T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı
Sayı : 49022165-010.99 / 5451.19059
Konu : Yabancı Uyruklu Asistanlara
Yapılacak Ödeme Hakkında
31 OCAK 2014
GENELGE
2014/ 03
İlgi : 06/07/2005 tarihli ve B.10.0.APK.0.00.00.00/4218 (3899) sayılı 2005/105 No’lu Genelge,
Bilindiği üzere, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un 3
üncü maddesinde Bakanlığın, eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan
yabancı uyruklu asistanlara döner sermaye gelirlerinden 500 YTL’ ye kadar ödeme yapılması
hususunda döner sermaye işletmelerine yetki vermeye mezun olduğu hüküm altına alınmış ve
ilgide kayıtlı Genelge ile söz konusu Kanun hükmüne istinaden ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş
idi.
Diğer taraftan, 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” 18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
18/01/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren mezkur Kanunun 25 inci maddesi ile 1219
sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesine “Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında
uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi
bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden, vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden
(13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme
yapılır. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.” hükmü eklenmiştir.
Ayrıca, anılan Kanunun 37 nci maddesi ile 209 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu çerçevede, 18/01/2014 tarihinden itibaren Kurumumuza bağlı eğitim ve araştırma
hastanelerinde görev yapan yabancı uyruklu asistanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması gerekmekte olup, bu tutardan
damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
Şubat 2014 Dönemine ilişkin Örnek Hesaplama Tablosu
Unvanı
Yabancı Uyruklu
Asistan
Gösterge
Rakamı
(A)
Memur Aylık
Katsayısı
(B)
Ödenmesi
Gereken Tutar
(Brüt)
(AxB)
Damga
Vergisi
Ödenmesi
gereken
Tutar
(Net)
13000
0,076998
1.000,97
7,60
993,37
1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı
Sayı : 49022165-010.99 /
Konu : Yabancı Uyruklu Asistanlara
Yapılacak Ek Ödeme Hakkında
6514 sayılı Kanun 18/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe
girdiğinden, yabancı uyruklu asistanların Ocak 2014 dönemine ilişkin ödemelerinin
hesaplanmasında 01/01/2014-17/01/2014 tarihlerine ilişkin olarak 209 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi kapsamında işlem tesis edilmesi, 18/01/2014-31/12/2014
tarihlerine ilişkin olarak ise 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi kapsamında işlem tesis
edilmesi gerekmektedir.
Örnek Hesaplama;
Unvanı
Yabancı Uyruklu
Asistan
209 sayılı Kanun Uyarınca
01/01/2014-17/01/2014
tarihleri arasına ilişkin
yapılacak ödeme
(NET)
1219 sayılı Kanun Uyarınca
18/01/2014-31/01/2014
tarihleri arasına ilişkin
yapılacak ödeme
(NET)
2014 Yılı Ocak ayına ilişkin
yapılacak toplam ödeme
(NET)
230,98 TL
448,62 TL
679,60
Netice itibari ile Kurumumuza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan
yabancı uyruklu asistanlara 18/01/2014 tarihinden itibaren 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü
maddesi uyarınca ödeme yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun Birliğinize bağlı tüm üçüncü basamak sağlık tesislerine
duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU
Kurum Başkanı
DAĞITIM:
88 Kamu Hastaneleri Birliğine
2
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu