Bir Fotovoltaik Güç Santralinin Maliyet-Yarar Analizi
Gözde Bayazit *,1
1
Temiz Tükenmez Enerjiler AD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye
Gönderilme: 31/04/2014
Düzeltme: 11/04/2014
Kabul: 14/04/2014
PACS88.40.hm, 88.40.hj, 88.40.j,88.05.Vx,88.05.Xj,88.05.Rt
*e-posta:
[email protected]
Yenilenebilir enerji teknolojileri son yirmi yılda hızla gelişen
teknolojilerdir.Bunun başlıca sebebi ise bilindiği gibi temiz
olmayan diğer kaynakların küresel ısınmaya etkisi ve artan enerji
ihtiyacıdır.Fosil yakıtlar gibi geleneksel kaynakların tükenme
tehlikesi ve yüksek fiyatları da bilim insanlarının bu teknolojilere
yönelmesine sebep olmutur.Fotovoltaik teknolojileri de enerji ihtiyaçlarına çözüm getirebilecek yenilenebilir enerji teknolojilerinin başında gelenlerdendir.Bu nedenlerden dolayı solar fotovoltaik sistemlerinin satışı da günümüzde giderek
artış
göstermiştir.Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemlerin yapımı da
zamanla hız kazanmıştır.
Bir fotovoltaic güç santrali kurulurken kaynak tahmini ve bazı
ölçümler yapmak gerekir.Yapılan bu ölçümler sonrasında nasıl
bir fotovoltaik malzeme kullanılacağına karar verilir.Bu karar
verildikten sonra kullanılacak panellerin nereye nasıl dizileceği
,birbirlerine nasıl bağlanacağı gibi konularda da özenle
düşünülmelidir.Burada elde edilen akımın alternatif akım oluğu
ve dc akıma dönüştürme ihtiyacı olduğu da unutulmamalıdır.Bu
nedenle kullanılacak AC-DC çeviricilerin de maliyet hesabında
önemli bir yeri vardır.Kaynak ve santral üretimi için tahmini
ölçülen değerler ile ilgili maliyet hesapları bu bağlamdaki mevzuatta hesaba katılarak yapılırsa, bir ön maliyet yarar analizi
yapılmış olur.Örneğin 2011 yılında Arjantin’de yürürlükte olan
26190 sayılı mevzuat bu alanda çalışma yapacak olan
yatırımcılara bazı teşvikler veren bir mevzuat olduğundan orada
kurulacak bir fotovoltaik güç sanrali için bunu maliyet analizinde
hesaba katmak son derece önemlidir.Arjantin için yapılan
çalışmalar incelendiğinde,bu yönlerden yapılan çalışmaların
oldukça az olduğu görülmüştür ve çalışma bu nedenle Arjantin’in
Santa Fe eyaletinde yapılmıştır.
Kısaca özetlemek gerekirse, bu çalışma, yatayda farklı açılarla
konumlandırılmış fotovoltaik enerji üreteçleri tarafından elde
edilen enerjiyi kıyaslamak ve en uygun yerde, en uygun açıda
olanı
tesbit
etmek
amacıyla
hazırlanmıştır.Bunun
yanında,Arjantin’in Santa Fe eyaletinde kurulacak bir santralin
maliyet
analizinin
yasal
çerçevede
incelenmesi
de
hedeflenmiştir.Farklı senaryolar ile maliyet-yarar analizi
yapıldıktan sonra bir fotovoltaik güç santralinin inşa fizibilitesi
için
gerekli
sonuçlar
elde
edilmişir.Tüm
bunlar
yapılırken(2011yılında) yürürlükteki 26190 sayılı mevzuat da
göz önüne alınmıştır.
Makale, hazırlık aşaması ,üretimin değerlendirilmesi aşaması ve
fizibilite aşaması olarak üç ayrı aşamada incelenmiştir. Bu aşamalarda yapılanların doğrultusunda elde edilen sonuçlar, o
bölgede yürürlükte olan mevzuat ve teşvikler ile Arjantin için
1MWlik bir güç santrali kurmanın uygun olduğunu göstermiştir.
Farklı materyallerden yapılmış fotovoltaik modüllerin malyet
kıyaslamaları
AnahtarKelimeler: Solar fotovoltaik , maliyet ,yenilenebilir enerji,alternatif akım,direk akım, AC-DC çevirici, mevzuat,fotovoltaik
güç santrali,fizibilite,şebeke
Download

Bir Fotovoltaik Güç Santralinin Maliyet-Yarar Analizi