:///# 8)62)0* 6 7,08B6 *919 2)7/
564.6)2
’$ ,?>@"$& 0=A @ &$%(! )38)1;)
,
)18/3 75437461)6
.C2C 75437461)6
.,3,1 */1./
Sektör sorunlar n ve çözüm önerilerinin tart lmas , kamu kurum ve kurulu lar taraf ndan tar msal
mekanizasyonla ilgili mevzuat çal malar ve uygulamalar hakk nda bilgi verilmesi, mevzuat ve
uygulamalar na dair sorunlar n kamu kurum ve kurulu lar n temsilcileriyle görü ülmesi ve
Üniversite-Sanayi i birli inin geli tirilmesi amac yla düzenledi imiz “TARMAKB R Sektör
Bulu malar ” geleneksel bir yap ya kavu mu olup, 2007 y ndan bu yana aral ks z düzenlenmektedir.
ki gün sürecek oturumlarda ikinci gün yap lacak üçüncü oturumun temas “Ar-ge, novasyon ve
Üniversite-Sanayi birli i” olacakt r. Orta ve uzun vadede katma de eri yüksek, teknolojik unsurlar
ihtiva eden, rekabet edebilir tar m makinalar üreten ve ihraç firmalar n hayatta kalabilece i
gerçe inden hareketle, sektörde bir fark ndal k yarat lmas ad na çe itli aktiviteler yap lmas hususu,
önümüzdeki dönemde TARMAKB R’in üzerinde hassasiyetle duraca konular n ba nda gelmektedir.
46.)3/<)7;43
TARMAKB R- Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i
Me rutiyet Cad. No:31/6 K lay/Ankara
T: 0312 4193794 (3 Hat) F:4193753
Web http://www.tarmakbir.org @ [email protected] [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/tarmakbir Twitter https://twitter.com/tarmakbir
Linkedin https://www.linkedin.com/in/tarmakbir
48,1
Otel Ad
leti im
: Concorde De luxe Resort Hotel
: Kemera Site Mahallesi Tesisler Cad. 358/1 Aksu –Antalya
Telefon: 0242 3522626 Telefaks: 0242 3522600
Otele giri tarihi
: 30 Ekim 2014 Per embe;
Saat 14:00
Otelden ayr tarihi : 02 Kas m 2014 Pazar;
Saat 12:00
Otel konsepti
: http://www.concordehotel.com.tr/downloads/Summer2014ConcordeDeLuxeResort-TR.pdf
.,3,1 564.6)2
30 Ekim 2014, Per embe
12:00-;
Otele Giri ve Kay t
12:30-14:30; Ö le Yeme i
18:30-19:00; Ho Geldiniz Kokteyli
19:00-;
Ak am Yeme i
31 Ekim 2014, Cuma
07:30-09:00; Kahvalt
09:00-12:30; Toplant (1. Oturum)
12:30-14:00; Ö le Yeme i
14:00-15:30; Toplant (2. Oturum)
15:30-;
Serbest Zaman
19:00-;
Ak am Yeme i
01 Kas m 2014, Cumartesi
07:30-09:00; Kahvalt
09:00-12:30; Toplant (3 ve 4. Oturum)
12:30-14:00; Ö le Yeme i ve Serbest Zaman
19:00-;
Ak am Yeme i
02 Kas m 2014, Pazar
07:30-09:30; Kahvalt ve Serbest Zaman
12:00-;
Otelden Ayr lma
0408,;1 6,7,57/;43
30 Ekim 2014, Per embe Saat:18:30 (Fuaye Salonu)
8451)38/ 564.6)2/
1. GÜN; 30 EK M 2014, PER EMBE
18:30-19:00;
Ho Geldiniz Kokteyli
2. GÜN; 31 EK M 2014, CUMA
09:00-09:15
09:15-09:20;
09:20-09:30;
09:30-09:45;
I. Oturum;
09:45-10:00;
10:00-10:15;
10:15-10:30;
10:30-10:45;
10:45-11:00;
11:00-11:15;
11:15-12:30;
II. Oturum;
14:00-14:15;
14:15-14:30;
14:30-14:45;
14:45-15:00
15:00-15:30;
Kay t
Aç Konu mas ( enol ÖNAL, TARMAKB R Yönetim Kurulu Ba kan )
Plaket Töreni
Sektör Sunumu (M. Selami LER , TARMAKB R Genel Sekreteri)
Sn. Zühtü BAKIR (Daire Ba kan )
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl Sanayi Genel Müdürlü ü Sunumu
Sn. Mehmet Ali OLGUN (Daire Ba kan )
da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ü Sunumu
Sn. brahim KALKAN (Grup Sorumlusu)
da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl Tar m Reformu Genel Müdürlü ü Sunumu
Ara
Sn. Hamdi TA BA (Müdür)
da, Tar m ve Hayvanc k Bakanl TAMTEST Sunumu
Sn. Yusuf DURAN (K demli Pazar Ara rmas Uzman)
Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu
1. Oturum için Soru ve Cevaplar
Sn. Nevra GENÇ (D Ticaret Uzman )
Ekonomi Bakanl hracat Genel Müdürlü ü Sunumu
Sn. Esra ARPINAR (Genel Sekreter Yrd.)
OA B Makine ve Aksamlar hracatç lar Birli i Sunumu
Sn. Tufan PALALI (Kalite Kontrol Müdür Yrd.)
PANKOB RL K Sunumu
Sn. Ayd n ENOL (Tar msal Mekanizasyon ve Enerji Müdürü)
Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Sunumu
2. Oturum için Soru ve Cevaplar
3. GÜN; 01 KASIM 2014, CUMARTES
“Innovation distinguishes between a leader and a follower
_____Lider ve takipçiyi birbirinden ayiran sey inovasyondur.”_____
(Steve JOBS, Apple Computer)
III. Oturum;
09:00-09:15;
09:15-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00;
11:00-11:15;
IV. Oturum;
11:15-11:30;
11:30-11:45;
11:45-12:00;
12:00-12:30
12:30;
Sn. Doç.Dr. Bülent ÇAKMAK (Ba kan Yard mc )
TARMAKDER (Tar m Makinalar Derne i) Sunumu
Bölüm Ba kanl klar n Sunumlar
TARMAKB R Proje Koordinasyon Grubu Sunumu
Sn. brahim Hakk GÜÇDEM R (Proje Koordinatörü)
da, Tar m ve Hay. Bakanl Tar msal Ara . ve Politikalar Genel Müd. Sunumu
3. Oturum için Soru ve Cevaplar
Ara
TSE (Türk Standardlar Enstitüsü) Sunumu
Sn. O.Umut TOPAL (Uluslararas Ticaretin Finansman Müd.Yrd.)
Türk Eximbank Sunumu
Sn. Özlem ÇEL K (Tar msal Pazarlama Yöneticisi)
Ziraat Bankas Sunumu
Sn. Ulrike Schmidt-MACHINEK (Uluslararas Fuarlar Kat mc li kileri Müdürü
(AGRITECHNICA 2015 Fuar Sunumu
Kapan Konu mas ve Program n Biti i
564.6)2) +):,8 ,+/1,3 096921)6
M, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLI I
Sanayi Genel Müdürlü ü
EKONOM BAKANLI I
thalat Genel Müdürlü ü
hracat Genel Müdürlü ü
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI I
Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ü
da ve Kontrol Genel Müdürlü ü
TAMTEST Tar m Alet ve Makinalar Test Merkezi Müdürlü ü
Tar m Reformu Genel Müdürlü ü
Tar msal Ara rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü
Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu
HACETTEPE ÜN VERS TES TEKNOLOJ TRANSFER MERKEZ
ORTA ANADOLU HRACATÇI B RL KLER
Makine ve Aksamlar hracatç lar Birli i
PANKOB RL K
TARIM MAK NALARI DERNE
TARIM KRED KOOPERAT FLER MERKEZ B RL
Tedarik ve Pazarlama Daire Ba kanl
TÜB TAK TÜRK YE B MSEL VE TEKNOLOJ K ARA TIRMA KURUMU
TÜRK STANDARDLARI ENST TÜSÜ
TÜRK EX MBANK
TÜRK YE Z RAAT ODALARI B RL
RAAT BANKASI
DLG
TÜYAP Fuarc k
564.6)2) +):,8 ,+/1,3 93/:,67/8,1,6
ANKARA ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü
ADNAN MENDERES ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü
AKDEN Z ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü
ATATÜRK ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü
ÇUKUROVA ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri Mühendisli i Bölümü
CLE ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar BölümÜ
EGE ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri Bölümü
GAZ OSMANPA A ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i Bölümü
KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü
MUSTAFA KEMAL ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i Bölümü
NAMIK KEMAL ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i Bölümü
ONSEK Z MART ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü
ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü;
SELÇUK ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri Mühendisli i Bölümü
SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümü
ULUDA ÜN VERS TES Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i Bölümü
564.6)2) 0);/8 ;)58/6)3 )0)+,2 7;,31,6
1; Prof. Dr. Ramazan Öztürk; Ankara Ünv. Tar m
Makinalar Bölümü, Dekan Yard mc
2; Dr.Caner Koç; Ankara Ünv. Tar m Makinalar
Bölümü, Ö retim Görevlisi, (Proje Koord. Grubu)
3; Prof.Dr. Hasan Silleli ; Ankara Ünv. Tar m
Makinalar Bölümü, Ö retim Görevlisi, (OECD
Traktör Grubu Ba kan )
4; Doç.Dr. Ufuk Türker; Ankara Ünv. Tar m
Makinalar Bölümü, Bölüm Ba kan Yard mc
5; Prof.Dr. brahim Yalç n; Adnan Menderes Ünv.
Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i Bölümü;
Bölüm Ba kan
6; Prof.Dr. Can Ertekin ; Akdeniz Ünv. Ziraat
Fakültesi Tar m Mak. Bölümü; Bölüm Ba kan
7; Prof. Dr. Yücel Erkmen; Atatürk Ünv. Ziraat
Fakültesi Tar m Mak. Bölümü, Bölüm Ba kan
8; Prof.Dr. smail Kavd r; Çanakkale 18 Mart Ünv.
Tar m Makinalar Bölümü; Bölüm Ba kan
9; Doç.Dr.Sarp Korkut Sümer; Çanakkale 18 Mart
Ünv. Tar m Makinalar Bölümü, Ö retim
Görevlisi, (Proje Koordinasyon Grubu )
10-Prof.Dr. Ali Bayat ; Çukurova Ünv. Ziraat
Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri
Mühendisli i Bölümü; Bölüm Ba kan
11; Prof.Dr. Abdullah Sessiz ; Dicle Ünv. Tar m
Makinalar Bölümü; Bölüm Ba kan
12; Prof.Dr. Erdem Aykas; Ege Ünv. Ziraat
Fakültesi Tar m Makinalar ve Teknolojileri
Mühendisli i Bölümü; Bölüm Ba kan
13; Yrd. Doç. Dr. Mehmet Metin Özgüven ;
Gaziosmanpa a Ünv. Ziraat Fakültesi Biyosistem
Mühendisli i Bölümü; Ö retim Görevlisi
14; Prof. Dr. Bahattin Akdemir ; Nam k Kemal
Ünv. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i
Bölümü; Bölüm Ba kan
15; Yrd. Doç. Dr. Cihangir Sa lam; Nam k Kemal
Ünv. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisli i
Bölümü; Ö retim Görevlisi
16; Doç. Dr. Benal Yurtlu; Ondokuz May s Ünv.
Tar m Mak. Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür Yard mc
17; Prof.Dr. Cevat Ayd n ; Selçuk Ünv. Ziraat
Fakültesi Tar m Mak. ve Teknolojileri
Mühendisli i Bölümü; Bölüm Ba kan
18; Doç. Dr. Tamer Marako lu; Selçuk Ünv. Ziraat
Fakültesi Tar m Mak. ve Teknolojileri
Mühendisli i Bölümü; Bölüm Ba kan Yrd.
19; Doç.Dr. Deniz Y lmaz; Süleyman Demirel Ünv.
Ziraat Fakültesi Tar m Mak. Bölümü; Ö retim
Görevlisi, (Proje Koordinasyon Grubu )
20; Prof.Dr.A.Kamil Bayhan ; Süleyman Demirel
Ünv. Ziraat Fak. Tar m Mak. Böl., Ö r. Görevlisi
21; Doç.Dr. Halil Ünal ; Uluda Ünv. Ziraat
Fakültesi Biyosistem Mühendisli i Bölümü
564.6)2) 0);/8 ;)58/6)3 -/62)1)6
1; Mümtaz Özalp ; ALPLER
36; Hüseyin Fini ; TINAZ
2; Mustafa Ayar ; ALTINÖRS
37; Bahri Deniz ; TUDEKS
3; Co kun Aksu; AKSU
38; Yusuf Melih Turan; TURAN
4; Metin Karakoyun; ANADOLU MOTOR
39; Yüksel Özdek; TÜMOSAN
5; Ahmet Büyükate li ; ATE PAR
40; Ayhan Bilgin ; TÜREL
6; Mehmet Uyguntüzel ; AZ M
41; Mehmet Türkay ; TÜRKAY
7; Hüseyin Bulancak; BULANCAK
42; Halil U ur ; U URTAR
8; Nurullah Büyükg k; ÇAYIROVA
43; Hasan Önal ; ÜNTAR
9; sa Çelik ; ÇELMAK
44; Erdo an Yüksel ; YÜKSAN
10; Halil Cankurtaran ; DO AN ÇEL K
45; Turgut Ekinci ; Z MA
11; Ahmet Tekba ; EKER-MAK
12; Yaman Dökmecio lu; ERKUNT
13; Fethi Çetin ; F MAKS
14; Ahmet Küçükbacak ; HARMAK
15; Ali Özdemir ; HATUNSARAYLI
16; Selim Alparslan; H SARLAR
17; Taner Ta demir; RTEM
18; brahim Gün; ZELMAK
19; Hakan Y ld ran; JOHN DEERE
20; Veli Karalar; KARAOVA
21; Ahmet Karata ; KARATA
22; Kaan Ertu rul; KAYHAN ERTU RUL
23; Metin Ko ta ; KO TA
24; Ahmet Özer ; KÖYLÜ
25; Solmaz Baran ; LAYNE BOWLER
26; Hüseyin Mulumulu; MULUMULU
27; Erol O uzlar ; O UZLAR
28; enol Önal ; ÖNALLAR
29; Bülent Duman ; ÖZDÖKEN
30; Serdar Can; PAKSAN
31; Selim Kele ; SEMAK
32; Umut Do ruak; S F
33; Mucibirahman lbu a; SÖNMEZLER
34; Fatih Genç; AKALAK
35; Sedat Silahtaro lu ; TARAL
Güncelleme: 28.10.2014
Download

VIII. TARMAKB R SEKTBR BULU MASI P R O G R A M