MERAM BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIM TABLOSU
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görevi
Görev Yaptığı
Alan
1
EKREM KIRMIZITAŞ
ÖNLİSANS
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Görev Yaptığı
Yer
Görev
Ayrıntıları
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görevi
Görev Yaptığı
Alan
Görev Yaptığı
Yer
Görev
Ayrıntıları
a) Sağlık İşleri Müdürü, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamı’na karşı temsil eder. Belediye başkanına veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olup, Belediyeye ait ve bütün mediko-sosyal
hizmetlerin noksansız olarak yürütülmesini sağlar ve takip eder. Sağlıkla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler hükümleri dahilinde Sağlık Bakanlığı’na, 5393 sayılı Belediyeler
Kanunu’nun ve ona göre çıkartılan
sağlık konularındaki Tüzük ve Yönetmelik çerçevesinde de Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.
b) Belediyeye ait sağlık kurum ve kuruluşların kontrol ve denetimini yapmak.
c) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak.
d) Yapılan hizmetlerle ilgili istatistik cetvellerini incelemek ve gerekli makamlara göndermek.
g) Gerektiğinde diğer Müdürlüklerle koordinasyon sağlamak.
h) Müdürlük hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak ve bütün personeli denetlemek.
2
E.SEVGİ PARLAYICI
TIP FAKÜLTESİ
TABİP
KURUM TABİPLİĞİ / İŞYERİ
HEKİMLİĞİ
BELEDİYE HİZMET BİNASI
ARİFBİLGE TESİSLERİ
a) Belediye Sağlık İşleri Müdürü’nün yardımcısı olup, sağlık teşkilatının verimli olarak çalışmasını takip eder.
b) Sağlık İşleri Müdürü’nün herhangi bir sebeple bulunmaması halinde yerine vekalet etmek, tüm görev, yetki ve sorumluluklarını taşımak.
d) Yürürlükte olan Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerce alınan karar ve emirlerde belirtilen tüm sağlık hizmetlerini yapmakla sorumludur.
e) Tatil günlerinde Müdürlükçe verilmiş bir nöbet veya görev varsa yapmak.
f) Poliklinik hizmetlerini yürütmek, gerek görülenleri sağlık kuruluşlarına sevk etmek. Gelemeyecek durumdaki fakir ve muhtaç hastaları yerinde olmak üzere muayene ve tedavilerini yapmak ve
ilaçlarını temine çalışmak ve gerekirse Belediyeye ait sağlık kuruluşlarına sevk etmek.
g) Esnafların periyodik portör muayenelerini ücret almaksızın yapmak.
h) Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün yazılı görevlerini yerine getirmeye katılmak ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce verilen görevleri uygulamak ve takip etmek.
ı) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda görev yapar.
i)İşyeri hekimliği görevlerini yürütür.
j) U.H. Kanunun 191-199. maddeleri ve 04.08.1992 gün ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne göre muayene edilen gıda maddeleriyle ilgili rapor
tanzim etmek.
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görevi
Görev Yaptığı
Alan
Görev Yaptığı
Yer
Görev
Ayrıntıları
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görevi
Görev Yaptığı
Alan
Görev Yaptığı
Yer
Görev
Ayrıntıları
3
MEHMET BAYRAM
LİSE
SAĞLIK MEMURU
SAĞLIK HİZMETLERİ / İDARİ
BÜRO HİZMETLERİ
BELEDİYE HİZMET BİNASI
a) Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına, diğer Müdürlük ve kuruluşlara gidecek yazı, plan, program ve her türlü resmi evrakın kontrolünü ve hazırlığını yapmak.
b) Müdürlüğe gelen ve giden evrakın kaydını, havalesini ve imzasını takiben en kısa zamanda ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
c) Bütün evrakların dosyalanmasını yapmak ve muhafazasını sağlamak.
d) Gelen ve giden evrakların neticelerini takip etmek, gelen cevapları deftere işlemek.
e) Ayniyat Talimatnamesi gereğince demirbaş malzemelerinin muhafaza ve kayıt işlerini yürütmek.
f) Hasta muayene ve tedavi hizmetlerinde tabibe yardımcı olmak.
g) Hasta muayene ve tedavi hizmetleri ilgili defterlere kaydeder.
h) Reçetesiyle gelen hastaların enjeksiyonlarını yapar.
ı) Pansuman, tansiyon ve ateş ölçümü, sütur atma ve alma, kulak lavajı vb. hizmetlerden tabibin verdiği görevleri yapar.
i) Tıbbi sarf malzemeleri ile demirbaş tıbbi cihaz ve gereçlerin korunmasını, bakımını ve zamanında teminini sağlamak.
j) Tabibin verdiği diğer görevleri yapar.
k) İl umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince okul ve öğrenci yurtlarının yemekhane ve kantinlerinin denetim komisyonunda görev alır.
l) Zabıta Müdürlüğü ile gıda işyerlerinin denetimlerine katılmak.
m) Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Haşere ile Mücadele çalışmalarında ve Başıboş hayvan toplama ekiplerinde ekip şefliği yapmak.
4
AYŞE ŞENER
ÖNLİSANS
HEMŞİRE
SAĞLIK HİZMETLERİ / İDARİ
BÜRO HİZMETLERİ
BELEDİYE HİZMET BİNASI
a) Hasta muayene ve tedavi hizmetlerinde tabibe yardımcı olmak.
b) Hasta muayene ve tedavi hizmetlerini ilgili defterlere kaydeder.
c) Reçetesiyle gelen hastaların enjeksiyonlarını yapar.
d) Pansuman, tansiyon ve ateş ölçümü, sütur atma ve alma, kulak lavajı vb. hizmetlerden tabibin verdiği görevleri yapar.
e) Gebelerin ve annelerin eğitimi ile yeni doğan bebeklerin kontrolü için gerekli çalışmaları yapar.
f) Tıbbi sarf malzemeleri ile demirbaş tıbbi cihaz ve gereçlerin korunmasını, bakımını ve zamanında teminini sağlamak.
h) Tabibin verdiği diğer görevleri yapar.
ı) İdari büro personelinin bulunmadığı durumlarda İdari büro işlerini yürütür.
i) İl umumi Hıfzıssıha Kurulu kararı gereğince okul ve öğrenci yurtlarının yemekhane ve kantinlerinin denetim komisyonunda görev alır.
j)Güzellik salonlarının denetiminde Zabıta Müdürlüğü ile görev yapar.
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görevi
Görev Yaptığı
Alan
Görev Yaptığı
Yer
Görev
Ayrıntıları
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görevi
Görev Yaptığı
Alan
Görev Yaptığı
Yer
Görev
Ayrıntıları
5
SEVİM ŞAHİN
ÖNLİSANS
HEMŞİRE
SAĞLIK HİZMETLERİ
BELEDİYE HİZMET BİNASI
a) Hasta muayene ve tedavi hizmetlerinde tabibe yardımcı olmak.
b) Hasta muayene ve tedavi hizmetlerini ilgili defterlere kaydeder.
c) Reçetesiyle gelen hastaların enjeksiyonlarını yapar.
d) Pansuman, tansiyon ve ateş ölçümü, sütur atma ve alma, kulak lavajı vb. hizmetlerden tabibin verdiği görevleri yapar.
e) Gebelerin ve annelerin eğitimi ile yeni doğan bebeklerin kontrolü için gerekli çalışmaları yapar.
f) İyik doğdun bebek ziyaretlerinde diğer hemşire hanımlarla dönüşümlü olarak ziyaretlerde bulunur.
6
HİCRAN YILMAZ
ÖNLİSANS
EBE
SAĞLIK HİZMETLERİ
ARİFBİLGE TESİSLERİ
a) Hasta muayene ve tedavi hizmetlerinde tabibe yardımcı olmak.
b) Hasta muayene ve tedavi hizmetlerini ilgili defterlere kaydeder.
c) Reçetesiyle gelen hastaların enjeksiyonlarını yapar.
d) Pansuman, tansiyon ve ateş ölçümü, sütur atma ve alma, kulak lavajı vb. hizmetlerden tabibin verdiği görevleri yapar.
e) Gebelerin ve annelerin eğitimi ile yeni doğan bebeklerin kontrolü için gerekli çalışmaları yapar.
f) İyik doğdun bebek ziyaretlerinde diğer hemşire hanımlarla dönüşümlü olarak ziyaretlerde bulunur.
g) İşyeri hekimliği kayıtlarını tutar.
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görevi
Görev Yaptığı
Alan
Görev Yaptığı
Yer
Görev
Ayrıntıları
SIRA NO
Adı
Soyadı
Öğrenim
Durumu
Görevi
Görev Yaptığı
Alan
Görev Yaptığı
Yer
Görev
Ayrıntıları
7
SIDIKA İŞİM
LİSE
HEMŞİRE
SAĞLIK HİZMETLERİ
ARİFBİLGE TESİSLERİ
a) Hasta muayene ve tedavi hizmetlerinde tabibe yardımcı olmak.
b) Hasta muayene ve tedavi hizmetlerini ilgili defterlere kaydeder.
c) Reçetesiyle gelen hastaların enjeksiyonlarını yapar.
d) Pansuman, tansiyon ve ateş ölçümü, sütur atma ve alma, kulak lavajı vb. hizmetlerden tabibin verdiği görevleri yapar.
e) Gebelerin ve annelerin eğitimi ile yeni doğan bebeklerin kontrolü için gerekli çalışmaları yapar.
f) İyik doğdun bebek ziyaretlerinde diğer hemşire hanımlarla dönüşümlü olarak ziyaretlerde bulunur.
g) İşyeri hekimliği kayıtlarını tutar.
8
FERHAT İZCİ
LİSE
ŞOFÖR
ARİFBİLGE TESİSLERİ
a) İyiki doğdun bebek ziyaretlerinde adresleri önceden belirlemek.
b) Önceden belirlenmiş adreslere yapılan ziyaretlerde hemşirelere refakat etmek.
c) Aracın hertürlü bakım ve temizliğini yapmak.
Download

meram belediyesi bilgi işlem müdürlüğü görev tanım tablosu