STANDART KOD NO: KOS-4.2; VE KOS-4.3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ FORMU
Doküman No:
İ.Ü-İMİDB-YDF-01
Yürürlük Tarihi:01.08.2013
YETKİYİ DEVREDENİN
YETKİYİ DEVRALANIN
ADI
ADI
SOYADI
SOYADI
UNVANI
UNVANI
İMZASI
İMZASI
YETKİ DEVRİNİN KONUSU
MALİ
İDARİ
DİĞER
□
YETKİ DEVRİNİN TARİHİ
YETKİ DEVRİNİN SÜRESİ
YETKİ DEVRİNİN YASAL DAYANAĞI
EKLER
Revizyon No:0 / Tarihî: -
AÇIKLAMA
STANDART KOD NO: KOS-4.2; VE KOS-4.3
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI
HARCAMA YETKİSİ DEVİR BELGESİ
Doküman No: İ.Ü-İMİDB-HYDB-01
Yürürlük Tarihi:01.08.2013
Revizyon No:0 / Tarihî: -
Harcama Birimi
Harcanın Bil imi Bütçe Tertibi
Harcama Yetkilisi
Adı Soyadı
Unvanı
Harcama Yetki Devri Yapılacak Birimin Adı
Harcama Yetkilisi
Devredilenin
Adı Soyadı
Unvanı
Yetki Devri Yapılacak Bütçe Tertibinin
Finans Tipi
Ekonomik
Kodu
Parasal
Tutar
Açıklama
DİĞER HUSUSLAR
1
- Yasal Dayanak
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Harcama Yetkisi ve Yetkilisi " başlıklı 31 'inci maddesi ve Maliye Bakanlığınca
hazırlanan 31/12/2005 tarihli ve 26040 (4. Mükerrer) sayılı, 28/04/2006 tarihli ve 26512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 v e 2 Seri Numaralı
Harcama Yetkileri Hakkında Genel Tebliğ'de harcama yetki devri düzenlenmiştir.
2
- Harcama Talimatı ve Sorumluluk:
- Harcama Yetkisi 5018 sayılı Kanunun 32'inci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak kullanılır.
3
- Harcama Yctkisisniıı Devri:
- Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bıı yetkilerini yardımcılarına, yardımcıları olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneteilere,
Merkez dışı il müdürlükleri harcama yetkilileri, harcama yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik ola rak bir alt
kademedeki yöneteilere,
Her bir harcama işlemi itibariyle, mal vc hizmet alımlarında 250.000,00 TL'yi (iki yüz elli bin Türk Lirası) yapım işlerinde ise 1.000.000,00 T L'yi (bir
milyon Türk Lirası) aşmamak şartıyla harcama yeücisini kısmen veya tamamen devredebilirler.
- Kendisine harcama yetkisi devredilenler bu yeüciyi başkasına devredemezler.
4
- Harcama Yetkisi Devrinin Bildirimi:
Harcama yetkililerince harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması haliude Harcama Yetkisi Devir Belgesinin bir örn eği; • Merkez
Harcama yetkilisi görevini yürütürken kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cczası uygulaması, görevden uzldaştırma ve benzeri nedenlerle
teşkilatında üst yöneticiye (Kurum Başkanına), Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve Muhasebe Birimine,
görevinizin başında bulunmadığınız durumlarda, yerinize bu sürede vekalet görevi verilenlerin harcama yetkilisi görevini yürü tmesini, Daha önce alınmış
- Merkez dışı birimlerde Muhasebe Birimine gönderilir.
bulunan harcama yetkisinin devrine ilişki» görevlendirmenin yürürlükten kaldırılmasını, Rica ederim.
Harcama Yetkisi Devredilenin
Adı Soyadı
Unvanı
Tarih
İmza
Harcama Yetkisini Devredenin
Adı Soyadı
Unvanı
Tarih
İmza
STANDART KOD NO: KOS-4.2; VE KOS-4.3
Ek-Î
YETKİ DEVRİ LİSTESİ
YETKİ DEVRİNE
KONU OLAN
MEVZUAT
YETKİ DEVRİNİN
DAYANAĞI
YETKİ
DEVRİNDE
BULUNAN
MAKAM
YETKİ
DEVREDİLENLER
YETKİNİN
KONUSU
STANDART KOD NO: KOS-4.2; VE KOS-4.3
Ek-2
YETKİ DEVRİ FORMU
Rapor Tarihi:
S.No
Yazının geldiği yer Yazının tarih ve
sayısı
Yazının
konusu
Yazının
gönderildiği yer
Yazının tarih ve
sayısı
Görüşün özeti
Download

KOS 4.3 - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı