T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK –II.ÜNİTE
1Mondros maddeleri
Boğazları itilaf dev işgal edecekti.
Osm.lı askerinin terhis edilmesi
Tersane ve donanmaya el konulacaktı.
Gerekli gördükleri yerleri işgal edeceklerdi.
Haberleşme ve ulaşım araçlarına el konulacakt
Osm. lı elindeki esirleri bırakacaktı
2-Aşağıda verilenler arasında uygun eşleştirme yapınız.
siyasi
ekonomik
askeri
İtilaf devletleri gerekli gördükleri yerleri işgal edeceklerdi
Boğazları itilaf devletleri işgal edecekti.
İzmir ve çevresi Yunanistan’a verilecekti.
Kapitülasyonla kesin olarak kaldırıldı.
Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacaktı.
Boğazları ilk kez uluslararası bir heyetin yönetmesi
3Maddeler
Bütün yurtta işgallerin protesto edilmesini ve mitingler
tertiplenmesini istedi
-Manda ve himaye kabul edilemez.
İstanbul Hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine
getirememektedir.
Milletin istiklalini ,milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Milli iradeyi hakim, Kuvayı Milliye'yi etken kılmak
esastır.
Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
.Bütün cemiyetler, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti" adıyla birleştirilmiştir
Temsil Heyeti, sayıca genişletilmiş, yetkileri artırılmış
Manda meselesi uzun tartışmaların ardından
reddedilmiştir.
4Cemiyetler
Sulh v Selameti Osmaniye Fırkası:
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti:
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Mavri Mira Cemiyeti:
Etnik-i Eterya Cemiyeti:
Rum Pontus Cemiyeti
Taşnak-Hınçak Cemiyetleri
Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Redd-i İlhak Cemiyeti:
Kilikyalılar Cemiyeti:.
Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti:.
5Cemiyetler
İzmir
Redd-i İlhak Cemiyeti
Kilikyalılar Cemiyeti
Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye cem.
Lozan ant.
Sevr ant.
Paris
Mondros ant.
Havza
genelgesi
Milli cem.
Adana
Amasya
genelgesi
Erzurum
kongresi
Sivas
kongresi
Milli varl. düşman cem. Azınlıkların cem.
Doğu Anadolu
Trakya
Trabzon
6- Aşağıda verilenleri tanımlayınız.
a- Galip devletler,yenilen devletlerden toprak ve
savaş tazminatı almayacaklar.
-Gizli antlaşmalara son verilerek antlaşmalar açık
yapılacak.
-Ekonomik engeller kaldırılacak,
devletlerarası eşitlik sağlanacak.
-Silahlanma yarışı sona erecekİşgal edilen Rus toprakları boşaltılacak,Belçika yeniden
kurulacaktı.
-Alsas-Loreine Fransa’ya geri verilecekti
.Milletler Cemiyeti kurulacaktır.Boğazlar her devlete açık
olacaktır.
-Osmanlı Devleti’nin Türk bölgelerine kesin
egemenlik hakkı tanınacak,diğer bölgeler kendi geleceklerini kendileri tesbit edecekler.
……………………………………………………….
bİngiltere’nin çalışmalarıyla İzmir ve çevresinin
Yunanistan’a bırakılması dolayısıyla İtalya
konferansı terketmiştir. Böylece İtilaf Devletleri arasında
ilk ayrılıklar ortaya çıkmıştır.A.B.D’de Milletler Cemiyeti
çalışmaları dolayısıyla konferansı terkedince konferansın
hakimiyeti İngiltere ve Fransa’ya kalmıştır
…………………………………………………………
cAteşkes hükümlerine göre Osmanlı Devleti fiilen
sona ermiş oluyordu. Bütün egemenlik hakları
kısıtlanıyor; askeri hükümlerle de Osmanlı
savunmasız bırakılıyordu. 24.madde ile de bir Ermeni
yurdu tasarlanıyordu
…………………………………………………………
12- Aşağıda verilen cemiyetlerin amaçlarını
yazınız.
İngiliz Muhipleri Cemiyeti:
Kürt Teali Cemiyeti:
Hürriyet ve İtilaf Fırkası:
Mavri Mira Cemiyeti:
Rum Pontus Cemiyeti:
Ermeni Taşnak-Hınçak Cemiyetleri:
:
8- Osmanlı Devletini Paylaşma Antlaşmaları (Gizli
Antlaşmalar) tarihlerini ve taraflarını yazınız.
1-Londra Antlaşması:. …………………………………
2 -Sykes Picot Antlaşması. ………………
3-Mac Mahon Antlaşması:. ………………
4- Seant Jean de Maurienne Antlaşması:. ………………
9-Kurtuluş savaşının Hazırlık dönemi gelişmelerini kronolojik
sırayla belirtiniz.
…………………….………………
……………….………………
…………………….………………
……………….………………
………………….………………
10-Mustafa Kemal Atatürk’ün yazılı eserlerini belirtiniz.
…………………..………………
………………………………
11--Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim gördüğü okulları
belirtiniz
…………………………………………
……………………………………
……………………………………
Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti:
İzmir Müdafa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti:
Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti.
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti:.
13-Aşağıda verilen gelişmeleri sıralayınız.
a-Mondros Ateşkes ant.nın imzalanması
b-Kuva-i Milliyenin kurulması
c-Osmanlı devletinin 1.Dünya savaşın da mağlup
olması
d- Milli cemiyetlerin kurulması
e-Bütün cemiyetlerin birleştirilmesi
…………………………………………………………
a-Çanakkale savaşının kazanılması
b-ABD’nin 1.Dünya savaşına girmesi
c-Rusya’nın 1.Dünya savaşından çekilmesi
d-Osmanlı dev.nin 1.Dünya savaşına girmesi
e-Bulgaristan’ın 1.Dünya savaşına girmesi
…………………………………………………………..
14-Aşağıda verilen tarihlerin uygun karşılığını yazınız.
19 Mayıs 1919…………………….
22 Haziran 1919 …………………
23 Temmuz 1919…………………..
26-30 Temmuz 1919…………………
4 Eylül 1919……………….
27 Aralık1919………………..
12 Ocak 1920………………..
28 Ocak1920………………..
16 Mart 1920………………
23 Nisan 1920……………………
15İşgal edilen yerler
Musul
Adana
Samsun
Antalya
Urfa
Konya
İngiltere
İtalya
Fransa
Download

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK –II.ÜNİTE 1