HACİM VE
ÖZ KÜTLE TESTLERİ
1)Eşit kollu bir
Terazi kefelerindeki
Cisimlerle Şekil-I
ve Şekil-II deki
gibi yatay
dengededir..
Buna göre, L
cisminin kütlesi
kaç g dır?
A)20 B)25 C)40
D)50
E)60
2)Eşit kollu bir terazinin
Kefelerine sırasıyla
10g, 8g kütleli
cisimler konulup,
binici 4. bölmeye
Getirildiğinde yatay denge
Sağlanıyor.Buna göre,binicinin kütlesi kaç g dır?
A)1
B) 2
C)4
D)5
E)10
4m
3)Önü ve arkası yarım küre ve ortası silindir
şeklindeki süt tankeri süt ile doludur.200cm3 lük
bardaklar la sütü dağıtırsak süt kaç kişiye yeter.?
π =3
A)64 B)640 C)6400 D)64000 E)640000
4) Yarıçapı 20cm,yüksekliği
80cm silindir şeklindeki
boş bir kaba, yarıçapı
10cm küresel bir bardak
ile su doldurulacaktır. Buna
göre, kaba en az kaç bardak
su dökülmelidir?
A)16
B)24
C)32
D)36
E)48
20cm
80cm
5) İçinde 150cm3 seviyesine kadar kuru
kum bulunan bir kaba 100cm3 su
döküldüğünde, su seviyesi 200cm3
düzeyinde oluyor. Buna göre, aynı kaba
200cm3 su döküldüğünde, su seviyesi kaç
cm3 düzeyinde olur?
A)225
B)250 C)275 D)300
E)350
6)Boş bir cam şişe öz kütlesi 3g/cm3 X
sıvısıile doldurulduğunda 250g, öz
kütlesi 2 g/cm3 olan Y sıvısı ile
doldurulduğunda 200g geliyor. Buna
göre, cam şişenin kütlesi kaç gram dır?
A)50
B)60
C)75
D)20
E)100
7)Aynı sıcaklıkta X
ve Y sıvılarının
kütle-hacim grafikleri
şekildeki gibidir. X
sıvısından 40g, Y
sıvısından 20cm3
alınarak oluşturulan
türdeş karışımın öz kütlesi
kaç g/cm3 dür?
A)1
D)4
B)2
E)5
C)3
8) Aynı sıcaklıktaki eşit hacimde m
ve 2m kütleli iki sıvı birbirine
karıştırılıyor. Karışımın öz kütlesi 3d
olduğuna göre, m kütleli sıvının öz
kütlesi kaç d dir?
A)2
B)4
C)6
D)8
E)10
9)Düşey kesiti şekildeki
gibi olan K,L kaplarında
hacimleri ve yoğunlukları farklı sıvılar vardır.
Boş bir kaba bu sıvılardan belli miktarlarda
konulduğunda üç kaptaki sıvı hacimleri eşit
oluyor.Buna göre,K kabından alınan sıvı
kütlesinin,L kabından alınan sıvı kütlesine
m
oranı
kaçtır?
m
k
L
A)1/3 B)2/3
C)1/4
D)4/3
E)5/2
10)Hacimleri V,2V olan eşit kütleli iki
sıvı türdeş olarak karıştırılıyor.
Karışımın öz kütlesi d olduğuna göre, V
hacimli sıvının öz kütlesi kaç d dir?
A)1/3 B)2/7 C)1/4 D)3/2 E)5/2
11)Öz kütlesi d, kütlesi m olan 2r
yarıçaplı silindir şeklindeki
tahtadan r yarıçaplı silindir
çıkartılıp yerine aynı boyutlu
5d öz kütleli metal bir
silindir konuluyor. Bu durumda
toplam kütle (tahta+metal) kaç
πr2hd dir?
A)1
B)2 C)3
D)4
E)8
r
2r
12) Düşey kesiti
şekildeki gibi olan
düzgün kaplar öz
kütleleri sırasıyla
dx ve dy olan X ve Y
sıvıları ile doldurulmuştur.Sıvıların kütleleri
eşit olduğuna göre dx/dy oranı kaçtır?
A)1/3
B)2/3
C)1/4 D)4/3
E)5/2
13)Şekildeki kap boşken kütlesi
100g dır.Kap d öz kütleli sıvı
İle doldurulduğunda kütlesi
300g oluyor..Buna göre,kap d
ve 3d öz kütleli sıvılardan eşit
hacimlerde alınarak yapılan
karışım ile doldurulursa kütlesi
kaç g olur?
A)200
B)300 C)400 D)500
E)600
14)Aynı sıcaklıkta öz kütleleri
sırayla dx, dy, dz olan X,Y ve Z
sıvılarının hacim-kütle grafikleri
şekildeki gibidir.Buna göre,dx,
dy,dz arasındaki ilişki nedir?
A) dx> dy> dz B) dx> dy=dz
C) dx> dz> dy D) dz>, dx > dy
E) dz> dy> dx
15)Aynı maddeden yapılmış
K ve L cisimleri su dolu dereceli bir kaba konulduklarında
su seviyesi 100cm3 hizasındadır.K ve L cisimleri sırasıyla
su içinden alındıklarında su
seviyeleri önce 80cm3 sonra 70cm3
hizasına geliyor. K cisminin kütlesi m
olduğuna göre, L cisminin kütlesi kaç m
dir?
A)0,5
B)1
C)1,5
D)2
E)2,5
16)I.kağıdın yırtılması
II.sütün mayalanarak yoğurt olması
III.radyoaktif elementlerin çekirdeklerinin
parçalanması.
Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziksel
değişime örnek olarak verilebilir?
A)Yalnız I
D)I ve II
B)Yalnız II
E)II ve III
C)Yalnız III
17)Fiziksel değişimler için;
I. Maddeyi oluşturan taneciklerin yapısı
değişmez.
II. Maddenin kütlesi değişmez
III. Maddenin yapısı değişmez
Yargılarından hangisi yanlıştır.?
A)Yalnız I
D)I ve II
B)Yalnız II
E)I ve III
C)Yalnız III
18)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Öz kütle maddeler için ayırt edici özelliktir.
B)Kütle, hacim ve eylemsizlik maddeler için
ortak özelliktir.
C)Fisyon tepkimelerinde atom çekirdeği
bölünür.
D)Maddenin tanecikli yapısında meydana
gelen değişikliğe fiziksel değişiklik denir.
E)Fisyon ve füzyon tepkimeleri kimyasal
değişikliktir.
19)Öz kütleleri sırasıyla 1g/cm3 ve 5g/cm3 olan X ve
Y sıvılarından türdeş bir karışım oluşturulduğunda
karımın öz kütlesi 3 g/cm3 oluyor.Buna göre,
karışım için verilenlerden hangisi yanlıştır.?
A)Karışımda X ve Y sıvılarının hacimleri eşittir.
B)Karışımda X sıvısının kütlesi, Y nin kütlesinden
küçüktür.
C)Karışımda X ve Y sıvılarının kütleleri eşittir.
D)Karışımda Y sıvısının kütlesi X sıvısının kütlesinin
3 katıdır.
E)Karışımın kütlesi, X sıvısının kütlesinin 4 katıdır.
20)Katı Bir madde ısıtıldığında;
I-kütle,
II-öz kütle
III-özısı
Niceliklerinden hangileri değişir? (Hal değişimi
yoktur)
A)Yalnız I
D)I ve III
B)Yalnız II
E)II ve III
C)Yalnız III
21)Öz kütleleri farklı X ve Y sıvılarının oluşturduğu
türdeş karışımla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)Karışımın öz kütlesi, sıcaklıkla değişir.
B) Karışımın öz kütlesi, karışıma giren sıvıların öz
kütleleri arsındadır.
C) Karışımın öz kütlesi, karışımdaki sıvılardan hacmi
büyük olanın öz kütlesine daha yakındır.
D) Karışımın öz kütlesi, sıvılardan eşit kütlelerde
alınınca öz kütlesi büyük olana yakındır.
E)Karışımın öz kütlesi, sıvılardan eşit hacimlerde
alınınca sıvıların öz kütlelerinin aritmetik
ortalamasıdır.
22)Kütle-hacim grafikleri şekilde
verilen X,Y sıvılarından türdeş bir
Karışım oluşturuluyor. Buna göre,
karışımın öz kütlesi g/cm3 birimiyle
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)1,5 den küçük
B)2,0
C)3,0 dan büyük
D)3,0
E)2,0 ile 3,0 arasında
23)Aynı sıcaklıktaki X,Y ve Z
sıvısının kütle-hacim grafikleri
şekildeki gibidir. Bu sıvılardan
eşit hacimlerde alınarak türdeş
bir karışım yapıldığında karışımdaki Z sıvısının kütlesi m oluyor.
Buna göre, karışımdaki X ve Y
sıvılarının kütleleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir
X Y
A) 4m 2m
B) 6m 4m
C) 6m 2m
D) 8m 2m
E) 8m 4m
24)Düşey kesiti şekildeki gibi
Olan kaplar sırasıyla dx, dy,
dz öz kütleleri birbirine
karışmayan X,Y ve Z sıvıları
ile doldurulduğunda sıvıların
denge durumu şekildeki
gibidir. Buna göre;
I- dx > dy > dz
II- dx>dZ > dY
III- dx > dy=dz
Bağıntılarından hangileri doğru olabilir?
A)Yalnız I
D)I,II ve III
B)Yalnız II
E)II ve III
C)Yalnız III
Download

PowerPoint Sunusu