’*-# "* "**(",$% &-0 "’0($3 *230 % %/3(.+%,2 +",3&"$230(,’ "11-$(" 2(-,1
24? < +4:9=4;4?
<4;4AE #9?;9:;6?9 )[email protected]; AA974:
AGRIEVOLUTION V.
TARIM MAK NALARI MALATÇI DÜNYA
RL KLER TARIM MAK NALARI
KÜRESEL TT FAKI RVES
21 OCAK 2016, STANBUL
D D D ! 4 8? 9 6 C > ; B A 9 > = @ B < < 9 A ! 5 > <
AGRIEVOLUTION STANBUL Z RVES |SPONSORLUK PAKETLER
D D D ! 4 8? 9 6 C > ; B A 9 > = @ B < < 9 A ! 5 > <
RVEN N DUYURULMASI
Agrievolution stanbul Zirvesinin, çok farkl mecralar vas tas yla yurt içi ve yurt d nda tan
yap lmas planlanmaktad r. Bu kapsamda Zirve,
1. Zirve Web Sitesi (www.agrievolutionsummits.com)
2. Bas ve Da ml Materyaller (+PDF formatlar )
a. Program Kitapç
b. Zirve Tan m El Bro ürü
c. Davetiyeler
3. Sektörel dergilerde Advertorial (Tan
Reklam) çal malar
4. 2015 y içinde TÜYAP taraf ndan düzenlenecek tar m teknolojileri fuarlar nda, Afi
Çal malar
5. AGRIEVOLUTION ve AGRIEVOLUTION Üyelerine ait resmi web sitelerinde yer alan Duyurular
(www.agrievolution.com | www.cema-agri.org/upcoming vs)
6. Payda kurulu lar n kendi web sitelerinde ve bültenlerinde yer alacak Duyurular
7. AGRIEVOLUTION Üyelerinin kendi dillerinde bas p, muhtelif etkinliklerinde (fuar, kongre,
bas n toplant lar , bas n duyurular vs) da
yapaca “Agrievolution Küresel Etki Beyan
(Agrievolution Global Impact Statement)” kapsam nda sektör payda lar na da
yap lacak
olan Zirve Tan m Bro ürleri www.agrievolution.com/PDF/AEM_Agrievolution_Trifold_1022-14.pdf | www.agrievolution.com/PDF/2014-11_GlobalAgMachineryMarketWeakens.pdf
vs
8. TARMAKB R ve di er AGRIEVOLUTION Üyelerinin kontak listelerine (Üyeleri ve sektör
payda lar ) yapaca E-Posta Duyurular
9. AGRIEVOLUTION Üyelerinin belirleyece i ki i ve kurumlarla yapaca Bire Bir Görü meler
yoluyla 3. ki i ve kurulu lara tan lacakt r.
ANA SPONSORLUK PAKET
20.000,- TL
Ana sponsor, AGRIEVOLUTION 5. DÜNYA TARIM MAK NALARI Z RVES etkinli inde, di er sponsor ve
destekçilerin önünde ve temel marka olarak konumland lacakt r. Bu kapsamda TARMAKB R
taraf ndan etkinlik kapsam nda a
daki materyallerde ana sponsorun bask ya uygun logosu
kullan lacakt r.
Etkinli in da ml görsel/ bas materyallerinde
Zirve web sitesindeki sponsorlar bölümünde
Etkinlik s ras nda kullan lacak sahne fonu, pankart, info-desk, ve banner’larda
Yaka kartlar nda
Etkinlik sonras nda kat mc lara gönderilecek te ekkür mektuplar nda
Info-stand açma imkan
Etkinli in aç nda plaket takdimi
01 Nisan 2015-01 ubat 2016 tarihleri aras Zirve Web sitesinde ücretsiz banner reklam
30 A ustos 2015-01 ubat 2016 tarihleri aras TARMAKB R Web Sitesinde ücretsiz banner
reklam
Logo büyüklükleri, yerle imi gibi konularda TARMAKB R son karar vericidir.
PLAT N SPONSORLUK PAKET
15.000,- TL
Platin sponsor, AGRIEVOLUTION 5. DÜNYA TARIM MAK NALARI Z RVES etkinli inde, di er sponsor
ve destekçilerin önünde ve temel markalar olarak konumland lacakt r. Bu kapsamda TARMAKB R
taraf ndan etkinlik kapsam nda a
daki materyallerde platin sponsorlar n bask ya uygun logosu
kullan lacakt r.
Etkinli in da ml görsel/ bas materyallerinde
Zirve web sitesindeki sponsorlar bölümünde
Etkinlik s ras nda kullan lacak sahne fonu, pankart, info-desk, ve banner’larda
Yaka kartlar nda
Etkinlik sonras nda kat mc lara gönderilecek te ekkür mektuplar nda
Info-stand açma imkan
Etkinli in aç nda plaket takdimi
01 Nisan 2015-01 ubat 2016 tarihleri aras Zirve Web Sitesinde ücretsiz banner reklam
ALTIN SPONSORLUK PAKET
10.000,- TL
Alt n sponsorlar, AGRIEVOLUTION 5. DÜNYA TARIM MAK NALARI Z RVES etkinli inde, ana ve platin
sponsorlar n alt nda, temel markalar olarak konumland lacakt r. Bu kapsamda TARMAKB R
taraf ndan etkinlik kapsam nda a
daki materyallerde alt n sponsorlar n bask ya uygun logolar
kullan lacakt r.
Etkinli in da ml görsel/ bas materyallerinde
Zirve web sitesindeki sponsorlar bölümünde
Etkinlik s ras nda kullan lacak sahne fonu, pankart, info-desk, ve banner’larda
Etkinlik sonras nda kat mc lara gönderilecek te ekkür mektuplar nda
Etkinli in aç nda plaket takdimi
01 Haziran 2015-01 ubat 2016 tarihleri aras Zirve web sitesinde ücretsiz banner reklam
GÜMÜ SPONSORLUK PAKET
5.000,- TL
Gümü sponsorlar, AGRIEVOLUTION 5. DÜNYA TARIM MAK NALARI Z RVES etkinli inde, ana ve
alt n sponsorlar n alt nda, temel markalar olarak konumland lacakt r. Bu kapsamda TARMAKB R
taraf ndan etkinlik kapsam nda a
daki materyallerde gümü sponsorlar n bask ya uygun logolar
kullan lacakt r.
Etkinli in da ml görsel/ bas materyallerinde
Zirve web sitesindeki sponsorlar bölümünde
Etkinlik s ras nda kullan lacak pankart, desk, sahne fonu ve banner’larda
LET
M SPONSORLUK PAKET
leti im sponsorlar , AGRIEVOLUTION 5. DÜNYA TARIM MAK NALARI Z RVES etkinli inde, temel
markalar olarak konumland lacakt r. Bu kapsamda TARMAKB R taraf ndan etkinlik kapsam nda
daki materyallerde sponsorlar n bask ya uygun logolar kullan lacakt r.
Etkinli in da ml görsel/ bas materyallerinde
Zirve web sitesindeki sponsorlar bölümünde
Etkinlik s ras nda kullan lacak pankart, desk, sahne fonu ve banner’larda
Sponsorluk paketleri, logo büyüklükleri, yerle imi gibi konularda TARMAKB R son karar vericidir.
Download

AGRIEVOLUTION V. TARIM MAK*NALARI *MALATÇI