NAZAL SEPTAL HEMANJİOM: OLGU SUNUMU
Nasal Septal Hemangioma: Case Report
Hakan DAĞISTAN1, Çağdaş ELSÜRER1 , Mete Kaan BOZKURT1 , Hüseyin KILIÇ2
ÖZET
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
1
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve
Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
Konya
Konya Eğitim ve Araştırma
2
Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
Konya
Kapiller, kavernöz, mikst ve hipertrofik alt tipleri olan hemanjiom; nazal mukozanın nadir
rastlanan, benign vasküler bir lezyonudur. Orta konka ve nazal vestibülde de olmakla
birlikte en sık septumda yerleşir. Tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun kanaması en sık
rastlanan semptomdur. Nazal septal hemanjiomu olan 19 yaşına bayan hasta burada
sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Nazal septum; Hemanjiom; Burun kanaması
ABSTRACT
Hakan DAĞISTAN, Uzm Dr.
Objective: Hemangioma is rare, benign, vascular lesion of nasal mucousa that has capillary, cavernous, mixed and hypertrophic subtypes. It settles most common on nasal
septum and middle turbinate and vestibule. One-sided nasal congestion and epistaxis
are the most common symptoms. We presented a case of 19 year-old female with haemangioma arising within the nasal septum.
Çağdaş ELSÜRER, Yrd. Doç. Dr.
Mete Kaan BOZKURT, Doç. Dr.
Hüseyin KILIÇ, Dr.
Key words: Nasal septum; Hemangioma; Epistaxis
İletişim:
Doç. Dr. Mete Kaan BOZKURT
Selçuk Üniversitesi Tıp Fak. Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları ve BaşBoyun Cerrahisi Anabilim Dalı,
Alaeddin Keykubad Kampüsü
42075 Selçuklu, Konya
Tel: 0532 4153900
e-mail:
[email protected]
Geliş tarihi/Received:25.06.2014
Kabul tarihi/Accepted:19.07.2014
Bozok Tıp Derg 2014;1(1):17-9
Bozok Med J 2014;1(1):17-9
17
Bozok Tıp Derg 2014;1(1):17-9
Bozok Med J 2014;1(1):17-9
SARI ve ark.
Nazal Septal Hemanjiom
OLGU
19 yaşında, bayan hasta, 3 aydır devam eden tek taraflı
burun tıkanıklığı, burun kanaması ve kötü kokulu
burun akıntısı şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu.
Öyküsünde sistemik hastalık, ilaç kullanımı, yabancı
cisim ve travma yoktu. Anterior rinoskopide sağ
nazal kavite normal iken sol nazal kaviteyi tamamen
dolduran, septumdan kaynaklanan, yüzeyi yer yer
ülsere, hiperemik, yaklaşık 1,5 cm çapında polipoid
kitle ile karşılaşıldı. Çekilen aksiyel ve koronal paranazal
sinüs bilgisayarlı tomografisinde sol nazal kavitede,
anteriorda septumdan başlayıp posteriorda orta
konka seviyesine kadar uzanan, paranazal sinüslere ve
diğer komşu yapılara yayılım ve kemik destruksiyonu
yapmayan, yaklaşık 1,5 cm çapında yumuşak doku
izlendi. (Resim 1).
prolifere damar kesitleri izlendi ve kapiller hemanjiom
olarak rapor edildi (Resim 2).
Resim 2: Patolojik görüntüde lümenlerinde
eritrositler izlenen ince cidarlı prolifere
damar kesitleri.
TARTIŞMA
Resim 1: Paranazal sinüs BT de sol nazal kavitede septumdan kaynaklanan kitle
Genel anestezi altında endoskopik olarak kitle eksize
edildi. Postoperatif
birbuçuk yıllık dönemdeki
kontrollerinde hastanın epistaksis ve nazal obstruksiyon
şikayetlerinin tekrar oluşmadığı ve endoskopik
muayenesinin normal olduğu görüldü. Eksize edilen
kitlenin histopatoljik değerlendirilmesinde yüzeyi ülsere
dokuda; lümenlerinde eritrositler izlenen ince cidarlı
Hemanjiom; deri ve mukozaların yaygın, benign
endotelyal lezyonlardır (1,2). Baş boyun bölgsinde
sık rastlanılmasına rağmen nazal mukozada nadiren
görülür (2). Nazal kavitede en sık %80 oranla
septumdan ve %15 oranla lateral nazal duvardan
kaynaklanır (2). Kapiller, kavernöz, mikst ve hipertrofik
alt tipleri vardır (3). Kapiller hemanjiom en sık alt
tiptir ve daha çok anterior septal kartilaj üzerinde
görülür (3). Kavernöz hemanjiom ise nadirdir ve kemik
septum ya da lateral nazal duvar üzerinde olur (1,3-6).
Radyolojik değerlendirme lezyonun yerini ve uzanımını
değerlendirmede yardımcı olur (2). Kapiller hemanjiom
daha çok yaşamın ilk yıllarında görülüp spontan
gerileme gösterebilirken kavernöz hemanjiom daha
çok erişkin yaşlarda görülür ve etyolojisinde travma söz
konusudur. Her iki cinsiyette eşit oranda görülürler (3).
Makroskopik incelemede sesil veya polipoid, düzgün
yüzeyli, lobüle patern gösterebilirler (3).
18
SARI ve ark.
Nazal Septal Hemanjiom
Mikroskopik incelemede ise kapiller hemanjiom bir
kollajen stroma ile ayrılmış basık epitel ile kaplı kapiller
boyutta damarlardan oluşur (1). Kavernöz hemanjiom,
büyük endotel kaplı vasküler alanlar oluştururken, mikst
tip, endotel ile kaplı çeşitli boyutlarda, ince duvarlı kan
damarlarının bir proliferasyonunu gösterir (1). Nazal
kavite yerleşimli hemanjiom olgularında epistaksis
en sık görülen belirtidir (7). Diğer semptomlardan
nazal obstrüksiyon, burun akıntısı ve epifora daha az
sıklıkla görülmektedir (7). Bu lezyonlar inflamatuar
psödotümörün diğer formlarından her zaman ayırt
edilemez (1,6). Ayırıcı tanıda anjiyofibrom, venöz
hemanjiom, hemanjioendotelioma, anjiomatöz glomus
tümörü, lenfanjioma gibi benign ve hemanjioperisitom,
hemanjiosarkom gibi malign nazal kavite tümörleri ve
metastatik maligniteler akılda tutlmalıdır. (1,6) Tercih
edilen tedavi; altta yatan perikondrium ve normal
mukoza sınırı ile birlikte lezyonun eksizyonudur
(1,3). Perikondriumun dahil edilmemesi nüks riskini
artırır (1,3,8). Büyük tümörlerde, tercih edilen
tedavi preoperatif embolizasyon ile birlikte lezyonun
eksizyonudur (1,9). Hemanjiom yönetiminde diğer
etkili yöntemler; skleotherapi, kriyoterapi ve lazer ile
rezeksiyondur (1,10). Endoskopik eksizyon; lezyonu
ve çevre anatomiyi iyi gösterebilmesi ve operasyon
esnasındaki kanamaları kontrol altına almak için olanak
sağlaması nedeniyle tedavide temel yöntemdir (1113). Cerrahi eksizyon sonrası nüks yaygın değildir.
Radyoterapi; rezeke edilemeyen ya da ulaşılması
mümkün olmayan lezyonların ilerlemesi durdurmak
amacıyla düşünülebilir (2,8).
Sonuç olarak hemanjiom nazal mukozanın nadir
rastlanan, benign vasküler bir lezyondur. Tek taraflı
burun tıkanıklığı, burun kanaması ve kötü kokulu
burun akıntısı olan hastalarda ayırıcı tanıda akılda
bulundurulması gerekmektedir.
KAYNAKLAR
1. Kodama S, Yoshida K, Nomi N, Fujita K, Suzuki M. Successful
treatment of nasal septum hemangioma with the Harmonic
Scalpel: a case report. Auris Nasus Larynx. 2006;33(4):475-8.
19
Bozok Tıp Derg 2014;1(1):17-9
Bozok Med J 2014;1(1):17-9
2. Çaylakli F, Çagici AC, Hürcan C, Bal N, Kizilkiliç O, Kiroglu F.
MD Cavernous hemangioma of the middle turbinate: A case
report Ear Nose Throat J. 2008;87(7):391-3.
3. Lazar CC, Costentin B, François A, Marie JP, Dehesdin
D.Bleeding polyp of the nasal septum: an uncommon lesion
in adults.Ann Otol Rhinol Laryngol. 2004;113(8):652-4.
4. Osborn DAJ. Haemangiomas of the nose. Laryngol Otol.
1959 ;73(3):174-9.
5. Dettelbach MA, Weissman JL, Singh J, Eibling DE.”Bleeding
polyp” of the osseous nasal septum: a rarely seen lesion.Am
J Otolaryngol. 1995;16(5):341-6.
6. Batsakis JG. Tumors of the head and neck. In: Clinical and
pathological considerations 2nd ed., Baltimore, MD: Williams
& Wilkins; 1979. p. 291–312.
7. Işılay D, Fuat B. Nazal Septumda Pyojenik Granülom:
Olgu Sunumu.Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
2011;2(1).
8. Iwata N, Hattori K, Nakagawa T, Tsujimura T. Hemangioma
of the nasal cavity: a clinicopathologic study. Auris Nasus Larynx 2002;29:335–9.
9. Azzolini A, Bertani A, Riberti C. Superselective embolization and immediate surgical treatment: our present approach
to treatment of large vascular hemangioma of the face. Ann
Plastic Surg 1982;9:42–60.
10. Howerd LL. Laser in endonasal surgery. Adv Sinus Nasal
Surg 1997;30:451–5.
11. Rallis E, Balatsouras D, Homsioglou E, Karapantzos I, Danielidis V.Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity. J
Otolaryngol. 2005;34(3):194-5.
12. Miller FR, D’Agostino MA, Schlack K. Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity. Otolaryngol Head Neck Surg
1999;120(5):783-4.
13. Mills SE, Cooper PH, Fechner RE. Lobular capillary hemangioma: the underlying lesion of pyogenic granuloma. A study
of 73 cases from the oral and nasal membranes. Am J Surg
Parbol 1980;4:470-9.
Download

NAZAL SEPTAL HEMANJİOM: OLGU SUNUMU