JDZ211 TEMEL KOORDĐNAT SĐSTEMLERĐ
1/2
JDZ211 TEMEL KOORDĐNAT SĐSTEMLERĐ
2/2
UYGULAMA
P noktasının ITRF koordinatlarını hesaplayabilmek için ITRF koordinatları bilinen A ve B
noktalarına dayalı olarak yersel ölçüler yapılmıştır. A ve B noktalarının ITRF koordinatları ve A
noktasında yapılan yatay doğrultu (rik), refraksyon etkisi giderilmiş ve zemine indirgenmiş düşey
açı (zik) ve bütün düzeltmeleri yapılmış eğik uzunluk (sik) ölçüleri aşağıda verilmiştir. Verilen
koordinatlar ve yersel ölçülerden yararlanarak P noktasının ITRF’ deki 3B-Kartezyen
koordinatlarını hesaplayınız (Referans Elipsoidi WGS84: a=6378137m ve b=6356752.31425m ).
5) A merkezli koordinat sisteminde; B noktasının ve P noktasını kutupsal koordinatlarının
hesaplanması.
VERĐLENLER:
6) P noktasının A yeryüzü merkezli dik koordinatları
i k
αik[o]
zik[o]
A B 180.3708 92.2340
sik[m]
6501.310
P 320.9819 83.4107 15245.674
15
NN
X[m]
Y[m]
Z[m]
A 4189806.305 2412798.427 4146371.313
B 4193340.253 2414784.805 4141288.477
P
11766.842
∆nAP
∆rAP = ∆eAP = -9534.743
1749.479
∆uAP
10
5
rik[g]
zik[g]
sik[m]
DN BN
A
B
0.0000
P 156.2346 92.6785 15245.674
7) Yeryüzü merkezli koordinatlardan yermerkezli koordinatlara dönüşüm. A ve P noktalarının
A
ITRF bağıl koordinatlarının belirlenmesi.
0
-15
-10
ĐSTENELER :
-5
0
5
-5
B
P noktasının ITRF koordinatları
-10
ÇÖZÜM :
RP = RA + ∆RAP
3533.948
∆XAB
1986.378
∆RAB = ∆YAB =
-5082.836
∆ZAB
4189048.063
XP
RP = YP = 2401359.229
ZP
6397323.666
2) A noktasının enlem ve boylamının hesaplanması.
ϕ[ο]
40.8065
40.7480
-758.242
∆XAP
∆RAP = ∆YAP = -11439.198
10049.607
∆ZAP
8) P noktasının ITRF Koordinatlarının hesaplanması.
1) A dan B ye olan koordinat farklarının hesaplanması.
NN
A
B
∆RAP = C ∆rAP
λ[ο]
29.9365
29.9360
h[m]
290.000
40.000
3) C matrisinin oluşturulması.
-0.5663 -0.4990
C = -0.3261
0.8666
0.7569
0.0000
0.6559
0.3777
0.6535
4) Kartezyen dik koordinatlardan başlangıcı A olan yeryüzü merkezli koordinatlara geçiş.
∆rAB = CT ∆RAB
-6496.231
∆nAB
-42.045
∆rAB = ∆eAB =
-253.462
∆uAB
Yrd.Doç.Dr.Orhan KURT
Yrd.Doç.Dr.Orhan KURT
Download

Download