Disiplin açısından yapılan tahkikatlarda, iddia edilen konuların suç oluşturmaması, iddiaların
delillendirilememesi ya da eylemler suç teşkil etse bile disiplin cezası verme yetkisinin zaman
aşımına uğraması veya af kanunu kapsamında bulunması durumlarında inceleme raporu,
Sanığın eylemleri disiplin suçu oluşturmuş ve bu eylemler af kanunu kapsamına girmemiş veya
ceza verme yetkisi zaman aşımına uğramamış ise soruşturma raporu,
Memur ve Diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri adli nitelikli suçlarla ilgili
olarak, kanunlarla istisna edilen suçlar hariç, 4483 sayılı kanun hükümleri uyarınca yapılan ön
inceleme sonucunda ise Ön İnceleme Raporu,
Tanzim edilmektedir.
Özetle disiplin açısından yapılan tahkikatlar sonucunda tanzim edilen raporda disiplin cezası
teklifi yoksa inceleme raporu, disiplin cezası teklifi varsa soruşturma raporu, görev sebebiyle
işlenen adli nitelikli suçlarla ilgili olarak soruşturma izni vermeye yetkili makamın emri
(onayı) üzerine yapılan inceleme sonucunda da (görevi kötüye kullanma gibi) ön inceleme
raporu tanzim edilir.
Download

soru1_3