TÜRK FİZİK DERNEĞİ 30. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 02-05 EYLÜL 2013, İSTANBUL / TÜRKİYE
TURKISH PHYSICAL SOCIETY 30 TH INTERNATIONAL CONGRESS, 02-05 SEPTEMBER 2013, ISTANBUL / TURKEY
DOĞRUSAL KATILAŞTIRILMIŞ Bi-Zn-Al ÜÇLÜ ÖTEKTİK ALAŞIMININ
MEKANİK, ELEKTRİKSEL VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
M. ŞAHİN, E. ÇADIRLI*
Niğde Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O., Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Niğde, TÜRKİYE
[email protected]
*
Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Niğde, TÜRKİYE
[email protected]
Bu çalışmada Bi-ağ.% 2.0 Zn-ağ.% 0.2 Al üçlü ötektik alaşımı Bridgman tipi doğrusal
katılaştırma fırınında farklı katılaştırma şartlarında katılaştırıldı. Mikroyapı parametresinin
(katılaştırma parametrelerine (G, V) ve mikroyapı ve katılaştırma parametrelerinin
mikrosertliğe (HV) etkisi tespit edildi. Alaşımın özdirenç () ölçümleri standart dört nokta
yöntemi (Four Point Probe Method) ile yapıldı ve özdirencin sıcaklık katsayısı () hesaplandı.
DSC analizleri ile entalpi (H) ve özısı (CP) değerleri belirlendi. Ölçüm sonucu elde edilen
iletkenlik verileri kullanılarak Wiedemann-Franz ve Smith-Palmer bağıntılarından elde edilen
termal iletkenlik değerleri Bi-Zn-Al alaşımlarında deneysel olarak elde edilmiş termal
iletkenlik değerleriyle karşılaştırıldı.
186
Download

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 27