ANTIKAL MINI
6
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
1/2”
Ø 42 x 57 (mm)
10 bar
0,2 bar
2500 l/hr
50°C - 122°F
90°C - 194°F
1900 Gauss
Manyetik kireç önleyici
Antikal mini manyetik kireç önleyici,
küçük ›s› eflanjörleri ve duvar tipi
›s›t›c›lardan önce kullan›ma uygundur.
Boyutlar›na ba¤l› olarak DIMA
ba¤lant›lar› sayesinde duvarla ›s›t›c›
aras›na kolayca montaj› yap›labilir.
ANTIKAL MEDIUM
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Ba¤lant›
Boyutlar
Max. Bas›nç
Bas›nç kayb›
Debi
Max. Oda S›cakl›¤›
Max. Su S›cakl›¤›
Max. Manyetik ‹ndüksiyon
3/4”
Ø 42 x 81 (mm)
10 bar
0,2 bar
2500 l/h
50°C - 122°F
90°C - 194°F
1950 Gauss
Manyetik kireç önleyici
Antikal medium manyetik kireç önleyici,
duvar tipi ›s›t›c›lar, boylerler, bulafl›k ve
çamafl›r makinelerinden önce kullan›m
için uygundur.
ANTIKAL
Model
Kod
Antikal mini
125.010.00
Antikal medium
125.020.00
107
MANYET‹K K‹REÇ ÖNLEY‹C‹LER
Ba¤lant›
Boyutlar
Max. Bas›nç
Bas›nç kayb›
Debi
Max. Oda S›cakl›¤›
Max. Su S›cakl›¤›
Max. Manyetik ‹ndüksiyon
Download

Döküman için lütfen tıklayınız