ORGAN
˘ IS¸ÇISI
BAG
olun
li
k
a
n
n
a
g
r
O
i
elges
g˘ ıs¸ B rınca
a
B
n
a
Orga ası paragraf 2 uy
Organ
bag˘ıs¸ın
a
dair bey
an
Ölümüm
de
olması ha n sonra nakled
linde beya
ilmek üz
n ederim
ere orga
ki:
nların/d
EVET, öl
okuların
ümümün
bag˘ıs¸ la
alı
nm
nmasının
as
ına izin ve tıbbi olarak tes
Yas
veya
söz konu
pi
il
riy
t
k
ed
or
um.
ilmesi ha
s
EVET, bu
Na
linde vücu
hi
na
s¸u organl
tari
dumdan
ar/dokul
Dog˘ um
organlar
ar hariç
ın
veya
ve dokula
olmak üz
EVET, bu
er
e
izi
n veriyor
na izin ve
um:
riyorum,
fakat sade
veya
ce s¸ u or
S¸ehir
HAYIR,
ganlar/d
Kodu,
organlar
okular alı
Posta
ın/dokul
na
veya
bilir:
arın alınm
EVET veya
asına izin
, Adı
HAYIR ha
vermiyoru
Soyadı
kkınd
rgan
m.
lı aoas
¸ ag˘ıdaki
umara
kis¸inin
Soyadı, Ad400 n
ka
rar verm
0 ı
esini ist
Cadde
/ 90 4
iyorum:
0800
˘iniz
Cadde
ileceg
b
a
Te
y
lefon
.
niz
k ara
si
ra
ir
0
il
la
No
tlar/özel
iz o
16:3
alab
Po4sta ko
uyarılar
ücrets an cevap
7.1
du, S¸ehir
için alan
nıza
10.0
ınd
T A R I˙ H
ruları
e hatt
el so
ndirm
Kis¸is
e
il
g
ı bil
¸
s
˘ı
g
a
b
I˙ M Z A
Orga
d 2
K.ind
eis_T
ausw
nde
nspe
Organsp
endeau
sweis_
TK.indd
1
10.07.14
KI˙S¸I˙SEL ORGAN BAG˘IS¸
BELGENI˙ Z
1
Bir organ veya doku nakli hasta, veya engelli kis¸ilere yeni ve daha iyi
bir hayat fırsatı sag˘layabilir. Bunun için s¸imdi ve daima gerekli olan
kos¸ul, insanların ölümlerinden sonra organlarını ve/veya dokularını
bag˘ıs¸lamayı kabul etmeleridir. Bu sebeple sizden bu organ ve doku nakli
konusu üzerinde düs¸ünmenizi ve s¸ahsi kararınızı vermenizi istiyoruz.
S¸artlar
Organlar ve/veya dokular ancak s¸u s¸artlarda alınabilir; a) Beyin ölümünün gerçekles¸tig˘i Federal Tabipler Birlig˘i yönetmelikleri uyarınca kesin
bir s¸ekilde tespit edildig˘inde ve b) Alım için rıza beyanı mevcut ise.
Yas¸ sınırı
Gençler 16 yas¸ından itibaren bir ebeveyninin onayı olmaksızın organ ve/
veya doku nakli için rıza beyanında bulunabilir ve 14 yas¸ından itibaren
bag˘ıs¸a itiraz edebilirler. Yetis¸kinlik çag˘ında organ bag˘ıs¸ı için sabit bir yas¸
sınırı yoktur. Burada belirleyici olan organların durumudur. Ancak bu takvim yas¸ına sadece kısmen bag˘lıdır. Prensip olarak nakil öncesinde tüm
organlar ve dokular incelenirler. Bu sebeple ölümünüzden sonra organ
ve/veya doku bag˘ıs¸ında bulunmak istiyorsanız s¸imdi bir tıbbi muayeneden geçmenize gerek yoktur.
Bag˘ıs¸layabileceg˘iniz organlar s¸unlardır:
Kalp, akcig˘er, karacig˘er, böbrekler, pankreas, kalın bag˘ırsak.
Bag˘ıs¸layabileceg˘iniz dokular s¸unlardır:
Gözün kornea ve sert tabakası, kalp kapakçıkları, deri, kan damarları,
kemikler, kıkırdak doku ve yumus¸ak doku, pankreas veya karacig˘erden
alınan dokular. Dokular organlardan farklı olarak genellikle dog˘rudan
nakledilmezler. Bunlar doku bankalarında konservelenebilmekte ve
uygun bir alıcı bulunana kadar depolanabilmektedirler. Tıbbi ilerlemeler dog˘rultusunda gittikçe daha artan bir s¸ekilde ilaçlar da bag˘ıs¸lanan
dokulardan üretilmektedir.
Organ Bag˘ ıs¸ Belgesi
Organ nakli
Nakil Yasası paragraf 2 uyarınca
Soyadı, Adı
Cadde
Dog˘ um tarihi
Posta Kodu, S¸ehir
Kis¸isel sorularınıza ücretsiz olarak arayabileceg˘iniz
bag˘ıs¸ı bilgilendirme hattından cevap alabilirsiniz.
0800 / 90 40 400 numaralı organ
Organ bag˘ıs¸çısı belgenizin ön tarafında soyadınız, adınız, dog˘um tarihiniz
Organspendeausweis_TK.indd
2
ve adresiniz bulunur.
10.07.1
S¸ahsi kararınızı verin
Rıza beyanı bag˘ıs¸çının kendisinin ya da onun tarafından bunun için belirlenen bir kis¸inin verdig˘i yazılı rıza beyannamesi gerçekles¸tirilebilir. Aksi
halde vefat edenin yakınları onun istekleri dog˘rultusunda organ/doku
alımına onay verebilirler. Organ bag˘ıs¸ı belgesi size organ ve/veya doku
bag˘ıs¸ı konusunda vereceg˘iniz olumlu veya olumsuz kararınızı belgeleme
imkanı verir. Bu belge kamusal ve hukuki bakımdan geçerli bir belgedir
ve bununla kendi isteg˘inizin uygulanmasını garanti altına alabilirsiniz.
Bir organ bag˘ıs¸ı belgesi kaydedilmez. Fikrinizi deg˘is¸tirmeniz halinde
belgeyi imha ederek yenisini doldurunuz. Kendi kararınızı belgeleyerek
yakınlarınızı da büyük bir yükten kurtarabilirsiniz. ˙Isteg˘in belgelenmemesi durumunda kis¸inin yakınları vefat eden kis¸inin isteg˘i konusundaki
bilgileri veya tahminleri dog˘rultusunda karar vermek zorundadırlar. Olası
isteg˘in ne oldug˘unun tespit edilemedig˘i durumlarda yakınlarda düs¸ünceleri dog˘rultusunda karar vermeleri rica edilir.
Lütfen organ bag˘ıs¸ı belgesini açık bir s¸ekilde okunaklı olarak doldurunuz ve onu daima beraberinizde tas¸ıdıg˘ınız kimlik belgelerinizin yanına
koyunuz. Ayrıca s¸ahsi kararınızı yakınlarınızın da bilmesi için onlarla
bu konuda konus¸unuz.
Organ bag˘ıs¸ına dair beyan
Ölümümden sonra nakledilmek üzere organların/dokuların bag˘ıs¸ lanmasının söz konusu
olması halinde beyan ederim ki:
EVET, ölümümün tıbbi olarak tespit edilmesi halinde vücudumdan organların ve dokuların
alınmasına izin veriyorum.
veya
EVET, buna s¸u organlar/dokular hariç olmak üzere izin veriyorum:
veya
EVET, buna izin veriyorum, fakat sadece s¸ u organlar/dokular alınabilir:
veya
HAYIR, organların/dokuların alınmasına izin vermiyorum.
veya
EVET veya HAYIR hakkında as¸ag˘ıdaki kis¸inin karar vermesini istiyorum:
Soyadı, Adı
Cadde
Telefon
Posta kodu, S¸ehir
Notlar/özel uyarılar için alan
T A R I˙ H
I˙ M Z A
Arka sayfada size karar vermeniz için bes¸ seçenek sunulmaktadır. Lütfen bu
bes¸ beyan seçeneg˘inden sadece bir tanesini is¸aretleyiniz.
ndeausweis_TK.indd 1
10.07.14 16:30
1. ˙Ilk alanı is¸aretlemeniz halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın organların
ve dokuların alınmasını onaylamıs¸ olursunuz.
2. ˙Ikinci alanı is¸aretlemeniz halinde bazı organların ve/veya dokuların alınmasını yasaklamıs¸ olursunuz. Bu organları ve/veya dokuları belirtmelisiniz.
3. Üçüncü alanı doldurmanız halinde alımı sadece bazı organlarla ve/veya
dokularla sınırlandırırsınız. Bu organları ve/veya dokuları belirtmelisiniz.
4. Dördüncü alanı doldurmanız halinde her türlü organ ve doku alımını reddetmis¸ olursunuz.
5.Bes¸inci alanı doldurmanız halinde bu kararı burada adını belirtmeniz
gereken bas¸ka bir kis¸iye bırakmıs¸ olursunuz. Lütfen bu kis¸iyi bu konuda
bilgilendiriniz. Ayrıca bu kis¸inin iletis¸im bilgilerini de organ bag˘ıs¸ belgesine
yazmak faydalı olacaktır.
“Notlar/özel uyarılar” satırına örneg˘in ölüm durumunda haber verilmesini
istedig˘iniz yakınınızın adını ve telefon numarasını yazabilirsiniz.
Organ bag˘ıs¸ belgesinin geçerli olması için tarihi yazmalı ve belgeyi
­imzalamalısınız.
Kis¸isel sorularınızın cevaplarını Federal Sag˘lık Eg˘itim Merkezinin (BZgA)
Alman Organ Nakli Derneg˘i (DSO) is¸ birlig˘i içinde hizmete sundug˘u
0800/90 40 400 numaralı ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
˙Internette www.organspende-info.de adresinden bilgi edinebilirsiniz.
Künye
Siparis¸ No: XXXXXXX Baskı: XXXXXXX
Download

Organ nakli - Organspende