Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
Dersin adı:
Temel Sanat Eğitimi
Dersin veriliş şekli:
Yüz Yüze
Dersin genel içeriği:
1. Nokta- iz i
ı -Koyu, ı - l e
3. Renk
4. Doku
5. Kompozisyon
6. Perspektif
Dersi veren öğretim görevlisi:
İrem Ela Yıldızeli
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle görüşme
saatleri:
BLOK, Salı ünleri 09:30-12:00
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı:
BB 203-33
ZORUNLU
TÜRK E
1 final projesi ve 5 dev
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
%60 proje, %40 final projesi
Derse devam zorunluluğu: %
%70
Haftalar
1
2
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Tasarım elemanları no ta, iz inin
tanımı ve uygulama.
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
Doğal objeler üzerinde
ışık araştırması, dokusal
farklılıklar gösteren
objelerin iki boyutta
ışık gölge ile
boyutlandırılması
öğrenebilme
Ü boyutlu nesnelerin iz i ullanara
i i boyutlu uy ulaması
Doğal objeler üzerinde
ışık araştırması, dokusal
farklılıklar gösteren
objelerin iki boyutta
ışık gölge ile
boyutlandırılması
öğrenebilme
Ödev: Kendi portrelerinin far lı
ifadelerde izimi
Dersin Kaynakları
Temel Tasarım,
Prof Dr Latife ürer,
Y İ Mimar ül ürer
3
Hazırlanan devlerin sınıf i i
değerlendirilmesi
R nesans ve sanatta lasi d nem
nedir? Sanat ılardan rne alı ma
izlenimi. Bir objenin l e ve ı ı
ullanara ü boyutlu izimi
4
Ödev: izimin tamamlanması
Portre nasıl izilir? Yüzün anatomisi
ve uy ulaması
5
ETKİNLİK: İstanbul r eoloji müze
ziyareti ve orada se ti leri hey el ya
da nesnenin müze i inde izimi
6
Müze izimlerinin sınıf i i
değerlendirilmesi
enel ren tanımı Ren emberi
olu turup ontrast ren ve tonların
zlemlemesi
7
8
Ödev: Doğada do u ara tırması
uaj boya ile toplanılan do uları
kontrast renklerden resmedilmesi.
Doğal objeler üzerinde
ışık araştırması, dokusal
farklılıklar gösteren
objelerin iki boyutta
ışık gölge ile
boyutlandırılması
öğrenebilme
Sanatın Öyküsü,
E. H. Gombrich
Doğal objeler üzerinde
ışık araştırması, dokusal
farklılıklar gösteren
objelerin iki boyutta
ışık gölge ile
boyutlandırılması
öğrenebilme
Ren in tanımı, na
renkler, Ana ara
renkler, Ara renkler,
Ren s alası, Ren
psikolojisi, Renk form
ili isi, Ren fon siyon
ili isini kavrayabilme
Ren in tanımı, na
renkler, Ana ara
renkler, Ara renkler,
Ren s alası, Renk
psikolojisi, Renk form
ili isi, Ren fon siyon
ili isini avrayabilme
Çizim Sanatı Serisi 1Portre Çizimi,
Giovanni Civardi
Tamamlayıcı ontrast,
Simultane kontrast,
Yalın ontrast, Sıca
Ödev: İ in tamamlanması
soğu ontrast, Miktar
ontrastı, ı oyu
ontrastı, Kalite
ontrastı; Strü tür:
Tanımı, Mobil eleman,
Form te rarı, Yüzeysel
strü tür, Ü boyutlu
strü türü
tasarlayabilme
ETKİNLİK: Sabancı Müzesi'nde
ağrı ımlı form, Form
Miro'nun sergi ziyareti. Miro ile
üretme; Tasarım
beraber ağda sanatın zlemlemesi. İl eleri: Kompozisyon,
Benzerlik, Denge,
Y nler, Sı seyre , ı
oyu, Büyü ü ü ,
Dolu bo , Zıtlı or ani
ili iler arasında bağ
kurabilme
Güzelliğin Tarihi,
Umberto Eco
9
Kompozisyon nedir? estalt uramı
Benzerli , Den e, Y nler, Sı seyre ,
ı oyu, Büyü ü ü , Dolu bo ,
Zıtlı or ani ili iler arasında bağ
kurabilme.
10
Perspektif nedir? Te ve ift a ı ın
anlatımı ve uy ulama
ift a ı lardan olu an bir izim
uygulama.
İ lerin sınıf i i değerlendirilmesi
11
12
Ödev: Bir sanat eseri se ilece ve ona
uy un ağıt, ambalaj, ıda ürünü ibi
far lı malzeme etirilece
Kolaj te niği ile sanat eserinin
reprodü siyon alı ması yapılması.
Kolaj i lerinin sınıf i i
değerlendirmesi
Final ödevi:
Se ti leri bir iir, film veya itabın
hikayesini karakalem, renkli boyu
malzemesi ve diğer malzemelerin bir
arada ullanara 35x50 ağıt üzeri
olaj te niği ile anlatımı
13
ra tırma ve eskiz ara tırması...
Se ti leri proje sunumu ve final
alı manın at lye i i uy ulaması
Tamamlayıcı ontrast,
Simultane kontrast,
Yalın ontrast, Sıca
soğu ontrast, Mi tar
ontrastı, ı oyu
ontrastı, Kalite
ontrastı; Strü tür:
Tanımı, Mobil eleman,
Form te rarı, Yüzeysel
strü tür, Ü boyutlu
strü türü
tasarlayabilme
ağrı ımlı form, Form
üretme; Tasarım
İl eleri: Kompozisyon,
Benzerlik, Denge,
Y nler, Sı seyre , ı
oyu, Büyü ü ü ,
Dolu bo , Zıtlı or ani
ili iler arasında bağ
kurabilme
Perspektif temel
terimlerini, resimdeki
nemini, perspe tif
ilkelerini kavratmak.
Do usal alı maların
rsel anlatımda i yeri
ve nemini
kavrayabilme
Perspektif temel
terimlerini, resimdeki
nemini, perspe tif
ilkelerini kavratmak.
Do usal alı maların
rsel anlatımda i yeri
ve nemini
kavrayabilme
Perspektif temel
terimlerini, resimdeki
nemini, perspe tif
ilkelerini kavratmak.
Do usal alı maların
rsel anlatımda i yeri
ve nemini
kavrayabilme
14
Projelerin at lye i i değerlendirilmesi
Perspektif temel
terimlerini, resimdeki
nemini, perspe tif
ilkelerini kavratmak.
Do usal alı maların
rsel anlatımda i yeri
ve nemini
kavrayabilme
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Temel Sanat Eğitimi