24 1 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Resmî Gazete
24 Ocak 2014 CUMA
Sayı : 28892
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANM IŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLM ESİNE DAİR TEBLİĞ (M HG/2014-04)
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan ve Necatibey
Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Türk Standardları Enstitüsü, 10/7/2013 tarihli ve 28703
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı M alzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan
kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Ek-1
MHG/2014-01 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde
Türk S tandartları Enstitüsü’nün
Görevlendirme Kapsamı (No:1)
Avrupa
Komisyonu
Karar No.
Performansın
Değişmezliğinin
Ürün(ler)/ Kullanım Amacı Değerlendirilmesi
ve Doğrulanması
S istemi
Prefabrik
bacalar
(kat
yüksekliğinde elemanlar), alev
bacası hatları (elemanlar veya
bloklar),
çok
bölmeli
95/467/EC
(Sistem 2+)
bacalar(elemanlar
veya
bloklar), tek duvarlı baca
blokları, kendi başına duran
baca kitleri ve birleşik bacalar
Ahşap esaslı paneller:
-Yontulup
düzeltilmemiş,
kaplama, cilalı veya kaplanmış
97/462/EC
ahşap esaslı paneller. (yapısal
elemanlarda
iç
ve
dış
uygulamalar için)
Çimentolar, bina, kireçler ve
diğer hidrolik bağlayıcılar:
-Portland Çimento
-Portland
Kompoze
Çimentolar: Portland-curuflu
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140124-12.htm
(Sistem 2+)
Ş artnameler
Görevler
TS EN 1457-1
TS EN 1457-2
TS EN 1806
TS EN 1856-1
TS EN 1856-2
TS EN 1857
TS EN 1858:2008+A1:2011
TS EN 12446
TS EN 13063-1+A1
TS EN 13063-2+A1
TS EN 13063-3
TS EN 13069
TS EN 13084-5
TS EN 13084-5 /AC
TS EN 13084-7
TS EN 14471
TS EN 14989-1
TS EN 14989-2
Fabrika
Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
TS EN 13986
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
1/4
24 1 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
çimento,Portland-silis dumanlı
çimento,Portland-puzolanlı
çimento,Portland-uçucu küllü
çimento,Portland-pişmiş sisli
97/555/EC çimento,Portland-kalkerli
çimento,Portland
kompoze
çimento
-Yüksek fırın cüruflu çimento
-Puzolanik Çimento
-Kompoze çimentolar
(Yapım işlerinde ve yapı
malzemelerinin
üretiminde
kullanılacak beton, harç, sulu
harç
diğer
karışımların
hazırlanması)
Yapı kireçleri, kapsamı:
-Kalsiyum kireçler
-Dolomit kireçler
-Su bazlı kireçler
97/555/EC (Yapım işlerinde ve yapı
malzemelerinin
üretiminde
kullanılacak beton, harç, sulu
harç
diğer
karışımların
hazırlanmasında)
Duvarcılık birimleri I. Kategori
97/740/EC (Duvarda, kolonlarda ve bölücü
elemanlarda)
Fabrika yapımı duvar işlerinde
kullanılan harçlar
97/740/EC
(Duvarda, kolonlarda ve bölücü
elemanlarda)
Strüktürel
metalik
kesitler/profiller
Sıcak haddelenmiş,
soğuk
şekillendirilmiş veya başka
şekilde
üretilmiş
çeşitli
şekillerdeki
kesitler/profiller
(T, L, H, U, Z, I, kanallar,
98/214/EC köşebent, oluk, boru), yassı
ürünler (tabaka, levha, şerit)
çeşitli metal malzemelerden
yapılmış, korozyona karşı
astarlanarak
(kaplanarak)
korunmuş ya da korunmamış
dökme, dövme ve çubuk
demirler.
Strüktürel
metalik
kesitler/profiller
Strüktürel metalden yapılmış
inşaat malzemeleri
M akaslar, kirişler, kolonlar,
merdivenler,
döşeme
mertekleri, taşıyıcı direkler ve
palplanj (perde) gibi bitmiş
metal
ürünler.
Belirli
98/214/EC uygulamalar için tasarlanarak
uygun büyüklüklerde kesilmiş
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140124-12.htm
TS EN 197-1
Ürün
Belgelendirme
Kuruluşu
(Sistem 2+)
TS EN 459-1
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
(Sistem 2+)
TS EN 771-1
TS EN 771-2
TS EN 771-3
TS EN 771-4
TS EN 771-5
TS EN 771-6
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
(Sistem 2+)
TS EN 998-2
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
(Sistem 2+)
TSEN 10025-1
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 10340
TS EN 10340/AC
TS EN 10343
TS EN 15048-1
TS EN 15088
TS EN 10088-4
TS EN 10088-5
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
TS EN 1090-1/A1
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
(Sistem 1+)
(Sistem 2+)
2/4
24 1 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
parçalar, raylar, traversler.
Bunlar astarlanarak korozyona
karşı
korunmuş
yada
korunmamış olabilir, kaynaklı
yada kaynaksız olabilir..
(Temellerde
ve
yapı
çerçevelerinde kullanım için)
Kaynak malzemeleri
98/214/EC (Strüktürel metal yapı işlerinde
kullanmak için)
Strüktürel bağlayıcılar
M etal perçinler, cıvatalar
(somunlar ve pullar) ve H. R.
Cıvataları
(yüksek
mukavemetli
öngerilimli
98/214/EC
cıvatalar-High
Resistance),
başlı çiviler, vidalar, demiryolu
sürgüleri.
(Strüktürel metal işlerde
kullanmak için)
Beton, harç ve enjeksiyon için
agregalar ve dolgu malzemeleri
98/598/EC
(Yapılar, yollar ve diğer altyapı
işlerinde)
Kuşanıktaşlar
(koruma
tabakası taşları)
98/598/EC
Su yapıları ve diğer altyapı
çalışmalarında
Sistem 2+
Sistem 2+
(Sistem 2+)
TS EN 13479
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
TS EN 14399-1
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
TS 706 EN 12620+A1
TS 1114 EN 13055-1
TS EN 13055-1 /AC
TS 2717 EN 13139
(Sistem 2+)
TS EN 13383-1
TS EN 13383-1/AC
(Sistem 2+)
TS 7043 EN 13450
TS 7043 EN 13450/AC
Bitümlü karışımlar, yüzeye
98/598/EC uygulamaları için Agregalar
(Yol ve diğer altyapı işlerinde)
(Sistem 2+)
TS EN 13043
TS EN 13055-2
- Bağlı olmayan ve hidrolik
98/598/EC bağlı olan karışımlar için
(Yol ve diğer altyapı işlerinde)
(Sistem 2+)
TS EN 13242+A1
TS EN 13055-2
98/598/EC
Demiryolu balastı
(Demiryolu işlerinde)
Bitümlü karışımlar
98/601/EC (Yolların yapımı ve yüzey
uygulamaları için)
Bitüm
98/601/EC (Yolların yapımı ve yüzey
uygulamaları için)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140124-12.htm
(Sistem 2+)
(Sistem 2+)
TS EN 13108-1
TS EN 13108-1/AC
TS EN 13108-2
TS EN 13108-2/AC
TS EN 13108-3
TS EN 13108-3/AC
TS EN 13108-4
TS EN 13108-4/AC
TS EN 13108-5
TS EN 13108-5/AC
TS EN 13108-6
TS EN 13108-6/AC
TS EN 13108-7
TS EN 13108-7/AC
TS EN 12591
TS EN 13808
TS EN 13924
TS EN 13924/AC
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
3/4
24 1 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
TS EN 14023
TS EN 15322
Yol inşaatı ürünleri: Yüzey
98/601/EC işlemleri
(yolların
yüzey
işlemleri için)
Yol inşaatı ürünleri: Köprü
tabliyeleri için, Köprü tabliyesi
98/601/EC
su geçirmeyen malzemeleri ve
kitleri
(Sistem 2+)
TS EN 12273
TS EN 12271
(Sistem 2+)
TS EN 14695
99/90/EC
M embranlar:
- Çatı şilteleri
(Yapılarda)
(Sistem 2+)
TS EN 13707+A2
TS EN 13956
99/90/EC
M embranlar:
- Nem geçirimsiz şilteler
(Yapılarda)
(Sistem 2+)
TS EN 13967
TS EN 13969
TS EN 13969/A1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140124-12.htm
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
4/4
Download

Resmî Gazete