RF VALVE ON -OFF VE ORAN SAL KON TROL VAN ALARI
RF VALVE ON -OFF VE ORAN SAL KON TROL VAN ALARI
PSP-KONİK KIRICI
DİK MİLLİ DEĞİRMEN
K DC tip kırıcının tem elkarakteristikleri:
•Yüksek çalışm a güvenirliliği
•Düşük işletm e ve bakım m aliyeti
•Dayanıklıtasarım
•Olağanüstü ufalam a derecesi
•Kolay bakım ve işletm e
•Kolay kırm a ayarları
•Kırm a boşluğunun idealgeom etrisi
•Otom atik üretim hatlarına kırıcının basit
entegrasyonu
•İnternetile uzaktan izlem e
•Yüksek kalitelison ürün (tane boyu dağılım ı)
•Yüksek m angan içeriklikırm a parçaları
•Krom -vanadyum yapım dayanıklıana şaft
-Yüksek verim lilikte çalışırlar
-İşletm e ve bakım giderleridüşüktür
-Bakım ıkolaydırve kesintisiz çalışır
-Sağlam yapısıvardır
-Yüksek kapasitelidir
ÇENELİ KIRICI
-Yüksek verim lilik
-Düşük çalışm a ve bakım m aliyeti
-Çok kolay bakım
-Kolay yedek parça değişim i
-Çok iyiölçüde kırm a
-Düşük spesifik enerjitüketim i
-Yüksek kapasite (1000t/saat den fazla)
-İdealkırm a geom etrisi
-Sağlam yapı
-Single toggle (DCJ)ve Double toggle (DCD)olarak
üretilirler
DARBELİ KIRICI
MERDANELİ KIRICI
-DVZ m erdanelikırıcılar,özellikle term ik santrallerin
atık curuflarınıkırm ada kullanırlar
-Yüksek verim lilikte çalışırlar
-İşletm e ve bakım giderleridüşüktür
-Bakım ıkolaydırve kesintisiz çalışır
-ODN birincilyada ikincilolarak üretilirler
-ODX çakıl,kum ,bazalt,ve granit gibim alzem elerde
ikincilkırıcıolarak kullanılırlar
-ODX-Jsertm alzem elerin kırılm asında tersiyerolarak
veya ODJtersine olarak kullanılır
-ODR inşaatm alzem eleri,yolm alzelem erinin,
betonların geridönüşüm ünde kırıcıolarak kullanılırlar.
-Yüksek verim lilikte çalışırlar
-İşletm e ve bakım giderleridüşüktür
-Bakım ıkolaydırve kesintisiz çalışır
DİK MİLLİ KIRICI
-ODV dik m illikırıcılar0-4 m m m ükem m elşekil
indeksiistenen agrega tesisleriiçin idealdir
-Aşınm aya dayanım ıyüksektir
-ODV-S ta-taş sistem i
-ODV-M taş-m etalsistem i
-Yüksek verim lilikte çalışırlar
-İşletm e ve bakım giderleridüşüktür
-Bakım ıkolaydırve kesintisiz çalışır
17
MMD BOYUTLANDIRICI (KIRICI)
BOYUT KÜÇÜLTME TEKNOLOJİSİNDE GELİNEN SON NOKTA
MMD Çif t Milli Boy ut landırıcılar,
• 500 –1500 mm arası değişen şaf t merkezi genişliği
• 15.000 ton/saat e ulaşan kapasit eler
3
• 3 m hacme kadar malzeme işleyebilme
• 75 –400 kWarası motor güç seçenekleri
• Nemli-yapışkan ve/veya sert -kuru malzemelerde
çalışabilme
• 12 –160 ton arası ağırlıklar
• Maksimum 3000mm besleme, minimum 50 mm ürün ebat ları
• Küçült me oranı 1:5
• Çimento, madencilik, inşaat , enerji, endüst riyel mineraller
sektörlerde 70 f arklı mineral için boyut landırma çözümleri
sağlamak gibi genel özelliklere sahipt ir.
Tasarım:
i)Üç aşamalı kırma etkisi: İlk olarak, malzeme yüzeyleri
karşılıklı rotor dişler sayesinde kavranır. Çoklu olarak
yüzeylere uygulanan kuvvet, malzemenin en zayıf noktasını
bularak kırılmasını sağlar. İkinci aşamada malzeme, bir rotor
üstündeki ön diş yüzleri ve diğer rotor üstündeki geri diş
yüzleri arasında uygulanan üç-nokta yüke maruz bırakılarak
gerilme içinde kırılır. İri malzeme yığını, kırma çubuğunun sabit dişleri vasıtasıyla
rotorların vuruşları sırasında kırılır, böylece üç boyut kontrollü ürün boyu elde edilmiş olur.
ii) Dönen elek et k isi: Birbirine geçmiş dişli rotor t asarımı,
ince malzemenin serbestçe akarak sürekli değişen ve
nispet en yavaş hareket eden miller t araf ından oluşt urulan
yarıklardan geçmesine izin verir.
iii) Derin k ay dırma diş modeli: Derin kaydırma geniş
malzemeyi, makinenin bir ucuna t aşır ve beslemenin rotor
boyunca dağılmasına yardımcı olur. Bu özellik iri
malzemenin makineden geri çevrilmesinde de kullanılabilir.
Farklı malzemeler için f arklı diş t asarımları mevcut t ur.
18
MMD BOYUTLANDIRICI (KIRICI)
MMD Boy ut landırıcı Ebat ları (mm)
1 0 0 0 t / sa Kapasit eli Kırıcıların k arşılaşt ırması
Karşılaştırma Özellikleri:
Malzeme: Orta/Sert Kireçtaşı
Besleme – Ürün: 750 – 250mm
Kapasite: 1000ton/saat
MMD Boy ut landırıcı Avant ajları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kompakt ebat ları sayesinde haf if ve az yer kaplama
Küçük olması sayesinde yer alt ında kullanım şansı
Daha az enerji (Çeneli ve döner kırıcılara oranlar 5 kat az)
Daha az toz oluşt urma
Kübik şekilde ürün çıkarma
Mobil, yarı mobil ve sabit kullanılabilme seçeneği
Bakım ve işlet me kolaylığı
Uzun ömürlü özel döküm kırıcı dişler
Kaynaklı veya cıvat alı dişleri sayesinde kolay bakım
Diğer MMD Ek ipmanları
19
Müşt eri Dest ek Serv isi:
Dry t ech Sist emlerinin Avant ajları
-Danışmanlık & f izibilit e çalışmaları
-24 saat sürekli performans
-Sist em iyileşt irme
-Full otomasyona sahip sist emler
-Proses gelişt irme
-Minimum yedek parça & bakım gereksinimi
-Konsept sist em dizaynı
-Kanıt lanmış yüksek t ermal verim
-Yüksek t eknoloji ekipman dizaynı&t edariği
-Çevreye duyarlı
-Kurulum & devreye alma süpervizörlüğü
-Uygun maliyet li operasyon
-Anaht ar t eslim projeler
20
Ekipman bileşenleri uzun kullanım ömürleriyle
sektörde kendini kanıt lamışt ır.
21
panelleri
22
YÜKSEK VERİMLİ SUSUZLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ
23
24
25
VAKUM FİLTRE SİSTEMLERİ
V akum Belt Filtre
Disk Filtre
V akum Tam bur Filtre
KEM-TRON GELİŞMİŞ SUSUZLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ
K im yasalK ullanım ıyla Geliştirilm iş
SürekliSistem Dik K urutucu -V CD
DoğrusalH areketliSusuzlaştırm a Elekleri
KTL-48SS
DEK AN TÖ R SAN TR İFÜ J
KT-1448
26
27
28
GOODYEAR ve ANENG KONVEYÖR BANTLARI
Çelik Kort lu Bant lar
Çinko kaplamalı açık t ip çekil kort
Yüksek çekme kapasit esi
Düşük uzama kat sayısı
Uzun dayanım ömrü
Darbeye karşı yüksek mukavemet
Yüksek tonajlarda düşük maliyet
Çelik kordlu bant çeşit leri,
Yırt ılmaya dayanıklı çelik kord
Darbeye dayanıklı met al at kılı çelik kord
Solid Woven Bant lar
Solid Woven bant lara yüksek mukavemet i veren üret ilme
şeklidir. PVC hamuruna özel t ekniklerle bat ırılarak ve
PVC/ PVG kaplama malzemeleri eklenerek üret im
yapılmakt adır. Çok iyi alev dayanımına ve anti-st at ik
özelliğe sahipt ir. Homojen karışımı ve büt ünlüğü
sayesinde yırt ılmalara ve darbelere karşı yüksek dayanımı
vardır. Aleve dayanımı ve ant i-st at ik özelliği sayesinde
başt a yeralt ı olmak üzere kömür madenlerinde, t ermik
sant rallerde, kimya ve met alürji sanayisinde yaygın
şekilde kullanılmakt adır.
Solid Woven bant lar f arklı kaplama şekilleriyle
üret ilebilmekt edir.Preslenmemiş PVC Bant , üst ve alt
kaplamalar PVC malzemedendir. İki t arafın kalınlığı 0.8
mm i geçmeyecek şekilde ve preslenmemiş haldedir.
•Preslenmiş PVC Bant , üst ve alt kaplamalar PVC
malzemeden olup iki taraf ın kalınlığı 4 mm e kadar
ulaşmakt adır. Preslenmemiş PVCbanda oranla büyük
avant ajlara sahipt ir. Darbeye ve suya karşı dayanımı,
mekanik ek t ut ma ve uzun ömrü sayesinde diğer bant ların
önüne geçmekt edir.
•PVG Bant , üst ve alt kaplamalar PVG malzemedendir.
Yüksek açılı hat larda kullanıma uygundur. PVGbant dünya
çapında Depreux t ipi bant larda ağırlıklı olarak
kullanılmakt adır.
•PVNi bant , üst kaplaması PVG alt kaplaması ise PVC
malzemeden olup hem PVG hem de PVC bandın
avant ajlarına sahipt ir.
•DYNA belt , üst ve alt kaplaması kauçuk malzemedendir.
Darbe dayanımı yüksek olan bu bant , çalışma ort am sıcaklığı
-15ºCnin üst ünde olması durumunda yerüst ü hat larında da
kullanılabilir.
Tek st il Dok ulu Bant lar
Tekst il bant lara mukavemet ini veren çok kat lı t ekst il
dokuması ve özel kaplama karışımıdır. Tekst il bant lar f arklı
mukavemet değerlerine sahip naylon (NN), polyest er (EP)
ve pamuklu (CC) olarak üret ilebilmekt edir.
Boru Bant lar
Boru bant lar yapısı sayesinde malzeme dökünt üsünü
kesinlikle sonlandırmakt adır. Günümüzde çimento, demirçelik, gübre gibi birçok sektörde kullanılmakt adır.
Solid Woven Teknik Özellikler
Tersile strength (Min.)
Kaplama Derecesi ve Onerilen Kalinlik
(mm)
Karkas Kalinligi
(mm)
Karkas Agirligi
(kg/nf)
265
6,5
8,5
1,5 + 1,5
1,5 + 1,5
320
6,9
9,0
1,5 + 1,5
1,5 + 1,5
1000
350
7,5
9,7
1,5 + 1,5
1,5 + 1,5
1250
350
8,5
11,0
2 + 1,5
2 + 1,5
1250/1
1400
350
9,0
11,5
2,5 + 1,5
2,5 + 1,5
1400/1
1600
450
9,5
12,3
2,5 + 1,5
2,5 + 1,5
1600/1
1800
450
10,0
13,0
3+2
3+2
2000/1
2000
450
10,5
13,5
3+2
3+2
2500/1
2500
450
12,5
14,5
3+2
3+2
3100/1
3100
450
17,0
17,0
3500/1
3500
500
20,0
19,0
4000/1
4000
500
25,0
22,0
Sertlik Derecesi
(Cin normlarına göre)
Cozgu
(N/mm)
Atkl
(N/mm)
680/1
680
800/1
800
1000/1
1250/1
Bant
Genisligi
(mm)
500+2200
Konveyor sistemine göre seçilir
29
Download

Cevher Hazırlama