betonun bakımı (kür)
buhar kürü
9-2
Paki Turgut
Kaynaklar
1) Turhan Y. Erdoğan, Beton
2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006.
3) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association
4) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition
5) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition
6) Hewlett P, Lea's Chemistry of Cement and Concrete, 5th Edition
7) Mehta PK, Monteiro PJM, Concrete: Microstructures, properties, and materials
8) Portland Cement Association
Yüksek sıcaklıklarda kür
Düşük basınçlı buhar kürü
Atmosfer basıncında, betonun buharla kürü
dayanım kazanma hızını etkili bir şekilde artırır.
Buhar kürü ön dökümlü beton elemanlarda kullanılır.
Ayrıca etrafı kapatılmış, yerinde döküm beton
elemanlarda da kullanılabilir. Kalıpların erken
sökülmesini sağladığı için, üretim hızını artırır.
Elemanın yerine taşınmasından veöngerilmeden
önceki kür peryodunu kısaltır.
Basınç dayanımı (MPa)
18
16
En büyük kür sıcaklıkları 40 ile 100 oC arasında
değişebilir. En uygun sıcaklık 65 ile 80 oC arasındadır.
14
o
55
12
10
8
o
20
6
C
o
C
40 o
85 C
o
90 C
C
4
Düşük basınçlı buhar kürünün erken dayanıma etkisi, Eleman
dökümünden hemen sonra buhar kürü uygulanmıştır. Fakat
beton dökümünden birkaç saat sonra buhar kürü uygulanması
uygundur. Sıcaklık, dayanım kazanma hızı ve nihai dayanım
arasında bir olumsuzluk oluşturur. Betonun başlangıçtaki
sıcaklığı ne kadar fazla ise, nihai dayanımı o kadar düşük olur.
En uygun sıcaklık üretilen yapı elemanın cinsine göre değişir.
2
0
0
Beton sıcaklığının düşük olması, uzun kür süresi
gerektirir ancak nihai dayanımı yükseltir.
10
20
30 40 50
Süre (saat)
60 70
100 oC sıcaklığın üzerinde buhar kürü uygulanan betonlar daha sonra normal çevre
sıcaklığındaki ortada neme maruz kalırsa, dayanıklılıkla ilgili sorunlar ortaya çıkar.
Bu olaya Gecikmiş Etrenjit Oluşumu adı verilir ve bazı agrega taneleri etrafında boşluk
oluşturur. Bu boşluklar sıkı bir şekilde dizilmiş etrenjit içerir.
Kullanılan çimentolarda SO3/Al2O3>0.5 ise, bu problemin oluşumu kaçınılmazdır.
Buhar kürü peryodu
Buhar kürü ile ilgili en önemli husus, betonun
kontrollü olarak ısıtılıp, soğutulmasıdır.
80
Şoklama
ısıtm
rollü
Kont
a
30
tm
oğu
40
lü s
50
trol
a
60
Kon
Sıcaklık (oC)
70
20
Ön kür peryodu
10
0
4
Beton kalıptan çıkarıldıktan
sonra bir süre laboratuar
ortamında oda sıcaklığında
bekletilir. Buna ön kür peryodu denir ve süresi 2-6 saat
arasındadır. Bu süre çimento
tipine ve sıcaklığa bağlıdır.
Kontrollü ısıtma bölgesinde;
ön kür peryodu kullanılmışsa
sıcaklığın artış hızı 33oC/saat
Ön kür yoksa 11 oC/saat.
Şoklama bölgesinde; sıcaklık
büyükse, bu süre kısa olur.
Sıcaklığın yüksek olması
İlave kür ya da durumunda dayanım değişimi
bir önceki sayfadaki resimde
depolama
verilmektedir.Soğuma
soğuma hızı 2220
24
28 bölgesinde;
o
33 C/saat olmalıdır.
8
12
16
Süre (saat)
Buhar kürü uygulanmış betonun özellikleri
Düşük buhar basıncıda kür edilmiş betonun özellikleri ile normal betonun aynıdır.
Çimentonun hidratasyon ürünleri hızlı oluşur.100 oC de C3S nin tamamı 3 günde hidrate
olur.
Hidratasyon ürünü yine C-S-H dır, ancak komposizyonu sıcaklıkla değişir. Çok yüksek
sıcaklıklarda kalsiyum-sülfat-alüminatlar stabilitesini kaybeder ve daha fazla sülfat ve
alüminat C-S-H içine dahil olur. C-S-H yapısı yine amorftur.
ASTM nin tüm portland çimento tipleriyle yapılan betonlara buhar kürü uygulanabilir.
Puzolanlı ve curuflu betonlara da uygulanabilir. Hava sürükleyiciler, su azaltıcılar ve priz
kontrolünde kullanılan katkılarla yapılanbetonlara buhar kürü uygulanabilir.
Nihai dayanımdaki azalmanın nedeni başlangıç hidratasyonun hızlı olmasıdır. Bu
durumda hidratasyon ürünlerinin dağılımı daha az üniformdur. Boşluk yapısı bu durumu
kanıtlar niteliktedir. Çünkü kapiler boşluklar > 0.01 mikrondan büyüktür.
Buhar kürü uygulanmış betonların geçirgenliği biraz daha fazladır ancak dayanıklılığı
etkilemez.
Düşük basınçlı buhar kürü uygulanmış betonların sünme ve büzülme deformasyonları daha
azdır. Bu değerler normal betondakinin yaklaşık 1/3 kadardır.
Yüksek basınçlı buhar kürü
o
Kür sıcaklığı 100 C den fazla ise, doymuş buhar kürü
kapalı bir ortamda uygulanır. Bu işleme basınçlı kap
ya da otoklav denir. Kür sıcaklığı 160-210 oC
arasında değişir, buhar basıncı 6-20 atm.
o
Oluşan ürünlerin yapısı 100 C sıcaklığın altında yapılan kür edilen
betonlardan farklıdır.
Avantajları şunlardır;
Beton elemanlar 24 saat sonra kullanıma hazır.
Daha az sünme ve büzülme
Sülfata karşı iyi bir direnç
Çiçeklenme meydana gelmez
Kürden sonra elemanda daha az nem.
Sadece prefabrik yapı elemanları ya da kalsiyum-silikat briketlerin
üretiminde kullanılabilir.
Yüksek basınçlı buhar
küründe kür peryodu
nasıl değişir?
Yüksek basınçlı buhar
küründe hidratasyon
ürünleri nasıl değişir?
Yüksek basınçlı buhar
küründe silikatlar
nasıl bir etki yapar?
Yüksek basınçlı buhar
küründe ince agregalar
nasıl bir etki yapar?
Yüksek sıcaklıklarda
kalsiyum-sülfo-alüminat
oluşur mu?
Kristal yapılı C-S-H
oluşumunun olumsuz
etkisi nedir?
Kalsiyum-sülfo-alüminat
oluşmaması ne fayda
sağlar?
Yüksek buhar kürü
uygulanmış betonlarda
niçin çiçeklenme
oluşmaz?
Yüksek buhar kürü
uygulanmış betonların
maliyeti hakkında ne
söylenebilir?
Yüksek buhar kürü uygulanmış betonlarda, donatı ile beton arasındaki aderans dayanımı
yaklaşık % 50 daha azdır. Bu tür betonlar gevrek yani normal betona kıyasla daha
kırılgandır.
Download

betonun bakımı (kür) buhar kürü