EK 1. ZEYİLNAME
Aşağıda eski ve yeni hali verilmiş şartname maddelerinin eski hallerinin yerine yeni halleri geçerli olacaktır.
İdari Şartnamedeki Değişiklik:
İdari Şartname Eski Hali
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
c) İhale tarihi:20/01/2014
İdari Şartname Yeni Hali
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
c) İhale tarihi:27/01/2014
Teknik Şartnamedeki Değişiklik:
Teknik Şartname Eski Hali
3.9. Haber ve Spor devamlılıklarında
Teknik Şartname Yeni Hali
3.9. Haber ve Spor devamlılıklarında
herhangi bir arıza durumunda yayın
herhangi bir arıza durumunda yayın
kesintisiz devam etmesi için aktif aktif
kesintisiz devam etmesi için aktif aktif
çalışan
ve
çalışan yedekli video server teklif
devamlılığı sağlayan donanım teklif
edilmelidir. Bu video serverlardan
edilmelidir. Bu video serverlardan
yedek amaçlı olanında en az 50 saat
yedek amaçlı olanında en az 50 saat
lokal
lokal
bulunmalıdır.
yedekli
HD
video
video
server
saklama
alanı
HD
video
saklama
Nedeni
İhaleye teklif edilecek ürün
çeşitliliğinin artırılmasını temin
etmek üzere
alanı
bulunmalıdır.
3.11. Teklif edilen video serverların
3.11. Kayıt&Yapım tarafında teklif
bütün video portları hem giriş, hem de
edilen video serverların bütün video
çıkış
portları hem giriş, hem de çıkış olarak
olarak
set
edilip
kullanılabilmelidir
(bi-directional).
set
Portlarla
herhangi
directional).
ilgili
bir
edilip
kullanılabilmelidir
Yayın
(bi-
tarafında
konfigürasyon değişikliği yapıldığında
kullanılacak serverların ise en az iki
video server reset (yeniden başlatma)
adet
işlemi gerektirmemelidir.
kullanılabilmelidir.
portu
İhaleye teklif edilecek ürün
çeşitliliğinin artırılmasını temin
etmek üzere
bi-directional
Portlarla
olarak
ilgili
herhangi bir konfigürasyon değişikliği
yapıldığında
video
server
(yeniden
başlatma)
reset
işlemi
gerektirmemelidir.
3.25.
Video-seslerin
saklanacağı
3.25.
Video-seslerin
saklanacağı
depolama birimlerinde veri güvenliği
depolama birimleri teklif edilecek
RAID algoritması veya eşleniği bir
video server ile aynı marka olmalıdır
algoritmayla sağlanacak, teklif edilen
ve bu depolama birimlerinde veri
sistemde eğer RAID kontrol birimleri
güvenliği
kullanılıyorsa
eşleniği bir algoritmayla sağlanmalı,
bunlar
birbirini
RAID algoritması
İhaleye teklif edilecek
kalitesini sağlamak üzere
veya
TRT Sitesi Kat:4/C ORAN 06109 Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.ÖZKAR,Mühendis
Tel: (312) 463 40 70 Faks: (312) 463 40 07
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.trt.net.tr
ürün
kesintisiz yedekleyecek şekilde, ikili
teklif edilen sistemde eğer RAID
gruplar halinde, aktif-aktif çalışacak
kontrol birimleri kullanılıyorsa bunlar
şekilde
birbirini
yapılandırılarak
kesintisiz
yedekleyecek
kullanılmalıdır. RAID konrol birimleri
şekilde, ikili gruplar halinde, aktif-
kullanılmıyorsa da kesintisiz çalışma
aktif çalışacak şekilde yapılandırılarak
prensibine uyulmalıdır.
kullanılmalıdır. RAID konrol birimleri
kullanılmıyorsa da kesintisiz çalışma
prensibine uyulmalıdır.
3.28. Sistemin devamlılık tarafı için;
.
3.28. Teklif edilecek Video Server
video-seslerin saklanacağı depolama
Sistemin devamlılık tarafı için; video-
biriminin
seslerin
saklanacağı
depolama
saklanabilir kapasitesi sıkıştırmasız en
biriminin
toplam
ve
az 2.000 saat HD video (@50 Mbps),
saklanabilir kapasitesi sıkıştırmasız en
Kayıt ve Yapım tarafı için video-
az 600 saat HD video (@50 Mbps),
seslerin
saklanacağı
depolama
Kayıt ve Yapım tarafı için video-
biriminin
toplam
ve
seslerin
saklanacağı
depolama
saklanabilir kapasitesi sıkıştırmasız en
biriminin
toplam
ve
az 600 saat HD video (@50 Mbps)
saklanabilir kapasitesi sıkıştırmasız en
olacak ve RAID 6 veya eşdeğeri
az 2000 saat HD video (@50 Mbps)
güvenlikte, en az 7200K rpm, 6 Gbps
olacak ve RAID 6 veya eşdeğeri
hızında, 600 GB kapasiteli SAS veya
güvenlikte, en az 7200K rpm, 6 Gbps
SSD
hızında, 600 GB kapasiteli Enterprise
toplam
disklerle
Depolama
net
net
ve
data
data
oluşturulacaktır.
birimlerinin,
tasarımları
net
net
data
data
SATA, SAS veya SSD disklerle
gereği kullandığı alanlar varsa (vault,
oluşturulacaktır.
snapshot, clone vb.) bu alanlar net alan
birimlerinin,
hesaplamasının dışında tutulacaktır.
kullandığı
Teklif edilen depolama birimlerinin ve
snapshot, clone vb.) bu alanlar net alan
saklama alanlarının kapasiteleri ikilik
hesaplamasının dışında tutulacaktır.
(binary) sistemde Byte türevleri olarak
Teklif edilen depolama birimlerinin ve
hesaplanacaktır. Bu kapasite kayıtlı
saklama alanlarının kapasiteleri ikilik
materyal
(binary) sistemde Byte türevleri olarak
artırılabilecektir.
kaybedilmeden
İhaleye teklif edilecek ürün
çeşitliliğinin artırılmasını temin
etmek üzere
Depolama
tasarımları
alanlar
varsa
gereği
(vault,
hesaplanacaktır. Bu kapasite kayıtlı
materyal
kaybedilmeden
artırılabilecektir.
.
TRT Sitesi Kat:4/C ORAN 06109 Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.ÖZKAR,Mühendis
Tel: (312) 463 40 70 Faks: (312) 463 40 07
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.trt.net.tr
Download

EK 1. ZEYİLNAME