GELĠRLER
17.10.2013
1. VERGĠ GELĠRLERĠ
1.1. GV Tevkifatı
1.2. Ġthalde Alınan KDV
1.3. Gümrük Vergiler
1.4. Damga Vergisi
1.5. Harçlar
1.5.1.Yargı Harçları
1.5.2 Pasaport Harçları
2. VERGĠ DIġI GELĠRLER
2.1. DSS Gelirleri
2.2. Değerli Kağıt Gelirleri
2.3. Faizler ve Gecikme Zamları
2.4. Para Cezaları
2.4.1 Yargı Para Cezaları
2.4.2 Ġdari Para Cezaları
2.5 KiĢilerden Alacaklar
3. MĠLLĠ EMLAK GELĠRLERĠ
3.1 SatıĢ Gelirleri
3.2 Ġdare Gelirleri
3.2.1 Kira (Lojman+Diğer TaĢınmaz)
3.2.2 Ecrimisil (VD)*
3.2.3 Ġrtifak
3.2.4 Hasılat
4. DĠĞER
TOPLAM
TÜRÜ
VERGĠ
VERGĠ DIġI
MĠLE
DĠĞER
TOPLAM
Mahalli Ġdare Payları
GEÇEN HAFTA
808.522.672,09
61.558.638,22
263.748.455,42
100.604.792,01
1.234.434.557,74
0,00
649.240.380,22
137.370.592,20
327.870.291,72
21.498.501,72
22.238.102,94
140.262.891,64
71.061.365,66
69.201.525,98
68.090.170,96
14.364.983,91
22.069.421,92
9.158.107,24
20.245.861,54
14.516.609,07
5.729.252,47
2.251.796,35
187.093.141,40
15.586.241,64
171.506.899,76
13.849.732,31
5.594.834,20
84.393.117,57
67.669.215,68
103.931.161,11
1.008.354.853,69
BU HAFTA
846.448.922,62
62.810.614,05
276.034.219,98
92.236.206,49
1.277.529.963,14
0,00
17.10.2014
846.448.922,62
178.212.042,43
482.178.684,30
34.507.333,83
28.004.288,40
123.546.573,66
98.963.469,64
24.583.104,02
64.644.360,54
15.543.972,13
17.588.624,99
7.926.848,46
20.944.814,14
17.217.698,99
3.727.115,15
2.640.100,82
276.034.219,98
14.501.821,35
261.532.398,63
44.270.294,27
31.894.601,56
103.356.174,52
82.011.328,28
92.236.206,49
1.277.529.963,14
VERGİ
Toplam
DeğiĢim
İçindeki
%
Payı
66,26
30,38
13,95
29,73
37,74
47,06
2,70
60,51
2,19
25,93
9,67
-11,92
7,75
39,26
1,92
-64,48
5,06
-5,06
1,22
8,21
1,38
-20,30
0,62
-13,44
1,64
3,45
1,35
18,61
0,29
-34,95
0,21
17,24
21,61
47,54
1,14
-6,96
20,47
52,49
3,47
219,65
2,50
470,07
8,09
22,47
6,42
21,19
7,22
-11,25
100,00
26,69
VERGİ DIŞI
MİLE
66
7%
5
22
22% 7
5%
66%
DİĞER
Download

Gelir İstatistiği