTAŞ has
been constructing and operating crude oil
pipelines to meet Turkey’s demand.
Irak – Türkiye HPBH
I r a q – Tu r k e y C O P
1976 yılında işletmeye alınan hattan
ilk tanker yüklemesi 1977 yılında
gerçekleştirilmiştir.
Kapasitesi
çeşitli projeler ile 2 katının üzerinde
arttırılarak, 1987 yılında 70,9 milyon
ton/yıl ham petrol taşıma kapasitesine
ulaşılmıştır. Türkiye sınırları içinde
kalan kısmı BOTAŞ’a ait olan hattın
işletimi, üzerindeki telekomünikasyon
sistemi ve iki ülkedeki ana kontrol
merkezleri vasıtasıyla otomatik olarak
kontrol edilmektedir.
The line started to operate in 1976 and
the first tanker was loaded in 1977. The
transportation capacity of the line more
than doubled by various projects and in
1987, it reached 70.9 million tons per year.
BOTAŞ is the possessor of the pipeline in
Turkish territories. The line is controlled
automatically by a telecommunication
system, and the main control centers
located in Iraq and Turkey.
2013 yılında bu hattan 12,7 milyon ton
(91,9 milyon varil) ham petrol taşınmıştır.
In 2013, 12.7 million tons (91.9 million
barrels) of crude oil were transported
through this line.
Ceyhan – Kırıkkale HPBH
Ceyhan – Kirikkale COP
Bu hattımızın işletmesi 1986 yılında
başlamış olup, kapasitesi 7,2 milyon
ton/yıl’dır. 2013 yılında bu hat ile 3,3
milyon ton (23,7 milyon varil) ham petrol
taşınmıştır.
This line started to operate in 1986 and
its capacity is 7,2 million tons per year. In
2013, 3.3 million tons (23.8 million barrels)
of crude oil were transported through this
line.
Batman – Dörtyol HPBH
Batman – Dortyol COP
Türkiye’nin ilk ham petrol boru hattı
olarak 1967 yılında işletmeye açılan
Batman-Dörtyol ham petrol boru hattının
mülkiyeti 1984 yılında Kuruluşumuza
devredilmiş olup, yıllık kapasitesi 4,5
milyon ton’dur. 2013 yılında bu hattan
2,6 milyon ton (18,2 milyon varil) ham
petrol taşınmıştır.
This line started to operate in 1967 as
Turkey’s first COP and was transferred to
BOTAŞ in 1984. Its capacity is 4.5 million
tons per year. In 2013, 2.6 million tons
(18.2 million barrels) of crude oil were
transported through this line.
Bakü – Tiflis – Ceyhan HPBH
Baku – Tbilisi – Ceyhan COP
“Doğu-Batı Enerji Koridoru” olma
vizyonumuzun ilk adımı olan ve
Boğazlarımızdaki trafik yüküne bağlı
risklerinin en aza indirilmesi açısından
da önemli bir avantaj sağlayan bu hat
ile Azerbaycan’da üretilen ham petrol
Ceyhan
terminaline
ulaştırılarak
tankerlerle dünyanın ve Türkiye’nin
çeşitli bölgelerine gönderilmektedir. 2006
yılında ilk tanker yüklemesi yapılan
hattın işletmesi BOTAŞ International
Limited
Şirketi
(BIL)
tarafından
yapılmaktadır. Taşıma kapasitesi 50
milyon ton/yıl olan bu hattın Ceyhan
Deniz Terminalinden 2013 yılında
toplam 248 milyon varil ham petrol 328
tankerle sevk edilmiştir.
This line, which is the first step of being
an east-west energy corridor vision,
provided the advantage to minimize the
risks associated with the traffic load of
the Turkish Straits. Crude oil produced in
Azerbaijan is transferred to the Ceyhan
Terminal and then transported to various
refineries in Turkey and in the World by
tankers. The first tanker loading took
place in 2006. BOTAŞ International
Limited Company (BIL) operates the line.
Transportation capacity of the pipeline is
50 million tons per year and in 2013, 248
million barrels of crude oil were loaded
into 328 tankers from the Ceyhan Marine
Terminal.
Irak-Türkiye
HPBH
91,9
Milyon Varil
Million barrels
Ceyhan-Kırıkkale
HPBH
23,7
Milyon Varil
Million barrels
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
Batman-Dörtyol
HPBH
18,2
Milyon Varil
Million barrels
2013 Yılı Ham Petrol Taşıma Miktarları
Crude Oil Transportation in 2013
Milyon Varil
27
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
Kapasite/ Capacity
Çap (inç)
Uzunluk/ Length
(km)
mton/yıl
mton/year
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
Türkiye
Turkey
Toplam
Total
Irak Türkiye HPBH
I.Hat
Line I
641
986
Iraq Turkey COP
II. Hat
Line II
656
890
Toplam
Total
1.297
Ceyhan Kırıkkale
HPBH
mton/yıl
mton/year
Diameter
(inches)
I.Hat
Line I
70,9
1.876
Depolama
Tankı
6
12
Storage
Tanks
40
553
II. Hat
Line II
Pompa
İstasyonu
Pumping
Stations
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
46
448
7,2
51
24
2
3
511
4,5
31,5
18
3
22
50
365
34-42-46
4
7
Ceyhan Kirikkale COP
Batman Dör tyol HPBH
Batman Dor tyol COP
Bakü-TiflisCeyhan
HPBH
Türkiye
Turkey
Toplam
Total
1.076
1.776
Baku-Tbilisi Ceyhan COP
28
29
Faaliyet Raporu / Annual Report
DOĞAL GAZ
FAALİYETLERİMİZ
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
NATURAL GAS
OPERATIONS
Ülkemizde sanayileşme, nüfus artışı
ve şehirleşme ile birlikte hayat
standartlarını
yükseltme
çabası
alternatif
enerji
kaynaklarının
kullanımını gündeme getirmiştir. Bu
bağlamda Kuruluşumuz, 1987 yılından
itibaren,
hidrokarbon
kaynaklar
içerisinde en temiz yakıt olarak kabul
edilen ve diğer yakıtlara göre daha
ekonomik, verimli olması gibi birçok
avantajı bulunan doğal gazın ithalatına
başlamıştır.
Günümüzde,
BOTAŞ
tarafından doğal gaz ticareti, depolama
faaliyetleri, boru hattı etüt, mühendislik
ve yapım faaliyetleri sürdürülmektedir.
The efforts to increase life standards
caused by industrialization, growing
population, and urbanization have brought
along the idea of using alternative energy
sources. In this context, since 1987, BOTAŞ
has started to import natural gas, which is
considered to be an economic, efficient fuel
compared to other types of fuels and the
most environmentally friendly among the
hydrocarbon sources. Currently, BOTAŞ
is carrying out natural gas trade, storage,
pipeline surveying, engineering and
construction activities.
Ta ş ı m a c ı l ı k F a a l i y e t l e r i m i z
Tr a n s p o r t a t i o n O p e r a t i o n s
Ana İletim Hatlarımız
M a i n Tr a n s m i s s i o n L i n e s
Halihazırda, doğal gaz boru hatlarımızın
toplam uzunluğu 12.561 km olup, iletim
sistemimizin ana kontrol merkezi
Yapracık, Ankara’dadır.
The total length of our natural gas pipelines
is currently 12,292 km and the main
dispatching center is located in Yapracık,
Ankara.
Rusya Federasyonu – Türkiye
Doğal Gaz Ana İletim Hattı
R u s s i a n F e d e r a t i o n - Tu r k e y N a t u r a l
G a s M a i n Tr a n s m i s s i o n L i n e
Ülkemize
Bulgaristan
sınırında
Malkoçlar’dan
giren,
Hamitabat,
Ambarlı,
İstanbul,
İzmit,
Bursa,
Eskişehir güzergâhını takip ederek
Ankara’ya ulaşan Rusya FederasyonuTürkiye Doğal Gaz Boru Hattı 845 km.
uzunluğundadır.
The line, entering Turkey from Malkoçlar
at the Bulgarian border and then following
Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit,
Bursa, Eskişehir route, and finally reaching
Ankara, is 845 kilometers long.
Hattın Trakya Bölgesindeki kısmı
1987’de, geri kalan bölümü ise 1988
yılında işletmeye alınmıştır ve Ankara’
ya kentsel kullanım için ilk gaz teslimatı
yapılmıştır.
Boru hattı üzerinde, Kırklareli, Ambarlı,
Eskişehir’de kompresör istasyonları
ve Malkoçlar’da ana ölçüm istasyonu
bulunmaktadır.
30
Faaliyet Raporu / Annual Report
The Thrace Region part of the line was put
into operation in 1987, whereas the balance
of the line was completed in 1988.Also,
the first natural gas has been delivered to
Ankara for urban use.
Compressor stations at Kırklareli, Ambarlı,
Eskişehir and the main metering station at
Malkoçlar are on the pipeline.
Doğu Anadolu Doğal Gaz
Ana İletim Hattı
Eastern Anatolia Natural Gas Main
Tr a n s m i s s i o n L i n e
Bu hat ile başta İran olmak üzere
doğudaki kaynaklardan alınacak doğal
gazın taşınması amaçlanmıştır.
This line is aimed at transporting natural
gas produced mainly in Iran and other
countries east of Turkey.
Yaklaşık 1.491 km. uzunluğunda olan
Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı
Doğubayazıt’tan başlayıp, Erzurum,
Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara’ya
uzanmakta, bir branşman da Kayseri
üzerinden Konya‘ya ulaşmakta olup,
2001 yılı sonunda işletmeye alınmıştır.
Boru hattı kapasitesinin tam kullanımı
için 2013 yılında bu hat üzerinde
Erzincan Kompresör İstasyonu yapılarak
işletmeye alınmıştır.
An approximately 1,491 km-long line
starts from Doğubayazıt and extends to
Ankara via Erzurum, Sivas, and Kayseri,
and another branch, thereof reaches to
Konya via Kayseri. In addition, it was put
into operation in 2001.
In 2013, Erzincan Compressor Station was
put into operation on this line in order to
fully utilize the capacity.
Rusya - Samsun - Ankara Doğal Gaz
İletim Hattı (Mavi Akım)
Russia - Samsun - Ankara Natural
G a s Tr a n s m i s s i o n L i n e ( B l u e S t r e a m )
2003 yılında işletmeye alınan, Mavi Akım
Projesi’nin Türkiye topraklarındaki
kısmı Samsun’dan başlayarak Amasya,
Çorum, Kırıkkale üzerinden Ankara’ya
ulaşmakta,
Polatlı
yakınlarında
Malkoçlar-Ankara iletim hattı ile
birleşmektedir.
The pipeline was put into operation in
2003. The Turkish section of the pipeline
runs from Samsun to Ankara via Amasya,
Çorum and Kırıkkale and the lines unite
with the Malkoçlar-Ankara transmission
line near Polatlı.
Türkiye
Tu r k e y
–
Yu n a n i s t a n
Boru Hattı
Doğal
Gaz
–
Greece
Natural
Pipeline
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
Gas
AB Komisyonu INOGATE (Interstate Oil
and Gas Transport to Europe) Programı
çerçevesinde, Hazar Havzası, Rusya, Orta
Doğu, Güney Akdeniz ülkeleri ve diğer
uluslararası kaynaklardan sağlanacak
doğal gazın Türkiye ve Yunanistan
üzerinden, Avrupa pazarlarına nakli
için Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi
geliştirilmiştir.
This project was developed under the
European Union INOGATE Program
(Interstate Oil and Gas Transport to
Europe), to transport natural gas supplied
from the Caspian Basin, Russia, Middle
East, Southern Mediterranean countries
and other international resources to
European markets via Turkey and Greece.
Türkiye’yi
enerji
koridoru
haline
getirecek projelerin en önemlilerinden
biri olan Türkiye- Yunanistan Doğal Gaz
Boru Hattı ile Avrupa Birliği’nin doğal
gazda dördüncü ana arteri olma yolunda
önemli bir adım atılmıştır .
With this line, which is one of the most
important projects to establish an energy
corridor through Turkey, a big leap for
becoming the fourth main artery is
achieved.
Proje ile ilgili olarak hazırlanan
Hükümetlerarası Anlaşma ve Doğal
Gaz Alım Satım Anlaşması 2003 yılında
imzalanmış olup, 2007 yılında işletmeye
alınmıştır.
The Intergovernmental Agreement and
The Commercial Agreement regarding this
project, were signed in 2003 and the line
was put into operation in 2007.
31
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
Uzunluk
Length
( km)
Çap (İnç)
Diameter
(Inches)
Bitiş Tarihi
Completion
Date
Rusya - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
845
24-36
07.1989
Pazarcık (İzmit) - Karadeniz Ereğli Doğal Gaz İletim Hattı
210
16-24
06.1996
Bursa - Çan Doğal Gaz İletim Hattı
213
8-12-16
03.1997
Çan-Çanakkale Doğal Gaz İletim Hattı
116
12
07.2000
Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı
1.490
16-40-48
06.2001
Karacabey - İzmir Doğal Gaz İletim Hattı
240
36
05.2002
Samsun - Ankara Doğal Gaz İletim Hattı
501
48
10.2002
Güney Doğal Gaz İletim Hattı
722
16-24-40
08.2005
Konya - İzmir Doğal Gaz İletim Hattı
865,1
10-12-16-24-40
08.2007
Doğu Karadeniz Doğal Gaz İletim Hattı (Faz 1-2-3)
306,7
12-16-18-24
09.2008
Azerbaycan - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (Faz 1-2)
226
42
09.2009
Ordu - Giresun Doğal Gaz İletim Hattı (Faz 1-2-3)
420
10-12-14
12.2010
Adıyaman - Ş.Urfa - Elazığ - Diyarbakır Doğal Gaz İletim Hattı (Faz 1-2-3)
423
12-14-16-40
07.2007
205,92
36
08.2007
Van Doğal Gaz İletim Hattı
165
14
01.2008
Sungurlu-Çankırı-Kastamonu Doğal Gaz İletim Hattı
264
24-10
03.2008
Amasya-Tokat-Merzifon-Erzincan Doğal Gaz Boru Hattı
Amasya-Tokat-Merzifon-Erzincan Natural Gas Pipeline
252
14-10-8
09.2008
Çankırı-Korgun-Kızılcahamam-Aktaşkurtlar Hat Vana İst. Doğal Gaz Boru Hattı
Cankırı-Korgun-Kızılcahamam-Aktaskurtlar Line Valve St. Natural Gas Pipeline
158
24-8
09.2008
Aktaşkurtlar Hat Vana İst. Gerede- Bolu- Düzce Doğal Gaz Boru Hattı
145
24
11.2008
Eskipazar-Karabük ve Zonguldak-Çaycuma-Bartın Doğal Gaz Boru Hattı
170
16-14-12
07.2009
Muğla Doğalgaz Boru Hattı
89,3
16
04.2011
Diyarbakır - Batman - Siirt Doğal Gaz Boru Hattı
187
10-16-40
09.2011
Antalya Doğal Gaz Loop Hattı / Çakıcı Pig İst.-Burdur Ayrımı
148
36
07.2012
Hatay Doğal Gaz Boru Hattı
158
36-16
10.2011
75
8-36
12.2012
Ana İletim Hatlarımız
Main Transmission Lines
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
Azerbaycan – Türkiye (Şah Deniz)
Doğal Gaz Boru Hattı
A z e r b a i j a n – Tu r k e y ( S h a h D e n i z )
Natural Gas Pipeline
Azerbaycan Şah Deniz I sahasında
üretilecek olan doğal gazın Gürcistan
üzerinden Türkiye’ye taşınması amacıyla
Kuruluşumuz ve SOCAR (Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi) arasında 2001
yılında anlaşma imzalanmıştır.
An agreement was signed in 2001 between
Turkey (BOTAŞ) and Azerbaijan (SOCAR)
for the transportation of Azeri natural gas
in Shah Deniz Phase I via Georgia.
Söz konusu Doğal Gaz Boru Hattı,
2007 yılında işletmeye alınmıştır. 2006
yılında işletmeye alınan Bakü-TiflisCeyhan Ham Petrol Boru Hattı ve bu
hatta paralel uzanan Şah Deniz doğal
gaz boru hattının da tamamlanması ile
ülkemizin dünya enerji politikasındaki
rolü değişmiş; bölgesel projelerimiz artık
küresel projelere dönüşürken, tüketici
ülke rolümüz yanında transit ülke
konumumuz da ağırlık kazanmıştır. Bu
değişiklikler, ülkemizi Avrupa-Atlantik
ülkelerinin enerji güvenliğinde oldukça
önemli bir konuma getirmiştir. Bugün,
dünyada devam etmekte olan “enerji
rezervlerine doğrudan erişim yarışında”
Ülkemizin rolü günden güne artmaktadır.
The aforementioned line has been
operational since 2007. With the completion
of Baku-Tbilisi-Ceyhan COP, which was
put into operation in 2006, and its parallel
natural gas line named Shah Deniz, the
role of Turkey in world energy politics has
been changed; in other words, local projects
have evolved into global ones while our
position as a transit country has gained
importance in addition to our profile as a
consumer. These changes have brought
Turkey to the forefront in the energy
security of Euro-Atlantic countries. Today
Turkey is playing a more prominent role in
the world’s ongoing “race for direct access
to energy resources” day by day.
Russia - Turkey Natural Gas Pipeline
Pazarcik (Izmit) - Karadeniz Eregli Natural Gas Transmission Line
Bursa - Can Natural Gas Transmission Line
Can-Canakkale Natural Gas Transmission Line
Eastern Anatolian Natural Gas Main Transmission Line
Karacabey - Izmir Natural Gas Transmission Line
Samsun - Ankara Natural Gas Transmission Line
Southern Natural Gas Transmission Line
Konya - Izmir Natural Gas Transmission Line
Eastern Black Sea Natural Gas Transmission Line (Phases 1-2-3)
Azerbaijan - Turkey Doğal Gaz Boru Hattı (Phases 1-2)
Ordu - Giresun Natural Gas Transmission Line (Phases 1-2-3)
Adıyaman - Urfa - Elazıg - Diyarbakir Natural Gas Transmission Line ( P : 1-2-3)
Türkiye - Yunanistan Doğal Gaz İletim Hattı (Faz 1-2-3)
Turkey – Greece Natural Gas Transmission Line (Phases 1-2-3)
Van Natural Gas Transmission Line
Sungurlu-Cankiri-Kastamonu Natural Gas Transmission Line
Aktaskurtlar Line Valve St. Gerede- Bolu- Düzce Natural Gas Pipeline
Eskipazar-Karabuk and Zonguldak-Caycuma-Bartin Natural Gas Pipeline
Mugla Natural Gas Pipeline
Diyarbakır - Batman - Siirt Natural Gas Pipeline
Antalya Natural Gas Loop Line / Cakici Pig Station.- Burdur Junction
Hatay Natural Gas Pipeline
Kilis Doğal Gaz Boru Hattı
Kilis Natural Gas Pipeline
Diğer Doğal Gaz Boru/İletim Hatları
Other Natural Gas Pipelines/Transmisson Lines
32
1.311
-
-
33
34
Ambarlı Kompresör İstasyonu
Ambarli Compressor Station
03.2001
Eskişehir Kompresör İstasyonu
Eskisehir Compressor Station
04.1998
Doğubayazıt Kompresör İstasyonu
Dogubayazit Compressor Station
11.2004
Çorum Kompresör İstasyonu
Corum Compressor Station
06.2008
Hanak Kompresör İstasyonu - Türkgözü Ölçüm Merkezi
Hanak Compressor Station – Turkgozu Metering Station
02.2009
Sivas Kompresör İstasyonu
Sivas Compressor Station
04.2009
Kırşehir / Mucur Kompresör İstasyonu
Kırşehir / Mucur Compressor Station
05.2013
Erzincan Kompresör İstasyonu
Erzincan Compressor Station
05.2013
Mühendislik Süreci Devam Eden İller (3 İl)
07.1989
Cities On Construction Phase (4 Cities)
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
Yapım Çalışması Devam Eden İller (4 İl)
Kirklareli Compressor Station
Cities Provided With Natural Gas (74 Cities)
Kırklareli Kompresör İstasyonu
Bitiş Tarihi
Completion Date
Doğal Gaz Arzı Sağlanan İller (74 İl)
Compressor Stations
Doğal Gaz Arzı Sağladığımız ve Sağlayacağımız İller
Cities Supplied or to be Supplied with Natural Gas
Kompresör İstasyonlarımız
Faaliyet Raporu / Annual Report
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
Cities On Engineering Phase (3 Cities)
Faaliyet Raporu / Annual Report
35
Faaliyet Raporu / Annual Report
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
Faaliyet Raporu / Annual Report
Doğal Gaz Ticari Faaliyetlerimiz
Tr a n s p o r t a t i o n O p e r a t i o n s
Kuruluşumuz, Türkiye’nin doğal gaz
ihtiyacını karşılamak ve doğal gaz
arzının güvenliğini ve çeşitliliğini
sağlayabilmek için başta Rusya olmak
üzere Cezayir, Nijerya, İran, Azerbaycan
gibi önemli doğal gaz kaynaklarını
barındıran ülkelerle uzun vadeli doğal
gaz alım satım anlaşmaları imzalamıştır.
In order to ensure the security and diversity
of gas supply, our Company signed longterm contracts with countries possessing
significant natural gas resources, such
as Russia, Iran, Algeria, Nigeria and
Azerbaijan.
Halihazırda Azerbaycan, İran, Rusya,
Cezayir ve Nijerya olmak üzere 5 ülkeden
doğal gaz ithalatı gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca Azerbaycan ile Faz II Anlaşması
ve Türkmenistan ile bir doğal gaz
anlaşması mevcut olup bu anlaşmalar
kapsamında
teslimatlar
henüz
başlamamıştır. 2003 yılında Yunanistan
ile yapılan ihracat anlaşmasına kadar
doğal gaz ithalatı yapan Kuruluşumuz,
2007 yılından itibaren ihracat faaliyetine
de başlamıştır.
Currently, natural gas import is achieved
from five countries, namely Russia,
Iran, Azerbaijan, Algeria, and Nigeria.
Furthermore, there exists the Shah Deniz
Phase-II Agreement with Azerbaijan and a
natural gas sale and purchase agreement
with Turkmenistan, in which deliveries
under those two agreements have not
yet started. Our Company, which only
imported natural gas until the agreement
with Greece in 2003, also started exporting
as of 2007.
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz
Faaliyetlerimiz
Liquefied
(LNG)
(LNG)
Doğal
gaz
arz
kaynaklarının
çeşitlendirilmesi, arz güvenliğinin ve
esnekliğinin
arttırılması
amacıyla
Kuruluşumuz 1988 yılında Cezayir ile
imzaladığı LNG anlaşması ile birlikte,
doğal gazın yanı sıra LNG ithalatına
da başlamıştır. Hâlihazırda, Cezayir ile
4,4 milyar m3, Nijerya ile ise 1,3 milyar
m3 olmak üzere toplam kapasitesi
5,7 milyar m3 olan LNG alım satım
anlaşmalarımız bulunmaktadır. Ayrıca
Bakanlar Kurulu tarafından yapılan
görevlendirme çerçevesinde, ülkemizin
arz güvenliğinin sağlanması için, ihtiyaç
duyuldukça Kuruluşumuz tarafından
uluslararası LNG piyasasında faaliyet
gösteren şirketlerden spot LNG alımı
yapılmaktadır.
In order to diversify natural gas suppliers
and increase the security and flexibility
of the gas supply, BOTAŞ signed an LNG
contract in 1988 with Algeria and started to
import LNG. Currently, there are two LNG
purchase sale contracts signed with Algeria
(4.4 bcma) and Nigeria (1.3 bcma) with a
total capacity of 5.7 bcma. Furthermore,
within the scope of the assignment by the
Council of Ministers, for the sake of supply
security, spot LNG have been purchased by
our Company from the companies operating
in international LNG market.
M a r m a r a E r e ğ l i s i L N G Te r m i n a l i
M a r m a r a E r e g l i s i L N G Te r m i n a l
LNG ithalatına başlanılmasıyla birlikte
alınan gaz için hem baz yük tesisi olarak
kullanılmak, hem de istenildiğinde pik
36
Natural
Gas
Operations
düşürücü olarak devreye sokulmak üzere
Kuruluşumuz tarafından 1989 yılında
yapımına başlanılan Marmara Ereğlisi
LNG Terminali 1994 yılında işletmeye
açılmıştır.
when necessary, a means of peak shaving
for the gas purchased during LNG import
operations. The terminal was put into
operation in 1994.
685 Bin Nm3/saat doğal gaz sevkiyat
kapasitesi ve her biri 85.000 m3 kapasiteli
3 adet depolama tankına sahip LNG
Terminali’nin iki ana fonksiyonu;
Two main functions of the LNG terminal,
which has a 685 thousand Nm3 per hour
gas sendout capacity and 3 storage tanks
(85,000 m3 capacity for each) are:
•İthal edilen LNG’yi depolamak,
•Depolanan LNG’yi istenilen miktarda
gazlaştırarak
Rusya
FederasyonuTürkiye Doğal Gaz Boru Hattı’na sevk
etmektir.
•The storage of the LNG imported,
•The dispatching of the regasified LNG to
Russian Federation-Turkey Natural Gas
Pipeline at required volumes.
Marmara Ereğlisi LNG Terminali’nin
kapasitesinin
artırılması
amacıyla
mevcut üç adet LNG depolama tankının
yanına yapılacak 4. Tankın kapasitesinin
belirlenmesi ve send-out kapasitesinin
artırılması mühendislik çalışmalarına
2013 yılında devam edilmiştir. Kapasite
artırımı projesinden sonra terminalin
anlık doğal gaz sevkiyat kapasitesinin
%50 artması öngörülmektedir.
Engineering Works of the Marmara
Ereğlisi LNG Terminal Capacity Increase
to determine the necessary investments
for the capacity of the fourth tank next
to the existing three tanks and the sendout capacity increase has been continuing
in 2013. It is foreseen to increase the
instantaneous sendout capacity 50% after
the capacity expansion project.
%
51,7
%
Elektrik
23,9
Konut
Electricity
Residential
19,3
milyon Sm
million Sm3
3
In 1989, BOTAŞ started to construct the
Marmara Ereglisi LNG Import Terminal,
which is regarded as a base load plant and,
%
21,2
Sanayi
Industrial
8,9
milyon Sm3
million Sm3
%
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
3,2
Toptan Satış
Wholesale
7,9 1,2
milyon Sm3
million Sm3
milyon Sm3
million Sm3
2013 Yılında Gerçekleşen Doğal Satışları
Natural Gas Sales in 2013
37
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
%
46,9
%
24,6
%
12,0
%
11,0
%
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
RUSYA
İRAN
AZERBAYCAN
CEZAYİR
NİJERYA
3,6
%
1,9
SPOT LNG
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
2013 Yılı Doğal Gaz İthalatımızın Kaynaklar Bazında Dağılımı
Distrubition of Natural Gas İmport by Sources in 2013
Ye r A l t ı D e p o l a m a F a a l i y e t l e r i m i z
Natural Gas Storage Operations
Doğal gazın yaygın olarak kullanıldığı tüm
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğal
gaz talebinde mevsimsel değişiklikler
olmaktadır. Mevsimler arasındaki arz
talep dengesini yönetebilmek için doğal
gaz depolarına ihtiyaç duyulmaktadır.
As in all countries using natural gas,
natural gas demand is subject to seasonal
changes in Turkey, too. Natural gas storage
facilities are needed to manage the seasonal
supply and demand balance.
Doğal gazın talebin düşük olduğu
dönemlerde depolanıp, tüketimin yüksek
olduğu dönemlerde ise iletim sistemine
sevkedilmek suretiyle günlük arz-talep
dengelenmesinde çok önemli bir araç
olan depolama tesisleri aynı zamanda
Storage facilities are very important tools
for securing daily changes in supply and
demand balance by means of putting
natural gas away in times when demand
is low and dispatching stored gas to
transmission systems when consumption
increases, and a necessary instrument for
these secondary purposes:
•Gaz arzındaki aksamalara karşı toplu
bir rezerve sahip olabilmek,
•Yaz-kış arz talep dengesini sağlamak ve
•Fiyat dalgalanmalarını önlemek
şeklinde
sıralayabileceğimiz
ikincil
amaçlar için de gerekli bir enstrümandır.
Bu sebeple, Kuruluşumuzun yeterli yer
altı depolama kapasitesine sahip olması
için çalışmaları gaz ithalatından beri
sürdürülmektedir.
38
•To have an accumulated reserve to
overcome any malfunctions in gas supply
•To secure summer-winter supply and
demand balance
•To prevent price fluctuations.
Therefore, for our company to ensure
enough underground storage facility,
studies are underway since gas import.
39
Faaliyet Raporu / Annual Report
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
40
Faaliyet Raporu / Annual Report
K u z e y M a r m a r a v e D e ğ i r m e n k ö y Ye r
A l t ı D o ğ a l G a z D e p o l a m a Te s i s l e r i
Northern Marmara and Degirmenkoy
Underground Natural Gas Storage
Facilities
2007 yılında işletmeye alınan ve mülkiyeti
TPAO’ya ait olan tesislerin, yer altı doğal
gaz deposu olarak ilk kullanımı BOTAŞ’a
ait olmakla birlikte 4646 sayılı yasanın
gerekleri kapsamında son dönemde
diğer firmalara da açılmıştır. Kuzey
Marmara ve Değirmenköy sahalarında
toplam depolama kapasitesi 2,6 milyar
m3’tür. BOTAŞ’a tahsis edilen depolama
kapasitesi 2009 yılında 2,1 milyar m3’e
çıkartılmıştır.
The facilities, which were put into operation
in 2007, are possessions of the Turkish
Petroleum Corporation. BOTAŞ owns
primary underground storage usage right
and in accordance with the requirements
of Law No.4646, other companies have
started to utilize the facility. The facilities
have a total capacity of 2.6 bcm. In 2009,
storage capacity assigned to BOTAŞ was
increased to 2.1 bcm.
Tu z G ö l ü D o ğ a l G a z Ye r A l t ı D e p o l a m a
Projesi
Tu z G ö l ü U n d e r g r o u n d N a t u r a l G a s
Storage Project
Çalışmaları doğal gazın ticareti ile
başlayan Tuz Gölü Yer Altı Doğal
Gaz Depolama Projesi, Tuz Gölü’nün
yaklaşık 40 km. güneyinde, Aksaray
ili, Sultanhanı Beldesi yakınlarında
gerçekleştirilecektir. Yıllar önce bu
bölgede yapılan çalışmalarda kalın tuz
katmanlarına rastlanmış ve bölgenin
depolama
amaçlı
kullanılabilirliği
araştırılmıştır. 2000 yılında ise bölgede
üç boyutlu sismik araştırma yapılmış
ve çeşitli numuneler alınmıştır. Elde
edilen sismik bilgiler ışığında bölgedeki
tuz katmanlarının depolama amaçlı
kullanılabileceği saptanmıştır.
The Tuz Gölü Underground Natural Gas
Storage Project which started with the
gas trade, will be located 40 km south of
Tuz Gölü, at Aksaray, Sultanhanı. Thick
salt layers were discovered in studies
carried out previously and the suitability
of the region for storage was investigated.
In 2000, 3-dimensional seismic research
was carried out and some samples were
analyzed. With the outputs of the research,
it was realized that the salt layers were
convenient for storage.
Proje kapsamında, yerin 600-700 metre
altında başlayan ve kalınlığı ortalama
1.500 metre olan tuz tabakasında yaklaşık
1.100-1.500 metre arası derinliklerde
açılacak kuyulara tatlı su basılıp tuzun
erimesi sağlanarak, yaklaşık 630.000
m3 fiziksel hacimde mağara tipi dikey
boşlukları oluşturulacaktır.
In the scope of this project, salt layers
starting from 600-700 meters underground
with an average thickness of 1,500 meters
will be dug approximately 1,100-1,500
meters by pumping fresh water within.
Consequently, vertical cave type cavities
will be formed with a volume of 630,000 m3.
Depoların oluşturulması için çözeltme
işleminde kullanılacak su, 120 km’
lik boru hattı ile Hirfanlı Barajı’ndan
getirilmekte olup, işlemden çıkan tuzlu
su ise Tuz Gölü’ne aktarılmaktadır.
Projenin en önemli noktalarından biri
olan tuzlu su deşarjı ile her geçen yıl
kurumakta olan Tuz Gölü’ne de aynı
zamanda hayat verilecektir. Projede
Dünya Bankası kriterleri doğrultusunda,
The water required for dissolution is
supplied from the Hirfanli Dam with
a 120 km long pipeline and discharged
water is sent to Salt Lake. One of the most
important objectives of the project is to
revive Tuz Gölü, which is running dry year
by year, through the discharge of salty
water. The Environmental Management
Plan, which was prepared to follow and
control environmental implications step by
çevresel etkileri adım adım izlemek ve
kontrol etmek amacıyla hazırlanmış olan
Çevresel Yönetim Planı (Environmental
Management Plan) takip edilmektedir.
step, has been executed in accordance with
the criterion of the World Bank.
Projede 6’şarlı 2 grup halinde 12 adet
deponun yapılması planlanmakta olup,
her bir depoda yaklaşık 80 milyon m3
işletme gazı enjekte edecek şekilde
toplam olarak yaklaşık 1 Milyar m3
işletme gazı depolanabilecektir. Proje
devreye girdiğinde bu depolara, NisanEkim döneminde günde 30 milyon m³
gaz basılacak ve Ekim-Mart döneminde
depolardan sisteme günde 40 milyon m³
gaz verilebilecektir.
Two groups of six caverns, a total of 12
caverns, will be constructed. The total
injection capacity of caverns will be
approximately 1 billion m3 working gas, i.e.
in each cavern, approximately 80 million
m3. When the project goes live, 30 million
m3 of gas will be injected between April and
October and 40 million m3 of gas will be
discharged between October and March.
Projenin ihale çalışmaları Dünya
Bankası ile imzalanan kredi anlaşması
kapsamında Dünya Bankası İhale
Mevzuatına göre sonuçlandırılarak ilgili
firma ile 15 Haziran 2011 tarihinde
yapım sözleşmesi imzalanmıştır.
Tendering works were finalized in
accordance with the credit agreement
reached with the World Bank and the
construction contract was signed with the
company on June 15, 2011.
Proje kapsamında; tatlı su temin ve
tuzlu su deşarj boru hatlarının inşası,
3 adet pompa istasyonu ve 5 adet su
deposu, çözeltme işlemine yönelik
yüzey tesisleri ile 8 kuyunun sondajı
tamamlanmış olup; detay mühendislik,
satınalma faaliyetleri, tesis binalarının
ve diğer yüzey tesislerinin yapımı, 6 adet
kavernanın çözeltme (leaching) işlemi ile
sair kuyuların sondaj çalışmaları devam
etmektedir.
In the scope of the project; while the
construction of fresh water supply and
brine discharge pipelines, 3 pumping
stations, 5 storage tanks, surface facilities
regarding leaching process and drilling of 8
wells were completed, detailed engineering,
procurement activities, the construction
of facility buildings and other surface
facilities, leaching of 6 caverna and drilling
of remaining wells are underway.
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
41
Faaliyet Raporu / Annual Report
FF
AA
AA
LL
İİ
YY
EE
TT
LL
EE
RR
İİ
M
M
İİ
ZZ
42
Faaliyet Raporu / Annual Report
D e v a m E d e n Ya t ı r ı m l a r ı m ı z
Ongoing Investments
Kuruluşumuz,
yaptığı
yatırımlarla
temiz bir çevre ve konforlu bir yaşam
için doğal gaz tüketiminin ülke sathına
yaygınlaştırılması için gerekli iletim ve
depolama alt yapısını gerçekleştirmeye
2013 yılında da devam etmiştir.
BOTAŞ continued to invest in transmission
and storage infrastructure in order to
expand natural gas usage throughout the
country for a clean environment and high
living standards in 2013.
Doğal Gaz Boru Hatları
Natural Gas Pipelines
Bingöl-Bitlis DGBH, Mardin DGBH,
Tunceli DGBH, Önerler-Keşan
ve
Esenyurt-Ambarlı Loop Hattı DGBH
projelerinin yapım çalışmaları devam
etmektedir.
The construction of Bingöl-Bitlis NGPL,
Mardin NGPL, Tunceli NGPL, OnerlerKesan NGPL and Esenyurt-Ambarli Loop
Line are underway.
Şırnak DGBH, Hakkari DGBH Artvin
DGBH
projelerinin
mühendislik
çalışmaları devam etmektedir.
Engineering studies of Sirnak NGPL,
Hakkari NGPL, and Artvin NGPL are
underway.
Ayrıca, başvuru süresi 6 ay olarak
belirlenen ve 29.10.2013 tarihi itibarıyla
sona eren mevcut doğal gaz dağıtım
bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan
ilçelere doğal gaz ulaştırılmasına ilişkin,
22.02.2013 tarih ve 2013/4347 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı neticesinde,
Oltu/Erzurum,
İskilip-Alaca-Çekerek,
Osmancık/Çorum,
Şereflikoçhisar/
Ankara,
Divriği/Sivas,
İscehisar/
Afyonkarahisar
ve
Yalvaç/Isparta
ilçeleri gerekli şartları ve yeterlilikleri
sağlayarak doğal gaz arzı için başvuruda
bulunmuştur.
Söz
konusu
ilçeler
için mühendislik çalışmaları devam
etmektedir.
Additionally, in accordance with the
Council of Ministers Decisions no.
2013/4347 and dated February 22, 2013
on supplying natural gas to districts which
are out of the scope of the Distribution
Licence , the application period of the
decisions were determined for six months
and expired on October 29, 2013. During
this period, Oltu, İskilip, Osmancık,
Alaca-Çekerek, Şereflikoçhisar, Divriği,
üzere 2013/5726 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu bölgelerde yer alan illerde
kurulmuş olan OSB’lerin bağlı bulunduğu
31 İl Valiliklerince Karar’ın yürürlüğe
girmesinden itibaren altı ay içinde
gerekçeleri ile birlikte Kuruluşumuza
müracaat edilecek olup, Yakınkent OSB/
Çankırı gerekli yeterlilikleri ve şartları
sağlamıştır.
of Ministers Decisions no:2013/5726 was
published. After the Decision comes into
effect, the organized industrial zones,
located in the cities at the mentioned
regions, linked to 31 Cities Governor’s
Office should apply to our company with
their reasons in six months. Yakınkent/
Çankırı have met the requirements defined
by the Decision.
Kompresör İs t asyonları
Compressor Stations
Eskişehir
Kompresör
İstasyonu
projesinin yapım çalışmaları devam
etmektedir.
The construction of the Eskisehir
Compressor Station project is underway.
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
İscehisar-Yalvaç districts have completed
their applications after meeting the
requirements defined by the Decision. For
these districts engineering studies are
underway.
Daha önce başvuruda bulunan 9 ilçeden
sonra, 16 ilçe daha gerekli yeterlilikleri
ve şartları sağlamışlardır. Bunlar ZaraKangal/Sivas, Sarıkaya-Akdağmadeni/
Yozgat,
Kelkit/Gümüşhane,
ŞuhutEmirdağ-Sandıklı/Afyonkarahisar,
Mucur-Kaman/Kırşehir,
Lapseki/
Çanakkale, Gölhisar/Burdur, Kocaali/
Sakarya, Gördes/Manisa, Doğanşehir/
Malatya, Ermenek/Karaman, ilçeleridir.
Sixteen districts, in addition to the
nine districts applied beforehand, have
completed their applications after meeting
the requirements defined by the Decision
too. These districts are Zara-Kangal/
Sivas,
Sarıkaya-Akdağmadeni/Yozgat,
Kelkit/Gümüşhane,
Şuhut-EmirdağSandıklı/Afyonkarahisar, Mucur-Kaman/
Kırşehir, Lapseki/Çanakkale, Gölhisar/
Burdur, Kocaali/Sakarya, Gördes/Manisa,
Doğanşehir/Malatya, Ermenek/Karaman.
Organize sanayi bölgelerindeki (OSB)
işletmelerin ihtiyacı olan doğal gazı temin
etmek için usul ve esasları belirlemek
In order to determine the procedures and
principles of providing natural gas to the
Organized Industrial Zone, The Council
43
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
km
Toplam\Total
Yıllık\Annual
15000
12.292
12000
9000
6000
4.510
3000
845
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
Yıllara göre doğal gaz boru hattı uzunlukları (km)
Lengths of natural gas pipeline by years (km)
44
45
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
U
L
U
S
L
A
R
A
R
A
S
I
P
R
O
J
E
L
E
R
ULUSLARARASI
PROJELER
Dünya siyasetini belirleyen en temel
unsurlardan birisi enerjidir. Enerji
güvenliği ise tüm ülkelerin enerji
politikalarındaki yerini korumaya devam
etmektedir. Global enerji piyasasında
hâkimiyet petrol ve doğal gazdadır. Bu
hâkimiyetin önümüzdeki yıllarda da
korunacağı düşüncesi ile tüm ülkeler
enerji güvenliğini sağlamak konusunda
yaşanan ve yaşanılabilecek riskleri
azaltmak için taşıma güzergâhlarının
geliştirilmesi ve coğrafi kaynakların
çeşitlendirilmesi
yönünde
aktif
politikalar üretmektedir. Bu çeşitlilik
arayışında maliyetin yanı sıra kesintisiz
ve güvenli iletim de göz önünde
bulundurulmaktadır.
46
INTERNATIONAL
PROJECTS
Energy is a vital element that governs
world politics. As well, energy security
remains a part of the energy policies of
all countries. Petroleum and natural gas
dominate the global energy market. With
the idea of preservation of this domination,
all countries are developing active policies
through securing energy transport routes
and geographic diversification of resources
to reduce the possible risks related to
energy security. In this search for diversity,
continuous and secure transmission, as
well as costs, are taken into consideration.
Bu bağlamda ekonomik açıdan uygun
hem ulusal hem de uluslararası taşıma
sistemleri ve güvenli bir sınır ötesi
ticaret geliştirilmesinde enerji üreticileri,
tüketicileri ve transit ülkeler arasındaki
işbirliği temel şarttır.
Within this scope, the main condition for
developing both national and international
cost-effective transportation systems and
a secure cross-border trade, is cooperation
among energy suppliers, consumers and
transit countries.
“Doğu-Batı” ve “Kuzey-Güney” enerji
koridorlarının merkezinde yer almak
üzere stratejiler geliştiren ülkemiz,
kesintisiz, uluslararası standartlarda,
çevreye duyarlı ve güvenli yollarla petrol
ve doğal gaz taşınması ile bağımsız
ticari ihracat yollarının oluşturulması
konularında önemli roller üstlenmiştir.
Turkey, that creates strategies to position
itself into the center of “East-West” and
“North-South” energy corridors, plays an
important role in the transportation of
petroleum and natural gas in continuous,
uninterruptible, environmentally-friendly,
and secure ways at international standards,
as well as the development of independent
trade routes.
Bilindiği
üzere
ülkemiz,
dünya
hidrokarbon rezervlerinin %70’inden
fazlasına sahip olan Hazar Havzası,
Ortadoğu ve Güney Akdeniz ülkelerine
komşu
konumdadır.
Ülkemiz,
bu
önemli avantajını, hem söz konusu
kaynaklardan enerji ihtiyacının bir
kısmını karşılayarak, hem de bu
zengin kaynakları dünya pazarlarına
ulaştıracak
boru
hattı
projeleri
geliştirerek
maksimum
düzeyde
değerlendirmek istemektedir.
Our country is in the neighborhood of the
Caspian Basin, the Middle East and South
Mediterranean countries, which have more
than 70% of world’s hydrocarbon reserves.
Turkey aims to utilize this significant
importance at its best, by meeting its
energy demand from the abovementioned
reserves and developing pipeline projects
to transport these resources to world
markets.
Bu bağlamda, sektöründe lider ve uzman
olan Kuruluşumuz, ülkemizin enerji
politikasına üst düzeyde katkı sağlamak
amacıyla çeşitli petrol ve doğal gaz boru
hattı projeleri geliştirmekte, geliştirilen
projelere katılmaktadır.
Anadolu Geçişli Doğal Gaz
H a t t ı P r o j e s i ( TA N A P )
Boru
Azerbaycan’ın
SOCAR
şirketi
ile
Kuruluşumuz arasında,
Şah Deniz
Konsorsiyumu’nun (SDC) üreteceği Faz
II gazından yıllık 10 milyar m³ hacmin
Yunanistan veya Bulgaristan sınırından
Avrupa tüketim noktalarına transit
iletimine ve 6 milyar m3 doğal gazında
iç pazara yönelik ithalatına yönelik
müzakereler gerçekleştirilmiş ve geniş
kapsamlı bir Şirketlerarası Mutabakat
Zaptı 7 Haziran 2010 tarihinde BOTAŞ
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
P
R
O
J
E
C
T
S
In this context, as the leader and expert
in its sector, BOTAŞ develops a variety
of pipeline projects and participates in
projects developed in order to contribute to
the energy policy of Turkey at a maximum
level.
Tr a n s - A n a t o l i a n
Natural
P i p e l i n e P r o j e c t ( TA N A P )
Gas
According to the proceedings between
BOTAŞ
and
SOCAR
(Azerbaijan),
negotiations on the transit transportation
of 10 bcma Shah Deniz Phase-II gas from
the Greek or Bulgarian border to Europe
and import of 6 bcma for domestic market
have been carried out. Later, a well-rounded
memorandum of understanding (MoU)
was signed on June 7, 2010 in Istanbul
between BOTAŞ and SOCAR, on behalf of
the Shah Deniz Consortium (SDC). The
47
Faaliyet Raporu / Annual Report
U
L
U
S
L
A
R
A
R
A
S
I
P
R
O
J
E
L
E
R
48
Faaliyet Raporu / Annual Report
ve Şah Deniz Konsorsiyumu (SDC)
adına SOCAR tarafından İstanbul’da
imzalanmıştır. Müzakerelerin devamı
sonucunda
ilgili
Hükümetlerarası
Anlaşma ve Transit Anlaşmalar Paketi
ise 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de
imzalanmıştır.
Intergovernmental Agreement (IGA) and
Transit Agreements Package were signed
on October 25, 2011 in Izmir.
Bilahare,
ilgili
Hükümetlerarası
Anlaşma’da alternatif olarak kayıt altına
alınmış olan ve müstakil bir boru hattı
projesi olarak tasarlanan, ardından
Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı
(TANAP) olarak adlandırılan projeye
yönelik olarak 24 Aralık 2011 tarihinde
iki ülkenin Enerjiden Sorumlu Bakanları
arasında Ankara’da Hükümetlerarası
Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
The project, which was mentioned as an
alternative in the related Intergovernmental
Agreement and designed to use a separate
pipeline rather than the BOTAŞ natural
gas transmission system if necessary,
was later named as the Trans-Anatolian
Natural Gas Pipeline Project (TANAP).
Moreover, the MoU was signed by relevant
ministers on December 24, 2011 in Ankara.
Hükümetlerarası Mutabakat Zaptının
hükümleri
kapsamında
yapılan
çalışmaların sonucunda; 26 Haziran
2012 tarihinde Proje ile ilgili olarak
Hükümetlerarası Anlaşma
ve
Ev
Sahibi Ülke Anlaşması imzalanmıştır.
Anlaşmalar ile TANAP Konsorsiyumu’nun
kurulum çalışmalarının başlamasına
karar verilmiş olup; bu kapsamda
BOTAŞ, TPAO ve SOCAR arasında 15
Ekim 2012 tarihinde Ortaklık Anlaşması
imzalanmıştır.
As a result of the studies conducted
regarding
the
Intergovernmental
Memorandum of Understanding items,
the Intergovernmental Agreement as well
as the Host Government Agreement were
signed on June 26, 2012. By the agreements,
it was decided to start the studies on the
establishment of the TANAP Consortium.
In this context, the Association Agreement
was signed between BOTAŞ, TPAO, and
SOCAR on October 15, 2012.
SDC 28 Haziran 2013 tarihinde
Avrupa’ya TAP projesi yoluyla Güney
Avrupa’dan ulaşmayı uygun bulduğunu
duyurmuştur. Şah Deniz Faz-II’den
üretilecek doğal gazın satışına ilişkin
anlaşmalar, Şah Deniz Konsorsiyumu ile
dokuz alıcı şirket arasında 19 Eylül 2013
tarihinde imzalanmış; proje kapsamında
doğal gazın üretimi ile ilgili yatırım
kararı ise 17 Aralık 2013 tarihinde
alınmıştır.
SDC has announced that they found
it appropriate to reach Europe from
southern Europe via the TAP Project on
June 28, 2013. The agreements for the
sale of natural gas produced from Shah
Deniz Phase II, was signed between the
Shah Deniz Consortium and nine buyer
companies on September 19, 2013. Within
the scope of the project, the investment
decision of producing natural gas was
taken on December 17, 2013.
Kuruluşumuz ve SOCAR arasında
gerçekleştirilen müzakereler neticesinde,
30 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da
TANAP Projesine ilişkin Gaz Taşıma
Anlaşması, Fonlama Anlaşması, Hisse
Devir Anlaşması ve Katılım Anlaşması
imzalanmıştır. Kuruluşumuzun TANAP
Doğalgaz Anonim Şirketindeki hisse
oranı %30 olarak belirlenmiştir.
Gas Transportaion Agreement, Funding
Agreement, Share Purchase Agreement
and Accession Agreement were signed
between BOTAŞ and SOCAR on 30 th of
May 2014 in İstanbul . The share of BOTAŞ
was determined to be 30%.
Projedeki ihtiyaçlar doğrultusunda, Ev
Sahibi Ülke Anlaşması’nda değişiklikler
yapılmış ve değişiklikler 6553 sayılı
kanunla kabul edilip 18 Eylül 2014 tarih
ve 29123 sayılı tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
The Amendment to HGA, conducted in
accordance with the requirements in the
Project, was enacted by Law no. 6553 and
promulgated in the Official Gazzette no.
29123 on 18 September 2014
Proje ile ilgili
etmektedir.
Studies on the project are currently
underway.
çalışmalar
devam
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
P
R
O
J
E
C
T
S
49
Faaliyet Raporu / Annual Report
İNSAN KAYNAKLARI
İ
N
S
A
N
K
A
Y
N
A
K
L
A
R
I
Faaliyet Raporu / Annual Report
HUMAN RESOURCES
2013 yılı sonu itibarıyla 921’i Genel
Müdürlüğümüze, 1.952’si bölge ve işletme
müdürlüklerine bağlı olmak üzere toplam
2.873 personel çalışmaktadır.
As of end of 2013, the total number of
employed personnel is 2,873; 921 of which
are located at the Headquarters and the
rest, 1,952 personnel, are in district and
operation managements
2013 yılı içinde 204 yeni personel
istihdam edilmiştir. Yeni işe başlayan
personelimize bir ay süreyle genel
müdürlükte,
bölge
ve
işletme
müdürlüklerinde oryantasyon eğitimi
verilmektedir.
In 2013, 204 new personnel were employed.
By a one-month long orientation period,
which consists of visits to headquarters,
district and operation managements, new
employees get to know our company and
operations.
Personelimize yönelik kendi uzmanlık
dallarında
bilgi
ve
becerilerini
arttırmaları ve teknolojik gelişmeleri
izleyebilmeleri amacıyla teknik, idari
ve mali konularda eğitim programları
düzenlenmiştir.2013 yılında kişi başına
düşen eğitim ortalaması 24,64 saat
olmuştur.
To increase the knowledge and abilities
of our employees in their respective fields
and to help them to follow technological
innovations, our employees attended
training programs in technical, managerial
and financial fields. The average training
time was 24.64 hours per person.
Genel Müdürlüğümüzde 127 ve Taşra
Teşkilatımızda 199 olmak üzere toplam
326 yüksekokul ve üniversite öğrencisi
Kuruluşumuzda staj yapmıştır. Ayrıca
2013 – 2014 Eğitim ve Öğretim Yılında
Genel Müdürlüğümüzde 87, Taşra
Teşkilatımızda 210 olmak üzere toplam
297 meslek lisesi öğrencisine staj imkânı
tanınmıştır.
BOTAŞ
offered
apprenticeships
to
326 university students: 127 at our
headquarters and 199 at our field services.
Furthermore, in the 2013 - 2014 academic
year, 87 at our headquarters and 210 at
our field services. A total of 297 vocational
high school students had apprenticeships
at BOTAŞ.
Dünyanın en iyileri sıralamasına
girmiş üniversitelere 64 lisansüstü
öğrenci burslu olarak gönderilmiştir. Bu
öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan
sonra eğitim aldıkları alan ile ilgili
müdürlüklerde/ daire başkanlıklarında
BOTAŞ ailesine katılmaktadır.
Sixty-four scholars have been sent to top
universities around the world as graduate
students. These students have been joining
to BOTAŞ family in departments related
with their fields of study after graduation.
Halihazırda, eğitimlerini tamamlayan
57 burslu öğrenci BOTAŞ’ta göreve
başlarken,
7 öğrenci ise halen
öğrenimlerine devam etmektedir.
Currently, 57 scholars have graduated and
started to work at BOTAŞ, whereas seven
scholars are continuing their educations.
921
Genel Müdürlük
Headquarters
429
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Natural Gas Operations District Management
272
305
İstanbul İşletme Müdürlüğü
İstanbul Operation Management
Kayseri İşletme Müdürlüğü
Kayseri Operation Management
546
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Petroleum Operations District Management
248
Dörtyol İşletme Müdürlüğü
Dörtyol Operations Management
152
LNG İşletme Müdürlüğü
LNG Operations Management
2013 Yılında Personelin Birimlere Göre Dağılımı
H
U
M
A
N
Employee Distrubition by Units in 2013
R
E
S
O
U
R
C
E
S
%
23
%
14
Yüksek Öğrenim
(İdari)
Yüksek Öğrenim
(Teknik)
University
(Technical)
University
(Managerial)
%
17
%
20
%
17
%
9
Mühendis
Meslek Lisesi
Lise
İlköğretim
Engineer
Vocational
High School
High School
Primary School
2013 Yılında Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı
Employee Distrubition by Educational Attaintment in 2013
50
51
Faaliyet Raporu / Annual Report
SOSYAL FAALİYETLER
S
O
S
Y
A
L
F
A
A
L
İ
Y
E
T
L
E
R
İ
M
İ
Z
52
Faaliyet Raporu / Annual Report
SOCIAL ACTIVITIES
Personelimizin, bireysel performansını
ve motivasyonunu arttırmanın yanı
sıra kurum içi iletişimi güçlendiren ve
kaynaştırıcı yapısı olan sosyal faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.
Various social activities have been arranged
in order to increase personnel performance
and motivation of personnel as well as
strengthen internal communication.
2001 yılında kurulan ve Kuruluşumuz
personelinden oluşan Türk Sanat Müziği
koromuz ile 2013 yılında kurulan Türk
Halk Müziği koromuz verdikleri konserler
ile faaliyetlerini devam ettirmektedir.
The Turkish Classical Music Choir and
Turkish Folk Music Choir, comprised of
BOTAŞ employees, established in 2001
and 2013 respectively, performs regular
concerts each year.
Spor ve egzersiz ile çalışanlarımızın
yaşam
kalitelerinin
yükseltilmesi
amacıyla açılan spor salonumuzdan tüm
personelimiz yararlanmaktadır.
The BOTAŞ Fitness Center, which is
available to all personnel, was opened to
improve the quality of life of our employees
by means of sports and exercise.
Kuruluşumuz, Türkiye Kızılay Derneği
ile yaptığı işbirliği çerçevesinde belirli
periyotlarla kan bağışı kampanyası
düzenlemektedir.
BOTAŞ arranges blood donation campaigns
periodically in collaboration with the
Turkish Red Crescent Society.
Ülkemiz spor faaliyetlerine katkıda
bulunmak,
kurumsal
kimliğimizin
oluşumuna
yardımcı
olmak
ve
personelimizin
grup
bilinci
kazanmalarını sağlamak amacıyla 1989
yılında kurulan BOTAŞ Bayan Basketbol
Takımı Türkiye Bayan Basketbol
Liginde oynamaktadır. Ayrıca, personel
çocuklarına yönelik basketbol kursları
düzenlenerek onlara bu sporu sevdirmek
amaçlanmaktadır.
The BOTAŞ Women Basketball Team was
founded in 1989 in order to contribute to
the sporting activities of Turkey, support
corporate identity, and help our employees
gain team spirit. The team plays in the
Turkish Women’s Basketball League and
has many national and international
successes. In addition, several basketball
courses for employees’ children have been
held to develop a liking for this sport.
Kuruluşumuz doğaya ve çevreye verdiği
değeri, her yıl düzenlenen ve geleneksel
hale getirilen Ağaç Dikme Bayramı ile
göstermektedir. Doğal Gaz İşletmeleri
Bölge Müdürlüğü Yapracık tesislerinde
düzenlenen bu tören, personelimizin ve
ailelerinin katılımı ile piknik şölenine
dönüşmektedir.
The BOTAŞ Forestation Festival, a
traditional activity held annually, is
a perfect example of our commitment
to the environment and nature. The
festival, which includes a picnic activity,
is celebrated with the participation of our
personnel and their families in the Natural
Gas Operations District Management
Facilities at Yapracık.
S
O
C
I
A
L
A
C
T
I
V
I
T
I
E
S
53
Faaliyet Raporu / Annual Report
2013 yılında Kuruluşun dönen varlıkları 12.262 milyon TL olup, varlıklar içindeki
payı %71,73 ’tür. Duran varlıklar ise 4.833 milyon TL olup, varlıklar içindeki payı
%,28,27 olmuştur. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 8.531 milyon TL, uzun vadeli yabancı
kaynaklar 872 milyon TL, öz kaynaklar ise 7.692 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Kaynaklar içinde kısa vadeli yabancı kaynaklar %49,90 uzun vadeli yabancı kaynaklar
%5,10, Öz kaynaklar ise %44,99 oranında pay almıştır. Kaynak toplamı 17.095 milyon
TL olan Kuruluşumuzun Öz kaynak içindeki sermaye tutarı 1.830 milyon TL’ dir.
Kuruluşta dönem içinde, toplam 32.803 milyon TL satış hasılatı gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen hasılatlar karşılığındaki satışların maliyeti 32.785 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Kuruluşun dönem sonu faaliyet zararı 68 milyon TL’dir. Faaliyet dışı
gelirlerin ilavesi, faaliyet dışı giderlerin tenzili sonucu oluşan 2013 yılı dönem net karı
1.556 milyon TL’dir
M
A
L
İ
Varlıkların temini için sağlanan kaynaklarımız önceki döneme göre %3,57 oranında
azalış göstermiştir. Öz kaynak /Yabancı Kaynak oranı olan finansman yeterliliği oranı
cari dönemde %81,80’dir.
D
U
R
U
M
Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı olarak ifade edilen ve ideal
sınırları 1,5-2 olan cari oran önceki dönemde 1,32 , cari dönemde ise 0,12 artarak
1,44 olarak gerçekleşmiştir. Kısa sürede paraya çevrilebilir hazır değerler + menkul
kıymetlerin, kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama oranı (Disponibilite oranı) önceki
dönemde 0,12 iken cari dönemde 0,11 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 0,20’nin altına
düşmemesi genel bir kural olarak arzulanır.
Kuruluşun borç karşılama (Asit- Test) oranı (dönen varlıklar-stoklar/kısa vadeli yabancı
kaynaklar) 1,24’dür. Dönen varlıkları ile yabancı kaynaklarının %130’unu karşılar
durumdadır. Karlılık oranı; İşletme Faaliyet Karı/ Net Satışlar -% 0,21’dir. Diğer bir
karlılık oranı olan Net Kar/ Net Satışlar ise %4,74’dür.
Yıl içerisinde 536,3 milyon TL’lik nakdi harcama, 3,7 milyon TL faiz ve 0,39 milyon
TL yatırımlara ilişkin ödenen komisyon bedelleri olmak üzere toplam 540 milyon TL
yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.
Faaliyet Raporu / Annual Report
In 2013, the share of current assets is 71.73% of entire assets and fixed assets is 28.27%.
Among the total resources, current liabilities constitute 49.90%, fixed liabilities constitute
5.10%, and equity capital constitutes 44.99% of the resources. The sum of resources is 17,095
million TL, and the total amount of the capital in the equity is 1,830 million TL.
F
I
N
A
N
C
I
A
L
Our resources provided for the assurance of assets have increased by 3.57% relative to the
previous period. Financial adequacy ratio, which is calculated by equity over liability ratio,
is 81.80% in the current period.
The current ratio, which is defined as circulating assets over current liabilities, is 1.44. Cash
(disponibility) ratio, which can be calculated as (cash and cash equivalents + stocks and
bonds) / current liabilities, is 0.11.
S
T
A
T
U
S
Our Company’s debt coverage (acid test) ratio (circulating assets - stocks / short-termed foreign
funds) is 1.24. BOTAŞ can meet the 130% of short-termed foreign funds after removing stocks
from circulating assets. Profitability ratio, which is operating profit over net sales, is 0.21%.
In addition, net profit over net sales is 4.74%.
Total investment expenditure is 540 million TL which covers 536.3 million TL cash payment,
3.7 million TL interest rate difference and 0.39 million TL commission that is related to
investment.
Current expenditure is 1,495 million TL which covers 283 million TL raw materials cost, 328
million TL personnel expenditure, 352 million TL outsourcing expenditure, 126 million TL
other expenditure, 92 million TL taxes and other legal dues, 159 million TL depreciation, and
154 million TL financing expense.
Dönemin cari gider gerçekleşmesi 1.495 milyon TL’dir. Bunun 283 milyon TL’si ilk
madde ve malzeme giderlerinden, 328 milyon TL’si personel, 352 milyon TL’si dışardan
sağlanan fayda ve hizmet, 126 milyon TL’si çeşitli giderler, 92 milyon TL’si vergi, resim,
harç giderleri, 159 milyon TL’si amortisman, 154 milyon TL’si finansman giderlerinden
oluşmaktadır.
54
55
Faaliyet Raporu / Annual Report
Aktif (Varlıklar)
I- Dönen Varlıklar
A- Hazır Değerler
B- Menkul Kıymetler
C- Ticari Alacaklar
D- Diğer Alacaklar
E- Stoklar
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
H- Diğer Dönen Varlıklar
Faaliyet Raporu / Annual Report
31.12.2012
103.462.337,45
1.164.845.000,00
6.930.314.427,38
3.449.967.140,90
1.950.639.481,65
115.700.959,58
7.246.670,23
695.086.196,22
14.417.262.213,41
959.227.445,19
12.262.331.643,20
Dönen Varlıklar Toplamı
II- Duran Varlıklar
A- Ticari Alacaklar
B- Diğer Alacaklar
C- Mali Duran Varlıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
H- Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı
774.008,59
26.835.002,34
54.939.434,69
3.224.895.808,65
2.085.420,80
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
3.310.530.184,60
17.727.792.398,01
86.491.290,75
1.672.155.493,38
7.570.069.646,81
17.238,62
178.135.852,00
1.275.060.810,39
12.190.159,87
A- Ödenmiş Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları
F- Dönem Net Karı (Zararı)
Öz Kaynaklar Toplamı
Kaynaklar Toplamı
56
117.545,05
4.832.633.324,23
17.094.964.967,43
514.413.415,83
15.323.715,25
162.069.678,96
112.781.760,23
282.320,67
231.721.610,96
110.892.437,55
665.195.556,40
1.830.000.000,00
6.254.185.490,93
6.254.185.490,93
-1.342.476.597,99
-606.244.301,85
-1.948.720.899,84
1.556.465.156,37
6.135.464.591,09
17.727.792.398,01
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A .Ş. BİLANÇOSU (TL)
BOTAŞ PETROLEUM PIPELINE CORPORATION BALANCE SHEET (TL)
Actives (Assets)
I- Circulating Assets
A- Current Assets
B- Stocks And Bonds
C- Commercial Receivables
D- Other Receivables
E- Stocks
F- The Construction And The Repair Costs For Each Year
G- Realization Of Incomes And Expenses Belonging To The
Next Months
H- Other Circulating Assets
Sum Of Circulating Assets
II- Fixed Assets
A- Commercial Receivables
B- Other Receivables
C- Financial Fixed Assets
D- Physical Fixed Assets
E- Non-Physical Fixed Assets
F- Assets Subjected To Special Consumption
G- Realization Of Incomes And Expenses Belonging
To The Next Years
H- Other Fixed Assets
Sum Of Fixed Assets
Sum Of Assets
A- Financial Debts
B- Commercial Debts
C- Other Debts
D- Received Advances
E- Construction And Repair Progress Statements For Each
Year
F- Tax And Other Liabilities To Be Paid
G- Debt And Expense Equivalences
H- Realization Of Incomes And Expenses Belonging
To The Next Months
I- Other Short-Termed Foreign Funds
The Sum Of Short-Termed Foreign Funds
IV- Long-Termed Foreign Funds
872.351.179,59
7.691.929.747,46
17.094.964.967,43
31.12.2012
A- Financial Debts
B- Commercial Debts
C- Other Debts
D- Received Advances
E- Equivalences Of Debts And Expenses
F- Realization Of Income And Expenses Belonging
To The Next Years
G- Other Long-Termed Foreign Funds
The Sum Of Long-Termed Foreign Funds
V- Equity Capitals
A- Paid Capital
B- Capital Reserves
C- Profit Reserves
D- Profits Of Previous Years
E- Losses Of Previous Years
F- Net Profit (Loss) Of Period
The Sum Of Equity Capitals
The Sum Of Funds
31.12.2013
5.661.388.863,01
3.352.345.373,95
1.654.933.080,97
118.284.009,54
16.563.317,76
14.417.262.213,41
499.589.552,78
12.262.331.643,20
827.465,73
32.014.600,00
1.128.588.414,24
3.667.051.738,09
3.146.030,37
103.462.337,45
1.164.845.000,00
6.930.314.427,38
3.449.967.140,90
1.950.639.481,65
115.700.959,58
7.246.670,23
695.086.196,22
774.008,59
26.835.002,34
54.939.434,69
3.224.895.808,65
2.085.420,80
959.227.445,19
876.316,57
124.192,96
Passives (Liabilities)
III- Short-Termed Foreign Funds
8.530.684.040,38
376.442.848,75
13.901.268,46
105.827.392,13
10.927.132.250,52
1.830.000.000,00
11.907.050,83
120.597.772,93
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
V- Öz Kaynaklar
147.072.794,61
2.584.090.066,84
5.260.462.634,93
17.238,62
178.135.852,00
235.918.600,38
7.252.410,04
12.413.985,77
IV- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
A- Mali Borçlar
B- Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5.661.388.863,01
3.352.345.373,95
1.654.933.080,97
118.284.009,54
16.563.317,76
499.589.552,78
827.465,73
32.014.600,00
1.128.588.414,24
3.667.051.738,09
3.146.030,37
876.316,57
124.192,96
Pasif (Kaynaklar)
III- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
A- Mali Borçlar
B- Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişler
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
G- Borç ve Gider Karşılıkları
31.12.2013
3.310.530.184,60
17.727.792.398,01
86.491.290,75
1.672.155.493,38
7.570.069.646,81
17.238,62
117.545,05
147.072.794,61
2.584.090.066,84
5.260.462.634,93
17.238,62
178.135.852,00
178.135.852,00
1.275.060.810,39
12.190.159,87
235.918.600,38
7.252.410,04
12.413.985,77
11.907.050,83
120.597.772,93
10.927.132.250,52
105.827.392,13
376.442.848,75
13.901.268,46
514.413.415,83
15.323.715,25
162.069.678,96
112.781.760,23
231.721.610,96
282.320,67
1.830.000.000,00
8.530.684.040,38
110.892.437,55
665.195.556,40
1.830.000.000,00
6.254.185.490,93
6.254.185.490,93
-1.342.476.597,99
-606.244.301,85
-1.948.720.899,84
1.556.465.156,37
4.832.633.324,23
17.094.964.967,43
6.135.464.591,09
17.727.792.398,01
872.351.179,59
7.691.929.747,46
17.094.964.967,43
57
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A .Ş. GELİR TABLOSU (TL)
BOTAŞ PETROLEUM PIPELINE CORPORATION INCOME TABLE (TL)
31.12.2012
Önceki Dönem
A- Brüt Satışlar
31.12.2013
36.461.520.275,70
32.803.498.113,88
(5.301.850,99)
(7.049.632,00)
36.456.218.424,71
32.796.448.481,88
(37.142.966.293,78)
(32.785.477.134,77)
(686.747.869,07)
10.971.347,11
(84.440.227,42)
32.803.498.113,88
(5.301.850,99)
(7.049.632,00)
36.456.218.424,71
32.796.448.481,88
(37.142.966.293,78)
(32.785.477.134,77)
Gross Sale Profit Or Loss
(686.747.869,07)
10.971.347,11
(79.206.549,65)
E- Activity Expenses
(84.440.227,42)
(79.206.549,65)
(771.188.096,49)
(68.235.202,54)
Activity Profit Or Loss
(771.188.096,49)
(68.235.202,54)
1.138.250.429,29
871.929.185,51
F- Ordinary Incomes And Profits From The Other Activities
1.138.250.429,29
871.929.185,51
(848.591.917,21)
(482.432.233,60)
G- Ordinary Expenses And Losses From The Other
Activities (-)
(848.591.917,21)
(482.432.233,60)
(10.966.852,76)
(150.311.572,56)
H- Financing Expenses (-)
(10.966.852,76)
(150.311.572,56)
(492.496.437,17)
170.950.176,81
Ordinary Profits Or Losses
(492.496.437,17)
170.950.176,81
192.212.207,65
1.799.329.420,89
192.212.207,65
1.799.329.420,89
J- Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
(305.960.072,33)
(413.814.441,33)
J- Extraordinary Expenses And Losses (-)
(305.960.072,33)
(413.814.441,33)
Dönem Karı veya (Zararı)
(606.244.301,85)
1.556.465.156,37
Period Profit Or Loss
(606.244.301,85)
1.556.465.156,37
(606.244.301,85)
1.556.465.156,37
C- Net Satışlar
D- Satışların Maliyeti (-)
Brüt Satış Karı veya Zararı
E- Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı veya Zararı
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
G- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zarar (-)
H- Finansman Giderleri (-)
Olağan Kar veya Zarar
I- Olağandışı Gelir ve Karlar
K- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları (-)
Dönem Karı veya (Zararı)
A- Gross Sales
31.12.2013
Cari Dönem
36.461.520.275,70
B- Satış İndirimleri (-)
58
31.12.2012
Önceki Dönem
Cari Dönem
B- Sale Discounts (-)
C- Net Sales
D- Cost Of The Sales (-)
I- Extraordinary Incomes And Profits
K- Equivalence Of Period Profit Tax Or Other Legal
Liabilities (-)
(606.244.301,85)
1.556.465.156,37
Net Profit Of Period
59
Faaliyet Raporu / Annual Report
60
Faaliyet Raporu / Annual Report
61
Faaliyet Raporu / Annual Report
Faaliyet Raporu / Annual Report
Genel Müdürlük
Headquarters
Bilkent Plaza A - II Blok, 06800 Bilkent / ANKARA
Tel : +90 (312) 297 20 00 (Pbx)
Fax : +90 (312) 266 07 33 • 266 07 34
E-mail : [email protected]
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Natural Gas Operations District Management
Eskişehir Yolu 25. Km.
Yapracık Köyü Mevkii 06790 ANKARA
Telefon : +90 (312) 299 82 82 • 297 36 00
266 50 51
Faks : +90 (312) 299 83 00 • 266 58 60
İ
L
E
T
İ
Ş
İ
M
İstanbul İşletme Müdürlüğü
Istanbul Operation Management
Ramazanoğlu Mah. Kaynarca Caddesi No:74
Şeyhli 34906 Pendik / İSTANBUL
Telefon : +90 (216) 560 40 00
Faks : +90 (216) 560 41 10
Konya Şube Müdürlüğü
Konya Branch Management
Ereğli Yolu 8. Km. Tatlıcak Mevkii Karatay / KONYA
Telefon : +90 (332) 334 07 07
Faks : +90 (332) 334 07 12
Kırklareli Şube Müdürlüğü
Kırklareli Branch Management
Kofçaz Yolu 7. Km. KIRKLARELİ
Telefon : +90 (288) 214 18 34
Faks : +90 (288) 214 18 34
Çarşamba Şube Müdürlüğü
Çarşamba Branch Management
Durusu Köyü Çarşamba / SAMSUN
Telefon : +90 (362) 848 47 00
Faks : +90 (362) 848 47 03
Bursa Şube Müdürlüğü
Bursa Branch Management
Akpınar Mahallesi 5.Çam Sokak No:3
Osmangazi / BURSA
Telefon : +90 (224) 242 86 11
Faks : +90 (224) 242 14 96
62
Kayseri İşletme Müdürlüğü
Kayseri Operation Management
100.Yıl Mah. Çoraklık Mevkii,
Yeni Su Bağları Karşısı 38170 Erkilet / KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 344 26 26
Faks : +90 (352) 344 17 17
Erzurum Şube Müdürlüğü
Erzurum Branch Management
Tortum Yolu 10. Km. Kuzey Çevre Yolu ERZURUM
Telefon : +90 (442) 243 40 40-41-26
Faks : +90 (442) 243 40 27 • 243 40 10
İzmir Şube Müdürlüğü
İzmir Branch Management
Uşak Yolu 32. Km.
Sütçüler Köyü Mevkii Kemalpaşa / İZMİR
Telefon : +90 (232) 887 17 20
Faks : +90 (232) 887 15 20
Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü
Kahramanmaras Branch Management
Karacasu Kasabası Karaziyaret Mah.
Fatih Sultan Mehmet Cad. No:30
Gaziantep Yolu 7.Km. KAHRAMANMARAŞ
Telefon : +90 (344) 251 30 10 • 251 30 13
Faks : +90 (344) 251 30 14
LNG İşletme Müdürlüğü
LNG Operation Management
P.K. 17, 59740 Marmara Ereğlisi / TEKİRDAĞ
Telefon : +90 (282) 611 57 00
Faks : +90 (282) 613 02 58
BOTAŞ International Limited Şirketi
BOTAŞ International Limited Company (BIL)
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad.
No:100A/21-26, 06520 Balgat / ANKARA
Telefon : +90 (312) 405 10 41
Faks : +90 (312) 473 85 60
Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Petroleum Operations District Management
P.K. 73 Bölge Müdürlüğü 01921 Ceyhan / ADANA
Telefon : +90 (322) 639 24 65
Faks : +90 (322) 639 24 80
Turusgaz Taahhüt, Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Turusgas Commisioning, Marketing, and Trade Inc.
Üsküp Cad. No: 16/2 06680 K.Dere/Ankara
Telefon : +90 (312) 428 65 93 • 428 65 95
Faks : +90 (312) 428 34 66
Dörtyol İşletme Müdürlüğü
Dörtyol Operation Management
İşletme Müdürlüğü 31601 Dörtyol / HATAY
Telefon : +90 (326) 744 55 77 • 744 55 82
Faks : +90 (326) 744 55 84
Turkish Petroleum International Company (TPIC)
Söğüözü Caddes, No:27
Söğütözü Çankaya/ANKARA
Telefon : +90 (312) 285 44 55
Faks : +90 (312) 285 38 09
C
O
N
T
A
C
T
TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş.
TANAP Natural Gas Tranportation Company
Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi
Farilya İş Merkezi No:8/18 06510
Çukurambar /ANKARA
Telefon : +90 (312) 999 11 11
Faks : +90 (312) 287 11 10
63
Enerjisiz medeniyet
gelişmez
Civilization requires
energy
Adres (Adress)
: Bilkent Plaza A2 Blok Bilkent/Ankara
Te l e f o n ( P h o n e )
: 0090 312 297 2000 (pbx)
Faks (Fax)
: 0090 312 266 0733 (pbx)
E - p o s t a ( E - m a i l ) : i n f o @ b o t a s . g o v. t r
We b
: w w w. b o t a s . g o v. t r
Download

B O T A Ş