LAPAROSKOPİK SAKROKOLPOPEKSİ
Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,
. Operasyonda sentetik
materyali vajen (hazne
mesaneye bir kateter ve bitiminde oper
tirilir.
- ANESTE İ
Anestezi ve i e i i iskle akkın a il i e inmek i in aneste i akkın a
bilgilendirme say ala ına akını E e e an i i en i eni va sa konu akkın a
aneste istini ile konu a ili sini
il ilen i me say ası si e ve ilmemi se l t en i tane
isteyiniz.
- İR AMELİ ATIN GENEL RİSKLERİ
a- Ak
i e le in k k l ele i kapana ili , u a ak i e en eksiyonu iskini a tı a ili .
Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
- a akla aki pı tıla mala e in ven t om o u a ı ve i meye ne en ola ili
Na i en u pı tıla ı i kısmı ye in en kopup ak i e e i e ve l m l ola ili
- Kal in y k n n a tması ne eniyle kalp k i i eli e ili .
- İ lem ne eniyle l m ola ili .
- U AMELİ ATIN RİSKLERİ
u ameliyatın ta ı ı ı a ı iskler/komplikasyonla va ı Ameliyattaki iskle :
1.
Ope asyon sı asın a v u unu a ve ilen po isyona a li ola ak ope asyon an
son a ka a ıla ı ola ili .
2.
Ope asyon son ası
(%2-3)
3.
nem e enel a ı ya a insel ili kiyle ili kili a ı ola ili
Ameliyatta ye le ti ilen mes materyali vajenden (hazne
4.
Ka ın i in e i li kanama ola ili
i i ım e eke ili (%2).
ıka ili
u u um a sıvı te avisi veya ek e a i
5.
Ka ın i in e e a at i ikmesi i i en eksiyon komplikasyonla ı ola ili
durum a ek e a i ile o altılması veya anti iyotik te avisi e eke ili (%2).
6.
a ı sak i e i inin ka a ına ne en olan a sak ya alanması ola ili
u
u u um a
ek e a i i i ım e eke ili (%1-2).
7.
Ameliyat son ası
a i ak a eketle i yava laya ili ve u a ili .
a ı sakla a i kinlik ve kusmala a ne en ola ilen u u um a ek te avi i tiya ı
o a aktı .
8.
Ameliyat son ası a i akla a asın a 1 yapı iklıkla eli e ili Kısa nem e
veya u un nem e eli e ile ek u komplikasyonda cerrahi tedavi gerekebilir.
9.
Mesane i a kesesi ve
ya alanması
le ili
10.
ete
i a kesesi ve
Ameliyat son asın a i a ka ı ma ikayeti
ekle a asın aki kanal
le ili
40
11.
a ı astala a ya a iyile mesi ano mal ola ili , u u um a ya a a ı
kalınla a ili , kı a ık veya a ili ola ili .
12.
ellikle i man astala a, kısmen veya tamamen ya a ye i a ılması eli e ili .
13.
Ameliyat sı asın a
alı ma sa asının olu t lmasi i in kullanılan O2
emilmesi ve ilt altın a, ak ı e le e ve a i akla a i ikmesi iski va ı . Uygun
te avile le
eltile ili i u um u
Hastalı ını
akkın a ilmeni
e ekenle :
Hastalı ını , a im, i a to ası ve kalın a sa ın son kısmı ya a a im alın ıktan son a
vajenin a ne st kısmının a ne en isa ı sa kması ı u so un, o anla ı ye in e
tutan a la a eli en ev eme sonu u o taya ıkmakta ı
Gi i imin yapılmaması u umun a nele ola ili ? :
Ra im ya a i e o anla sa kmaya evam e e Hayat kaliteni ve insel ya antını
olumsu etkilene ekti
ellikle i a kesesinin sa k i i u mla a i a akı ı
en ellene ili U un s en ka ı lık ve a im e ya ala
le ili
Nasıl i te avi/ i i ım uy ulana ak Alte nati te avile
akkın a il i i e melidir):
apılması planalanan ameliyat ekli yuka ı a eli tilmi ti Lapa oskopik e a i o ot
ya ımıyla a uy ulana ili Alte nati ola ak u ameliyat a ık e a i ile e
e ekle ti ile ili u ope asyon a
ek eli inin 1-2 m e in en ka ın altına o u
u anan yakla ık 1 m lik i kesi yapılı Ameliyat son ası a ı ve astane e kalı s esi
a ık y ntem e a a a la ı Sa kan o ana ve sa kma e e esine
e e i mekle
i likte vajen en a ne ya a ka ın an e ekle ti ile ili ek sentetik mes
mate yalle inin kullanıl ı ı ya a kullanılma ı ı i e y ntemle e mev uttu Genel
ola ak ak okolpopeksinin a a ısı u y ntemle en a a a la ı i e alte nati le
a ne i e sine plastik a a ala ye le ti ilmesi, a nenin ikile ek kapatılmasını i erir.
O taya ıka ile ek yan etkile :
u ameliyatın ta ı ı ı a ı iskle / komplikasyonlar mevcut olup unla yuka ı a
eli tilmi tir
u e a i son ası sa kmanin i e ilmesi i Ameliyatın a a ı ansı %80-90
civarindadir.
Gi i im en n e astanın dikkat etmesi gereken hususlar:
Ameliyat ola a ını e e en iti a en i i ey yememeli ve i memelisini Aspi in,
o aspin ve t evle i i i kan sulan ı ı ı ila la ı 1 a ta n e en kesmelisini Ge e si e
ekimini e ne ilen ekil e a sak temi li i yapmalısını .
Gi i im en son a astanın ikkat etmesi e eken ususla :
Ameliyatın 1
n n e aksi s ylenme ik e mutlaka y melisini 1 a ta son a
iki le ini i al ı malısını . Ilk 6 hafta boyunca ev isleri ve agir kaldirma, agir egzersiz,
yuzme, sauna ve cinsel iliskiden kacinmalisiniz. Si e ne ilen ila ve iyete uymalı ve
enli poliklinik kont olle ine ne ilen amanla a elmelisini
Hekimin hasta akkın a ilmek iste ikle i:
Kullan ı ı ila la :
Kanama amanı:
Ge i i I ameliyatlar:
Alerji:
i e
astalıkla :
Hekimin il ilen i me konu masına ait notla ı:
................................................................................................................................................
....... ........................
Hekimin ka esi ve im ası
Hasta, veli veya vasinin onam a ıklaması:
• okto um ana sa lık u umum ile il ili e ekli a ıklamala ı yaptı
• Planlanan te avi/ i i imin ne ol u u, e eklili i, i i imin sey i ve i e te avi
se enekle i, unla ın iskle i, te avi olma ı ım takti e o taya ıka ile ek sonu la ,
te avinin a a ı olasılı ı ve yan etkile i akkın a ay ıntılı il i e in im
• Te avi/ i i im’ en n e ve son a ikkat etmem e eken ususla ı anla ım
• Tanı/te avi/ i i im sı asın a enimle il ili t m ok manla ın ve alınan nekle in
e itim ama lı kullanıla ile e i a ıklan ı
• okto um t m so ula ımı anlaya ile e im i i im e yanıtla ı
• Te avi/ i i im uy ulaya ak ki ile akkın a il i e in im
• Aklım a ım a ve ken imi ka a ve e ek yete lilikte
yo um
• İsteme i im takti e te avi/ i i ime onam ve mek o un a olma ı ımı ve/veya
iste i im a ama a i lemi u u a ile e imi iliyo um
Not: Lütfen el yazınızla “5 sayfadan oluşan bu onamı okudum, anladım ve kabul
ediyorum”
yazınız ve imzalayınız.
Hastanın/ Veli/Vasi veya akınının yakınlık e e esi a ı, soya ı ve im ası:
Şa i in a ı, soya ı ve im ası:
Yer/Tarih/Saat :
NOT: Hastanın onam ve emeye ek u um a olması alin e, onam alınan ki inin kimlik
il ile i ve im ası alını
• Hastanın Velisinin E eveynin ikisinin e im alaması e ekli i E e velile en
yalnı i inin im ası va sa, im alayan o u un akımını ken i a ına stlen i ini veya
i e velinin i ninin ulun u unu kanıtlamalı ı
• a ılı ola ak kal ı ılma tale im olma ık a m ke e yapılan aynı i lemle i in
ne in iyali e i me, kan t ans yonu, el en sıvı alma, kemote api, a yote api,
yatı s esin e i se i aynı ekil e tı i veya e a i te avinin uy ulana a ı i e
alle e v
u onam e e li ola aktı
Hasta ile i ekt ileti imin ku ulama ı ı u um a ileti imi sa layan ki inin ne in
te man
:
A ı,
soya ı:………………………………………………………………………………………
…
………………
A esi:………………………………………………………………………………………
…
……………………
en Ay ınlatılmı Hasta Onam Fo mu i in eki il ile i astanın ken isine, e eveynine
veya yakınla ına yapa ile e im en iyi ekil e akta ım
İm a:………………………………………… Ta i :……………………………
Download

sAĞLıK BAKANLIĞI - Uşak Kamu Hastaneleri Birliği