Avrupa Birliğ i ve Türkiye
2007-2008 Bahar Dönemi
(Doç. Dr. Kemal İ nat)
1. Avrupa Birliğ i
AB’ye Kısa Bir Bakış
1.1. Avrupa Birliğ i’nin Dünyadaki Yeri
1.1.1. Ekonomik Açıdan
1.1.2. Siyasi Açıdan
Filistin Sorunu ve AB
Irak Sorunu ve AB
AB-ABD İlişkileri
1.2. Avrupa Birliğ i’nin Doğ uş u
1.3. Avrupa Birliğ i’nin Geliş imi
1980’lere Kadar AB’nin Gelişimi
1990’larda AB
Maastricht ve Amsterdam Anlaşmaları
2000’li Yıllarda AB
Nice ve Laeken Zirveleri
Avrupa Konvansiyonu
AB’nin En Büyük Genişlemesi
1.4. Avrupa Birliğ i’nin Kurumları
1.4.1. Avrupa Parlamentosu
1.4.2. Avrupa Konseyi
1.4.3. AB Konseyi
1.4.4. Avrupa Komisyonu
1.4.5. AB Mahkemesi
1.4.6. AB’nin Diğer Organları
1.4.6.1. AB Merkez Bankası
1.4.6.2. AB Sayıştayı
1.4.6.3. AB’nin Danışma Organları
Bölgeler Komitesi
Ekonomik ve Sosyal Komite
1.5. Avrupa Birliğ i’nin Ortak Politikaları
1.5.1. Ortak Pazar
1.5.2. Ortak Ekonomi ve Para Politikası
1.5.3. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
1.6. AB Üyesi Ülkeler Hakkında Genel Bilgiler
1.7. AB Anayasası
2. AB-Türkiye İ liş kileri
2.1. Türkiye-AB İ liş kilerinin Tarihi Geliş imi
2.2. Türkiye’de AB Üyeliğ ine Bakış
2.2.1. Üyeliğe Taraftar Olanlar
2.2.2. Üyeliğe Karşı Çıkanlar
2.3. AB’nin Türkiye’nin Üyeliğ ine Bakış ı
2.3.1. Üyeliğe Karşı Çıkanlar
2.3.2. Üyeliğe Taraftar Olanlar
- Güvenlik
- Nüfus
- Ekonomi
Dersin Notlandırılması
Vize
Ödev
Quiz1
Quiz2
Final
: % 30
: % 10
:% 5
:% 5
: % 50
Kaynak Kitaplar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Desmond Dinan, Avrupa Birliğ i Ansiklopedisi (2 Cilt), Kitap Yayınevi, 2005
Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliğ i İ liş kileri, Aktüel Yayınları, 2004
Haydar Çakmak, Avrupa Birliğ i Türkiye İ liş kileri, Platin Yayınları, 2005
Mehmet Ali Bulut, Avrupa Birliğ i Nedir? Türkiye ve Avrupa Birliğ i İ liş kileri,
Vipajans Yayınları, 2005
Suavi Kemal Yazgıç, Avrupa Birliğ i, İnsan Yayınları, 2005
Turgay Uzun/ Serap Uzun, Avrupa Birliğ i Sürecinde Türkiye Siyasal, Ekonomik ve
Toplumsal Dönüş üm, Sorunlar Tartış malar, Seçkin Yayıncılık 2004
Abdullah Özkan, Küreselleş me ve Avrupa Birliğ i ile Bütünleş me Sürecinde Türkiye,
Tasam Publications 2004
Nurettin Bilici, Türkiye - Avrupa Birliğ i İ liş kileri, Seçkin Yayıncılık 2004
Yalçın Akdoğan, Kırk Yıllık Düş Avrupa Birliğ i'nin Siyasal Geleceğ i ve Türkiye,
Alfa Yayinlari 2004
Avrasya Dosyası, Avrupa Birliğ i Türkiye İ liş kileri, Yaz 2004-Sayı 2 Cilt: 10 ASAM
•
•
•
•
•
•
İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliğ i'nin ABC'si, Sinemis Yayınları 2003
Jean Bauberot, Avrupa Birliğ i Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, Ufuk Kitapları 2003
Murat Belge, Yaklaş tıkça Uzaklaş ıyor mu? / Avrupa Birliğ i ve Türkiye, Birikim
YayınlarI 2003
İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliğ i Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik,
Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde Türkiye İ le İ liş kiler, Alfa
Yayinlari 2002
Murat Yetkin, Avrupa Birliğ i Bekleme Odasında Türkiye, İmge Kitabevi 2002
Şaban H. Çalış, Türkiye - Avrupa Birliğ i İ liş kileri Kimlik Arayış ı Politik Aktörler ve
Değ iş im, Nobel Yayın 2002
İ nternet Kaynakları:
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiye’nin Resmi Sitesi)
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
http://euobserver.com/ (AB Haber Sitesi)
http://www.ikv.org.tr (İktisadi Kalkınma Vakfı)
Yabancı Kaynaklar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alex Warleigh, European Union : The Basics, New York: Routledge 2004
Roger Gough, The Perfect Union?: New Europe and the EU, London: Policy Exchange 2004
Anca Pusca, European Union, New York 2004
T. R. Reid, The United States of Europe, Penguin Press 2004Tod Lindberg, Beyond Paradise and
Power: Europe, America, and the Future of a Troubled Partnership, Routledge 2004
Richard Franklin, Towards the Abolition of the Nation State? European and National Identity in
Christian Perspective, Sarum College Press, 2004
Robert Kagan, Of Paradise and Power : America and Europe in the New World Order, New York:
Random House Large Print 2004
Ben Tonra, Thomas Christiansen, Rethinking European Union Foreign Policy, Manchester University
Pres, Manchester 2004
Piet Eeckhout, External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations, 2004
Vello Pettai, Jan Zielonka, The Road to the European Union, 2003
Elizabeth Bomberg, Alexander Stubb, The European Union, Oxford University Press 2003
Marc Fritzler ve Günther Unser, Die Europaeische Union, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn
2001
AB-Diğ er Ödev Konuları
Fransa’nın Türkiye’nin AB üyeliğine yaklaşımı
AB’nin İran Politikası
AB’nin Karikatür Krizi konusunda politikası
AB’nin Kıbrıs Politikası
AB’nin Uluslararası Kalkınma Yardımları
AB-Japonya İlişkileri
AB-Çin İlişkileri
AB-Rusya İlişkileri
AB’nin Latin Amerika Politikası
AB’nin Afrika Politikası
AB’nin Uluslararası Terörizme Yaklaşımı
AB’de Demokrasi Anlayışı
AB Ülkelerinde Türklerin Konumu
AB Ülkelerinde Diğer Müslümanların Konumu
AB Ülkelerinde Diğer Azınlıklar
AB’nin Mülteci ve Göç Politikası
AB’nin İnsan Hakları Politikası
AB’de Avrupacı-Atlantikçi Kavgası
Europol
AB Komisyonu 2002 Türkiye İlerleme Raporu
AB Komisyonu 2003 Türkiye İlerleme Raporu
AB Komisyonu 2004 Türkiye İlerleme Raporu
AB Komisyonu 2005 Türkiye İlerleme Raporu
AB Komisyonu 2006 Türkiye İlerleme Raporu
AB Komisyonu 2007 Türkiye İlerleme Raporu
2005 Katılım Ortaklığı Belgesi
Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin AB ile ticaretine etkileri
Şengen Anlaşmaları
AB’nin tarım Politikası
AB’nin Çevre Politikası
AB’nin Sosyal Politikaları
Download

Avrupa Birliği ve Türkiye